SUBVENCIONS PER A FOMENTAR LA CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE PERSONES JOVES QUALIFICADES (AVALEM JOVES) EN EL MARC DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL. ECOGJU 2023

LABORA SERVEI VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Codi SIA: 2983271
|
Codi GVA: 23206
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per a fomentar la contractació indefinida inicial a jornada completa de persones joves majors de 16 anys que tinguen una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

S'entendrà que la persona jove compta amb una qualificació professional quan es trobe en possessió d'alguna de les següents titulacions:

a) Llicenciatura o diplomatura universitària, enginyeria superior o tècnica, arquitectura o arquitectura tècnica.

b) Grau universitari.

c) Estudis de postgrau universitari.

d) Doctorat.

e) Tècnic o tècnic superior de Formació Professional reglada, de la formació professional específica.

f) Altres titulacions oficialment reconegudes com a equivalents a les anteriors, sense que tinguen tal consideració els títols d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat ni Formació Professional Bàsica.

g) Certificat de professionalitat.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, inclosos els treballadors autònoms, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

 

Les persones destinatàries finals són les persones joves majors de 16 anys que disposen d'una qualificació professional reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu i figuren inscrites com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

Nombre de beneficiaris previstos: 725.

Quantia/pressupost: 20.200.000 euros.

Normativa
 • Ordre 8/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases...
 • RESOLUCIÓ de 28 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici...
 • Extracte de la Resolució de 28 de desembre xx de 2022, del director general de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca...
 • Annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea.
 • Comunicació 1/2017, de 6 d'abril, del Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Pot ser beneficiària d'aquestes ajudes qualsevol entitat ocupadora, incloses les persones treballadores autònomes, amb centre de treball a la Comunitat Valenciana.

Requisits

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIÀRIES:

No haver incorregut en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

EXCLUSIONS

· En cap cas poden resultar beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tinguen personalitat jurídica, puguen dur a terme les actuacions subvencionables.

· Queden exclosos d'aquest programa els supòsits que preveu el resolc seté de la resolució per la qual es convoquen aquestes ajudes.

· Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE de data 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu NO es poden concedir a empreses dels sectors següents:

a) Pesca i aqüicultura, segons es recullen en el Reglament (CE) núm. 104/2000 del Consell.

b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del tractat).

c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i la comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part d'aquesta, o la totalitat, es repercutisca als productors primaris.

d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.

e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

D'altra banda, l'aplicació d'aquest règim suposa que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa no excedirà els 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa faça per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no pot excedir els 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.

 

REQUISITS DE LES CONTRACTACIONS:

· La contractació de la persona jove s'ha d'efectuar després de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria de subvencions per a l'exercici 2023.

· La contractació haurà de representar un increment net de la plantilla en comparació amb la plantilla mitjana de les persones treballadores en situació d'alta en els trenta dies naturals anteriors a la subscripció del contracte, o el seu manteniment quan les variacions de la plantilla deriven de la voluntat de les persones treballadores, discapacitat sobrevinguda, mort, jubilació per motius d'edat o acomiadament disciplinari, o per causes objectives no declarades improcedents de la persona treballadora.

· En tot cas, hi ha d'haver una correspondència entre la titulació de la persona jove i el lloc de treball exercit, que haurà de tindre una adequació al nivell d'estudis cursats i al grup de cotització que corresponga a aquest nivell.

 

EXCLUSIONS:

Queden exclosos d'aquest programa els casos següents:

a) Contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos; els contractes fixos discontinus i els contractes de servei de la llar familiar.

b) Contractes a temps parcial.

c) Persones treballadores que hagen finalitzat la seua relació laboral amb l'entitat ocupadora en els 6 mesos previs a la contractació.

d) Contractacions realitzades per empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

e) Contractacions realitzades per ocupadors que hagen sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació.

f) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o Seguretat Social.

g) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels treballadors.

h) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat o de les entitats privades sense ànim de lucre mantinguen amb la persona treballadora contractada una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. 2. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que...
Saber més
Criteris de valoració
La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (que comprenga l'imprés de sol·licitud i la documentació restant exigida per la...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció correspondrà als serveis territorials de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació competents en matèria d'ocupació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 23 de febrer de 2023 i finalitzarà el 31 de maig de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar-se en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció, sense que en cap cas puguen presentar-se després del 31 de...

Saber més
Documentació
Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent: a) Si la sol·licitud es presenta de manera no telemàtica per mitjà d'un representant, l'acreditació de la representació. b) Dades de domiciliació bancària, en el cas de nou compte bancari: b.1) Si el sol·licitant és una...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Enllaç d'aquesta guia "Tramitar amb certificat". S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o certificat de representant d'entitat (si la sol·licitud l'efectuen les persones jurídiques o els seus representants) o certificat reconegut per a...
Saber més
  Presencial

  Les persones jurídiques o els seus representants (que han d'estar prèviament autoritzats a través del registre de representants - https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la seua sol·licitud (juntament amb la documentació indicada) telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, per mitjà del procediment habilitat a aquest efecte i denominat "ECOGJU 2023 - Subvencions per a fomentar la contractació indefinida de persones joves qualificades (AVALEM JOVES), en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil".

   

  Les persones físiques i les persones autoritzades per aquestes a través del registre de representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/) han de presentar la sol·licitud preferentment segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior amb el certificat reconegut per a ciutadans, sense perjudici de poder presentar-la davant de la corresponent direcció territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació i la resta de llocs que preveu la normativa de procediment administratiu comú, per a la qual cosa ha d'utilitzar els impresos normalitzats localitzats en la pàgina web de Labora (http://www.labora.gva.es/va/ciutadania), en l'apartat corresponent a aquesta convocatòria (ECOGJU 2023), llevat que la persona interessada o el seu representant estiguen obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques; en aquest cas, s'ha de presentar segons el que s'ha indicat en el paràgraf anterior.

   

  Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent dels que es descriuen ací serà inadmesa.

   

  a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, en:

  Saber més

  On dirigir-se

  Resolució

  Termini màxim
  El termini per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de l'entrada de la sol·licitud en els registres de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat cap resolució expressa, la sol·licitud...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  L'import de la subvenció ascendirà a 27.216 euros. Si la persona contractada concorre, addicionalment, en la condició de dona o de persona amb diversitat funcional, l'import ascendirà a 28.728 euros. Si es tracta d'una persona amb diversitat funcional severa; d'una persona jove que es trobe...
  Saber més
  Obligacions
  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit. b) Mantindre l'ocupació creada durant almenys vint-i-quatre mesos. c) Durant el període de manteniment del contracte subvencionat, no podrà disminuir la plantilla mitjana de persones treballadores en situació d'alta en l'entitat...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, en un termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació, d'acord amb el que disposen els...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La persona titular de la Direcció Territorial de Labora Servei Valencià d'Ocupació i Formació resoldrà, per delegació, sobre les sol·licituds presentades.
  Sancions
  Els incompliments que puguen qualificar-se com a infracció administrativa donaran lloc a la incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei general de subvencions, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del...
  Saber més