Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2023

Codi SIA: 2965827
Codi GUC: 23128
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(16-01-2023
03-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

L'objecte és aprovar la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, per al desenvolupament, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, del programa de Tallers d'Ocupació per a l'exercici 2023. El programa de Tallers d'ocupació es configura com un programa mixt d'ocupació i formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació a les quals va dirigit, mitjançant la realització d'obres o serveis d'utilitat pública o interés social que possibiliten a l'alumnat treballador la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte de formació en alternança que, juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

Observacions

BENEFICIARIS: . Les entitats locals territorials de la CV, els seus OA i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals. . Mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials de la CV amb personalitat jurídica pròpia que tinguen explícitament entre les seues principals finalitats constitutives el foment d'ocupació. IMPACTE PREVIST: 177 grups. QUANTIA/PRESSUPOST: 44.900.000 euros.

Requisits

· Les entitats beneficiàries han d'estar acreditades i ser competents per a l'execució de les corresponents obres o serveis, i disposar de la capacitat tècnica i de gestió suficients. · Les obres o els serveis d'utilitat pública o interés social en els quals s'incorpore l'alumnat treballador han de correspondre per la seua finalitat o competència a les entitats beneficiàries i executar-les aquestes directament. · Les entitats beneficiàries han d'executar les accions formatives per si mateixes. D'acord amb el que determina la disposició transitòria primera de la Llei 30/2015, no podran subcontractar amb tercers l'execució de l'activitat formativa que els haja sigut adjudicada. No es considerarà subcontractació, a aquest efecte, la contractació de personal docent per a impartir la formació. · No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que concórreguen en alguna de les circumstàncies a què es refereix l'article 13, apartats 2 i 3, de l'LGS.

Interessats

BENEFICIARIS: Podran promoure els projectes de Tallers d'Ocupació i ser entitats beneficiàries, en les condicions i amb els requisits que s'assenyalen en l'article 2 de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre de 2021, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació (d'ara en avant, ordre de bases): . Les entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana, els seus organismes autònoms i entitats amb competències en matèria de promoció d'ocupació, dependents o assimilades a aquestes, la titularitat dels quals corresponga íntegrament a aquestes entitats locals. . Les mancomunitats i altres agrupacions d'entitats locals territorials de la Comunitat Valenciana amb personalitat jurídica pròpia que tinguen, explícitament entre els seus principals fins constitutius, el foment de l'ocupació podran ser beneficiàries de les ajudes sempre que la mancomunitat o agrupació es presente en una única sol·licitud i l'àmbit d'actuació del projecte es desenvolupe almenys en dos municipis de la mancomunitat o agrupació. D'acord amb el que preveu l'article 11.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (d'ara en avant LGS), els membres associats de l'entitat beneficiària que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer tindran igualment la consideració de persones beneficiàries. . Els acords/pactes territorials per l'ocupació constituïts a l'empara de la corresponent normativa reguladora de la Comunitat Valenciana podran ser beneficiaris de les ajudes sempre que per l'acord o pacte es presente una única sol·licitud, que podrà ser formulada per una de les entitats locals que l'haja subscrit i que haurà de disposar de l'acreditació en les especialitats incloses en el projecte. L'acord o pacte podrà avalar, per tant, una única sol·licitud, el projecte de la qual s'ha de desenvolupar almenys en dos municipis dels que conformen l'acord o pacte. Per a l'admissió de la sol·licitud, el projecte ha de ser aprovat per totes les entitats locals, els agents socials i econòmics que hagen subscrit l'acord o pacte, i s'haurà d'aportar el document que l'avale, així com els corresponents acords del ple de la corporació i, si és el cas, els convenis interadministratius en què es regulen expressament els compromisos assumits per al desenvolupament del projecte. DESTINATARIS: Les persones destinatàries d'aquest programa han de complir els següents requisits mínims que s'han de reunir en la data d'incorporació al projecte: : a) Tindre 18 anys o més. b) Ser demandants d'ocupació, registrades en un servei públic d'ocupació. c) Ser desocupades no ocupades o persones ocupades registrades en millora d'ocupació. d) Complir els requisits que estableix la normativa aplicable per a formalitzar un contracte de formació en alternança. e) Complir els requisits que estableix l'art. 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, per a l'accés a les accions formatives. Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits en els processos de selecció de l'alumnat dels projectes tindran prioritat per a participar en el programa les persones amb dificultats d'inserció laboral o col·lectius vulnerables, com dones, persones amb diversitat funcional, persones majors de 45 anys, persones amb baixa qualificació, persones en atur de llarga duració, dones víctimes de violència de gènere, persones en situació o risc d'exclusió social, persones que encapçalen famílies monoparentals o monomarentals, persones trans, persones titulars i beneficiàries de la renda valenciana d'inclusió i persones participants en els programes de preparació per a la vida independent del sistema de protecció a la infància i adolescència. A l'efecte de garantir el compliment del que preveu l'article 4.2 de l'ordre de bases, mitjançant l'aprovació dels corresponents barems per a la selecció d'alumnes/treballadors en els processos de selecció, es prioritzaran les persones que reunisquen les condicions descrites en cada un dels col·lectius prioritaris.

