Detall de Procediment

Subvencions per a fomentar les competicions femenines, actuacions que fomenten i afavorisquen l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i discapacitats intel·lectuals, per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Codi SIA: 2983476
Codi GUC: 23120
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
27-02-2023
-
17-03-2023
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Les subvencions estan destinades a fomentar l'organització de competicions esportives femenines i donar suport a l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i de discapacitats intel·lectuals que es puguen realitzar en la Comunitat Valenciana, excepte per causes justificades en funció de les peculiaritats de cada esport.

Observacions

Són despeses subvencionables les despeses que de manera indubtable responguen al funcionament, realització i compliment d'us objectius de la competició, resulten estrictament necessaris i es realitzen l'en termini establit en les presents bases. Les despeses subvencionables hauran de constar en la comptabilitat de l'entitat beneficiària, haver-se determinat d'acord amb les normes comptables aplicables, complir amb la legislació fiscal i social aplicable i ser raonables i justificats d'acord amb els principis de bona gestió financera, d'economia i eficiència. * DESPESES EXCLOSES DE FINANÇAMENT A càrrec de la SUBVENCIÓ CONCEDIDA a) Adquisició d'immobilitzat material o immaterial de qualsevol tipus. b) Adquisició de béns destinats a la venda. c) Aportacions a sistemes complementaris de pensions. d) Multes i recàrrecs per pròrroga i constrenyiments imposats per qualsevol administració pública. e) Bitllets emesos i no utilitzats. f) Indemnitzacions per raó de servei que superen les quanties màximes establides per la legislació vigent de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En cas de presentar-se es computaran exclusivament per aquestes quanties màximes. g) Despeses sumptuàries (tabac, regals, menjars o estades en establiments considerats de luxe, etc.) no imprescindibles per als fins de desenvolupament del pla d'especialització esportiva subvencionat. h) Despeses socials (beques, primes d'assegurances de vida, etc.), excepte la quota a la Seguretat Social i altres cotitzacions socials. i) Despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris. j) Indemnitzacions per acomiadament. k) Bestretes reintegrables. l) Despeses reportades fora del període objecte de subvenció. m) Altres despeses que es financen amb aportacions directes d'esportistes, clubs, tècnics, com a llicències esportives, mutualitats, quotes de cursets. Respecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA): - Si l'entitat esportiva només realitza operacions declarades exemptes en virtut del que es disposa en l'article 20.1.13é de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, es podrà justificar íntegrament amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat. - Si la federació esportiva realitza també operacions no declarades exemptes, només podrà justificar amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat no deduïble derivat d'aqueixes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que li siga aplicable.

Interessats

Les federacions esportives, clubs esportius, municipis, organismes autònoms dependents d'aquests i els ens del sector públic instrumental de la Generalitat i en general, qualsevol entitat o associació sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana i que reunisquen els requisits per a obtindre tal condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Cada entitat interessada podrà presentar una única sol·licitud. En la sol·licitud es podrà presentar com a màxim una actuació per a cada tipus, segons el model normalitzat. S'estableixen en 2.000€ (sense IVA) tant l'import mínim de pressupost per projecte com de la subvenció a sol·licitar, per a cada tipus d'actuació, que ha de presentar l'entitat per a poder accedir a aquesta subvenció.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Data d'inici el 27 dede febrer de 2023 fins al 17 de març de 2023 (DOGV núm. 9541, de 24.02.2023). L'incompliment d'aquest termini o presentació de la sol·licitud en manera diferent de l'electrònica determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació

a) Sol·licitud degudament emplenada i signada, que inclourà: I. Dades generals de l'entitat sol·licitant de la subvenció i del seu representant. II. Correu electrònic que es fixa per a rebre informació relativa a aquest procediment. III. Data de l'acord o acte de l'òrgan competent de l'entitat, que aprova la sol·licitud de la subvenció i el compromís d'execució: - La sol·licitud de la subvenció i la designació de qui exercirà la representació de l'entitat sol·licitant, facultat per a formular-la i realitzar les actuacions que es deriven. - El compromís d'executar l'actuació subvencionada, en les condicions fixades en la convocatòria o de conformitat amb les normes aplicables al PRTR i al mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE, si s'obté l'ajuda. - El compromís del sol·licitant de finançar la part no subvencionada per a la Generalitat i de dotar de crèdit el pressupost o obtindre el finançament necessari de manera adequada perquè puguen complir-se els terminis d'aquesta convocatòria, en el cas que no es dispose d'aquesta dotació o finançament. - El compromís de concedir els drets i accessos necessaris per a garantir que la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats estatals o de la Comunitat Valenciana, exercisquen les seues competències en relació amb aquestes ajudes. - Compromís del representant i en nom de l'entitat sol·licitant d'adoptar les mesures necessàries per a previndre i detectar el frau, la corrupció i comunicar, si escau, a les autoritats pertinents els incompliments observats. IV. L'autorització, si és el cas, perquè la Conselleria obtinga telemàticament els certificats que acrediten que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. V. Declaració relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba compresa en cap de les causes que impedeixen obtindre la condició de beneficiari de subvencions públiques assenyalades en la Llei 38/2003, general de subvencions i especialment en el seu art. 13. VI. Declaració relativa a la sol·licitud o obtenció d'una altra ajudes per a l'actuació que se sol·licita subvenció. VII. Les administracions públiques presentaren declaració relativa al fet que l'entitat sol·licitant dispose o està en condició de disposar, en el moment de resultar beneficiària de l'ajuda, del Pla de Mesures Antifrau al qual es refereix l'article 6.1 de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest pla serà aportat per l'entitat beneficiara a l'òrgan concedent en el termini de tres mesos des de la publicació de la concessió en el DOGV i sempre abans del moment de la justificació. VIII. Declaració responsable del representant i en nom l'entitat sol·licitant de no incórrer en doble finançament i que no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat de la UE. IX. Declaració responsable del representant, en nom de l'entitat sol·licitant d'accedir a la cessió i tractament de dades amb les finalitats expressades en l'apartat 2.d) i 3 de l'article 22 del Reglament (UE)2021/242 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per la qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. La sol·licitud comportarà l'opció d'autorització expressa a l'òrgan instructor perquè obtinga de manera directa les acreditacions del compliment de les obligacions tributàries, si no es dona en la sol·licitud la corresponent autorització expressa, l'entitat interessada estarà obligada a aportar els documents acreditatius, de conformitat amb el que preveu l'article 28.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el 95.1 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits o falte algun document complementari dels exigits, es requerirà a l'entitat interessada perquè l'esmene en el termini de 10 dies, amb la indicació que, si no ho fa, se li tindrà per desistida de la petició amb la prèvia resolució dictada a aquest efecte, de conformitat amb els quals preveu l'article 68 i 73 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. b) Projecte de l'actuació que sol·licita subvenció, en el qual s'inclourà la informació següent: · Memòria del projecte de competició o actuació prevista. Amb el contingut mínim dels següents apartats: A) Descripció. Competició oficial o no oficial. B) Justificació de la competició. C) Destinataris. Persones que s'estima que participaran. D) Localització i zona d'influència. E) Objectius. F) Mesures que fomenten la participació de les dones en la pràctica esportiva i persones amb diversitat funcional. G) Calendari. H) Organització i metodologia. I) Protocol de la competició. J) Seguretat. K) Atenció sanitària. L) Mitjans de comunicació. M) Recursos humans. Número i titulació. N) Pressupost de la competició. Aportació de l'entitat. O) Disseny, avaluació i seguiment. · Memòria de les despeses i ingressos previstos. c) Dades de domiciliació bancària a través del següent enllace https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648, i que haurà de presentar justificant de registre d'entrada. No serà necessari si el compte en qüestió ja està donada d'alta en la Generalitat per haver-se presentat en una altra convocatòria. No obstant això això, haurà de comunicar-se en la sol·licitud general de subvenció telemàtica el número de compte. d) Documentació acreditativa que es troben al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, en el cas que no s'haja autoritzat l'òrgan gestor a obtindre aquesta documentació. e) Quan la tramitació electrònica s'haja realitzat a través del certificat digital de la persona representant i no el de l'entitat, s'haurà d'adjuntar la seua capacitat de representació en cas que no conste en la Direcció General d'Esport, mitjançant la seua alta en el Registre electrònic de representació de la Generalitat o qualsevol altra modalitat de representació que es considere oportuna, d'acord amb els articles 34 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana i d'acord amb els articles 5 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. f) Altres documents que acrediten o justifiquen les dades declarades en el projecte de l'activitat presentada. g) Declaració responsable de la persona representant, i en nom de l'entitat sol·licitant (annex IV), del compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, en el sentit establit en l'art. 2.6 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021.

Forma presentació

Normativa

Informació tramitació

1. Si les sol·licituds no reuniren els requisits exigits o no s'acompanyaren els documents preceptius, es requerirà les entitats interessades perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius amb la indicació que, si així no ho feren, es tindrà per desistits de la seua petició, prèvia resolució. 2. Una comissió tècnica d'avaluació, constituïda a aquest efecte, s'encarregarà de l'estudi i valoració de les sol·licituds presentades. 3. Aquesta comissió, a través de l'òrgan instructor, elevarà al director general d'Esport la corresponent proposta de subvencions. 4. A la vista de la proposta de resolució formulada, la persona titular de la direcció general amb competències en matèria d'esport, exerceix per delegació de la consellera, la competència per a resoldre la concessió o denegació de les sol·licituds presentades en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 5. Transcorregut aquest termini sense que s'haguera dictat i notificat resolució expressa, les sol·licituds s'entendran denegades. La Direcció General d'Esport notificarà a les federacions sol·licitants la resolució de concessió o denegació de les sol·licituds presentades. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ Les entitats beneficiàries hauran de presentar la següent documentació justificativa a través dels mitjans electrònics, http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23256 a.1) Memòria d'actuació justificativa en la qual es faran constar les activitats realitzades i els resultats obtinguts. a.2) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que haurà de contindre: - Certificat de la despesa realitzada i finançada amb la subvenció concedida i es detallaran altres ingressos o subvencions que financen els programes, amb indicació de l'import i la seua procedència (annex VI). - Relació de despeses degudament ordenades i numerades, amb especificació de qui les percep, imports corresponents i data de pagament, fent constar que les factures justificatives corresponen efectivament a pagaments realitzats i derivats de la finalitat per a la qual va ser concedida la subvenció (annex VII). En les despeses haurà d'identificar-se el creditor, el document, el seu import, la data d'emissió i la data de pagament. Quan els projectes hagen sigut finançats amb la subvenció i, a més, amb altres fonts de finançament, hauran d'acreditar-se en la justificació l'import, la procedència i l'aplicació de tals fons a les activitats subvencionades. - Les corresponents factures expedides i rebudes en format electrònic de les despeses imputades a la subvenció. En el cas de no disposar de factures en format electrònic, la persona representant de l'entitat podrà signar-les electrònicament en un únic document en format PDF, i en el mateix ordre en què apareguen en la relació de despeses. a.3) Si és el cas, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos derivats d'aquests. 2. Els justificants integrants de cada compte justificatiu hauran de complir els requisits establits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació. 3. El termini de presentació de les justificacions requerides finalitzara el 15 d'octubre de 2023.

Criteris de valoració

La comissió de valoració i seguiment tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de la subvenció següent: a) Caràcter de la competició, fins a 15 punts. Seran competicions oficials les que amb aquest caràcter qualifiquen les federacions autonòmiques i les administracions públiques i apareguen en els calendaris esportius. Si és oficial 15 punts, no oficial 10 punts. b) Nombre de persones que s'estima que participaran en la competició, fins a 15 punts, calculats segons els següents trams: - Més de 1.000 persones, 15 punts. - Més de 700 persones, 10 punts. - Fins a 700 persones, 3 punts. c) Àmbit territorial de la competició, fins a 10 punts, tenint en compte si és: - Autonòmica, 10 punts. - Provincial, 7 punts. - Comarcal, 5 punts. - Local, 3 punts. d) Qualitat de la memòria del projecte de competició, fins a 30 punts, calculats a partir dels següents criteris: - Metodologia, fins a 10 punts. - Concreció i claredat, fins a 10 punts. - Qualitat tècnica, fins a 10 punts. e) Major pressupost de la competició, fins a 5 punts, atesos els següents trams: - Més de 50.000 euros, 5 punts. - Més de 25.000 euros, 3 punts. - Més de 2.000 euros, 1 punt. f) Aportació pròpia o de patrocinis de la competició, fins a 10 punts, en funció del percentatge: - Més del 80% del pressupost, 10 punts. - Més del 70% del pressupost, 7 punts. - Més del 50% del pressupost, 5 punts. g) Recursos humans, fins a 10 punts, calculats segons el nombre de persones que participen en l'organització de la competició: - Persones amb grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport o llicenciatura corresponent, fins a 5 punts. - Altres persones amb titulacions reconegudes amb la Llei 2/2011, de març de la Generalitat, de l'Esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana, fins a 5 punts. h) Mesures per al foment de la participació de dones i les persones amb diversitat funcional en la pràctica esportiva amb el projecte presentat. - Mesures de foment de la participació de les dones en els projectes presentats de persones amb diversitat funcional, fins a 30 punts . - Mesures de foment de la participació de les persones amb diversitat funcional en els projectes de competició femenins, fins a 30 punts. La valoració de les sol·licituds, així com la distribució de la quantia de la subvenció obtinguda per cada entitat, s'efectuarà per la comissió tècnica d'avaluació atesos els criteris establits en la resolució. Les sol·licituds s'ordenaran segons la puntuació obtinguda i es distribuirà la quantia de la subvenció per actuació i entitat beneficiara fins a esgotar el crèdit pressupostari. Es podrà subvencionar fins al 100% del pressupost del projecte. L'import total màxim fixat en cada convocatòria es distribuirà entre les entitats beneficiàries atesos els criteris especificats.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Es podrà interposar un recurs de reposició davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seua publicació.

Òrgans resolució

Organismes

Quantia i cobrament

QUANTIA La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta. PAGAMENT 1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abonarà la subvenció a la finalització de la competició esportiva i prèvia presentació de la documentació justificativa corresponent. 2. El termini de presentació de la documentació justificativa finalitzarà el 15 d'octubre de 2023.