Ajudes a entitats locals per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les entitats locals corresponents al Pla estatal d'accés a l'habitatge 2022-2025. Convocatòria 2023

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 3015478
|
Codi GVA: 25185
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 31-05-2023

Fins 30-06-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Ajudes amb caràcter excepcional i singularitzat a les entitats locals que figuren en l'annex únic del Decret 79/2023, de 26 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a facilitar solucions residencials a persones en situació d'especial vulnerabilitat a través de les Entitats Locals, corresponent al Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, convocatòria 2023 (DOGV núm. 9606, de 30.05.2023), amb la finalitat que aquestes faciliten a les persones beneficiàries una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones objecte de desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, i a altres persones especialment vulnerables per concórrer les condicions establides en les presents bases, dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

 

El text complet del decret està disponible en l'apartat "Normativa"

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
31-05-2023 al 30-06-2023
Al·legació / AportacióTermini obert
JustificacióTemini tancat
20-02-2024 al 30-06-2024
EsmenaTermini obert
Observacions

Gestió de l'actuació per les entitats locals.

 

- Requisits de les persones beneficiàries.

L'entitat local destinarà les ajudes concedides per a dotar d'un allotjament residencial immediat, en qualsevol de les modalitats previstes en l'article 6.3 que s'exposa a continuació, a les persones físiques que, com a beneficiàries finals, complisquen els següents requisits:

 

a) Ser especialment vulnerables com a persones: víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, desnonades del seu habitatge habitual, sense llar, asilades, refugiades, apàtrides, acolliments al règim de protecció temporal o altres estatuts de protecció subsidiària. Altres persones especialment vulnerables, que ostenten aquesta consideració segons valoració individual emesa pels serveis socials de l'entitat local del lloc de residència de la persona sol·licitant o unitat de convivència beneficiària en la qual s'atenguen i valoren les circumstàncies personals que aconsellen la concessió de l'ajuda, com ara persones amb problemes de salut ental, diversitat funcional, persones joves extutelades per la Generalitat, persones d'avançada edat, persones *exreclusas, sol·licitants d'asil, persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa, persones que hagen esdevingut vulnerables per haver sigut reduïts, dins dels dos anys anteriors a la sol·licitud de l'ajuda, els ingressos nets del conjunt de la unitat de convivència de manera substancial de manera que no superen 3 vegades el IPREM i que l'esforç per al pagament de la renda arrendatícia, incloses les repercussions autoritzades per la legislació aplicable, supere el 30 per cent dels ingressos nets de la mateixes, i altres situacions similars.

b) La renda arrendatícia o preu de cessió de l'habitatge, allotjament o solució residencial objecte del contracte d'arrendament o cessió haurà de ser igual o inferior als següents imports, segons zona:

 

ATPMS A-1: València 770 €/mes

ATPMS A-2: Alacant i Castelló de la Plana 680 €/mes

ATPMS Resta 600 €/mes

 

c) La persona arrendatària, cessionària o titular del dret d'ocupació de l'habitatge, o qualsevol de les quals en ella tinguen el seu domicili habitual, no ha de tindre parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb la persona que tinga la condició d'arrendadora o cessionària de l'habitatge, excepte situacions excepcionals degudament justificades pels serveis socials. Tampoc podrà ser ser sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora o cessionària.

d) No podran ser beneficiàries aquelles persones o unitats de convivència que disposen d'un habitatge en propietat o en règim d'usdefruit, que puguen ocupar després de l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, o el desnonament del seu habitatge habitual o la consideració d'especialment vulnerable i l'ocupació de la qual siga compatible amb aquestes situacions.

 

- Actuacions subvencionades.

Les actuacions subvencionades s'estructuren, en funció del seu finançament, de la següent forma:

 

a) Actuacions destinades a posar a la disposició de les persones víctimes de violència de gènere, les persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables un allotjament o solució residencial immediata.

L'entitat local podrà destinar les quantitats percebudes per aquest concepte per a abonar qualsevol despesa derivada de l'arrendament, dret d'ús o qualsevol règim d'ocupació temporal de l'immoble necessari per a la seua posada a la disposició dels col·lectius vulnerables esmentats.

