Detall de Procediment

Seguiment de l'activitat piscícola en vedats i zones de pesca controlada amb aprofitament recreatiu de la Comunitat Valenciana (memòria anual)

Codi SIA:: 2962720
Codi GVA:: 23122
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 03-02-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Presentació de la memòria anual de gestió piscícola en vedats i zones de pesca controlada.

Observacions

Observacions

Es considerarà que hi ha un aprofitament piscícola recreatiu quan la seua finalitat siga la recreació, l'entreteniment o l'autoconsum i no el benefici comercial del recurs obtingut d'aquesta activitat. Els espais piscícoles que mantenen aquests tipus d'activitat actualment són els vedats, les zones de pesca controlada o les zones de pesca lliure. El titular/adjudicatari de cada vedat/zona de pesca controlada haurà de presentar, abans del 31 de gener de cada any, utilitzant el model i els impresos normalitzats referits en els apartats anteriors, una memòria anual corresponent a l'activitat piscícola (incloent-hi captures i gestió realitzada en matèria de pesca) compresa entre l'1 de gener de l'any i el 31 de desembre de l'any anterior. S'ha de presentar una memòria per a cada vedat/zona de pesca controlada (independentment de la vocació de les masses d'aigua compresa), de manera que no seran vàlides les conjuntes per a diversos vedats/zones de pesca controlada, encara que el titular siga el mateix. No podrà practicar-se cap aprofitament mentre la memòria anual de gestió no estiga presentada per la conselleria competent en matèria de pesca. Transcorregut el termini de sis mesos des que es van presentar sense una resolució expressa, s'entendran aprovats. La seua aprovació per aquesta via no suposa l'autorització de tot allò contrari al que preveu la resolució aprovatòria vigent del pla tècnic d'ordenació piscícola o normativa de caràcter superior. PREGUNTES FREQÜENTS a) És necessari omplir els annexos i introduir les dades incloses en aquests, fins i tot en el cas de no haver realitzat cap actuació de la tipologia descrita en aquests? Sí, per a cada espai piscícola amb aprofitament recreatiu autoritzat s'ha de presentar l'imprés normalitzat descrit en aquest procediment. En cas de no haver realitzat cap de les actuacions descrites en aquests, s'indicarà oportunament. D'altra banda, hi ha una altra informació complementària no obligatòria que és convenient omplir a fi de completar correctament la memòria anual. b) Tinc dubtes per a omplir els annexos, com els he d'omplir? En la part inferior de cada annex hi ha les instruccions detallades per a omplir-lo. c) Què he de fer si en un annex, per falta d'espai, no puc omplir tota la informació disponible o declarada? Podreu omplir tots els fulls de l'annex pertinent que necessiteu. d) Poden existir zones en les quals es desenvolupen aprofitaments piscícoles amb diferent règim? Sí. Però cada aprofitament tindrà la seua autorització i titular corresponent. Els resultats de l'activitat corresponent a l'aprofitament recreatiu seran els tractats i comunicats segons el present procediment. Per als resultats de l'activitat de pesca professional correspondrà atendre un altre procediment. DOCUMENTACIÓ INCOMPLETA, ERRÒNIA O DECLARACIÓ DE VALORS ANORMALS Els serveis territorials de la conselleria competent en matèria de pesca revisaran el contingut de les memòries a fi que les dades declarades pels titulars siguen veraces i s'ajusten als paràmetres de la planificació aprovada i la normativa vigent. Aquesta revisió tindrà el seu inici en la documentació presentada pel titular i finalitzarà amb la comprovació en camp quan siga necessari. L'anàlisi de les memòries presentades podrà derivar en la no aprovació de les memòries incompletes o deficients. Si és el cas, es procedirà a requerir l'esmena de deficiències o l'aclariment de la informació declarada. Quan les declaracions suposen situacions extraordinàries o valors anormals, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica podrà requerir la justificació d'aquests. De partida, la revisió garantirà que tot titular dels vedats/zones de pesca controlada ha de presentar una memòria per a cada espai piscícola, amb continguts i format concordes a l'imprés facilitat en la pàgina web de la Generalitat -inclosos tots els annexos necessaris segons el tipus d'aprofitament aprovat- abans del 31 de gener de cada any. Exemples i casos de documentació deficient o errònia, i com esmenar-los: 1- L'1 de febrer no s'ha presentat la sol·licitud d'aprovació de la memòria i pla anual de gestió. Què s'ha de fer? PRESENTAR-LA! Mentrestant, cal recordar que: "Podran denegar-se permisos de competicions, repoblacions o soltes, i fins i tot -i sota un procediment sancionador-, retirar la concessió d'aprofitament al titular. (Art. 10.5 de l'Ordre 30/2016) 2- La documentació presentada NO s'ajusta en contingut i estructura als impresos i formularis normalitzats. Què cal fer? Previ requeriment, cal presentar la memòria i pla anual de gestió de l'espai piscícola amb els formularis i els annexos normalitzats de la GVA disponibles en: (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23122) 3- La documentació presentada NO reflecteix de manera individualitzada la gestió efectuada i prevista en cada un dels espais piscícoles. Què fer? Previ requeriment, cal presentar de forma individualitzada una memòria i pla anual de gestió per cada espai piscícola. 4- La documentació és incompleta. No consta la presentació o el seu ompliment és deficient per a alguns dels seus annexos d'obligat compliment. Previ requeriment, cal omplir i presentar els annexos pertinents. 5- Les dades presentades en l'annex/annexos estan significativament allunyades dels rangs normals o dels valors de referència per al paràmetre i la zona en qüestió. Previ requeriment, cal corregir la declaració millorant l'estimació realitzada o, en defecte d'això, justificar la desviació de les dades presentades respecte als rangs normals o de referència per al paràmetre i la zona.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Tots els titulars/adjudicataris de vedats/zones de pesca controlada (ZPC) de la Comunitat Valenciana tenen l'obligació de presentar anualment i abans del 31 de gener de cada any un "document de seguiment de l'activitat piscícola" o memòria sobre la gestió efectuada en l'anualitat o temporada anterior (1 gener-31 desembre), segons l'article 10.5 de l'Ordre 30/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Els impresos normalitzats publicats en la web de la Generalitat s'han de presentar abans del 31 de gener i han de recollir les dades de l'activitat piscícola compresa entre l'1 de gener i el 31 de desembre de l'any anterior.