Normativa del procediment

  • ORDRE 7/2021, de 15 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació formació Tallers d'Ocupació.
  • ORDRE 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació.
  • Resolució de 28 de desembre de 2022, de la Direcció General de Labora - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquest. (DOGV núm. 9511, de 13/01/23).
  • Extracte de la Resolució de 28 de desembre de 2022, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria del programa mixt d'ocupació-formació Tallers d'Ocupació, amb càrrec a l'exercici pressupostari 2023, en aplicació de l'Ordre 6/2020, de 7 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes. (DOGV núm. 9511, de 13/01/2023).

Termini

El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria. (DOGV nº 9511 de 13/01/2023). Del 16 de gener del 2023 al 3 de febrer de 2023 (tots dos inclusivament).

Documentació

Documentació i informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud: 1. En el cas de mancomunitats o agrupacions d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, la documentació indicada en l'apartat següent l'ha d'aportar cada un dels membres que es comprometa a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer. 2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent, que es podrà annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los: a) Autorització expressa a Labora-Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, de la persona que en tinga la representació, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions que siguen procedents per tal d'aclarir-la. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, ha d'aportar una còpia del document nacional d'identitat. Quan es tracte d'una mancomunitat o una agrupació d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, cada una de les entitats membres associades que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer han de presentar una certificació emesa per l'òrgan competent amb el detall dels compromisos assumits, així com l'autorització de la concessió i el pagament de la subvenció a l'entitat sol·licitant. A més, en cas d'acords/pactes territorials, s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'acord o el pacte territorial per a l'execució del projecte. b) Declaració responsable de l'entitat beneficiària de no trobar-se en cap dels supòsits de l'article 13.2 i 3, de l'LGS, segons el model normalitzat, així com de no ser deutor per resolució de procedència de reintegrament, tant en el moment de la concessió com en el cobrament de la subvenció. c) Documentació d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant. d) Autorització a Labora Servei València d'Ocupació i Formació perquè obtinga directament, per mitjà de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment d'obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. No obstant això, l'entitat sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació s'indiquen, i que tindran un període de validesa de sis mesos, a comptar de la data d'expedició, d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat que acredite que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions. - De les direccions territorials competents en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu del fet que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. e) Document acreditatiu de l'últim abonament de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), o declaració responsable de l'exempció o no subjecció. f) Declaració responsable de l'entitat sol·licitant sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons el que estableix el Decret 279/2004, del Consell, de 17 de desembre. 3. Informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud. a) Certificació acreditativa del finançament de la part del cost del projecte no subvencionada, ja que s'entén que queda per compte de l'entitat beneficiària la diferència de finançament necessari per a l'execució total de l'activitat subvencionada. b) Dades de domiciliació bancària (segons el procediment indicat en l'apartat enllaços d'aquesta guia) i document acreditatiu de la titularitat del compte bancari, que haurà d'ajustar-se al que preveu l'Ordre 2/2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat, i s'aplicarà el tràmit automatitzat que preveu el seu article 5 quan resulte aplicable. c) Documentació acreditativa de la titularitat jurídica de l'objecte d'actuació i de la disponibilitat que té per a l'execució de l'obra o el servei previstos. En cas de titularitat privada, escriptura pública de cessió per a ús públic per un termini no inferior a vint-i-cinc anys. L'òrgan instructor podrà eximir d'aquest requisit i substituir-lo per l'autorització dels i les titulars, determinades entitats pel caràcter social de l'obra o el servei que s'haja de realitzar; per a la qual cosa les circumstàncies de l'exempció s'han d'acreditar degudament en l'expedient. d) Projecte relatiu a l'obra o el servei que es durà a terme, el contingut mínim del qual ha de consistir en una memòria que reculla els aspectes següents: - Denominació i dades d'identificació del projecte i de l'entitat sol·licitant. - Descripció detallada de l'obra o el servei que es durà a terme. En funció de l'obra que s'efectuarà, cal adjuntar un projecte bàsic o projecte tècnic complet signat pel personal tècnic competent. En tot cas, si es tracta d'un projecte bàsic, ha de contindre, almenys, una memòria descriptiva, unitats d'obra, plans generals i pressupost amb estimació global per capítols. Compromís formal d'aportar amb la documentació d'inici tots els permisos necessaris per al desenvolupament de l'activitat. e) Projecte de pla formatiu per especialitats i en