Detall de Procediment

Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia sociall, per a l'exercici 2023 (ESAFOM). Economia social.

Codi SIA: 223605
Codi GUC: 3072
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-01-2023
31-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció valencianes. En concret, EN L'EXERCICI 2023 eixes ajudes podran concedir-se per a: 1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les modalitats següents: a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials, relatives a les categories d'empreses relacionades en l'apartat 2, de l'article 1, de les bases reguladores. b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció. c) Activitats de difusió, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat. 2.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les següents modalitats: a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a persones desocupades, o a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de treball. b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i unes altres l'objecte dels quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació. c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col·lectius específics, l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquesta convocatòria d'ajudes s'atendran mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

1. Amb caràcter general, les beneficiàries han de reunir, per referència a la data de la sol·licitud, els requisits següents: a) Estar constituïdes i inscrites legalment. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament. b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. c) No haver sigut sancionades, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions. d) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions. e) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut que s'estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació. 2. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran acollir-se a estes subvencions les entitats següents (sempre que, a més, complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat "Requisits" d'aquest tràmit): a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana. b) Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes a la Comunitat Valenciana. d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes. e) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l'economia social, bé tinguen personalitat jurídica pròpia, bé depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, cas en què la sol·licitud ha d'estar subscrita per la representació legal d'aquesta. f) Les entitats de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre que estiguen especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal que facen, atesos els ingressos que tinguen en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada a aquestes especialitats.

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
 • Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • Ordre 2/2022, de 20 d'abril de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25/04/2022).
 • Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8755, de 05/03/2020).
 • Resolució de 12 de gener de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2023, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9520, de 26/01/2023).
 • Extracte de la Resolució de 12 de gener de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2023, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9520, de 26/01/2023).

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 31 de GENER de 2023 FINS Al dia 31 de MARÇ de 2023, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generallitat Valenciana núm. 9520, de 26/01/2023).

Documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. * IMPORTANT: - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atindre's al que preveu l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'. - Si la constitució de l'entitat es troba pendent d'inscripció registral, pot subscriure la sol·licitud, en el seu nom, qualsevol de les persones a les quals, en l'escriptura de constitució corresponent, se n'haja encomanat la inscripció en el registre, sempre que, a més, en la data de presentació de la sol·licitud ja s'haja instat la inscripció registral de l'entitat. En aquest cas, la sol·licitud únicament serà vàlida si l'empresa s'hi inscriu dins del termini establit per a la vigència de l'establiment de presentació. - La sol·licitant ha de signar electrònicament tant la sol·licitud com la resta de documentació que cal presentar. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que es determine una altra cosa en l'ordre de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant per a fer-ho els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o la dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX a la sol·licitud general de subvenció (segons model normalitzat denominat SOLESENT - "Annex I. Entitats associatives o representatives de l'economia social", que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució o d'adaptació de l'entitat, a la qual cal adjuntar-ne els estatuts vigents, inscrits degudament, quan siga procedent. d) d.1. Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'entitat sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT al fet que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'aquestes persones. A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la. d.2. Escriptura de poder suficient i subsistent a favor de la dita persona física, o persones físiques, per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es reculla en els estatuts. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol·licitant. e) Declaració subscrita per la representació lega lde l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole, que impose a l'entitat sol·licitant la legislació especial que li siga aplicable. S'ha de fer constar expressament que l'entitat, en cas que tinga persones treballadores per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquestes o que ha obtingut l'autorització administrativa oportuna per l'excés. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic, denominat SOLESENT - "Annex I. Entitats associatives o representatives de l'economia social"). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en el qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. g) Memòria (segons model normalitzat MESTFORM, disponible en el tràmit telemàtic i també en aquest tràmit) i formulari de criteris de valoració corresponent (segons els models normalitzats CRIVAL inclosos com a impresos associats a este tràmit i al tràmit telemàtic), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les ressenyades en en l'article 4 i en els articles 20 a 25 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. La falta de presentació de la memòria, o la falta d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, i la no-acreditació de les circumstàncies al·legades en la memòria es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons corresponga. En cap cas es demanarà la presentació o l'ompliment de la memòria ni tampoc l'aportació de la documentació justificativa dels mèrits al·legats en la memòria sense acreditació. Únicament s'admetrà la presentació d'una memòria omplida de la documentació justificativa dels mèrits que s'hi al·leguen quan s'aporten abans que acabe el termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció a què es referisquen. h) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data d'expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, abans esmentat, i la seua vigència ha d'estendre's, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la presentació. L'òrgan gestor podrà requerir la sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència. Addicionalment: - En el cas en què l'entitat no dispose de personal que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el règim especial que, si escau, corresponga, la sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància, degudament subscrita per la seua representació legal (segons model normalitzat DRESS, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), a la qual s'ha d'adjuntar el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora. - En el cas que la sol·licitant incloga o pretenga incloure tot o part de l'IVA o un altre impost indirecte en l'import de la subvenció, perquè gaudeix d'alguna exempció tributària o li concorre la impossibilitat de recuperació o compensació d'aquests, ha de manifestar-ho expressament en la sol·licitud i presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, quan siga procedent, manifestar la norma o normes que li la concedeixen, o adjuntar a la sol·licitud la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos. i) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). Si se sol·liciten o es reben les dites subvencions o ajudes després de la presentació de la sol·licitud d'estes ajudes, la sol·licitant haurà de complementar la seua declaració inicial en el termini de 15 dies des que tinga coneixement dels nous fets. j) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic, denominat DECREFI - "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud de la subvenció"). k) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic, denominat DECREFI - "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud de la subvenció"). l) Pressupost detallat de l'activitat que es realitzarà, en el qual hauran d'incloure's els possibles ingressos, per qualsevol concepte, vinculats a la realització de l'activitat o a fer front als gastos generals de l'entitat sol·licitant. Si és el cas, s'acompanyarà amb un certificat acreditatiu, expedit pel representant legal de l'entitat, en el qual farà constar que no obtindrà cap altre ingrés per a la mateixa finalitat, excepte les subvencions que se li hagen de concedir en aplicació de les bases reguladores d'estes ajudes. m) Quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 15.000 euros, en els supòsits d'adquisició o arrendament de béns immobles, subministrament de béns, o en els de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'adjuntar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre si ni amb la sol·licitant de la subvenció, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i se n'ha de justificar l'elecció expressament en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Les ofertes hauran de seleccionar-se en els termes descrits en l'article 3.4.k) de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. n) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, s'aportarà una petició expressa d'autorització perquè es puga efectuar la subcontractació, així com la memòria amb el contingut assenyalat en el paràgraf tercer de l'article 9.1 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. o) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, estiguen obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, han d'aportar una còpia d'aquest i acreditar-ne l'aprovació d'acord amb les disposicions de la llei orgànica esmentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Addicionalment, les entitats que sol·liciten les subvencions per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, tant les NO VINCULADES DIRECTAMENT, com les VINCULADES DIRECTAMENT AL foment de l'ocupació, hauran d'aportar també una DECLARACIÓ relativa a totes les ajudes de minimis percebudes per l'empresa en l'exercici corrent i els dos anteriors (segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic, denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS"). De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera. 3. L'entitat sol·licitant haurà de declarar per escrit davant del centre directiu competent en matèria d'economia social, en el termini de quinze dies computat des de la data en què li siga concedida qualsevol altra subvenció per a la mateixa activitat o finalitat o realitze noves sol·licituds d'ajudes per als dits conceptes, les variacions substancials i les noves situacions que puguen produir-se respecte d'això i, en especial, la sol·licitud o obtenció de subvencions o ajudes concurrents, públiques o privades. L'omissió d'esta preceptiva comunicació serà causa de denegació de la subvenció sol·licitada o, si és el cas, donarà lloc a la resolució de la subvenció ja concedida, amb els efectes assenyalats en l'article 12 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual acaba d';indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s';admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT i per l';ACCV, el sistema Clave-signatura de l';Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d';expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva. - S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - L'ordenació e Instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General competent en matèria d'economia social. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye amb esta la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se la tindrà per desistida de la petició, una vegada s'haja dictat una resolució en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu. - En cap cas es requerirà a la sol·licitant perquè òmpliga algun o alguns dels apartats de la memòria que ha d'acompanyar amb la sol·licitud. - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit). 4. ÒRGAN COL·LEGIAT - Una vegada efectuats l'examen i la preavaluació de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores (d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). - El dit òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació i formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 4 de l'esmentada Ordre 2/2020 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del Capítol III de la dita Ordre. 5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre les beneficiàries d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, de conformitat amb el que establix l'article 4.3 de l'Ordre 2/2020. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la ja esmentada Direcció General la competència per a resoldre els expedients d'ajudes. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de CINC MESOS a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu. - La resolució de concessió de les ajudes: . Fixarà expressament la seua quantia . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari en la seua execució i justificació. . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha. - La concessió i quantia d'estes ajudes estarà condicionada, a més del compliment dels requisits que en cada cas s'establixen, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient amb este fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al l'exercici corresponent. - Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú. 7. JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ - La subvenció concedida es lliurarà una vegada aportada per la beneficiària la justificació de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada en els termes que preveuen els articles 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. - Per a realitzar eixa justificació, la beneficiària haurà d'aportar, a més de la documentació exigida específicament en els citats articles 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 i la que expressament es determine per a cada cas en la resolució de concessió de l'ajuda, el corresponent COMPTE JUSTIFICATIU AMB aportació d'INFORME D'AUDITORIA de conformitat amb el que s'estableix en el referit article 10. - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit). - En general, per a la justificació de l'ajuda, cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 2/2020.

