Autorització de LÍNIES d'energia elèctrica d'alta tensió TITULARITAT de PARTICULARS. Nova instal·lació (alta), modificació, canvi de titularitat i tancament o desmantellament (baixa). Energia

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211069
|
Codi GVA: 2455
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Possibilitar la presentació, davant el Servei Territorial competent en matèria d'Energia de la Generalitat Valenciana, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA:

 

- Prèvia i de construcció i d'explotació (ALTA);

 

- O prèvia i de construcció i d'explotació de la MODIFICACIÓ;

 

- O de CANVI DE TITULARITAT;

 

- O de TANCAMENT O DESMANTELLAMENT (BAIXA);

 

d'una de les següents LÍNIES d'energia elèctrica d'alta tensió de TITULARITAT de PARTICULARS la ubicació de la qual no excedisca de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana:

 

- Línies d'alta tensió de connexió de consumidors a xarxes de transport o distribució.

- Línies directes d'alta tensió entre productors i consumidors.

- Escomeses d'alta tensió.

 

 

* IMPORTANT:

 

- Les persones interessades no han de presentar els expedients d'evacuació en procediment a part del dels grups generadors.

 

- En el cas de línies elèctriques d'alta tensió de titularitat de particulars NO SUBJECTES al règim d'AUTORITZACIÓ administrativa prèvia (que són les que no afecten tercers, ni es pot obrir el seu ús a aquests), no ha de realitzar-se el present tràmit, sinó el tràmit específic existent per a elles l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Procediments relacionats".

 

- Així mateix, existeix un altre tràmit específic per als casos en què el titular de la línia no siga un particular, sinó una EMPRESA de transport i distribució d'energia elèctrica (vegeu en l'apartat "Procediments relacionats").

Terminis
Sol·licitudTermini obert

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular de la línia, o el seu representant.

 

 

* IMPORTANT:

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació
NOTES: - Són ÒRGANS COMPETENTS per a resoldre aquest procediment: bé el Servei Territorial competent en matèria d'Energia, o bé la Direcció General competent en aqueixa matèria, de conformitat amb el que es preveu en el Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell (vegeu apartat "Normativa"). -...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, però sempre ABANS:

 

- DE LA construcció I DE l'explotació de la nova línia d'energia elèctrica d'alta tensió titularitat de particulars (alta), o de la seua modificació;

 

- O DEL canvi de titularitat de la línia;

 

- O DEL tancament o desmantellament (baixa) de la línia.

Documentació
* IMPORTANT: - La documentació exigida en cada cas ha de presentar-se en DUES FASES (aquelles en què es divideix el procediment d'autorització: 1a i 2a , que es descriuen en l'apartat "Com es tramita? Passos" d'aquest tràmit). - En cas de tramitació presencial, de tota la documentació...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Línies d'energia elèctrica d'alta tensió de titularitat de particulars:

 

A) En els casos de NOVA línia (ALTA), de MODIFICACIÓ i de TANCAMENT o DESMANTELLAMENT (BAIXA) de la línia:

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: quantitat fixa de 109,54 euros

A eixa quantitat fixa cal sumar les següents quantitats addicionals en funció del pressupost que figure en la preceptiva documentació tècnica a presentar en el procediment administratiu:

1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 45,55 euros

1.2.2 - I per cada 6.600 euros més o fracció de pressupost: 12,02 euros

 

 

B) En cas de CANVI DE TITULARITAT de la línia (i també en cas de cada pròrroga de l'autorització):

 

1.1 - Autorització administrativa prèvia: 109,54 euros

Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la resta de la documentació requerida s'ha de fer MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, heu de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o...
Saber més
Presencial

* IMPORTANT:

 

- L'opció de presentació presencial NOMÉS és vàlida per a PERSONES FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

 

 

 

* Pot realitzar-se la presentació presencial:

 

a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Observacions

Contra la resolució expressa es pot interposar un recurs d'ALÇADA davant de l'òrgan superior jeràrquic del que l'haja dictada (que en el cas del servei territorial és la direcció general competent en matèria d'energia i, si la resolució l'ha dictada aquesta direcció general, és la secretaria...

Saber més