relació amb el projecte d'obra o servei que calga desenvolupar, de manera que s'establisca la coherència entre les especialitats formatives sol·licitades, el pla formatiu per especialitats i les unitats d'obra o serveis. Cada itinerari formatiu ha d'incloure la denominació dels mòduls que l'integren i la durada d'aquests, l'objectiu general del mòdul i els continguts teoricopràctics. D'acord amb el que preveu l'apartat 7 de l'article 6 de l'ordre de bases, les entitats hauran d'incloure en el Pla formatiu el contingut de la formació complementària de caràcter modular, així com els programes específics i les accions formatives que s'impartiran a l'alumnat que no haja arribat als objectius de l'Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o que tinga el títol de graduat en ESO, però no haja obtingut el títol de batxiller o equivalent que permeta accedir a certificats de nivell superior. Així mateix, en el projecte de pla formatiu, cal especificar també els aspectes següents: · Descripció del fet que l'equip didàctic i el material fungible són els idonis per a la formació de l'alumnat i per a dur a terme el pla formatiu. Entre els mitjans previstos per a la formació de l'alumnat, es disposarà d'accés a Internet mitjançant una connexió de banda ampla, així com de l'equipament informàtic i de projecció audiovisual necessari per a la utilització d'aquest recurs a les aules. Si l'entitat sol·licitant no disposa d'una connexió de banda ampla, l'alta d'aquesta es podrà imputar a la subvenció en l'apartat de despeses de formació i funcionament. · Data prevista per al començament del projecte. · Pressupost de despeses que expresse els costos màxims totals derivats de la contractació del personal directiu, docent i auxiliar administratiu, del funcionament i la gestió del projecte i de la contractació de l'alumnat. · Pressupost d'ingressos que ha de comprendre la subvenció que se sol·licita, altres possibles aportacions i, si és el cas, ingressos previstos a conseqüència de l'alienació de béns produïts o serveis prestats pel desenvolupament o l'execució del projecte. S'hi han de fer constar expressament, si és el cas, les aportacions o els ingressos que disminuïsquen l'import de la subvenció que s'haja de sol·licitar. f) En relació amb el que preveu l'ordre de bases en l'article 6, apartats 8 i 9, les entitats hauran d'aportar el pla d'orientació de les persones participants en el qual es detallarà l'assessorament i informació laboral i professional i l'assistència tècnica a l'alumnat participant tant, per a la recerca d'ocupació per compte d'altri com per a l'establiment per compte propi, de manera individual o en projectes d'economia social, així com els recursos dels quals disposa l'entitat per a la implementació. 4. Amb caràcter voluntari, podrà aportar-se, així mateix, la documentació acreditativa dels criteris que recull l'article 9 de l'ordre de bases, en el termini de sol·licitud i en els termes que aquest preveu en relació amb: a) Certificat del secretari/ària de l'entitat local en el qual es faça constar, respecte de les condicions retributives del personal contractat temporalment per a l'execució dels projectes, l'aplicació del segon acord marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies amb les organitzacions sindicals per adhesió o aplicació d'aquest o, si és el cas, que el conveni col·lectiu aplicable millora les condicions retributives de l'acord marc. b) Certificat del secretari/ària de l'entitat local, en el qual es faça constar el nombre de persones que en la data de la sol·licitud estiguen incloses en la plantilla de l'entitat, en alta durant un període igual o superior a 9 mesos en aquesta, en alta durant l'exercici pressupostari anterior al que finança la convocatòria de què es tracte (en cap cas es prendran en consideració els contractes subvencionats a través dels programes mixtos d'ocupació-formació) i la llista de les persones incloses en la plantilla, durant el mateix període dels col·lectius següents: - Persones amb diversitat funcional reconeguda amb un grau igual al 33 % o superior (discapacitat física, psíquica o sensorial), persones amb un trastorn mental greu o molt greu. S'ha d'acreditar amb el certificat emés per l'òrgan competent de reconeixement del grau de discapacitat. - Persones en situació o risc d'exclusió social que acrediten aquesta condició mitjançant un certificat emés pels serveis socials competents, la data d'emissió del qual estiga dins dels sis mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud. Dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans que preveu l'article 9 de la Llei 7/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. c) Acreditació documental de disposar l'entitat sol·licitant d'un pla d'igualtat aprovat, visat per l'òrgan competent. Per a les entitats subjectes al règim de funció pública en matèria de personal, es considerarà que compleixen aquest tràmit amb l'aportació prèvia del pla. Si l'entitat disposa d'un pla la vigència del qual ha finalitzat, només caldrà la presentació de la resolució de visat del pla d'igualtat expirat i la sol·licitud de tramitació d'un pla nou, davant de l'organisme competent en igualtat de gènere. Entre l'expiració del pla anterior i la sol·licitud del nou no hi poden haver transcorregut més de sis mesos. L'aportació de la documentació acreditativa dels criteris que recull l'article 9 de l'ordre de bases té caràcter voluntari; en conseqüència, només es valorarà la documentació que presente l'entitat en el termini de sol·licitud, sense que pertoque fer requeriments en la fase d'instrucció a l'efecte d'esmena d'aquesta documentació en el cas que continguera errors o fora insuficient per a efectuar la valoració.

