Detall de Procediment

Obtenció directa, duplicat i renovació del carnet d'operador/a de grua torre (gruista). Indústria.

Codi SIA:: 211083
Codi GVA:: 2488
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- Obtenció directa del carnet d'operador/a de grua torre (gruista), amb expedició de carnet professional acreditatiu de tal condició. - Renovació del carnet. - Duplicat

Observacions

Observacions

1. A més de l'obtenció directa del carnet d'operador de grua torre (gruista) per complir els requisits abans descrits en l'apartat Requisits, també podrà obtindre's eixe carnet per mitjà de la SUPERACIÓ D'UN EXAMEN TEORICOPRÀCTIC davant de la comunitat autònoma, sobre els coneixements objecte del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció d'estos (aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre), i de la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-2». La informació relativa a eixe examen teoricopràctic es pot consultar en la pàgina web i està també disponible en el tràmit de la Guia PROP denominat "Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet d'operador de grua torre (gruista) (GT)." 2. CADUCITAT I RENOVACIÓ DEL CARNET - El carnet tindrà una validesa de cinc anys, transcorreguts els quals podrà ser objecte de renovació pels mateixos períodes, prèvia superació d'un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques. - La inscripció en els registres tindrà validesa en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana; no obstant això, la renovació del carnet s'haurà de realitzar sempre a la província en què va ser expedit per primera vegada, llevat que es justifique el canvi de domicili de l'activitat, d'acord amb el que preveu l'article 3 de l'Orde de 23 d'abril de 1997. 3. PÈRDUA DEL CARNET PROFESSIONAL - El carnet professional es perd per resolució administrativa o jurisdiccional que així ho establisca, per mort del professional o per la seua no renovació en termini. - Els carnets professionals, com a documents la possessió dels quals habilita per a l'exercici de la corresponent activitat professional, estan sotmesos a la condició que el titular mantinga les condicions que van donar lloc a la seua expedició i que complisca les obligacions de seguretat bàsiques de la seua activitat. - L'incompliment de qualsevol d'estes condicions donarà lloc a la pèrdua del carnet, mitjançant una resolució motivada del cap de l'òrgan competent, amb audiència prèvia del titular.

Requisits

Requisits

Per a l'OBTENCIÓ DIRECTA del carnet professional d'operador de grua torre (gruista), així com per a la seua RENOVACIÓ, les persones físiques hauran de complir els requisits següents: - Ser major d'edat. - Disposar d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament d'Aparells d'elevació i manutenció d'estos (aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre) i de la Instrucció Tècnica Complementària «MIE-AEM-2». - Superar un examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar i obtindre directament (sense examen), el carnet professional operador de grua torre (gruista), les persones que acrediten el compliment de les condicions establides en l'apartat Requisits, d'este tràmit.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

A) PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CARNET: *SOL·LICITUD segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa, renovació i duplicat del carnet d'operador de grua). DOCUMENTACIÓ a presentar junt amb la sol·licitud: - Còpia del títol de Formació Professional o del certificat de professionalitat. - Examen mèdic sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva i aptituds psicològiques (antiguitat no superior a tres mesos). - Justificant del pagament de la taxa. B) PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET: *SOL·LICITUD de renovació del carnet segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa , renovació i duplicat del carnet d'operador de grua). *DOCUMENTACIÓ a presentar junt amb la sol·licitud: - Examen mèdic, psicotècnic i físic, específic per a este tipus d'activitats, que incloga examen sobre agudesa visual, sentit de l'orientació, equilibri i agudesa auditiva, actualitzat (antiguitat no superior a tres mesos). - Justificant del pagament de la taxa. C) DUPLICAT: *SOL·LICITUD de renovació del carnet segons model normalitzat que figura com a imprés associat "SOLRECGR" (sol·licitud per a l'obtenció directa , renovació i duplicat del carnet d'operador de grua). - Justificant del pagament de la taxa.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2024: 4.5.2 -Certificats tècnics: 16,2 euros 4.3 - Renovacions i pròrrogues : 7,95 euros 4.10 - Expedició de duplicats de documents oficials: 10,5 euros.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...). Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), cal inscriure';s prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l';apartat ';Enllaços'; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent. 4. Respecte als DOCUMENTS QUE S';HAN D';ANNEXAR, si escau: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s';han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

A) PER A L'OBTENCIÓ DIRECTA DEL CARNET: - Presentació de la sol·licitud SOLRECGR i de la documentació (inclòs el justificant de pagament de la taxa) de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - S'emplenaran les dades de l'activitat del carnet sol·licitat, imprimint-se un document que haurà de firmar el sol·licitant. - Si la documentació és correcta, es procedirà a la INSCRIPCIÓ en LA BASE DE DADES D'INSTAL·LADORS (que tindrà validesa en tot l'àmbit de la Comunitat Valenciana) i posteriorment es remetrà el carnet per correu certificat, juntament amb la Resolució. - Si la documentació no està correcta, es concedirà a l'interessat un termini de deu dies per a esmenar les deficiències, arxivant-se l'expedient en cas contrari. B) PER A LA RENOVACIÓ DEL CARNET: - TERMINI DE RENOVACIÓ: cada cinc anys. - Presentació de la sol·licitud SOLRECGR i de la documentació (inclòs el justificant de pagament de la taxa) DE Forma exclusivament telemàtica, dirigida al Servici Territorial d'Indústria de la província en què va ser expedit el carnet per primera vegada, llevat que es justifique el canvi de domicili de l'activitat, d'acord amb el que es preveu en l'article 3 de l'Orde de 23 d'abril de 1997, o de manera telemàtica. - S'emplenaran les dades de l'activitat del carnet sol·licitat, imprimint-se un document que haurà de firmar l'interessat. - Si la documentació és correcta s'expedirà el carnet, que es remetrà per correu. - Si la documentació no és correcta, es concedirà a l'interessat un termini de deu dies per a esmenar les deficiències, arxivant-se l'expedient en cas contrari. - Si per qualsevol motiu es denega la renovació, s'emetrà la Resolució corresponent i es notificarà a l'interessat.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No