Sol·licitud de declaració d'aptitud de residus inerts adequats per a la utilització concreta en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211113
|
Codi GVA: 2636
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre la declaració d'aptitud i idoneïtat de residus inerts per a ser utilitzats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció (d'ara en avant, l'actuació) en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, prèviament a l'inici de l'actuació prevista, sempre que l'operació siga la substitució de recursos naturals que, en cas contrari, s'haurien d'haver utilitzat per a complir la finalitat buscada amb l'actuació.

 

Estan sotmesos a aquesta declaració els residus inerts següents:

 

a) Els residus inerts homogenis generats en el desenvolupament d'obres d'infraestructures hidràuliques, de transport, comunicacions, subministrament energètic i elèctric.

 

b) Altres tipus de residus de producció regular en un mateix procés (residus específics i homogenis en què la instal·lació i el procés que generen el residu són ben coneguts i en què els materials d'entrada en el procés i el propi procés estan ben definits).

 

c) Residus inerts del tractament mecànic de residus, codificats com LER 19 12 09 (minerals), amb una densitat superior a 1,4 t/m3 i un contingut en humitat inferior al 70 % en pes.

 

Queden exclosos d'aquest procediment els excedents no aprofitats de terres i pedres no contaminades d'excavació i desmunt (codificats d'acord amb la Llista europea de residus com LER 17.05.04) per disposar de regulació específica (enllaç relacionat: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19301)

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1. D'acord amb l'article 13 del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició (que té caràcter de norma bàsica sobre protecció del medi ambient), la utilització de residus inerts procedents d'activitats de construcció o demolició en la restauració d'un espai degradat ambientalment, en obres de condicionament o rebliment, es pot considerar com una operació de valorització i no com una operació d'eliminació de residus en abocador, quan es complisquen els requisits següents:

- Que l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma ho haja declarat així abans de l'inici de les operacions de gestió dels residus.

- Que l'operació la faça un gestor de residus sotmés a autorització administrativa de valorització de residus.

- Que el resultat de l'operació siga la substitució de recursos naturals que, en cas contrari, s'haurien d'haver utilitzat per a complir la finalitat buscada amb l'obra de restauració, condicionament o rebliment.

 

2. S'entén per residu inert el residu definit com a tal en l'article 4.d de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, en l'article 2.b del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus per mitjà de dipòsit en abocador, i en l'article 2.b del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició.

 

3. A més de les destinacions previstes en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, els residus inerts adequats es poden utilitzar en:

- Obres de restauració: s'entén com a tals les actuacions encaminades tant a la restauració d'activitats mineres, es troben en explotació o abandonades, de conformitat amb el Reial decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres, com la restauració ambiental en la clausura i el manteniment posterior d'abocadors, de conformitat amb l'article 14 del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre.

- Obres de condicionament: són les actuacions encaminades a la regularització topogràfica de superfícies, amb finalitats constructives, urbanístiques o agropecuàries.

- Obres de rebliment: són les actuacions dutes a terme en el marc d'obres públiques o privades per a l'obturació de rases o qualsevol altra excavació.

- Finalitats constructives: són les actuacions consistents en la utilització d'aquest tipus de materials, dutes a terme sota la supervisió d'un tècnic competent, en les obres en les quals es puguen aprofitar aquests residus, i en els altres usos que es determinen d'acord amb la legislació sectorial sobre materials de construcció.

 

4. No estan sotmesos al procediment de declaració d'aptitud els residus següents:

Els residus inerts procedents de la prospecció, l'extracció de mines i pedreres i els tractaments físics i químics de minerals, inclosos en el capítol 1 de la Llista europea de residus, amb un contingut en humitat inferior al 70 % en pes, que s'hagen d'emprar en la rehabilitació d'espais afectats per l'activitat minera. La utilització d'aquests residus per a aquesta finalitat es regularà per la seua normativa específica.

Els materials obtinguts en una operació de valorització de residus de construcció i demolició que no tinguen la qualificació jurídica de residu i complisquen els requisits tècnics i legals previstos per a l'ús al qual es destinen (p.ex.: àrids procedents de formigó, àrid reciclats ceràmics o mixts, i llasts).

 

5. La resolució per la qual es declare l'aptitud d'un residu inert per a la utilització en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció, no constitueix una autorització per a l'execució de l'actuació prevista, per la qual cosa, aquesta queda supeditada en qualsevol cas a l'obtenció de les autoritzacions o les llicències que resulten exigibles d'acord amb la legislació que resulte aplicable.

 

6. La declaració d'un residu inert com a adequat no autoritza que aquest residu es puga destinar a altres emplaçaments o a usos diferents dels establits en la resolució.

Normativa
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
 • Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador (BOE núm. 25, de 29/01/02).
 • Decisió 2003/33/CE, del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els abocadors, de conformitat amb l'article 16 i a l'annex II de la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril (DOCE núm. L11/27, de 16/01/03).
 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció (DOGV núm. 4860, d'11/10/04).
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres (BOE núm. 143, de 13/06/09).
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es van generar. (BOE núm. 254, de 21/10/17).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Gestors de residus autoritzats per a dur a terme operacions de valorització de residus inerts que els pretenguen utilitzar en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.

(Vegeu el punt 1 de l'apartat d'informació complementària)

Com es tramita

Procés de tramitació

- Presentació de l'imprés de sol·licitud acompanyat amb la documentació requerida.

 

- Si la sol·licitud no té els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà l'esmena d'aquests a la persona interessada, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- Una vegada s'haja comprovat la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan ambiental competent per a resoldre dictarà resolució, la qual serà motivada i contindrà algun dels pronunciaments següents amb els efectes que, en cada cas, s'hi indiquen:

a) Estimació de la sol·licitud i declaració del residu com a residu inert adequat per a la destinació i la ubicació proposades, i establiment dels condicionants tècnics i ambientals en què s'haja de dur a terme la utilització d'aquests, sense perjudici de l'obtenció d'altres llicències o autoritzacions que es puguen exigir per a executar l'actuació prevista.

b) Desestimació de la sol·licitud, i declaració que el residu no és adequat per a la destinació o la ubicació proposades.

El termini màxim per a dictar la resolució que pose fi al procediment és de tres mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada haja transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud presentada.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, prèviament a l'execució de l'actuació prevista.

Documentació
- Imprés de sol·licitud, segons el model normalitzat, de declaració d'aptitud de residus inerts adequats per a la utilització concreta en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció. - Acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret, de la representació...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Tramitació d'expedients d'ús de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats constructives, i les renovacions d'aquestes: 103,95 euros.

 

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·liciten. I feu clic en "Genera l'imprés".

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en "Accepta".

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en "Accepta".

4. Cliqueu el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

 

Pagament

1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament.

 

2. Per mitjà de la banca electrònica, la banca telefònica, el deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.

 

b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

 

c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

 

d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena.

 

I, preferentment, a:

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 8 del Decret 200/2004, d'1 d'octubre, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de tres (3) mesos. Una vegada haja...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Sancions
En cas d'incompliment de les disposicions del Decret 200/2004, es poden aplicar els règims d'infraccions administratives i sancions previstos en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.