Forma presentació

Telemàtica
D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb la present convocatòria, en tot cas, les persones interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a realitzar qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en el resolc huité d'aquesta convocatòria. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a la pàgina web www.labora.gva.es mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a això, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica. La presentació de la sol·licitud general suposa l'autorització expressa del sol·licitant perquè LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació verifique directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, comprove les dades d'identitat i, si cal, comprove la capacitat de representació en el Registre de representants de la Comunitat Valenciana o en el Registre oficial de contractistes i empreses classificades. En el cas que no s'autoritze l'Administració perquè consulte aquestes dades, s'ha de denegar expressament aquesta autorització a través de la casella establida a aquest efecte en el model de sol·licitud. En aquest cas, s'ha d'aportar la documentació corresponent: Dades d'identitat del sol·licitant o, si es tracta d'una persona jurídica, de la persona que en tinga la representació. Quan es tracte d'una persona jurídica, s'ha d'aportar, a més, la documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el registre corresponent, així com, si és el cas, els poders de representació. En el cas que la documentació esmentada s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat de la persona que represente legalment l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament de la persona titular de la presidència o de qui la represente en la data de presentació de la sol·licitud. Quan es tracte d'una mancomunitat o una agrupació d'entitats locals constituïdes en acords o pactes per l'ocupació, cada un dels membres associats que es comprometen a efectuar la totalitat o part de les activitats en nom i per compte del primer han de presentar una certificació emesa per l'òrgan competent amb el detall dels compromisos assumits, així com l'autorització de la concessió i el pagament de la subvenció a l'entitat sol·licitant. A més, en cas d'acords/pactes territorials, s'ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, l'acord adoptat per l'òrgan de govern de l'acord o el pacte territorial per a l'execució del projecte.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

