Sol·licitud d'autorització d'un sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada del productor (SCRAP) en matèria d'envasos.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2982970
|
Codi GVA: 23268
Descarregar informació
Termini obert

Des de 14-03-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Complir les obligacions en matèria de responsabilitat ampliada del productor de productes envasats.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
14-03-2023
Observacions

Els productors de producte o els seus representants autoritzats han d'estar inscrits en la secció especial d'envasos del Registre de productors de producte...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones físiques o jurídiques que tinguen la condició de productores de productes, d’acord amb la definició que en fa l'article 2.t del Reial decret 1055/2022, i es constituïsquen en una associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre.

Requisits

El sistema col·lectiu que es constituïsca (bé com a associació, fundació o una altra entitat amb personalitat jurídica pròpia sense ànim de lucre) haurà de tindre la seua seu social a la Comunitat Valenciana.

 

S'entendrà per “sistema col·lectiu de responsabilitat ampliada” el sistema organitzat per, almenys, dos productors de productes envasats.

 

Com es tramita

Observacions

D’acord amb la disposició addicional huitena de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s’ha de dur a terme per via electrònica,...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 14-03-2023

Durant tot l'any, prèviament a l'inici de l'activitat del sistema col·lectiu.

Documentació
1. Formulari de sol·licitud d'autorització, segons model normalitzat. 2. Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius. 3. Memòria descriptiva del sistema col·lectiu que incloga, almenys, la informació que preveu l'annex XIII de la Llei 7/2022 i l'annex VI del...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

Tipus de taxa: (9756) Autoritzacions i comunicacions de producció i gestió de residus que deriven de la normativa estatal sobre residus i sòls contaminats.

 

Tipus de tarifa: Tramitació d'autoritzacions i renovacions dels sistemes col·lectius de gestió dels residus generats després de l'ús del producte, en el marc de la responsabilitat ampliada del productor de productes: 103,95 euros.

Forma de presentació
Telemàtica
En virtut de la disposició addicional octava de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, la tramitació dels procediments administratius, tant per a les persones físiques com per a les persones jurídiques, s'haurà de dur a terme per via electrònica,...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Sis (6) mesos des de la presentació de la sol·licitud.
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Recurs d'alçada davant de l'òrgan superior jeràrquic del que la va dictar en el termini d'un mes.

Sancions
L'exercici de l'activitat del sistema individual, sense la preceptiva comunicació, està tipificat com a infracció administrativa en l'article 108 de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Sense perjudici de les infraccions i sancions que...
Saber més