Detall de Procediment

Sol·licitud de declaració d'aptitud de residus inerts adequats per a la utilització concreta en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció.

Codi SIA: 211113
Codi GUC: 2636
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Obtindre la declaració d'aptitud i idoneïtat de residus inerts per a ser utilitzats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb fins de construcció (d'ara en avant, l'actuació) en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, prèviament a l'inici de l'actuació prevista, sempre que l'operació siga la substitució de recursos naturals que, en cas contrari, s'haurien d'haver utilitzat per a complir la finalitat buscada amb l'actuació. Estan sotmesos a aquesta declaració els residus inerts següents: a) Els residus inerts homogenis generats en el desenvolupament d'obres d'infraestructures hidràuliques, de transport, comunicacions, subministrament energètic i elèctric. b) Altres tipus de residus de producció regular en un mateix procés (residus específics i homogenis en què la instal·lació i el procés que generen el residu són ben coneguts i en què els materials d'entrada en el procés i el propi procés estan ben definits). c) Residus inerts del tractament mecànic de residus, codificats com LER 19 12 09 (minerals), amb una densitat superior a 1,4 t/m3 i un contingut en humitat inferior al 70 % en pes. Queden exclosos d'aquest procediment els excedents no aprofitats de terres i pedres no contaminades d'excavació i desmunt (codificats d'acord amb la Llista europea de residus com LER 17.05.04) per disposar de regulació específica (enllaç relacionat: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19301)

Observacions

Observacions

1. D'acord amb l'article 13 del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició (que té caràcter de norma bàsica sobre protecció del medi ambient), la utilització de residus inerts procedents d'activitats de construcció o demolició en la restauració d'un espai degradat ambientalment, en obres de condicionament o rebliment, es pot considerar com una operació de valorització i no com una operació d'eliminació de residus en abocador, quan es complisquen els requisits següents: - Que l'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma ho haja declarat així abans de l'inici de les operacions de gestió dels residus. - Que l'operació la faça un gestor de residus sotmés a autorització administrativa de valorització de residus. - Que el resultat de l'operació siga la substitució de recursos naturals que, en cas contrari, s'haurien d'haver utilitzat per a complir la finalitat buscada amb l'obra de restauració, condicionament o rebliment. 2. S'entén per residu inert el residu definit com a tal en l'article 4.d de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, en l'article 2.b del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus per mitjà de dipòsit en abocador, i en l'article 2.b del Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. 3. A més de les destinacions previstes en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana, els residus inerts adequats es poden utilitzar en: - Obres de restauració: s'entén com a tals les actuacions encaminades tant a la restauració d'activitats mineres, es troben en explotació o abandonades, de conformitat amb el Reial decret 2994/1982, de 15 d'octubre, sobre restauració d'espai natural afectat per activitats mineres, com la restauració ambiental en la clausura i el manteniment posterior d'abocadors, de conformitat amb l'article 14 del Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre. - Obres de condicionament: són les actuacions encaminades a la regularització topogràfica de superfícies, amb finalitats constructives, urbanístiques o agropecuàries. - Obres de rebliment: són les actuacions dutes a terme en el marc d'obres públiques o privades per a l'obturació de rases o qualsevol altra excavació. - Finalitats constructives: són les actuacions consistents en la utilització d'aquest tipus de materials, dutes a terme sota la supervisió d'un tècnic competent, en les obres en les quals es puguen aprofitar aquests residus, i en els altres usos que es determinen d'acord amb la legislació sectorial sobre materials de construcció. 4. No estan sotmesos al procediment de declaració d'aptitud els residus següents: Els residus inerts procedents de la prospecció, l'extracció de mines i pedreres i els tractaments físics i químics de minerals, inclosos en el capítol 1 de la Llista europea de residus, amb un contingut en humitat inferior al 70 % en pes, que s'hagen d'emprar en la rehabilitació d'espais afectats per l'activitat minera. La utilització d'aquests residus per a aquesta finalitat es regularà per la seua normativa específica. Els materials obtinguts en una operació de valorització de residus de construcció i demolició que no tinguen la qualificació jurídica de residu i complisquen els requisits tècnics i legals previstos per a l'ús al qual es destinen (p.ex.: àrids procedents de formigó, àrid reciclats ceràmics o mixts, i llasts). 5. La resolució per la qual es declare l'aptitud d'un residu inert per a la utilització en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció, no constitueix una autorització per a l'execució de l'actuació prevista, per la qual cosa, aquesta queda supeditada en qualsevol cas a l'obtenció de les autoritzacions o les llicències que resulten exigibles d'acord amb la legislació que resulte aplicable. 6. La declaració d'un residu inert com a adequat no autoritza que aquest residu es puga destinar a altres emplaçaments o a usos diferents dels establits en la resolució.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Gestors de residus autoritzats per a dur a terme operacions de valorització de residus inerts que els pretenguen utilitzar en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció. (Vegeu el punt 1 de l'apartat d'informació complementària)

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana (DOGV Num. 9482 / 01.12.2022).
 • Reial decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador (BOE núm. 25, de 29/01/02).
 • Decisió 2003/33/CE, del Consell, de 19 de desembre de 2002, per la qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els abocadors, de conformitat amb l'article 16 i a l'annex II de la Directiva 1999/31/CE, del Consell, de 26 d'abril (DOCE núm. L11/27, de 16/01/03).
 • Decret 200/2004, d'1 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció (DOGV núm. 4860, d'11/10/04).
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de construcció i demolició. (BOE núm. 38, de 13/02/08).
 • Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per activitats mineres (BOE núm. 143, de 13/06/09).
 • Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE nº85, de 09/04/2022).
 • Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la utilització en operacions de rebliment i obres diferents d'aquelles en les quals es van generar. (BOE núm. 254, de 21/10/17).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV nº 9327, de 28/04/2022)

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, prèviament a l'execució de l'actuació prevista.

Formularis i documentació

- Imprés de sol·licitud, segons el model normalitzat, de declaració d'aptitud de residus inerts adequats per a la utilització concreta en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció. - Acreditació, per qualsevol mitjà admissible en dret, de la representació que ocupa la persona que signa la sol·licitud. - Memòria descriptiva que incloga, com a mínim, la informació següent: a) Còpia de l'autorització administrativa atorgada per l'òrgan ambiental competent que acredite la condició que té de gestor de residus autoritzat per a dur a terme operacions de valorització de residus inerts. En cas que l'autorització l'haja atorgada l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, és suficient amb una indicació expressa del número de registre en el Registre General de Gestors Autoritzats de la Comunitat Valenciana. b) Font i origen del residu (procés que genera el residu i el lloc de producció). c) Codi del residu inert d'acord amb la Llista europea de residus (de conformitat amb la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014). d) Informació sobre el procés de producció que genera el residu (descripció i característiques de les matèries primeres i dels productes). e) Quantitats (en tones i en metres cúbics) de residu previstes que s'han de generar. f) Utilització prevista del residu, i cal indicar-hi, a més, la ubicació (referència cadastral i coordenades UTM en sistema de referència ETRS89 Huso 30), la durada estimada de l'actuació, els volums (m3) i les quantitats (t) de residu inert que s'han d'utilitzar. g) Identificació dels recursos naturals que s'haurien d'haver utilitzat per a complir la finalitat buscada amb l'obra de restauració, condicionament o rebliment, i que seran substituïts pels residus inerts per als quals se sol·licita la declaració d'aptitud. h) Llicències urbanístiques o autoritzacions que siguen aplicables en la utilització prevista. i) Justificació de la relació contractual entre el gestor sol·licitant de la declaració d'aptitud de residus inerts i el titular de la llicència urbanística o el titular del bé immoble (terreny) en què s'utilitzaran els residus. S'ha d'adjuntar una nota informativa simple del Registre de la Propietat que acredite la titularitat de la parcel·la objecte de l'actuació. En cas que el sol·licitant siga subcontractista de l'obra en la qual s'haja de dur a terme l'actuació, s'ha de presentar una còpia del contracte de subcontractació. j) Estudi de l'emplaçament de l'actuació prevista: afecció a espais naturals, vies pecuàries, classificació i qualificació del sòl afectat, inundabilitat, conques drenants, afecció al domini públic hidràulic, geologia i hidrogeologia local, geomorfologia i paisatgisme. k) Dades sobre la composició del residu i el comportament de lixiviació d'acord amb els valors límit establits en l'apartat 2.1.2 de l'annex de la Decisió del Consell 2003/33/CE, de 19 de desembre de 2002 (només per als supòsits que estableix el Decret 200/2004). l) Contingut d'humitat expressat en percentatge sobre el pes total del residu. Densitat. Aquesta dada no és obligatòria en les sol·licituds relatives a la utilització dels residus indicats en l'article 5.a del Decret 200/2004. m) Aspecte del residu (color, forma física). n) Justificació sobre l'aptitud geotècnica del residu per a la utilització sol·licitada, signada per tècnic competent. o) Precaucions addicionals que s'han de prendre en la utilització del residu. p) Comprovació de la impossibilitat de reciclatge o valorització del residu d'acord amb les millores tècniques disponibles. q) Plànols de situació cadastral i estat inicial i final de l'actuació. Justificant del pagament de la taxa corresponent per serveis administratius d'intervenció ambiental, prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

Taxes 2023: Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental. - Tramitació d'expedients d'ús de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats constructives, i les renovacions d'aquestes: 103,95 euros. Passos: 1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que us sol·liciten. I feu clic en "Genera l'imprés". 2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en "Accepta". 3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en "Accepta". 4. Cliqueu el botó "Imprimeix" per a obtindre les còpies necessàries. 5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament. Pagament 1. Per mitjà del pagament telemàtic genèric. - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i si han generat prèviament la taxa per Internet, poden efectuar el pagament telemàticament. 2. Per mitjà de la banca electrònica, la banca telefònica, el deute en línia, de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. 3. Per mitjà d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores: Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats. Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Presentació

Presentació

Presencial
a) Als registres dels òrgans administratius a què s'adrecen. b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als quals es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament. d) A les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament. En cas que es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud el dia en què s'haja fet l'esmena. I, preferentment, a:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, tot i que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament, a través de la seu electrònica de la Generalitat, en l'URL següent http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2636. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene per mitjà de la presentació electrònica d'aquesta. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada, i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave de signatura per a les persones físiques. Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es fan per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior, per a acabar la presentació telemàtica, accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"->"sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de l'imprés de sol·licitud acompanyat amb la documentació requerida. - Si la sol·licitud no té els requisits exigibles o l'Administració considera necessària l'ampliació de dades, es requerirà l'esmena d'aquests a la persona interessada, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. - Una vegada s'haja comprovat la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, l'òrgan ambiental competent per a resoldre dictarà resolució, la qual serà motivada i contindrà algun dels pronunciaments següents amb els efectes que, en cada cas, s'hi indiquen: a) Estimació de la sol·licitud i declaració del residu com a residu inert adequat per a la destinació i la ubicació proposades, i establiment dels condicionants tècnics i ambientals en què s'haja de dur a terme la utilització d'aquests, sense perjudici de l'obtenció d'altres llicències o autoritzacions que es puguen exigir per a executar l'actuació prevista. b) Desestimació de la sol·licitud, i declaració que el residu no és adequat per a la destinació o la ubicació proposades. El termini màxim per a dictar la resolució que pose fi al procediment és de tres mesos, a comptar de la data de presentació de la sol·licitud. Una vegada haja transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud presentada.

Observacions

Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent es pot interposar un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic, en el termini d'un mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

Termini màxim

D'acord amb l'article 8 del Decret 200/2004, d'1 d'octubre, pel qual es regula la utilització de residus inerts adequats en obres de restauració, condicionament i rebliment, o amb finalitats de construcció, el termini màxim establit per a dictar una resolució és de tres (3) mesos. Una vegada haja transcorregut el termini previst sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà estimada la sol·licitud presentada. La resolució serà motivada i contindrà algun dels pronunciaments següents, amb els efectes que, en cada cas, s'hi indiquen: a) Estimació de la sol·licitud i declaració del residu com a residu inert adequat per a la destinació i la ubicació proposades, i establiment dels condicionants tècnics i ambientals en què s'haja de dur a terme la utilització d'aquest, sense perjudici d'altres llicències o autoritzacions que es puguen exigir. b) Desestimació de la sol·licitud i declaració que el residu no és adequat per a la destinació o la ubicació proposades.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

En cas d'incompliment de les disposicions del Decret 200/2004, es poden aplicar els règims d'infraccions administratives i sancions previstos en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i en la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.