D'acord amb el que preveu l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a l'efecte de presentació de sol·licituds, la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud, la sol·licitud de bestreta, la presentació de la documentació justificativa, o qualsevol altra documentació relacionada amb aquesta convocatòria, en tot cas, les entitats interessades estaran obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a fer qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament en model normalitzat, juntament amb la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en el resolc huité de la convocatòria. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit de presentació de sol·licituds a ajudes del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, o a la pàgina web www.labora.gva.es mitjançant l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a això, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos admesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica. 1. Presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció i específica que es determina en la convocatòria. 2. La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria de formació per a l'ocupació, que podran recaptar de les entitats sol·licitants l'aportació addicional de tota la documentació que calga per a acreditar l'exacte compliment de les condicions que exigeix aquesta convocatòria i assegurar que es disposa de les dades necessàries per a la comprovació de la viabilitat tècnica i econòmica dels projectes. En el cas que la sol·licitud no complisca els requisits exigits o la documentació aportada continga errors o siga insuficient, l'òrgan instructor requerirà l'entitat promotora sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies hàbils, esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que desisteix de la seua petició. 3. Una vegada finalitzada la fase d'instrucció, la direcció territorial emetrà un informe amb la llista de projectes que hagen acreditat la seua viabilitat tècnica i econòmica, així com el compliment de la resta de les condicions exigides per a ser objecte de subvenció, amb la indicació, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte puga establir la Direcció General d'Ocupació i Formació, de les dades que s'hagen de comprovar en la fase d'instrucció i siguen necessàries per a l'adequada valoració dels projectes. Així mateix, la direcció territorial inclourà en l'informe la relació de les sol·licituds inadmeses o excloses amb la indicació de les causes concretes de la seua exclusió. 4. Els projectes que superen la fase d'instrucció seran valorats per una comissió de valoració que analitzarà totes les sol·licituds que complisquen les condicions previstes, per a la qual cosa aplicarà els criteris que estableix l'article 9 de l'ordre de bases, i es resoldran per ordre de més a menys puntuació. En tot cas, la valoració dels projectes es farà sobre la documentació presentada per l'entitat dins del termini de presentació de sol·licituds, per a la qual cosa es tindran en compte les condicions que l'entitat reunisca en la data de finalització d'aquest termini, que hauran de mantindre's com a mínim durant tot el període d'execució. Els projectes en els quals alguna de les especialitats no complisca amb els requisits establits es podran valorar parcialment, a proposta de l'òrgan instructor, sempre que el projecte mantinga la seua coherència i continue sent viable tècnicament. 5. Una vegada realitzades les valoracions, s'emetrà una llista provisional de valoració en què quedarà reflectida la puntuació obtinguda en cada ítem de valoració i la puntuació final de cada una de les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser beneficiàries d'aquestes subvencions. Aquesta llista es publicarà en la pàgina web de LABORA per tal que s'hi puguen fer les al·legacions corresponents en el termini de 10 dies. Una vegada ateses aquestes al·legacions, l'òrgan col·legiat emetrà les corresponents actes motivades en les quals es concretarà, en els seus corresponents annexos, el resultat definitiu de la valoració amb la indicació dels factors o criteris tinguts en compte en la valoració i la seua aplicació concreta. Les llistes de valoració annexes a aquestes actes es publicaran en la pàgina web de LABORA i inclouran les puntuacions obtingudes en cada ítem de valoració i la puntuació final obtinguda per les sol·licituds que compleixen tots els requisits necessaris per a ser entitat beneficiària de les subvencions que preveu la convocatòria corresponent, sense que s'hi puguen fer al·legacions. 6. A la vista de l'expedient i de les actes de la comissió amb el resultat de la valoració, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució. 7. En el cas que queden sol·licituds presentades a l'empara d'aquesta convocatòria valorades positivament d'acord amb el procediment establit i que no es puguen atendre per falta de disponibilitat pressupostària, aquestes es constituiran en llista de reserva degudament ordenada, i podran ser resoltes favorablement en la mesura en què es dispose de crèdit en la línia pressupostària corresponent a conseqüència de més dotació pressupostària o renúncies a subvencions concedides. En cap cas es tornarà a concedir a la mateixa entitat quan aquesta haja renunciat a una subvenció d'aquest programa en la mateixa convocatòria. 8. Vista la proposta de l'òrgan instructor, la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent per delegació de la persona titular de la Direcció General de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Criteris de valoració

