Detall de Procediment

Convocatòria de subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, per a l'exercici 2023.

Codi SIA: 223583
Codi GUC: 231
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-06-2023
03-07-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions destinades a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, inscrits en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana per a contribuir al sosteniment de les despeses da l’activitat escolar del curs 2022-2023.

Observacions

La línia pressupostària de cada convocatòria es distribuirà atenent els ensenyaments que imparteixen de manera que: a) 95 % per a conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments professionals de Música i de Dansa. b) 5 % per a conservatoris i centres autoritzats d'ensenyaments elementals de Música i de Dansa.

Requisits

- Podran sol·licitar aquestes subvencions els conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics elementals o professionals, de música i de dansa, inscrits en el registre de centres docents de la Comunitat Valenciana. - Les entitats privades no podran subcontractar ni total ni parcialment l'execució de l'activitat escolar. - Els tercers relacionats amb l'objecte de la subvenció o la seua justificació estaran obligats a prestar col·laboració i facilitar tota la documentació que els siga requerida en l'exercici de les funcions de control que corresponen a l'òrgan concedent. - Per a obtindre la condició de beneficiàries, les sol·licitants han de complir els requisits següents: a) No estar incurses en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàries establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. b) Constar com a titular del conservatori municipal o ser concessionària de la titular, centre autoritzat o centre integrat d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics en el Registre de centres docents de la Comunitat Valenciana. c) Planificar l'activitat escolar conforme a l'ordenació, currículum, organització i funcionament aplicable a aquests ensenyaments. d) Haver iniciat l'activitat escolar de conformitat amb el calendari escolar del curs de la convocatòria aplicable als ensenyaments artístics. e) Tindre actualitzada tota la informació en el sistema de comunicació de dades oficial ITACA. f) Acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual que consten en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals que treballen en contacte habitual amb menors en el centre educatiu, de conformitat amb l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència contra la violència. g) Haver informat terceres persones afectades de la comunicació i el tractament de les seues dades personals per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Qui pot sol·licitar-ho?

Les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre titulars dels conservatoris i centres privats autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa, situats en la Comunitat Valenciana, sempre que complisquen amb els requisits previstos en la base conquena de l'ordre de bases. No obstant això, si una corporació local gestiona el conservatori de la seua titularitat a través d'una concessionària, la gestió indirecta de l'ensenyament haurà de ser al 100%, en aquest cas, sol·licitarà i percebrà la subvenció la concessionària, que serà el beneficiari, sempre que complisca amb els requisits, obligacions i qualsevol disposició prevista en l'ordre de bases reguladores per a les entitats privades.

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 20 de juny al 3 de juliol de 2023. L'incompliment d'aquest termini determinarà l'exclusió de la convocatòria. (DOGV 9620, 19/06/2023)