Formularis documentació

Documentació obligatòria: - Formulari de sol·licitud denominat "Seguiment de l'activitat piscícola en vedats i zones de pesca controlada amb aprofitament recreatiu de la Comunitat Valenciana (memòria anual)". - Annexos del seguiment de l'activitat piscícola en vedats i zones de pesca controlada amb aprofitament recreatiu de la Comunitat Valenciana. Documentació complementària recomanada: - Comunicat diari de pesca en les zones autoritzades: document de seguiment diari que haurà d'omplir cada pescador amb les captures i la fauna ictiològica observades en el riu, en què es reculla el que ha esdevingut durant cada una de les seues jornades de pesca. A fi de contribuir a la correcta gestió del vedat, cada pescador haurà d'entregar els comunicats, o còpia d'aquests, al guarda de pesca o a la junta directiva de l'entitat concessionària, a fi que s'utilitzen per a completar correctament la memòria anual, que s'entregarà al servei de caça i pesca del servei territorial corresponent. - Seguiment de l'activitat piscícola en competicions de pesca: document que preveu tota la informació referent a les competicions de pesca realitzades en un determinat vedat/zona de pesca controlada. L'ompliment del present document el realitzarà el personal responsable de l'entitat concessionària i ha de preveure aspectes referents als participants (nombre, sexe, rang d'edat, etc.), captures per espècie (sense mort, extractiva), modalitats i esquers emprats, etc.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que no estiguen obligades a fer-ho, però opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=23122. Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/va/sede_certificados).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Lliurament de la documentació a la unitat administrativa amb competències en matèria de caça del servei territorial corresponent.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa