Detall de Procediment

SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES JOVES QUALIFICADES (AVALEM JOVES) EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. ECOGJU 2023.

Codi SIA: 2983271
Codi GUC: 23206
Organisme: LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ
Termini de sol·licitud: TANCAT
(23-02-2023
31-05-2023)
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional quan es trobe en possessió d'alguna de les següents titulacions: a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica. b) Grau universitari. c) Estudis de postgrau universitari. d) Doctorat. e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica. f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat ni Formació Professional Bàsica. g) Certificat de professionalitat.

Observacions

Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, inclosos els treballadors autònoms, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana. Les persones destinatàries finals són les persones joves majors de 16 anys que disposen d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. Nombre de beneficiaris previstos: 725. Quantia/pressupost: 20.200.000 euros.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES: No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. EXCLUSIONS · En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables. · Queden exclosos d'aquest programa els supòsits que preveu el resolc seté de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes. · Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu NO es poden concedir a empreses dels sectors següents: a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell. b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat). c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents: c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades. c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris. d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora. e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats. D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS: · La contractació de la persona jove s'ha d'efectuar després de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2023. · La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan les variacions de la plantilla deriven de la voluntat de les persones treballadores, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. · En tot cas, hi ha d'haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell. EXCLUSIONS: Queden exclosos d'aquest programa els casos següents: a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar. b) Contractes a temps parcial. c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació. d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis. e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagen sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació. f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social. g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors. h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Qui pot sol·licitar-ho?

Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la contractació de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. (DOGV de 28/06/2018)
  • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV nº 9538 de 21.02.2023)
  • Extracte de la Resolució de 28 de desembre xx de 2022, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2023 el Programa de foment de la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (DOGV n.º 9539 de 22.02.2023)
  • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
  • Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 23 de febrer de 2023 i finalitzarà el 31 de maig de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 31 de maig 2023.

Documentació

Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, en el cas de nou compte bancari: b.1) Si el sol·licitant és una persona jurídica, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-ho telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar les altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp). b.2) Si el sol·licitant és una persona física, en cas de nou compte bancari, haurà de comunicar-ho, preferentment telemàticament, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "Procediment per a tramitar altes i baixes de les domiciliacions bancàries" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22648&version=amp), sense perjudici de poder adjuntar el model normalitzat (007) disponible en la web de l'ajuda. c) Contracte de treball que dona lloc a l'ajuda. d) Declaració responsable que la contractació no incorre en causa d'exclusió (inclosa en l'annex de la sol·licitud). e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació (inclosa en l'annex de la sol·licitud). e) Declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o el mateix fet subvencionable o de no haver-ne obtingut cap, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (UE) 1407/2013, de la Comissió (inclosa en l'annex de la subvenció). g) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l'article 13 (inclosa en la sol·licitud de la subvenció) i l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). h) Declaració responsable de les ajudes de minimis concedides al sol·licitant durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs, segons model normalitzat (inclosa en l'annex a la sol·licitud de la subvenció). i) Comunicació a la persona contractada que l'actuació resulta susceptible de cofinançament pel Fons Social Europeu o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, segons model normalitzat (disponible en la web de l'ajuda). j) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana dels treballadors en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte (30 dies). k) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatiu a la plantilla mitjana de treballadors en situació d'alta en el període comprés entre els 30 dies previs a la contractació i el dia de la contractació de la persona jove (31 dies, és a dir, afegint al període al qual es refereix l'informe indicat en la lletra anterior el dia de la contractació). La plantilla mitjana que figure en aquest informe de 31 dies és el que es compararà amb la plantilla mitjana de l'informe indicat en la lletra anterior a l'efecte de comprovar que la contractació suposa un increment net de la plantilla. l) Documentació acreditativa que indique que la persona jove té alguna de les titulacions que estableix el resolc quart. A aquest efecte, no s'admetran certificats de notes o documents anàlegs que no acrediten explícitament aquesta circumstància. m) Declaració responsable de la persona contractada en què indique que, en el moment de la contractació, manté els requisits per a tindre la condició de beneficiària del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, autoritza la comprovació d'aquesta situació i fa constar que entén que, en el cas que no es mantinguen aquests requisits, es produirà la seua exclusió com a destinatària final de les ajudes, segons el model normalitzat. n) Justificant de l'ompliment del formulari inicial d'indicadors per la persona jove contractada en compliment de les obligacions derivades dels articles 16.1 i 42.1 i 2 del Reglament (UE) 2021/1060, pel qual s'estableixen les disposicions comunes relatives a determinats fons europeus, entre aquests el Fons Social Europeu Plus i l'article 17 i l'annex I del Reglament (UE) 2021/1057, pel qual s'estableix el Fons Social Europeu Plus (FSE+), els dos reglaments del Parlament Europeu i del Consell, de data 24 de juny de 2021. (En la web de Labora relativa a l'ajuda ECOGJU 2023 està disponible l'enllaç per a procedir a omplir aquest formulari i el justificant que es generarà després del seu ompliment és el que cal aportar signat per la persona contractada). ny) Certificat de la situació en el fitxer de Garantia Juvenil de la persona jove contractada. o) Si és el cas, acreditació de la condició de víctima de la violència sobre la dona, de conformitat amb el que disposen els apartats 1 i 2 de l'article 9 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. p) Si és el cas, acreditació del fet que la persona jove contractada es troba sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complint una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o d'haver estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període, durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat. q) Si és el cas, diagnòstic de malaltia o trastorn mental emés pel centre públic de salut mental, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018. Excepte que conste l'oposició expressa de l'entitat o la persona sol·licitant (en aquest cas, cal aportar la documentació acreditativa corresponent), Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació recaptarà, a través de la plataforma autonòmica d'intermediació i altres sistemes habilitats a aquest efecte, la informació relativa als punts següents: a) Identitat de la persona física sol·licitant i, si és el cas, del seu representant. b) Comunicació al servei d'ocupació del contracte de treball que dona lloc a la subvenció. c) Alta en la Seguretat Social de la persona contractada. d) Certificació positiva de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de la conselleria competent en matèria d'hisenda i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. e) Certificat o resolució acreditativa de la diversitat funcional de la persona jove contractada, d'acord amb el que preveu la disposició addicional segona de l'Ordre 8/2018.

Presentació

Presencial
Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOGJU 2023 - Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil". Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOGJU 2023), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior. Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa. a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

On dirigir-se

Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a ciutadans (si la sol·licitud l'efectuen persones físiques o persones autoritzades per aquestes a través del Registre de representants).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. 3. La instrucció correspondrà a les direccions territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació. 4. L'òrgan instructor podrà demanar a les persones interessades l'aportació addicional de tots els documents i les dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. 5. Una vegada examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor remetrà un informe en què farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes. 6. En cada direcció territorial de Labora del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o la persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dos vocals i una persona que ocuparà la secretaria, amb veu però sense vot. Les persones que ocupen les vocalies i la secretaria les designarà la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes en els quals es concrete el resultat de les avaluacions dutes a terme en relació amb els períodes de temps que considere. 7. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent. 8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon, per delegació, a la persona titular de la direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació corresponent.

Criteris de valoració

La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres que preveu la normativa de procediment administratiu comú. En cas que diferents expedients tinguen la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció per la contractació de persones amb diversitat funcional (prioritzades, al seu torn, en funció del grau de discapacitat més alt) i, en defecte d'això, la sol·licitud de subvenció per la contractació de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà en funció de la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta manera tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

òrgans de tramitació

La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Obligacions

a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de persones treballadores en situació d'alta en l'entitat beneficiària, llevat que aquesta situació responga a la voluntat de les persones treballadores, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora. A aquest efecte, es compararà la plantilla mitjana del període comprés entre els trenta dies previs a la contractació i el dia de la contractació (el de 31 dies) amb la que resulte dels informes a què fa referència la lletra d. d) Aportar, en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte, dos informes de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatius a la plantilla mitjana de l'entitat ocupadora de les persones treballadores en situació d'alta que, comprenguen un període de 12 mesos cada un i abasten tot el període de manteniment (24 mesos). Aquesta aportació de documentació s'haurà de fer a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), que està disponible en la web de l'ajuda. e) Facilitar totes les dades i la informació en qüestions relacionades amb les subvencions concedides que li requerisca Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Per a complir qualsevol requeriment de documentació, aquesta s'haurà d'aportar a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), que està disponible en la web de l'ajuda. f) Comunicar a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació la sol·licitud o l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida. g) Disposar dels llibres comptables, els registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que han de ser originals o còpies certificades d'acord amb aquests. h) Les persones jurídiques han de comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual s'ha d'aportar a Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació en el termini que s'indica en la lletra d, juntament amb el model normalitzat sobre el compliment d'aquesta obligació de comptabilitat separada. i) Mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la documentació justificativa (inclosos els documents electrònics) haurà de conservar-se durant el termini que establisca la normativa europea que resulte aplicable. j) A l'efecte de difusió pública, mentre aquestes ajudes resulten susceptibles de cofinançament pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea, la persona o entitat beneficiària estarà subjecta a les normes d'informació i publicitat que establisca la normativa europea que resulte aplicable. En aquest sentit, la concessió de la subvenció implica l'acceptació de ser inclòs en una llista d'operacions que es publicarà de manera electrònica o per qualsevol altre mitjà, en la qual figuraran els beneficiaris, l'operació finançada i l'import de l'ajuda. Així mateix, haurà de comunicar a la persona contractada que aquestes ajudes estan cofinançades pel Fons Social Europeu Plus o per qualsevol altre fons que puga aprovar la Unió Europea. Així mateix, la persona o entitat beneficiària estarà subjecte a les normes d'informació i publicitat recollides en la normativa europea sobre la matèria que resulte aplicable. k) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de transparència i bon govern de la Comunitat Valenciana, i de l'article 18 de la Llei general de subvencions, segons s'indica en el resolc setzé de la resolució que convoca aquestes ajudes i les instruccions de publicitat i transparència que figuren en la web de l'ajuda. l) Aportar, en el termini indicat en la lletra d, una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior. Aquesta aportació de documentació haurà de realitzar-se a través de l'enllaç "Aportació de documentació a un expedient obert de Labora" (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18744&version=amp), que està disponible en la web de l'ajuda.

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en els registres de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud podrà entendre's desestimada per silenci administratiu.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos computat en els termes ja esmentats, davant del jutjat contenciós administratiu de la província corresponent, de conformitat amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Òrgans resolució

La persona titular de la Direcció Territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació resoldrà, per delegació, sobre les sol·licituds presentades.

Quantia i cobrament

L'import de la subvenció ascendirà a 27.216 euros. Si la persona contractada concorre, addicionalment, en la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 28.728 euros. Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe sota la guarda o la tutela de la Generalitat, o complisca una mesura judicial derivada de la responsabilitat penal de persones menors d'edat, o que haja estat en alguna d'aquestes dues situacions, en algun període durant els tres anys anteriors a la majoria d'edat, o d'una dona jove víctima de violència sobre la dona, l'import ascendirà a 30.240 euros. La liquidació de les ajudes es farà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud i les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.