Criteris de valoració

A) La VALORACIÓ es realitzarà de conformitat amb el que establix l'ARTICLE 4 i en les normes de detall del CAPÍTOL III (articles 21 i 22), tots de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. B) UNA VEGADA VALORADA CADA SOL·LICITUD, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus d'ajuda, dividint-se el pressupost disponible per a la seua concessió pel nombre total de punts assignats al conjunt de les sol·licitants. D'esta manera es trobarà el valor en euros de cada punt, que servirà de base per a la concessió de l'ajuda. En cap cas es concedirà subvenció per import superior al sol·licitat. L'excés de valor assignat per mitjà del sistema de puntuació es repartirà proporcionalment entre els restants sol·licitants, i es procedirà, si resulta necessari, a repartiments successius fins a esgotar el crèdit disponible. C) No obstant això, podrà prescindir-se de la fixació d'un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria fora suficient per a atendre totes les subvencions sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit la resolució de concessió de les ajudes podrà adoptar-se, prèvia constància escrita del precedent, a partir de la data en què quede completat el corresponent expedient.

Obligacions

- Vegeu el que disposa l'article 9 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores. - En el cas de la realització d'activitats de formació, foment i difusió de l'economia social VINCULADES DIRECTAMENT al foment de l'ocupació en qualsevol de les seues modalitats, donat el finançament estatal d'aquestes actuacions, les entitats beneficiàries vindran obligades, a més del compliment del que s'estableix en la resta de les bases reguladores, a publicitar convenientment als participants i al públic en general, el finançament estatal de la subvenció concedida, amb expressió delseu origen en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), dependent del Ministeri de Treball i Economia Social, així com a fer figurar els logotips o anagrames corresponents al SEPE en les actuacions subvencionades.

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Quantia i cobrament

1. QUANTIA de les ajudes a) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ: - La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l'economia social no podrà superar la xifra de 120.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 90.000 euros. - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 2/2020 (que aprova les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes), i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable. b) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ: - La quantia de cada una de les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a cada activitat de formació, foment i difusió de l'economia social directament vinculada al foment de l'ocupació no podrà superar el límit de 90.000 euros per activitat, sense límit de quantia conjunta. - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels corresponents criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 2/2020, i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable. 2. GASTOS SUBVENCIONABLES i IVA: vegeu el que preveu respecte d'això els articles 2, 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 i en la corresponent Resolució de convocatòria. 3. CONCURRÈNCIA D'AJUDES I SUBVENCIONS: vegeu allò que s'ha indicat en l'article 11 de l'Ordre 2/2020. 4. MINORACIÓ I RESOLUCIÓ D'AJUDES CONCEDIDES: vegeu allò que s'ha assenyalat en l'article 12 de l'Ordre 2/2020.

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de CINC MESOS a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.

Òrgans resolució

La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general amb competències en la dita matèria.

Esgota via administrativa

Sancions

Vegeu l'article 9.2 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.