A aquest efecte es considera solució residencial la posada a la disposició de les beneficiàries d'un habitatge de titularitat pública o privada, adequada a les seues circumstàncies en termes de grandària, serveis, accessibilitat i localització, per al seu gaudi, de manera individual o compartida, en règim de lloguer, de cessió d'ús, o en qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, respectant, en tot cas, els procediments d'adjudicació d'habitatge que tinguen establits per als parcs d'habitatge de titularitat pública.Aquesta solució residencial es fa extensible excepcional i provisionalment, si s'acredita que no és possible la posada en disposició d'un habitatge conforme a l'assenyalat en l'apartat anterior, per a qualsevol allotjament o dotació residencial, susceptible de solucionar el problema residencial de les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, objecte de desnonament del seu habitatge habitual, sense llar o especialment vulnerables. En tot cas s'hauran de salvaguardar els drets constitucionals a la intimitat i a la llibertat de trànsit de les persones allotjades. Es procurarà que ningú visca en habitatges o solucions residencials d'emergència o de transició més temps del necessari per al seu trasllat reeixit a un habitatge o solució residencial permanent.

b) Quan no es dispose d'aquesta mena d'habitatge, la concessió d'una ajuda que podrà aplicar-se per al pagament del lloguer o del preu d'ocupació de l'habitatge adequat, de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries citades, en els mateixos règims.

- Procediment de concessió

Les ajudes es concediran en règim de concessió directa, amb la sola acreditació de la condició de persona víctima de violència de gènere, de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, de violència sexual, del desnonament o llançament - imminent o ja realitzat - de l'habitatge habitual, de persona sense llar, asilada, refugiada, apàtrida, acolliment al règim de protecció temporal, o altres estatuts de protecció subsidiària, o de la condició de persona especialment vulnerable acreditada pels serveis socials.

No serà necessari establir la comparació de les sol·licituds ni la prelació entre aquestes, sempre que existisca consignació pressupostària.

- Quantia de l'ajuda

La quantia de l'ajuda que es concedisca per l'ajuntament o entitat local es determinarà d'acord amb el que es disposa en l'article 6.2 ateses les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l'informe que, a aquest efecte, s'emeta pels serveis socials, dins dels límits que s'assenyalen a continuació:

a) Podrà concedir-se una ajuda de fins al 100% de la renda o preu de l'habitatge o solució residencial a gaudir en règim d'arrendament, cessió en ús o en qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret amb un màxim, en tot cas, de la renda o preu de cessió establit en l'article 6, apartat 2. b).

b) Podrà concedir-se una altra ajuda de fins a 200 euros al mes per a atendre les despeses de manteniment, assegurances, comunitat, i subministraments bàsics de l'habitatge o solució residencial, inclosos les despeses d'accés a Internet, amb el límit del 100% d'aquestes despeses.

 

- Període subvencionable.

Les ajudes que concedisquen les entitats locals per a sufragar tant la renda o preu de cessió o ocupació de l'immoble com les despeses esmentades en l'apartat anterior, ho seran per un termini d'1 any, i podran ser aplicats a les despeses reportades durant el període comprés entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023.

 

- Pagament de les ajudes.

El pagament de les ajudes per les entitats locals a les persones beneficiàries se subjectarà a les normes comunes que s'establisquen per l'entitat local d'acord amb els següents criteris:

1r. El pagament corresponent a l'ajuda concedida es realitzarà prèvia justificació de la despesa, si bé podrà anticipar-se el pagament de fins a un 100% de l'import total de l'ajuda en el moment de la seua concessió.

2n. Serà justificació tant del pagament com del destí dels fons, la transferència realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte de la persona física o jurídica titular de l'activitat econòmica o de l'immoble sobre la qual recaiga el contracte d'arrendament, de cessió temporal o d'ocupació subscrit.

En el document acreditatiu de pagament haurà de constar expressament:

a) La identificació completa de les persones que realitzen i reben el pagament, havent de coincidir, en tot cas, qui el rep amb la persona titular del contracte d'arrendament o ocupació de l'immoble i qui el realitza amb la persona beneficiària o perceptora de l'ajuda, excepte casos objecte d'ordres de protecció que incloguen l'anonimització de la víctima del delicte.

b) L'import de la renda de lloguer de l'habitatge, preu de cessió o del preu d'ocupació de l'immoble, i

c) El concepte pel qual es realitza, amb indicació del mes o període al qual correspon.

3r. Si la persona beneficiària de l'ajuda no justifica que les ajudes percebudes han sigut destinades al pagament de les rendes de lloguer d'habitatge, del preu de cessió o ocupació de l'immoble, no es realitzarà cap pagament més, procedint-se a la revocació de l'ajuda i consegüent pèrdua de dret al cobrament de la quantia que reste, així com a l'inici d'expedient de reintegrament per l'import de les ajudes concedides i el destí de les quals no ha sigut justificat amb els interessos legals corresponents.

4t. L'ajuda podrà ser abonada

a) Directament a les pròpies persones beneficiàries de les ajudes.

b) A les persones física o jurídica arrendadora de l'habitatge per a la seua directa aplicació al pagament del lloguer mitjançant el corresponent descompte i per compte de la persona arrendatària, cessionària o titular del dret d'ocupació.

 

- Compatibilitat de les ajudes

Aquesta ajuda serà compatible amb qualsevol altra ajuda per al mateix objecte amb la limitació de no sumar major import que la renda d'arrendament o preu de cessió d'ús o ocupació i amb les limitacions regulades en les disposicions que regulen les altres ajudes, especialment per al cas de les despeses d'accés a internet amb les regulades en el Reial decret 989/2021, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la concessió directa a les comunitats autònomes i a les ciutats de Ceuta i Melilla d'ajudes per a l'execució del programa d'emissió de bons digitals per a col·lectius vulnerables, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En aquest sentit, aquestes ajudes seran compatibles amb la resta d'ajudes al lloguer del programa de lloguer d'habitatge establides en el Pla Estatal per a l'accés a l'Habitatge 2022-2025, regulat en el Reial decret 42/2022, de 18 de gener que poguera percebre la persona arrendatària per tractar-se de beneficiaris en situacions d'especial vulnerabilitat, sempre que el total de les ajudes no supere el 100% de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-ho, si l'ajuda corresponent a aquest programa fora concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit.

 

- Exempció de requisits

De conformitat amb el que es disposa en la Disposició transitòria novena de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, en la redacció donada per la Llei 9/2019, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, podran concedir i pagar-se per les administracions públiques ajudes per al pagament de lloguers d'habitatge quan concórreguen raons de caràcter públic, social o humanitari, acreditades mitjançant informe favorable dels serveis socials municipals, a persones o unitats de convivència en situació d'emergència residencial, encara que el titular del contracte o membres de la unitat de convivència no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social o tinguen la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament.

 

Igualment, i en tals suposats, les persones beneficiàries de les subvencions podran ser perceptores de quantitats a compte encara que no estiguen al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social, tinguen la condició de subjecte deutor per resolució de procedència de reintegrament o es troben incurses en alguna de les situacions establides en l'apartat 6 de l'article 171.3 de la Llei 1/2015.

 

 

A qui va dirigit

Administració
Persones interessades

Els beneficiaris d'aquestes ajudes són els ajuntaments i mancomunitats relacionats en l'annex únic del Decret.

Requisits

Per al cobrament de l'ajuda, els ajuntaments i les mancomunitats beneficiàries, hauran d'acceptar l'ajuda seguint el procediment i aportant la documentació descrits en l'apartat "Documentació".

Com es tramita

Procés de tramitació

Són beneficiàries de les ajudes les entitats locals que figuren en l'annex únic del decret que assumeixen la responsabilitat de dotar d'un allotjament o solució residencial immediata a les persones incloses en algun dels col·lectius de persones beneficiàries d'aquestes ajudes i per compte d'aquestes, desglossant la quantia total de l'ajuda en dos conceptes:

 

a) Fins a un 30% de l'import total de l'ajuda concedida serà destinada a la posada a disposició immediata d'una solució residencial a les persones víctimes de violència de gènere, víctimes de tràfic amb finalitats d'explotació sexual, víctimes de violència sexual, a les persones que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables.

b) Fins a un 70% de l'import total de la subvenció concedida serà destinada a la concessió d'ajudes directes per al pagament del lloguer, cessió d'ús o qualsevol règim de gaudi temporal admés en dret, en habitatges de titularitat pública o privada o en qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de solucionar el problema residencial de les persones beneficiàries citades en l'apartat anterior.

