Detall de Procediment

Subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023

Codi SIA: 210575
Codi GUC: 254
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(21-02-2023
13-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Les ajudes contribuiran al finançament parcial de les despeses de personal docent i de despeses corrents de les entitats abans assenyalades per al sosteniment de les seues activitats d'educació de persones adultes durant l'exercici 2023.

Observacions

* ACTIVITATS SUBVENCIONABLES Les ajudes econòmiques aniran destinades al finançament parcial de: 1. Despeses de personal docent que impartisca les activitats formatives assenyalades a continuació, incloses en els programes formatius de l'article 5.2 de la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat, de Formació de les Persones Adultes, i que figuren en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià (DOGV núm. 3638, de 2 de desembre) i correcció d'errors (DOGV núm. 3691, de 18 de febrer de 2000): - Grup 1, que inclourà: - Educació Bàsica de Persones Adultes (cicle I i primer nivell del cicle II). (Programa formatiu A). - Cursos de preparació de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat en Educació Secundària. (Programa formatiu B). - Preparació de les proves lliures per a l'obtenció del títol de Tècnic de Formació Professional específica. (Programa formatiu B). - Preparació de les proves lliures per a l'accés dels diferents graus de la Formació Professional específica. (Programa formatiu B). - Preparació de les proves lliures per a l'obtenció del títol de Batxiller. (Programa formatiu B). - Prova lliure accés a la formació del certificat Professionalitat, nivell 2 (Labora) (Programa formatiu B). - Prova lliure accés a la formació del certificat professionalitat, nivell 3 (Labora) (Programa formatiu B). - Preparació de les proves d'accés a la universitat, per a les persones adultes. (Programa formatiu D) - Cursos per a immigrants orientats al coneixement de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana. (Programa formatiu E) - Cursos que promoguen el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats, la superació de tot tipus de discriminacions, la participació sociocultural i laboral i la formació mediambiental (Programa formatiu E). - Grup 2, que inclourà: - Cursos de promoció dels coneixements del valencià corresponents als nivells de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. (Programa formatiu C). - Cursos de capacitació tècnica en llenguatges específics preparatoris per a l'obtenció dels certificats oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. (Programa formatiu C). 2. Despeses corrents ocasionades a la corporació local o entitat privada per al sosteniment de les activitats d'educació de persones adultes. 3. En el cas de les entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la consideració d'entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància, les ajudes econòmiques aniran destinades al finançament parcial de les despeses de personal docent contractat per les dites entitats per a la impartició de les activitats formatives del grup 1.

Requisits

Article 6.2 de l'Ordre de Bases a) Haver realitzat la contractació del personal docent i donat d'alta en la Seguretat Social des de l'inici del curs escolar. b) No haver subscrit ni estar prevista la subscripció d'un conveni de col·laboració amb la Generalitat per al finançament de les activitats d'educació de persones adultes desenvolupades per la corporació local o entitat privada en l'exercici 2023. c) Haver presentat degudament la justificació d'aquest mateix tipus d'ajudes en la convocatòria de l'any anterior, en cas d'haver-ne resultat beneficiaris. d) En el cas d'entitats privades, acreditar la seua condició d'entitat sense ànim de lucre. e) En el cas d'entitats privades, estar al corrent de les seues obligacions tributàries i de Seguretat Social, segons el que establix el punt 1, lletra e) de l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003). f) Addicionalment hauran d'acreditar, per a poder concórrer a la convocatòria de les ajudes, que disposen d'un pla d'igualtat, en el cas que, d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible. Addicionalment, en cas d'impartir cursos inclosos dins del programa formatiu c), destinats a promoure el coneixement de la realitats es relaciona amb la llengua i la cultura, cadascun d'aquest hauran de complir els requisits referits als continguts i a la dedicació lectiva dels cursos i a la titulació específica de valencià del professorat que s'assenyala en la normativa vigent en la matèria.

Qui pot sol·licitar-ho?