En l'article 9 de l'ordre de bases es determinen els criteris de valoració, per a la qual cosa es tindran en compte les àrees que s'indiquen a continuació: A) Desenvolupament de projectes anteriors. Criteri 1: valoració enquestes d'execució. Criteri 2: experiència corresponent a l'oferta formativa dirigida prioritàriament a persones desocupades. B) Adhesió de l'entitat local al segon Acord marc de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i les organitzacions sindicals. Criteri 3: homogeneïtat de les despeses de personal dels tallers d'ocupació. C) Taxa d'atur en l'àmbit territorial del projecte. Criteri 4: desocupació. D) Perspectives d'ocupació del col·lectiu participant. Criteri 5: valoració de les especialitats formatives segons el grau de prioritat de l'àrea professional, atenent les necessitats detectades en matèria de qualificació-inserció. E) Itineraris formatius. Criteri 6: Itineraris formatius. F) Àmbit territorial. Criteri 7: àmbit territorial i acords/pactes G) Aplicació de mesures de responsabilitat social. Criteri 8: inclusió social. Criteri 9: igualtat entre dones i homes. El valor absolut de la puntuació final determinarà l'ordre de prioritat d'aprovació de les accions.

òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà a les direccions territorials competents en matèria de formació per a l'ocupació. Els projectes que superen la fase d'instrucció seran valorats per una comissió de valoració que analitzarà totes les sol·licituds que complisquen les condicions previstes, per a la qual cosa s'aplicaran els criteris de valoració que estableix l'article 9 de l'ordre de bases.

