Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2021.

  Objecte del tràmit

  Els objectius i costos subvencionables són els de traducció i dels drets d'autoria del text, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de l'Ordre 77/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquesta convocatòria. Els costos subvencionables es refereixen als efectuats des de l'1 de gener de 2021 fins a l'últim dia de justificació, 15 d'octubre de 2021.
  Cada empresa editorial podrà presentar sol·licitud per a la traducció d'un màxim de 10 obres.

  Podeu consultar l'apartat segon de la resolució.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a les ajudes les persones jurídiques, l'objecte social de les quals siga la producció editorial, que es comprometen a traduir al valencià obres literàries escrites en altres llengües i/o traduir obres literàries del valencià a altres llengües i llenguatges segons les condicions que s'estableixen en l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

  Podeu consultar l'article 2 de les bases reguladores.

  Requeriments

  1. L'empresa editorial que sol·licite participar en la convocatòria haurà de tindre els requisits que s'indiquen a continuació, en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds:
  a) Estar constituïda com a persona jurídica editorial.
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, de les establides en l'article 13 de la Llei general de subvencions.
  2. Queden excloses com a beneficiàries de les subvencions les entitats que operen en els sectors i per a les ajudes que s'hi especifiquen, segons el que exigeix l'article 1 del Reglament 651/2014, de la Comissió.

  Podeu consultar l'article 6 de les bases reguladores.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import global màxim de les subvencions és de 150.000 euros, a càrrec de la línia pressupostària S3168000, «Foment del multilingüisme autocentrat en el sector privat», del programa 09.02.06.422.50, Promoció del valencià i gestió del multilingüisme, del pressupost de la Generalitat per a 2021.

  Podeu consultar l'apartat tercer de la resolució de la convocatòria.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Podeu consultar el punt 2 de l'apartat 4 de la convocatòria.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  D'acord amb el que estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de
  simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la
  Generalitat i el seu sector públic, la informació i la documentació requerides per a la tramitació de la sol·licitud han de
  figurar en el model de sol·licitud que anirà com a annex de la convocatòria corresponent i s'han de referir als aspectes
  següents:
  1. Les dades identificatives de la persona jurídica, en què ha de constar el número del CIF, la localitat, l'adreça a l'efecte
  de comunicacions, tant postals com electròniques, i el telèfon.
  2. Les dades identificatives de la persona sol·licitant, el número del DNI i l'acreditació sobre la capacitat de representació.
  3. Les dades de l'imprés de domiciliació bancària per a pagaments de la Generalitat.
  4. Les dades sobre l'obra original objecte del contracte de la traducció, així com sobre la conformitat de qui tinga la
  titularitat dels drets d'autoria, sobre el contracte referit als drets o justificació de trobar-se l'obra en règim de domini
  públic.
  5. La informació sobre el contracte entre l'editorial i la persona física o jurídica que realitzarà la traducció, en el qual ha
  de constar l'import dels honoraris i les dades identificatives de la persona que farà la traducció.
  6. La informació sobre l'edició i l'editorial: tiratge previst (per a edició impresa), enllaç al lloc d'ubicació electrònica (per a
  publicació electrònica), quantitat de caràcters per exemplar, llengua de traducció i d'edició, nombre d'exemplars de la
  traducció, catàleg d'obres traduïdes per l'entitat sol·licitant, rellevància de l'autora o autor i l'obra, projecció
  internacional de l'obra.
  7. Breu informe sobre l'interés cultural que representa la traducció i l'edició de l'obra.
  Així mateix, s'ha d'emplenar i adjuntar a la sol·licitud:
  8. Declaracions responsables. Per a simplificar la presentació de documentació, la persona jurídica ha d'aportar la
  informació requerida a través de les declaracions responsables següents:
  a) Sobre la veracitat de la informació, de les dades i de la documentació aportada, així com el compromís de conservar i
  de posar a disposició de la conselleria convocant de la subvenció la documentació original durant el temps de vigència de
  l'expedient.
  b) Sobre el compliment dels requisits de la convocatòria.
  c) No estar sotmesa a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei
  general de subvencions.
  d) Sobre la disposició i conservació de la documentació acreditativa corresponent i sobre el compromís de conservar-la
  durant la vigència de l'expedient.
  e) Sobre el compliment de la norma sobre integració de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció, d'acord amb el
  que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen les mesures en els
  procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones
  amb discapacitat.
  f) Sobre estar donada d'alta i al corrent del pagament en l'impost de les activitats econòmiques (IAE).
  g) Sobre altres ajudes rebudes pels mateixos costos subvencionables o sobre l'ajuda estatal per a la mateixa mesura de
  finançament de risc.
  h) Sobre la disposició d'un pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i hòmens, la integració
  social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida.
  9. Autoritzacions. Per a afavorir l'agilització administrativa, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar la conselleria que
  convoca la subvenció a:
  a) Obtindre, per via telemàtica o electrònica, les dades pertinents en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
  b) La consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'empresa i de la persona sol·licitant.
  c) Enviar informació i notificació referida a l'expedient per mitjans telemàtics i electrònics.
  10. Si no es firmen les declaracions i les autoritzacions anteriors, l'entitat ha d'aportar aquesta mateixa informació i la
  documentació acreditativa pertinent en el moment de la sol·licitud.
  11. A més, cal adjuntar-hi la documentació següent:
  a) Documentació que acredite que la persona jurídica està legalment constituïda com a entitat editora.
  b) Còpia del contracte sobre la traducció, redactat en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en què
  ha de constar l'import dels honoraris i les dades identificatives de la persona que farà la traducció.
  c) Còpia del contracte sobre els drets d'autoria, redactat en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, en
  què s'especifique la quantitat econòmica corresponent a la primera edició de l'obra consignada com a bestreta.
  Tota la documentació ha d'estar signada per la persona representant o representants legals de l'empresa editorial.
  D'acord amb l'article 13 de la Llei general de subvencions, les entitats sol·licitants han d'estar al corrent en les obligacions
  tributàries i de la Seguretat Social. En conseqüència, han d'acreditar el compliment d'aquestes obligacions a través de la
  presentació dels corresponents certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria
  de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria d'hisenda que acredite que l'empresa
  sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  No obstant això, i d'acord amb el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per
  l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, no caldrà presentar aquests certificats si s'autoritza expressament
  la conselleria convocant de la subvenció a comprovar el compliment d'aquestes obligacions.
  12. La direcció general competent en política lingüística comprovarà la veracitat de la informació continguda en les
  declaracions respon sables en qualsevol moment posterior a la presentació de la sol·licitud.