BENEFICIARIS (Artícle 6.1 de la Orden de Bases) a) Corporacions locals que siguen titulars de centres docents de formació de persones adultes, degudament autoritzats per la Generalitat. b) Corporacions locals que tenen al seu municipi un centre públic de formació de persones adultes de titularitat de la Generalitat i hi aporten personal o recursos econòmics. c) Entitats privades sense ànim de lucre que tinguen la consideració d'entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància, segons la Resolució de 4 d'octubre de 2022, del director general de Política Educativa, per la qual s'autoritza la renovació de les entitats vinculades al Centre Específic d'Educació a Distància, per al curs 2022-2023 (DOGV núm. 9450, de 17 d'octubre de 2022). d) Entitats privades sense ànim de lucre titulars de centres docents de formació de persones adultes degudament autoritzats per la Generalitat.

Normativa del procediment

 • Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de Formació de les Persones Adultes (DOGV núm. 2439, de 31/1/1995).
 • Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen els programes formatius que figuren en la Llei 1/1995, de 20 de gener, de la Generalitat Valenciana, de formació de les persones adultes, i s'establix el currículum dels programes d'alfabetització i programes per a adquirir i actualitzar la formació bàsica de les persones adultes fins a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3638, de 2/12/1999).
 • Ordre de 14 de juny de 2000, de la Conselleria de Cultura i Educació, per la qual es regula la implantació dels programes formatius dirigits a la formació de persones adultes establits en els annexos I i III del Decret 220/1999, de 23 de novembre, del Govern Valencià, i per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres públics de formació de persones adultes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3781 de 28/06/2000)
 • Resolució de 23 de juliol de 2021, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l'organització i funcionament dels centres de formació de persones adultes sostinguts amb fons públics per al curs acadèmic 2021-2022. (DOGV núm. 9137 de 28/07/2021)
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, per la qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Orde 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen l'educació de persones adultes a la Comunitat Valenciana (DOCV 7841, de 01/08/2016).
 • Ordre 29/2018, de 16 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 39/2016, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ánim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8341, de 18 de juliol).
 • Resolució de 10 de febrer de 2023, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per a les corporacions locals i entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen la formació de persones adultes a la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2023. (DOGV núm. 9537, 20/02/2023)

Termini

El termini per a la presentació per via telemàtica de les sol·licituds serà de 15 dies hàbils a contar des d'el dia següent al de la publicació de la present resolució en el DOGV núm. 9537, de 20/02/2022 L'incompliment d'este termini determinarà l'exclusió de la convocatòria.

