Detall de Procediment

Subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l'àmbit social. Entitats i centres en l'exterior de la Comunitat Valenciana

Codi SIA:: 210583
Codi GVA:: 276
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(09-04-2024
22-04-2024)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs Reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià per a les institucions, entitats i associacions sense finalitat lucrativa en l’àmbit social, per a l’any 2024.

Requisits

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitades beneficiàries heu de consultar els requisits descrits en l'article 2 apartat 2 de l'Orde 66/2016, de 18 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a este procediment. Així mateix podeu consultar l'article 4 de l'esmentada orde on es descriuen les obligacions per a ser entitats beneficiàries.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Entitats beneficiàries Poden optar a estes ajudes les entitats i els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana que estiguen registrats en el registre adscrit a l'òrgan competent en matèria de centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana. Podeu consultar l'article 18 de les bases reguladores.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el DOGV. Podeu consultar el punt 7 de l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

Formularis documentació

Podeu consultar l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
La sol·licitud de participació és telemàtica, a través del tràmit electrònic adequat a cada modalitat. La introducció de dades en l'aplicació ha de realitzar-se d'acord amb els models i les instruccions que es disposen en el manual d'ajuda que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació o .

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Podeu consultar l'apartat 3 de la resolució de convocatòria.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 5 de la resolució de convocatòria.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Termini alegació:

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu consultar l'article 53 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Obligacions

Obligacions

Podeu consultar l'article 4 de l'Orde 66/2016, per la qual s'aproven les bases reguladores d'este procediment.

Observacions

Observacions

Podeu consultar l'apartat 15 de la resolució de convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

L’import global màxim que es pot assignar per a esta convocatòria és d’1.660.000 euros, a càrrec de la línia S0122, «Ajudes a la promoció del valencià en l’àmbit social», dels pressupostos de 2024 de la Generalitat Valenciana. Modalitat C. Les entitats i centres de l’exterior de la Comunitat Valenciana inscrits en el registre corresponent: 10.000 euros. Poden consultar el punt 2 de l'apartat 2 de la resolució de convocatòria.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre esta convocatòria de subvencions és de sis mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en este projecte d'orde serà l'establit en el títol IV de la Llei general de subvencions i en els articles del 173 al 177 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. Podeu consultar l'article 29 de les bases i l'apartat 15 de la convocatòria.
Termini justificació:
fins a: 31-10-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

En la justificació ha de figurar la llista de les factures o documents de valor probatori equivalent, corresponents als gastos efectuats, imputats i pagats abans d’acabar el termini del període de justificació. S’ha de presentar un compte justificatiu dels gastos imputats per un import igual o superior al pressupost sol·licitat. El compte justificatiu ha de contindre la documentació relacionada en l’article 25 de l’orde de bases. Cal substituir les mostres pels documents probatoris que demostren de manera indubtable la realització de l’objecte de la subvenció. La falsedat, manipulació o trampa en les mostres aportades suposa l’exclusió del material de la mostra com a subvencionable. És necessari, per a les 3 modalitats de la convocatòria, l’aportació de documents probatoris que acrediten la col·laboració d’esta subvenció en l’activitat realitzada. Per a les factures o documents probatoris que s’expressen en divises diferents dels euros, es considerarà el valor de la moneda referida segons el valor del canvi oficial en euros en la data de la factura o del document probatori. Podeu consultar l'apartat 11 de la resolució de convocatòria.

Termini

Termini

El termini de presentació de la documentació justificativa de la realització de l’activitat subvencionada s’acaba el dia 31 d’octubre de 2024.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix

Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà pel temps que transcórrega entre la notificació del requeriment i el seu compliment efectiu per part del destinatari o, si no n’hi ha, pel del termini concedit. Documents que ha d’aportar: • Els documents que li ha requerit l'Administració, si se li ha notificat un requeriment d'esmena. • Els documents que estime necessaris, encara que l'Administració no li'ls haja sol·licitat. Podeu consultar els articles 22 i 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

Termini

Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desistix de la seua petició, amb la resolució prèvia que ha de ser dictada en els termes que preveu l’article 21. Podeu consultar l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant els òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Podeu consultar l'apartat 15 de la resolució de convocatòria.

Termini

Termini

El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el procediment llevat que, havent-s’hi personat tercers interessats, hagen instat estos la continuació en el termini de deu dies des que se’ls haja notificat el desistiment o la renúncia. Podeu consultar l'article 94 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presentació

Presentació