Convocatòria d'ajudes per a l'elaboració/actualització dels plans d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES) dels municipis de la Comunitat Valenciana, exercici 2024, adherits al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 2982985
|
Codi GVA: 23320
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'esta convocatòria és subvencionar l'elaboració/actualització del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) dels municipis de la Comunitat Valenciana, la finalitat de la qual siga la mitigació del canvi climàtic mitjançant accions que contribuïsquen a la reducció de les...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
JustificacióTermini obert
EsmenaTermini obert
29-05-2024

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Ajuntaments dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Requisits

1. Per a accedir a la condició d'entitats beneficiàries, els municipis sol·licitants hauran de complir els següents requisits:

a) Estar adherits formalment al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia sostenible, aprovat per la Comissió Europea el 15 d'octubre de 2015, abans de la sol·licitud de l'ajuda i complir amb les següents condicions:

- Els municipis que no tinguen aprovat un PACES i sol·liciten l'ajuda per a la seua elaboració hauran de tindre aprovat, per l'òrgan competent, el corresponent acord d'inici del procés.

- Els municipis que tinguen aprovat un PACES i sol·liciten una ajuda per a la seua actualització, hauran de tindre este pla visible al públic en el perfil del signatari del lloc web del Pacte de les Alcaldies: https://eu-mayors.ec.europa.eu/en/home.

b) Tindre aprovat i en vigor un Pla d'Igualtat referit al personal de l'administració local, de conformitat amb el que s'establix en la disposició addicional sèptima del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic.

c) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Administració estatal i autonòmica i amb la Seguretat Social, així com en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques. Este requisit podrà acreditar-se mitjançant declaració responsable o presentant les certificacions corresponents en el cas de no autoritzar l'administració actuant la seua consulta o s'expresse oposició.

d) Disposar de capacitat econòmica, financera i operativa suficient per a garantir l'execució de l'operació proposada, la qual cosa s'acreditarà mitjançant certificat de la persona titular de la secretaria de l'entitat local.

e) Estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes. Este requisit s'entendrà complit si l'entitat local figura en el certificat que publica mensualment en la seua pàgina web la Sindicatura de Comptes. En cas contrari, esta expedirà, a petició de l'entitat local interessada, certificació d'haver presentat el compte general a este organisme.

No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària de les ajudes convocades per esta resolució, aquelles en els qui concórrega alguna de les circumstàncies arreplegades en l'article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Este requisit s'acreditarà mitjançant declaració responsable.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La sol·licitud, que haurà d'estar firmada per el/la representant legal de l'entitat local, es presentarà telemàticament en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com els altres tràmits associats al...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds es puntuaran segons els criteris de valoració, fins a un màxim de 100 punts. No es consideraran com a subvencionables sol·licituds que hagen obtingut menys de 40 punts. 2. Amb la limitació de puntuació màxima indicada més amunt, els criteris de valoració seran els següents:...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
1. A la sol·licitud s'annexaran els següents documents mitjançant els formularis inclosos en el procediment habilitat en la Seu Electrònica de la Generalitat: a) Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal, quan no s'autoritze la seua...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Des de 29-05-2024

  Si la sol·licitud de pagament presentada no reunira els requisits exigits o no s'acompanyara dels documents preceptius, l'òrgan instructor requerirà a l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius.

  Descripció

  Presentació de la documentació esmenada com a resposta a un requeriment previ.

  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Presentació d'escrits d'al·legacions. Aportació de documentació addicional.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim de resolució i notificació serà de sis mesos des de la publicació de la convocatòria.
  Quantia i cobrament
  1. L'import global màxim serà de 200.000,00 €, i es finançaran amb càrrec al crèdit de la línia de subvenció S1323, capítol IV, programa pressupostari 442C00 aplicació G01080203.442C00.4, dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024. 2. L'import individual de cada subvenció podrà...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Sense perjuí de les obligacions previstes amb caràcter general en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, les entitats beneficiàries queden subjectes a les següents obligacions de caràcter general: a) Complir la finalitat i realitzar l'actuació seleccionada en...
  Saber més
  Observacions

  Els ajuntaments proposats com a beneficiaris de les subvencions hauran de presentar el document d'acceptació de la subvenció. Totes les notificacions s'efectuaran per mitjans electrònics d'acord amb el que es preveu en l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu...

  Saber més
  Sancions
  El règim sancionador en la matèria que regula aquesta ordre és el que estableix el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Presentació de la sol·licitud de pagament de la subvenció per l'entitat beneficiària, juntament amb la justificació de l'actuació executada.

  Documentació
  1. La sol·licitud de pagament, acompanyada del compte justificatiu, haurà d'anar firmada per el/la legal representant de l'entitat local, i contindrà la següent documentació: a) Una memòria de l'actuació executada, justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la...
  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més