Organismes

Obligacions

A més de les que estableix l'article 14 de l'LGS, la normativa de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral i altra normativa aplicable, i sense perjudici de les obligacions específiques que les administracions competents els imposen, són obligacions de les entitats beneficiàries, entre altres: a) Complir en la impartició de les accions formatives les prescripcions que els siguen aplicables en virtut de la disposició legal o reglamentària, inclosa l'obligació d'impartir la formació en els espais i amb els mitjans formatius acreditats per a aquest efecte. b) Mantindre les exigències tecnicopedagògiques, d'instal·lacions, equipament i mitjans humans que s'hagen tingut en compte per a l'acreditació de l'especialitat. c) Comprovar que les persones que hi participen disposen dels requisits d'accés o de les competències clau per a efectuar l'acció formativa en funció dels requeriments d'aquesta. d) Garantir la gratuïtat de les accions formatives per a les persones participants en la formació subvencionada. e) Informar els participants de la correspondència de l'acció formativa amb un certificat de professionalitat (CP) o una acreditació parcial acumulable (APA). f) Remetre a l'òrgan competent una comunicació d'inici del projecte, qualsevol modificació posterior, i la comunicació de la finalització d'aquesta, d'acord amb el contingut, els terminis i els procediments que estableix la convocatòria. g) Aportar el número de cens que té acreditat en el termini que establisca la corresponent convocatòria o, en defecte d'això, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds establit en aquesta. h) Aportar la informació i documentació que es requerisca durant la fase d'instrucció del procediment, execució de la formació i justificació de la subvenció, així com tindre a la disposició dels òrgans de control competents els documents acreditatius de l'assistència de l'alumnat i els controls de l'avaluació del seu aprenentatge. i) Fer el seguiment de la participació de l'alumnat treballador i personal dels projectes, així com de l'aprenentatge de l'alumnat i la seua avaluació. j) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i control que efectue LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com les de control financer que puguen fer els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, per a la qual cosa cal aportar tota la informació que els siga requerida, així com als controls i les auditories de qualitat que establisquen les administracions competents. k) Executar els projectes respectant les normes aplicables, en particular les relatives a contractació pública, la protecció de dades de caràcter personal, la seguretat i la salut laboral, protecció del medi ambient i igualtat d'oportunitats entre homes i dones. l) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social tant en la data de concessió com en la de pagament. m) Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de concessió com a la de pagament. n) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades amb anterioritat a la justificació de l'aplicació dels fons. ny) Portar una comptabilitat separada o codi comptable adequat respecte de totes les transaccions relacionades amb l'activitat subvencionada, obrir els subcomptes necessaris d'ingressos i despeses per cada acció subvencionada i assignar en els subcomptes de despeses, si és el cas, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'acció subvencionada. En el cas d'entitats subjectes a comptabilitat pública, cal adequar aquesta obligació als sistemes de comptabilització corresponents. o) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. p) A l'efecte de difusió pública, atés que aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu, en el cas que les respectives convocatòries prevegen explícitament aquest cofinançament, l'entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que estableix el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. q) Identificar convenientment, a l'efecte de difusió pública, les activitats, les obres i els serveis que es facen a l'empara d'aquestes bases; en particular, s'hi ha de fer constar el caràcter públic del finançament de l'activitat subvencionada i, si és el cas, el cofinançament del Fons Social Europeu. En el cas que les respectives convocatòries prevegen explícitament el cofinançament pel Fons Social Europeu, s'haurà de comunicar a les persones participants contractades que aquestes accions estan cofinançades pel Fons Social Europeu i en tota la documentació elaborada per l'entitat haurà de figurar el logotip d'aquest fons. En els mateixos casos, s'hauran de recaptar de les persones participants en l'actuació les dades necessàries per al compliment de les obligacions derivades de l'article 125.2 d i e del Reglament 1303/2013 i l'article 5 i l'annex I del Reglament 1304/2013, els dos del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. r) L'entitat beneficiària, com a requisit previ al cobrament de la bestreta i del principal, haurà de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició de comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, es presentarà l'últim escrit de presentació d'aquestes registrat d'entrada.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar les resolucions no podrà excedir de 6 mesos comptats a partir de la publicació de la respectiva convocatòria. Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre.

Òrgans resolució

A la vista de l'expedient i de les actes de la comissió amb el resultat de la valoració, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució. Vista la proposta de l'òrgan instructor, la persona titular de la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució que siga procedent per delegació del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

