Detall de Procediment

Subvencions per a finançar el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnat (AMPA) de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics.

Codi SIA: 210572
Codi GUC: 240
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud:
20-06-2022
-
11-07-2022
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Finançar les despeses de funcionament i el foment d'activitats de participació, associació i formació de mares i pares de l'alumnat, realitzades per les associacions de mares i pares d'alumnat (AMPA) de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics. Queden compreses les activitats realitzades des de setembre de 2021 fins al termini concedit per a la justificació de les despeses. El termini de justificació es fixarà en la resolució de concessió de les subvencions.

Requisits

1. Tindre establida la seua seu i àmbit d'activitat en la Comunitat Valenciana. 2. Estar inscrites en el cens de confederacions, federacions i associacions de mares i pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana a què es refereix l'Ordre de 4 de novembre de 1996, en la data de publicació de la present convocatòria en el DOGV, no sent necessari estar integrades en una federació per a accedir a la subvenció. 3. Complir els requisits de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Interessats

Podran sol·licitar les subvencions que es convoquen en aquesta resolució, les AMPA de centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics que reunisquen els requisits següents:

Normativa del procediment

Termini

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (17/06/2022) Data d'inici: 20/06/2022 Data de fi: 11/07/2022

Documentació

A la sol·licitud s'hauran d'annexar els següents documents digitalitzats en format PDF: 1. Projecte d'activitats de l'entitat sol·licitant, curs acadèmic 2021-2022. 2. Pressupost desglossat de les activitats. 3. Domiciliació bancària, segons apartat cinqué, punt 3 de la convocatòria.

Forma presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

1. Publicació Resolució de convocatòria en el DOGV. 2. Omplil la sol·licitud per mitjans telemàtics. No seran admeses les sol·licituds presentades per altres mitjans. 3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan instructor del procediment publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat, una relació de les entitats sol·licitants que hagen d'esmenar la sol·licitud o aportar els documents preceptius que s'especifiquen, amb indicació que, si en el termini de 10 dies no el realitzen, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada d'acord amb la legislació bàsica de procediment administratiu comú. L'accés a la llista es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones. La proposta de resolució provisional es notificarà a les entitats sol·licitants, mitjançant la seua publicació en aquesta pàgina web. Aquesta publicació substituirà a la notificació. El projecte d'activitats haurà d'aportar-se dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas que s'aporte documentació una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no es tindrà en consideració a l'efecte del còmput dels criteris de valoració. 4. Estudi, valoració de les sol·licituds i emissió d'informe per la comissió avaluadora, segons els criteris establits en l'apartat nové de la convocatòria. 5. Proposta de Resolució de la Subdirecció General d'Innovació i Qualitat Educativa. 6. Resolució de la Direcció General d'Innovació Educativa i Ordenació amb l'especificació dels noms de les entitats beneficiàries i les dotacions econòmiques que els corresponguen, així com, en el seu cas, les sol·licituds desestimades, que es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i en la seu electrònica de la Generalitat. Aquesta publicació substituirà a la notificació de conformitat amb el que preveu la normativa vigent en matèria de procediment administratiu. L'accés a la resolució es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es o a través de la pàgina: https://ceice.gva.es/web/madres-padres-alumnos/subvenciones 7. Pagament i justificació de les ajudes d'acord amb el que estableix l'apartat tretze de la convocatòria.

Criteris de valoració

Les sol·licituds d'ajudes es valoraran conforme als criteris que s'estableixen en l'apartat nové de la convocatòria d'ajudes.

òrgans de tramitació

Organismes

 • SUBDIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Obligacions

Els beneficiaris de les ajudes estaran subjectes a les obligacions generals derivades de la normativa vigent sobre subvencions públiques i que s'indiquen en l'apartat catorze de la Resolució de convocatòria.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la convocatòria serà de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Vençut el termini sense haver-se notificat cap resolució expressa, les entitats sol·licitants podran considerar desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu, segons l'article 25.1 a) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Observacions

Contra la present resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix òrgan en el termini d'un mes computat en els mateixos termes, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això sense perjudici que els interessats puguen presentar qualsevol altre recurs que estimen pertinent.

Òrgans resolució

Per delegació del conseller d'Educació, Cultura i Esport.

Organismes

 • DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ EDUCATIVA I ORDENACIÓ
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Quantia i cobrament

QUANTIA - La quantitat destinada a aquestes subvencions és de 207.000 euros, distribuïts en 230 ajudes de 900 euros. PAGAMENT - Una vegada publicada la resolució de concessió de les subvencions, l'import s'abonarà íntegrament a les entitats beneficiàries que hauran de justificar-les correctament, d'acord amb el que s'especifica en les bases reguladores i en la convocatòria. - Es lliurarà el 100% de la subvenció una vegada publicada la resolució de concessió i amb caràcter previ a la presentació de la justificació d'acord amb l'exempció aprovada en l'article 44, apartat 2, paràgraf h) de la Llei de Pressupostos per a l'exercici 2022 per a aquestes subvencions. Així mateix, i d'acord amb l'apartat 16, paràgraf o) del mateix article, queden exemptes les entitats beneficiàries de les subvencions concedides de l'obligació de prestar les garanties previstes per l'article 171, apartat 5, paràgraf f) de la Llei d'Hisenda Pública i Subvencions. - No podrà realitzar-se el pagament de la subvenció quan el beneficiari no es trobe al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o siga deutor per resolució de procedència de reintegrament.