Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) en matèria d'envasos.

Codi SIA: 2982970
Codi GUC: 23268
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT des de 14-03-2023
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de productes envasats.

Observacions

Els productors de producte o els seus representants autoritzats han d'estar inscrits en la secció especial d'envasos del Registre de productors de producte (https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/envases/registro-productores-producto-seccion-envases.aspx)

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana. S'entendrà per “sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada” el sistema organitzat per, almenys, dos productors de productes envasats.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de productores de productes, d’acord amb la definició que en fa l'article 2.t del Reial decret 1055/2022, i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre.

Termini

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema col·lectiu.

Documentació

1. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació que preveu l'annex XIII de la Llei 7/2022 i l'annex VI del Reial decret 1055/2022.

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental. Tipus de taxa: (9756) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats. Tipus de tarifa: Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 93,55 euros.

Presentació

Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica, d'acord amb el que es preveu en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica, d’acord amb el que preveu l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes.

Termini màxim

Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No

Sancions

L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Sense perjudici de les infraccions i sancions que estableix la Llei 7/2022, l'incompliment del que disposa el Reial decret 1055/2022 se sancionarà d'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria; el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.