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, que es genera telemàticament en el tràmit, les entitats presentaran, la documentació que apareix en el punt quart de la resolució de convocatòria, en format PDF: 1. Documentació a presentar per totes les entitats sol·licitants: a) Declaració responsable subscrita pel representant legal de l'entitat que no està incursa/incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Aquesta declaració està inclosa en la sol·licitud general de subvenció. b) Resolució o acord adoptat per l'òrgan competent de l'entitat local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada corresponent, en la qual s'incloga la sol·licitud de subvenció que es pretén obtindre, a més del compromís de la corporació local o entitat privada de complir les obligacions que es deriven de la recepció de la subvenció en el cas que resulten beneficiaris. A més, en el cas dels conservatoris municipals, i a excepció d'aquells gestionats a través d'un concessionari, en aquesta certificació ha de constar el compromís d'incloure una partida pressupostària destinada en el manteniment del conservatori en els pressupostos de l'entitat local de l'exercici 2022. c) Certificació acreditativa de la secretaria de la corporació local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en què consten els conceptes, la periodicitat de meritació i el corresponent import de les aportacions econòmiques que l'alumnat del centre de música o de dansa ha satisfet durant l'últim trimestre de 2022 i els tres primers trimestres de 2023 (ingrés, matrícula general, matrícula per assignatura, etc.). d) Model de domiciliació bancària, segons el model establit per la conselleria competent en matèria d'hisenda pública, disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, tant si es nova com si no. e) Annex I. Dades d'ensenyaments i especialitats de música i de dansa. f) Annex II. Pressupost d'ingressos i despeses del centre. Pressupost previst d'ingressos i despeses del centre durant l'últim trimestre de 2022 i els tres primers trimestres de 202. Els conservatoris integrats en la xarxa de conservatoris de la Generalitat Valenciana en l'últim trimestre de 2022, només hauran d'acreditar els tres primers mesos del curs escolar 2022-2023. g) Annex III. Relació nominal de la plantilla del personal docent. Certificació de la secretaria de l'entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en la qual conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d'aquests es troben donats d'alta en el règim de la Seguretat Social que els corresponga. h) Annex IV. Relació nominal de la plantilla del personal no docent. Certificació de la secretaria de l'entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en la qual conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal no docent del centre per al curs escolar, així com que la totalitat d'aquests es troben donats d'alta en el règim de la Seguretat Social que els corresponga. 2. Documentació addicional a presentar únicament per les corporacions locals titulars de conservatoris: a) En cas que la gestió del conservatori es realitze a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local, s'haurà d'aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què s'acredite la titularitat d'aquesta respecte d'aquells. b) D'acord amb el que preveu l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, amb caràcter previ al pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que es troben al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. 3. Documentació addicional a presentar únicament pels concessionaris de conservatoris de titularitat de corporacions locals: En el cas que un conservatori de titularitat d'una corporació local siga gestionat per un concessionari, serà necessari que aportació la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que explota el centre (contracte i plecs preparatoris d'aquesta), a més de la documentació que siga procedent de la prevista en aquest article per a les entitats privades sense ànim de lucre. 4. Documentació addicional a presentar únicament per les entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres autoritzats, tal com s'indica en l'article 8 de l'ordre de bases: - Documentació acreditativa de la capacitat del signant de la sol·licitud per a representar l'entitat (document públic o, almenys, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, en què es faculte el representant per a subscriure la petició), així com fotocòpia del seu document nacional d'identitat (DNI) o l'autorització per a consultar-ho telemàticament. - Documentació acreditativa de la condició d'entitat sense ànim de lucre, de conformitat amb el qual preveu l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Aquesta condició s'acreditarà per mitjà de certificat actualitzat expedit pel registre que legalment siga procedent, en què conste la seua inscripció com a entitat sense fins lucratius. - Fotocòpia compulsada de la targeta de persones jurídiques i entitats en general en què conste el NIF de l'entitat. - Si la sol·licitud és d'una entitat privada, i no s'autoritza la consulta a l'òrgan instructor, aportar els certificats acreditatius d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social en els termes indicats en les bases reguladores d'aquestes subvencions. - Si la sol·licitud és d'una entitat local, s'ha d'aportar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable. - La vida laboral del codi de compte de cotització de l'entitat titular on consten tots els membres de la plantilla de personal docent i no docent.

Presentació

Telemàtica
La tramitació i presentació de sol·licituds es realitzarà exclusivament de manera telemàtica. Per a poder realitzar la sol·licitud i garantir la gestió econòmica de cada expedient, el NIF del sol·licitant i el del titular de l'entitat ha de ser el mateix i serà l'última sol·licitud presentada dins del termini l'única que es considerarà vàlida.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El punt d'accés a la tramitació electrònica és la seu electrònica de la Generalitat, accessible en el lloc web https://sede.gva.es. Aquest tràmit també estarà disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=231&version=amp La documentació que puga ser requerida durant la revisió dels expedients s'haurà de presentar a través del procediment d'aportació de documentació a un expedient d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, disponible en el següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18542&version=amp. La sol·licitud i la documentació preceptiva presentada per altres mitjans diferents dels previstos determinarà l'exclusió d'ofici d'aquesta convocatòria.

òrgans de tramitació

Obligacions

Descrites en la base sisena de l'Ordre 17/2023, d'1 de juny, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la quals s'aproven les bases reguladores de subvencions a conservatoris municipals, centres autoritzats i centres integrats d'ensenyaments generals i ensenyaments artístics, elementals o professionals, de música i de dansa.

Observacions

De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els rgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'interposarà davant la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació o a partir de l'endemà del dia en què es notifique la resolució expressa del recurs de reposició o en què aquest s'haja d'entendre presumptament desestimat. dansa.

Quantia i cobrament

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 3.974.019,04 €, JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ: El termini per a presentar la justificació de la subvenció s'estipularà en la resolució de concessió d'aquestes subvencions. La no presentació de la justificació de les despeses en el termini fixat donarà lloc a la pèrdua de la subvenció. De conformitat amb la base dotzena de les bases reguladores d'aquestes subvencions i l'article 70.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el reglament de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la presentació de la justificació fora del termini establit no eximirà a la beneficiària de les sancions lleus corresponents.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió d'aquestes subvencions es notificarà mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Esgota via administrativa