Documentació

La presentació de les sol·licituds i la documentació, que es realitzarà EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, es farà d'acord amb les instruccions recollides en el manual d'ajuda elaborat per la Conselleria, que es troba disponible en l'enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personas-adultas La sol·licitud ha d'anar acompanyada de la documentació següent: A) Documentació a presentar per tots els sol·licitants: 1. Model que acompanya com Annex I de la present convocatòria. 2. Resolució o l'acord adoptat per la corporació local, o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada corresponent per a formular la sol·licitud de la subvenció. En el cas de les corporacions locals, en aquesta ha de constar la partida pressupostària establida en el pressupost per a 2023 per al manteniment de les activitats de formació de persones adultes. 3. Pressupost previst d'ingressos i despeses per al funcionament de les activitats de formació de persones adultes durant l'últim trimestre de 2022 i els tres primers trimestres de 2023, segons el model inclòs com a annex II d'aquesta convocatòria. 4. Certificació de la secretaria de l'entitat local o declaració responsable del representant de la titularitat de l'entitat privada en què conste la relació nominal de la totalitat de la plantilla del personal docent que imparteix, per al curs escolar 2022-2023, les activitats de formació de persones adultes enquadrades en els distints programes formatius la regulació dels quals correspon a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, així com el fet que el personal es troba donat d'alta en el règim de Seguretat Social que li correspon, segons el model d'annex III d'aquesta convocatòria. En el supòsit de posteriors modificacions del contracte que afecten la jornada o a la duració pactada inicialment, haurà de ser aportada igualment la documentació acreditativa pertinent. 5. Fitxes individualitzades de dedicació horària del personal docent que imparteix els distints programes de formació de persones adultes, segons el model inclòs com a annex IV de la convocatòria. 6. Certificació del secretari de la mancomunitat en què consten els municipis en què la mancomunitat imparteix activitats de formació de persones adultes. 7. Acreditació que disposen d'un pla d'igualtat en el cas que, d'acord amb la legislació d'aplicació, els siga exigible. En cas d'existir pla d'igualtat, les entitats participants en la convocatòria hauran d'aportar un certificat de la secretaria en qué es faça constar el període de vigència, i cas d'estar en procés d'elaboració, es farà constar, amb el període de vigència previst. B) Documentació addicional a presentar només per les corporacions locals: 1. En el cas que la contractació no siga exclusiva per a impartir activitats de formació de persones adultes, s'ha d'aportar una certificació de la secretaria de la corporació local en què es diferencien clarament les hores contractades dedicades a les dites activitats. 2. Si la gestió de les activitats de formació de persones adultes es realitza a través d'organismes autònoms, empreses públiques o altres ens de dret públic dependents de l'entitat local, caldrà aportar certificació de la secretaria de la corporació local on s'acredite la titularitat d'esta respecte als esmentats ens públics. 3. Si la corporació local subcontrata les accions formatives del servei de formació de persones adultes, haurà d'aportar la documentació actualitzada que acredite la relació jurídica de la corporació local amb l'entitat que imparteix la mencionada acció formativa (contracte i plecs preparatoris d'aquest, conveni, etc.). L'entitat haurà d'emplenar l'annex corresponent d'acord amb els ingressos i les despeses que figuren en el pressupost de l'entitat local per al funcionament de les accions formatives. 4. D'acord amb el que es preveu en l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, abans del pagament, les entitats locals beneficiàries acreditaran que estan al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes annuals davant de la Sindicatura de Comptes. C) Documentació addicional a presentar només per entitats privades sense ànim de lucre: 1. Documentació acreditativa de la capacitat del firmant de la sol·licitud per a representar l'entitat (document públic o, almenys, certificació de l'acord adoptat per l'òrgan de govern que corresponga, en el qual es faculte el representant per a subscriure la petició). 2. Certificat actualitzat expedit pel Registre d'Associacions, de Fundacions o d'Entitats Religioses, acreditatiu de la inscripció de l'entitat en el corresponent registre, en el cas que es tracte d'una entitat d'aquest tipus. En altres casos, els estatuts de l'entitat, visats pel registre corresponent i amb constància explícita de la inexistència d'ànim de lucre. 3. Targeta de persones jurídiques i entitats en general, en què conste el CIF de l'entitat. 4.Informe de vida laboral d'un codi compte de cotització actualitzat on conste el personal docent, i, si s'escau, rebuts de pagament del régimen especial de treballadors autònoms de l'últim mes cotitzat. En cas d'incidències derivades de modificacions contractuales al llarg del curs escolar, haurà d'aportar-se igualment la documentació acreditativa pertinent. 5. La persona sol·licitant podrà autoritzar a l'òrgan gestor del procediment per a poder obtindre les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal i autonòmica. Si no autoritza aquesta consulta, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 6. L'òrgan gestor podrà consultar les dades d'identitat de la persona sol·licitant, o, si és el cas, del seu representant legal i les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, i, en aquest cas, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. No serà necessari presentar la documentació a què es referixen els apartats C.1), C.2) i C.3 si les circumstàncies no han variat respecte a l'any anterior. En aquest cas, només haurà de marcar-se en omplir la sol·licitud d'ajuda para cada un dels apartats que ja es va entregar i no hi ha hagut canvis respecte a l'any anterior.

