Detall de Procediment

Magdalena (gaiates i colles). Premis destinats a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Codi SIA: 210584
Codi GUC: 278
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(27-01-2023
10-02-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Magdalena (gaiates i colles) . Es convoquen les subvencions de la Generalitat per a les activitats de promoció de l'ús del valencià realitzades per les comissions de festes de la Magdalena, per a l'any 2023.

Requisits

a) Els llibres objecte de subvenció hauran de complir les característiques previstes en el punt 3 de l'article 5 de l'Ordre 90/2016 que regula les bases d'aquestes subvencions. b) Hauran de fer constar en els crèdits del llibre, la col·laboració de la Generalitat amb el lema següent: «El llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l'ús del valencià de l'any 2023». La llegenda ha d'estar impresa en la coberta interior o en primera pàgina de l'obra. No serà vàlida la impressió mitjançant encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l'edició original. c) Tindre una tirada mínima de 75 exemplars. d) No seran subvencionables els llibres editats o coeditats per ajuntaments i entitats privades ni les fotocòpies enquadernades en forma de llibre.

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran optar a les ajudes les associacions i comissions de festes legalment constituïdes dels municipis de la Comunitat Valenciana que realitzen les activitats de promoció del valencià previstes en les bases reguladores. 2. Les entitats hauran d'acreditar estar inscrites en el registre corresponent de la Generalitat. 3. No podran obtindre la condició de beneficiàries de les subvencions aquelles entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies indicades en l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 90/2016, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Normativa del procediment

  • ORDRE 90/2016, de 27 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencià en l'àmbit festiu.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds i de llibres s'indica en la resolució de convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9518, de 24/01/2023: - El termini de presentació de sol·licituds començarà el 27 de gener de 2023 i finalitzarà el 10 de febrer de 2023. - El termini de presentació dels llibres editats començarà el 27 de gener de 2023 i finalitzarà el 14 de febrer de 2023. Per a optar definitivament als premis, les entitats sol·licitants hauran de presentar a la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, cinc exemplars del llibre de la festa editat. També es podran presentar, simultàniament, amb la sol·licitud corresponent.

Documentació

La sol·licitud de participació és telemàtica. 1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 11 de l'Ordre 90/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de l'ús del valencianoen l'àmbit festiu (DOGV núm. 7945, de 28.12.2016). 2. S'aproven el model de sol·licitud i els documents que s'adjunten com a annexos. 3. El model de la sol·licitud i els annexos estaran disponibles en el lloc web o de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 4. La sol·licitud de participació és telemàtica. No obstant això, hauran de presentar els cinc exemplars d'acord amb el punt 5 de l'article 11 esmentat. La presentació de sol·licituds per a optar als premis implica l'acceptació expressa i formal de les bases reguladores i de la convocatòria.

Presentació

Presencial
La sol·licitud de participació és exclusivament telemàtica. No obstant això, caldrà presentar els cinc exemplars de la següent manera: En la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Preferentment, en aquest cas en la Direcció Territorial de Castelló, o per qualsevol dels mitjans establits en l'apartat 4 de l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas de presentar-la en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada.
Telemàtica
Aquesta sol·licitud es tramitarà exclusivament de manera telemàtica. La introducció de dades en l'aplicació haurà de fer-se a través de la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: ceice.gva.es/va/web/dgplgm/premis o https://sede.gva.es.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan competent per a la instrucció del procediment de concessió és la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. 2. Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, es regirà pel règim previst per als òrgans col·legiats en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques. 3. La composició de la comissió tècnica serà la següent: Llibres de la Magdalena, per a les gaiates i per a les colles Presidència: titular de la Subdirecció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Secretaria: la persona responsable d'un servei de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general. Vocals: La persona responsable de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló o persona en qui delegue. La persona responsable d'un servei de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, nomenada pel director general. Una persona en representació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Tres membres que tinguen la condició de personal funcionari de la Generalitat Valenciana, nomenats pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. En el cas de produir-se alguna vacant, la persona titular de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme designarà les persones suplents corresponents.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració són els que estableix l'apartat quart de la resolució de convocatòria.

òrgans de tramitació

Obligacions

Les entitats beneficiàries de les subvencions tindran les obligacions següents: 1. Realitzar l'activitat que fonamenta la subvenció i justificar-la adequadament segons indiquen aquestes bases i la convocatòria corresponent. 2. Comunicar a la conselleria convocant altres ajudes i subvencions obtingudes d'altres organismes, així com els altres recursos o ingressos per a la mateixa finalitat. La comunicació s'ha d'efectuar en conéixer les aportacions i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació que s'ha donat als fons percebuts. 3. Estar sotmeses a les actuacions de comprovació i de control financer que corresponen a la Intervenció General, a la qual aportaran la documentació que els siga requerida. 4. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a l'entitat beneficiària, amb la finalitat de garantir l'adequat exercici de les facultats de comprovació i de control. 5. Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, en la mesura que podran ser objecte de les actuacions de control i de comprovació. 6. Acreditar que estan al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 7. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits indicats en l'article 37 de la LGS i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat. 8. Les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic del finançament de l'activitat, per a la qual cosa hauran de fer constar, en els crèdits dels llibres subvencionats, la participació en la convocatòria de la Generalitat, tal com s'indicarà en la convocatòria. Així mateix donaran publicitat a través de la pàgina web de l'entitat, d'acord amb el que indica l'article 3.3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. L'incompliment de les anteriors obligacions serà causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació vigent i especialment en el títol IV, capítols I i II de la LGS i el capítol IV de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat.

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra el present acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició o bé plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició contra la resolució s'haurà d'interposar davant del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. b) El recurs contenciós administratiu s'haurà de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quantia i cobrament

1. L'import per a les modalitats d'aquesta convocatòria serà de 180.000 euros, que anirà a càrrec de la línia S3166000 del programa 422.50 del pressupost de 2023 de la Generalitat Valenciana. 2. Els premis tindran la dotació econòmica i la distribució individualitzada següent: Per a la modalitat de llibres de la Magdalena (gaiates i colles) es convoquen 25 premis: 20 per a gaiates i 5 per a colles, amb una dotació total de 47.000 euros.

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre aquesta convocatòria de subvencions és de 6 mesos, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució.

Esgota via administrativa

Sancions

El règim sancionador en la matèria regulada en aquesta ordre serà l'establit en el títol IV de la LGS i en el capítol IV, del títol X, de la Llei 1/2015, de la Generalitat.