  Podeu consultar l'article 10 de les bases reguladores.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDES A LA TRADUCCIÓ LITERÀRIA MULTILINGÜE

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es.
  - La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'empresa editorial utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
  La introducció de dades en l'aplicació s'haurà de fer d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ceice.gva.es/web/dgplgm/subvenciones o sede.gva.es.
  - Cada empresa editorial podrà presentar sol·licitud per a la traducció d'un màxim de 10 obres.
  - Les obres que hagueren obtingut subvenció en qualsevol convocatòria de subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme convocades per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, no podran presentar-se a aquesta convocatòria.
  - La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Podeu consultar els punts 1, 3, 4, 5 i 6 de l'apartat quart de la convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació:
  a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Podeu consultar l'apartat 13 de resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_EDU_SUBVAL&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=275

  Tramitació

  - La sol·licitud de participació és telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport www.ceice.gva.es/va/web/dgplgm/subvenciones o https://sede.gva.es.
  - La sol·licitud ha d'anar signada per la persona que represente legalment l'empresa editorial utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. Per a fer-ho, s'accedirà a l'apartat de serveis en línia de la seu electrònica de la Generalitat, accessible a través d'https://sede.gva.es. Hauran de disposar d'algun dels sistemes de signatura electrònica admesos en la seu electrònica de la Generalitat.
  La introducció de dades en l'aplicació s'haurà de fer d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que estarà disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ceice.gva.es/web/dgplgm/subvenciones o sede.gva.es.
  - Cada empresa editorial podrà presentar sol·licitud per a la traducció d'un màxim de 10 obres.
  - Les obres que hagueren obtingut subvenció en qualsevol convocatòria de subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme convocades per la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, no podran presentar-se a aquesta convocatòria.
  - La presentació de sol·licituds per a optar a les ajudes implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

  Podeu consultar els punts 1, 3, 4, 5 i 6 de l'apartat quart de la convocatòria.

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  D'acord amb l'article 12 de les bases reguladores, per a l'ordenació, l'avaluació i l'elaboració de l'informe i de la quantia de les ajudes, la comissió tècnica avaluadora dels expedients de sol·licitud seguirà els criteris de puntuació següents:
  1. Interés cultural de l'obra. Màxim 20 punts.
  a) Literatura de ficció: 5 punts
  b) Obra de no-ficció: 10 punts
  c) Obra clàssica: 15 punts
  d) Treball d'investigació: 20 punts
  2. Extensió de la traducció de l'obra. Màxim 20 punts.
  a) fins a 100.000 caràcters: 5 punts
  b) de 100.001 a 200.000 caràcters: 15 punts
  c) més 200.000 caràcters: 20 punts
  3. Característiques de la traducció de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) d'altres llengües al valencià: 25 punts
  b) del valencià a altres llengües: 15 punts
  4. Característiques de l'edició de l'obra. Màxim 25 punts.
  a) Quantitat d'exemplars:
  - fins a 500 exemplars: 5 punts
  - de 501 a 1.000 exemplars: 10 punts
  - més de 1.000 exemplars: 15 punts
  b) Edició electrònica de l'obra: 10 punts.
  5. Traducció al valencià de l'obra des d'altres llengües. Màxim 62 punts.
  a) Rellevància de l'autor i de l'obra. Màxim 25 punts
  - Obra i/o autor guardonats amb premis de ressò internacional: 15 punts
  - Obra original en gallec o en èuscar: 10 punts
  b) Catàleg de traduccions de l'editorial. Màxim 12 punts
  - Editorial entre 1 i 10 obres traduïdes al valencià o del valencià: 3 punts
  - Editorial entre 11 i 25 obres traduïdes al valencià o del valencià: 6 punts
  - Editorial de 26 a 50 obres traduïdes al valencià o del valencià: 9 punts
  - Editorial amb 51 obres o més traduïdes al valencià o del valencià: 12 punts
  c) Projecció internacional de l'obra per la qual es demana subvenció. Màxim 25 punts
  - Traduïda a 1 llengua diferent del valencià i del castellà: 5 punts
  - Traduïda a 2 o 3 llengües diferents del valencià i del castellà: 10 punts
  - Traduïda a 4 o 5 llengües diferents del valencià i del castellà: 15 punts
  - Traduïda a 6 llengües o més diferents del valencià i del castellà: 25 punts
  6. Traducció d'obres literàries al Braille. 5 punts
  7. L'entitat sol·licitant disposa d'un pla de promoció de la igualtat efectiva d'oportunitats entre dones i homes, la integració social i laboral de persones amb discapacitat i d'altres col·lectius de població especialment desfavorida: 3 punts.
  8. Import de la traducció de l'obra. Màxim 25 punts.
  - fins a 300 €: 5 punts
  - de 301 € a 1.000 €: 10 punts
  - de 1.001 € a 2.000 €: 15 punts
  - de 2.001 € a 3.000 €: 20 punts
  - més de 3.000 €: 25 punts
  9. Import dels drets d'autoria de l'obra. Màxim 25 punts.
  - fins a 1.000 €: 10 punts
  - de 1.001 € a 2.000 €: 15 punts
  - de 2.001 € a 3.000 €: 20 punts
  - més de 3.000 €: 25 punts

  Podeu consultar l'apartat cinqué de la resolució.

  Obligacions

  Les obligacions són les que indica l'article 14 de l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe.

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

  Podeu consultar l'article 19 de les bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 77/2016, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al foment de la traducció literària multilingüe (DOGV núm. 7934, de 12/12/2016).
  - Resolució de 31 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2021.

  Llista de normativa

  Veure l'Ordre 77/2016, de 2 de desembre (bases reguladores)

  Veure la Resolució de 31 de maig de 2021, del conseller d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per a la traducció literària multilingüe realitzada per editorials per al foment del multilingüisme per a l'exercici pressupostari de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.