Presentació

Telemàtica

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

La sol·licitud es realitzarà EXCLUSIVAMENT PER MITJANS TELEMÀTICS La sol·licitud haurà de presentar-se per la persona que represente la corporació local o entitat privada sense ànim de lucre, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, accedint a través de l'enllaç: http://sede.gva.es L'enllaç a la seu electrònica para la presentació telemàtica de les sol·licituds es publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en l'enllaç https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personas-adultas La persona sol·licitant, per a la presentació de la sol·licitud, disposarà dels sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats en la seu electrònica de la Generalitat. La presentació telemàtica de les sol·licituds i de la documentació es realitzarà d'acord amb les instruccions recollides en el manual d'ajuda elaborat per la Conselleria, disponible en l'adreça https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personas-adultas Esmenes a les sol·licituds 1. De conformitat amb la legislació sobre procediment administratiu comú, si després de la recepció de la instància i la documentació adjunta s'observa que falten documents o dades essencials per a la resolució de l'expedient, la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria d'educació els reclamarà a la corporació local o entitat privada sol·licitant, i li concedirà un termini de 10 dies perquè puga esmenar la falta o adjuntar els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que ha desistit en la seua petició. En aquest cas, la direcció territorial corresponent farà constar aquesta incidència a la direcció general competent per raó de la matèria per a resoldre, la qual declararà l'esmentat desistiment en la resolució de la convocatòria corresponent. 2. Aquests requeriments, així com qualssevol altres que puguen realitzar-se, es practicaran telemàticament, d'acord amb el que es disposa en l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i segons el procediment establit en els articles 53 i següents del Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. 3. L'esmena es realitzarà mitjançant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació per a l'esmena d'un expedient existent de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport" que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18542

Obligacions

Vegeu l'Article 7. Obligacions dels beneficiaris de l'Orde 39/2016, de 27 de juliol (bases reguladores)

Observacions

De conformitat amb el que s'estableix en la legislació bàsica de procediment administratiu i en els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer, potestativament en reposició, o plantejar directament recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els organs que s'indiquen a continuació: a) Recurs de reposició. Davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes des del dia següent al de la publicació. b) Recurs contenciós administratiu. Davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des del següent al de la publicació, o al següent de la notificació de la resolució expressa del recurs de reposició o en el que aquest s'haja d'entendre desestimat.

Quantia i cobrament

RÈGIM DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ Donat que aquesta subvenció està exceptuada del règim de pagament anticipat previst en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, i d'acord amb el que estableix l'article 44.2.k de la Llei 9/2022, de 30 de desembre de pressupostos de la Generalitat per a 2023, s'abonarà amb caràcter anticipat el 100% dels imports concedits una vegada dictada la resolució. JUSTIFICACIÓ 1. Una vegada publicada la resolució, les entitats i centres beneficiaris, mitjançant els seus representants, hauran de justificar davant la Direcció General de Centres Docents, les despeses i la destinació d'aquests en la forma establida en l'article 17 de l'ordre de bases i presentaran la documentació justificativa en el termini de deu dies hàbils des d'el dia següent a la publicació de la resolució en el DOGV, utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat. Per fer-ho, s'accedirà a l'adreça https://sede.gva.es S'haurà de disposar per això d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat. 2. La justificació de la subvenció haurà d'efectuar-se d'acord amb els models i instruccions a disposició de les persones beneficiàries en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://ceice.gva.es/va/web/centros-docentes/ayudas/subvenciones/educacion-personas-adultas La falta de presentació de la documentació en el termini màxim establit donarà lloc a la perdua de la subvenció.

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució és de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 14 de l'ordre de bases. En cas que, transcorregut aquest termini, no s'haja dictat cap resolució, les sol·licituds presentades es consideraran desestimades per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de resoldre, de conformitat amb el que preveu la legislació aplicable sobre procediment administratiu comú. - La resolució de concessió d'aquestes subvencions es notificarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb l'article 18 de la Llei general de subvencions, en la qual constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, en el seu cas, les sol·licituds excloses i els motius de denegació.

Òrgans resolució

Per delegació de la Conselleria d'Educació:

Esgota via administrativa

Sancions

Les entitats i persones beneficiàries de subvencions quedaran sotmeses a les responsabilitats i règim sancionador regulat en el capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, per la comissió de les infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal.