Subvencions per a fomentar les competicions femenines, actuacions que fomenten i afavorisquen l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i discapacitats intel·lectuals, per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, dins del Component 26 en el territori de la Comunitat Valenciana finançat per la Unió Europea-Next Generation EU.

Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport

Codi SIA: 2983476
|
Codi GVA: 23120
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Les subvencions estan destinades a fomentar l'organització de competicions esportives femenines i donar suport a l'organització de competicions en l'àmbit de l'esport adaptat i de discapacitats intel·lectuals que es puguen realitzar en la Comunitat Valenciana, excepte per causes justificades en...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Són despeses subvencionables les despeses que de manera indubtable responguen al funcionament, realització i compliment d'us objectius de la competició, resulten estrictament necessaris i es realitzen l'en termini establit en les presents bases.

Les despeses subvencionables hauran de constar en la comptabilitat de l'entitat beneficiària, haver-se determinat d'acord amb les normes comptables aplicables, complir amb la legislació fiscal i social aplicable i ser raonables i justificats d'acord amb els principis de bona gestió financera, d'economia i eficiència.

* DESPESES EXCLOSES DE FINANÇAMENT A càrrec de la SUBVENCIÓ CONCEDIDA

a) Adquisició d'immobilitzat material o immaterial de qualsevol tipus.

b) Adquisició de béns destinats a la venda.

c) Aportacions a sistemes complementaris de pensions.

d) Multes i recàrrecs per pròrroga i constrenyiments imposats per qualsevol administració pública.

e) Bitllets emesos i no utilitzats.

f) Indemnitzacions per raó de servei que superen les quanties màximes establides per la legislació vigent de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En cas de presentar-se es computaran exclusivament per aquestes quanties màximes.

g) Despeses sumptuàries (tabac, regals, menjars o estades en establiments considerats de luxe, etc.) no imprescindibles per als fins de desenvolupament del pla d'especialització esportiva subvencionat.

h) Despeses socials (beques, primes d'assegurances de vida, etc.), excepte la quota a la Seguretat Social i altres cotitzacions socials.

i) Despeses financeres i interessos deutors dels comptes bancaris.

j) Indemnitzacions per acomiadament.

k) Bestretes reintegrables.

l) Despeses reportades fora del període objecte de subvenció.

m) Altres despeses que es financen amb aportacions directes d'esportistes, clubs, tècnics, com a llicències esportives, mutualitats, quotes de cursets.

Respecte de l'impost sobre el valor afegit (IVA):

- Si l'entitat esportiva només realitza operacions declarades exemptes en virtut del que es disposa en l'article 20.1.13é de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, es podrà justificar íntegrament amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat.

- Si la federació esportiva realitza també operacions no declarades exemptes, només podrà justificar amb càrrec a la subvenció concedida l'IVA suportat no deduïble derivat d'aqueixes operacions, per aplicació del percentatge de prorrata que li siga aplicable.

Normativa
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.
 • Decret llei 6/2021, d'1 d'abril, del Consell, de mesures urgents en matèria economicoadministrativa per a l'execució d'actuacions finançades per...
 • Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, per la qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a...
 • Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, per la qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i...
 • Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per a facilitar les...
 • Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
 • Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació a proporcionar per les entitats del...
 • Acord de 5 de juliol de 2022 de la Conferència Sectorial Estat-Comunitats Autònomes relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport.
 • RESOLUCIÓ de 20 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Les federacions esportives, clubs esportius, municipis, organismes autònoms dependents d'aquests i els ens del sector públic instrumental de la Generalitat i en general, qualsevol entitat o associació sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana i que reunisquen els requisits per a obtindre tal condició de beneficiari, d'acord amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Cada entitat interessada podrà presentar una única sol·licitud. En la sol·licitud es podrà presentar com a màxim una actuació per a cada tipus, segons el model normalitzat.

 

S'estableixen en 2.000€ (sense IVA) tant l'import mínim de pressupost per projecte com de la subvenció a sol·licitar, per a cada tipus d'actuació, que ha de presentar l'entitat per a poder accedir a aquesta subvenció.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Si les sol·licituds no reuniren els requisits exigits o no s'acompanyaren els documents preceptius, es requerirà les entitats interessades perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius amb la indicació que, si així no ho feren, es tindrà per desistits...
Saber més
Criteris de valoració
La comissió de valoració i seguiment tindrà en compte els criteris objectius d'atorgament de la subvenció següent: a) Caràcter de la competició, fins a 15 punts. Seran competicions oficials les que amb aquest caràcter qualifiquen les federacions autonòmiques i les administracions públiques i...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds per a aquesta convocatòria serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la corresponent resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Data d'inici el 27 dede febrer de 2023 fins al 17 de març de 2023 (DOGV núm. 9541, de 24.02.2023).

L'incompliment d'aquest termini o presentació de la sol·licitud en manera diferent de l'electrònica determinarà automàticament l'exclusió.

Documentació
a) Sol·licitud degudament emplenada i signada, que inclourà: I. Dades generals de l'entitat sol·licitant de la subvenció i del seu representant. II. Correu electrònic que es fixa per a rebre informació relativa a aquest procediment. III. Data de l'acord o acte de l'òrgan competent de...
Saber més

Resolució

Quantia i cobrament
QUANTIA La persona titular de la direcció general amb competència en matèria d'esport resoldrà sobre l'ajuda i determinarà la quantia d'aquesta. PAGAMENT 1. La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport abonarà la subvenció a la finalització de la competició esportiva i prèvia presentació de la...
Saber més
Observacions

Es podrà interposar un recurs de reposició davant la consellera d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació o recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a...

Saber més
Òrgans resolució