Organismes

Quantia i cobrament

La concessió de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient, en el moment de la resolució de concessió, en el pressupost de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per a l'exercici 2023. Atés que es preveu en el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 que les ajudes regulades en aquesta resolució estiguen finançades amb fons la distribució dels quals es du a terme mitjançant la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, la concessió d'aquestes estarà condicionada al fet que l'òrgan competent de l'Administració de l'Estat haja efectuat les actuacions o haja dictat els actes administratius que permeten assegurar l'efectivitat de la transferència dels fons afectats. D'acord amb el que estableix l'article 11.2 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, podrà incrementar-se si concorre algun dels supòsits que preveu l'article esmentat. Aquest increment queda condicionat a la declaració de disponibilitat del crèdit, i, si és el cas, prèvia aprovació de la modificació pressupostària procedent en un moment anterior a la resolució de la concessió de la subvenció, que haurà de publicar-se en el DOGV. Amb caràcter previ a la resolució de concessió, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'import dels crèdits disponibles addicionals i la distribució definitiva, sense que aquesta publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre. Aquestes ajudes són susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu. CÀLCUL DE L'AJUDA: Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i es facen en el termini que corresponga al període d'execució del programa. Les subvencions per als Tallers d'Ocupació es calcularan per a cobrir les diferents despeses i abastaran els conceptes que estableix l'article 11 de l'ordre de bases. D'acord amb el que preveu l'article 11 de l'ordre esmentada, per a l'exercici 2023 s'estableixen els següents mòduls econòmics, actualitzats en el resolc quinzé de la convocatòria: Mòdul A. Costos salarials del personal directiu, docent i auxiliar administratiu: 4,0 euros per cada participant i hora. Mòdul B. Costos de formació i manteniment: 1,12 euros per cada participant i hora. Mòdul C: Salaris de l'alumnat: el salari mínim interprofessional establit l'any en el qual es concedeixen les ajudes, en concepte de salaris de l'alumnat/persona treballadora, sense perjudici de l'obligació de les entitats de fer efectiva les retribucions que corresponguen a l'alumnat treballador en relació amb el temps de treball efectiu d'acord amb la normativa laboral aplicable. Els possibles increments que es puguen produir en els costos salarials seran a càrrec de l'entitat beneficiària. L'import total de la subvenció calculada d'acord amb els criteris que indica l'ordre en cap cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajudes d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el cost del projecte. De conformitat amb el que preveu l'article 19.2 de l'LGS, aquesta subvenció és incompatible amb la percepció d'altres subvencions, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals. SOL·LICITUD DE BESTRETA: 1. Segons el que preveu l'article 30.4 del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, d'acord amb el que disposa la disposició addicional desena de la Llei 30/2015 esmentada, de 9 de setembre, en el cas d'ajudes dirigides a l'Administració general de l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, així com a les entitats la titularitat de les quals corresponga íntegrament a les anteriors, en el marc dels programes públics d'ocupació i formació, l'administració pública competent podrà anticipar fins al 90 % de la subvenció concedida, amb la prèvia sol·licitud que s'haurà de presentar una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa. Les entitats no incloses en el paràgraf anterior, d'acord amb el que preveu el segon paràgraf de l'article 6.8 de l'esmentada Llei 30/2015, de 9 se setembre, es podrà avançar a l'entitat beneficiària, amb caràcter previ a l'acció formativa, fins a un 25 % de l'import concedit i fins a un 35 % addicional una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa. A aquests efectes es podran formalitzar les sol·licituds en els models normalitzats que es facilitaran a l'efecte. 2. Excepte en els supòsits d'exempció d'aquesta obligació legalment establits, s'haurà de presentar prèviament el corresponent aval bancari a favor de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per l'import de la bestreta. Per a això, s'ha de disposar d'un compte bancari específic al qual es transferirà l'import de la bestreta. El compte que s'ha aportat en el document de domiciliació bancària presentat amb la sol·licitud servirà a l'objecte esmentat. L'entitat beneficiària ha de depositar la garantia en el corresponent servei territorial de la conselleria competent en matèria d'hisenda. Una vegada obtinguda la carta de pagament acreditativa del depòsit, l'entitat beneficiària l'ha de presentar en el corresponent servei territorial de formació per a l'ocupació com a requisit previ i indispensable per al pagament anticipat. Les garanties es cancel·laran per acord de l'òrgan concedent en els casos següents: . Una vegada comprovada de conformitat l'adequada justificació de la bestreta. . Quan s'hagen reintegrat les quantitats anticipades. 3. Com a requisit previ al cobrament, l'entitat haurà de presentar l'acreditació d'estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendir comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb el que disposa l'article 199.4 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana. 4. Dins del termini de justificació previst en la convocatòria, l'entitat ha d'ingressar els romanents no aplicats en el compte número ES50-0049-1827-81-2410382871, del Banc Santander, a favor de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, i acreditar-ho davant del mateix òrgan amb la identificació del número d'expedient. No es podrà fer el pagament de la subvenció mentre l'entitat beneficiària no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. A aquests efectes, d'acord amb el que preveu l'article 22.4 del Reglament de la Llei general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de la sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 del reglament esmentat a través de certificats telemàtics, cas en què la sol·licitant no haurà d'aportar la certificació corresponent. No obstant això, la sol·licitant pot denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar, aleshores, les certificacions corresponents. Així mateix, per a poder fer el pagament de la subvenció, l'entitat ha d'acreditar que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament mitjançant la presentació d'una declaració responsable.