 

En el cas que no es destinara directament tota o part de l'import corresponent en cadascuna de les línies previstes en els apartats anteriors a les finalitats que se citen, i prèvia justificació motivada, podrà acumular-se per l'entitat local les quantitats previstes en cadascuna de les línies a la mateixa finalitat.

 

- Pagament i justificació a les entitats locals

El pagament de les subvencions que s'atorguen per concessió directa en virtut del present Decret a les entitats locals beneficiàries podrà lliurar-se, una vegada concedides, de forma anticipada, fins al 100 per cent del seu import, sense que siga necessari prestar garantia, per tractar-se d'una administració local.

La informació sobre el tràmit de justificació, així com els mecanismes de control i reintegrament, es troba en l'apartat "Justificació i cobrament"

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el DOGV del Decret. El termini de presentació s'iniciarà el dia 31 de maig i finalitzarà el dia 30 de juny, de 2023.

Documentació
Per al cobrament de les ajudes els Ajuntaments i Mancomunitats beneficiàries haurà d'emplenar el tràmit telemàtic d'acceptació, amb l'aportació de la següent documentació: - Formulari normalitzat d'acceptació de l'ajuda degudament emplenat i signat, que també es troba disponible per a la seua...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
L'acceptació i tramitació de les ajudes serà únicament telemàtica. Per a iniciar la tramitació haurà de clicar en el botó "SOL·LICITUD" El tràmit haurà de realitzar-se amb certificat electrònic de representant d'entitat. Qualsevol presentació realitzada seguint un procediment diferent de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  - Si l'entitat local ha oblidat presentar documentació en el tràmit d'acceptació de l'ajuda per al cobrament d'aquesta, podrà incloure-la en aquest tràmit només durant el termini indicat en la corresponent convocatòria. - Si s'ha rebut un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus), la...

  Saber més
  Descripció

  El tràmit té per objecte la presentació telemàtica de documents per a completar i/o esmenar un expedient iniciat derivat de la convocatòria 2023 d'ajudes a les entitats locals que figuren en l'annex únic, per a facilitar una solució residencial immediata a les persones víctimes de violència de...

  Saber més
  Documentació
  Els impresos poden trobar-se en l'apartat "Documentació"
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert

  Resolució

  Quantia i cobrament
  Per al cobrament de les ajudes, l'entitat local beneficiària haurà de presentar formulari normalitzat d'acceptació de l'ajuda concedida degudament emplenat i signat. La quantia de l'ajuda és la que es determina en l'annex únic del Decret per a cadascuna de les entitats locals.
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats locals beneficiàries de les subvencions hauran de complir les següents obligacions, a més de les establides en els articles 14 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: - Estar al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la...
  Saber més
  Observacions

  Contra les bases regulades per aquest decret, que posen fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, davant el Consell, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, a comptar...

  Saber més
  Òrgans resolució
  L'entitat local, com a ens gestor de les ajudes que se li concedeixen per compte de les persones en situació de vulnerabilitat finalment beneficiàries, distribuirà la subvenció a través de l'òrgan que determine la seua organització interna i quedarà subjecte a la Llei 38/2003, de 17 de novembre,...
  Saber més
  Documentació
  - L'entitat local haurà de justificar en termini la despesa subvencionada mitjançant un certificat d'obligacions reconegudes subscrit per la persona titular de la intervenció o secretària i amb el vistiplau de la persona titular de l'alcaldia-presidència de l'entitat local, de conformitat amb la...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  El termini per a la justificació de la despesa subvencionada finalitzarà el dia 30 de juny de 2024. La presentació es realitzarà a través del corresponent tràmit acompanyant la documentació que s'indica seguidament.

  Descripció

  Realització del tràmit de justificació de l'ajuda concedida.

  Documentació
  El contingut mínim de la memòria serà el següent: a) Breu descripció de les actuacions realitzades en cadascun dels programes objecte de la subvenció a favor de les persones beneficiàries d'aquest programa amb indicació dels fonaments adoptats per a la concessió de les ajudes: - l'adjudicació...
  Saber més