• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia sociall, per a l'exercici 2019. Economia social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia sociall, per a l'exercici 2019. Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia social.

  En concret, EN L'EXERCICI 2019 eixes ajudes podran concedir-se per a:

  1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT AL foment de l'ocupació, en qualsevol de les modalitats següents:
  a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials.
  b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte del qual siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social, les cooperatives, les societats laborals o les mutualitats de previsió social.
  c) Activitats de difusió. S'entenen així aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l'organització i el funcionament de les cooperatives, les societats laborals o les mutualitats de previsió social, per mitjà de campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat.

  2.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT AL foment de l'ocupació, en qualsevol de les modalitats següents:
  a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a desempleats, socis de cooperatives i societats laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de treball.
  b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte del qual siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació.
  c) Activitats de difusió, l'objecte del qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col·lectius específics, l'organització i el funcionament de les cooperatives, les societats laborals o les mutualitats de previsió social, per mitjà de campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a esta finalitat.

  * NOTA: vegeu l'apartat 'QUANTIA' d'este tràmit per a un major detall i concreció dels tipus d'ajudes a concedir.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran acollir-se a estes subvencions les entitats associatives o representatives d'empreses d'economia social que s'indiquen a continuació segons el tipus d'ajuda que es tracte (sempre que, a més, complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat 3):

  a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.
  b) Les entitats associatives a què es referix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de Societats Laborals i Participades.
  c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes a la Comunitat Valenciana.
  d) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l'economia social, ja tinguen personalitat jurídica pròpia, ja depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, en el supòsit de la qual, la sol·licitud haurà d'estar subscrita pel representant legal d'esta última.
  e) Les entitats sense ànim de lucre especialitzades en formació i investigació de l'economia social, l'activitat principal de les quals estiga directament vinculada a les dites especialitats.

  2. Les entitats beneficiàries relacionades en l'apartat 1 no podran obtindre estes ajudes quan, també, siguen beneficiàries d'altres subvencions de caràcter nominatiu, finançades amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat i equivalents a les presents ajudes.

  Requeriments

  Amb caràcter general, les entitats sol·licitants d'estes ajudes han de reunir els requisits següents:

  a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa de l'assentament.
  b) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i amb la Seguretat Social
  c) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.- QUANTIA de les ajudes

  a) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ:
  - La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l'economia social no podrà superar la xifra de 120.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 90.000 euros.
  - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 25/2016 (que aprova les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes), i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable.

  b) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ:
  - La quantia de cada una de les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a cada activitat de formació, foment i difusió de l'economia social directament vinculada al foment de l'ocupació no podrà superar el límit de 90.000 euros per activitat, sense límit de quantia conjunta.
  - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels corresponents criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 25/2016, i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable.

  2.- GASTOS SUBVENCIONABLES i IVA: vegeu el que preveu respecte d'això els articles 2, 10, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016 i en el resolc sèptim de la corresponent Resolució de convocatòria.

  3.- CONCURRÈNCIA D'AJUDES I SUBVENCIONS: vegeu allò que s'ha indicat en l'article 11 de l'Ordre 25/2016.

  4.- MINORACIÓ I RESOLUCIÓ D'AJUDES CONCEDIDES: vegeu allò que s'ha assenyalat en l'article 12 de l'Ordre 25/2016.

  5.- LIQUIDACIÓ I JUSTIFICACIÓ:
  - La subvenció concedida es lliurarà una vegada aportada per la beneficiària la justificació de la realització de l'activitat subvencionada en els termes que preveu els articles 10, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.
  - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS AL dia 20 DE NOVEMBRE DE 2019, inclós, I DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que pot consultar-se en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2019 FINS AL dia 28 de FEBRER de 2019, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que en 2019 s'ha publicat en el DOGV núm. 8462, de 11/01/2019).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atindre's al que preveu l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  2.- DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a la sol·licitud.

  - Sempre que les bases reguladores de la concessió d'estes ajudes (aprovades per Ordre 25/2016) no especifiquen una altra cosa, tant la documentació general, com l'específica, es presentarà acompanyada amb una còpia prèviament compulsada.
  - Les sol·licituds, memòries i la resta de declaracions que hagen de presentar-se segons un formulari establit a este efecte, s'ajustaran als models que poden obtindre's en l'apartat "Impresos associats" d'este tràmit de la Guia PROP i en l'apartat dedicat a les ajudes concretes de què es tracta, dins de l'adreça web de la Generalitat: https://seu.gva.és.
  -Documents presentats amb anterioritat: en el cas que els documents que han d'adjuntar a la sol·licitud de concessió de les ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, la persona sol·licitant podrà acollir-se al que establix la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades amb la DOCUMENTACIÓ SEGÜENT (si bé l'administració podrà demanar de la persona sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada):

  A.- DOCUMENTACIÓ GENERAL

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la qual s'adjuntaran els estatuts i totes les modificacions ulteriors.

  c) c.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física, o persones físiques, que actue en nom i representació de la persona jurídica que subscriu la sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'esta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  c.2. Escriptura de poder suficient i subsistent a favor de la dita persona física, o persones físiques, per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es reculla en els estatuts.
  Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

  d) Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que la legislació específica d'aplicació els impose. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit denominat "Annex I. Entitats associatives o representatives de l'economia social").

  e) Dades de domiciliació bancària, segons el model oficial a este efecte (que figura com a imprés associat a este tràmit) que es presentarà, necessàriament, en dos exemplars originals, de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  f) Memòria i formulari de criteris de valoració corresponent (segons els models normalitzats inclosos com a impresos associats a este tràmit), en relació amb l'activitat Objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les ressenyades en l'article 4 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
  La falta d'ompliment d'algun o alguns dels apartats del formulari de criteris de valoració, serà valorada assignant zero punts al corresponent apartat.

  g) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Dels servicis territorials de la Conselleria competent en matèria d'Hisenda, el certificat acreditatiu de que la persona sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  La validesa d'estes certificacions haurà d'estendre's a la data de l'atorgament de l'ajuda, i caldrà tindre en compte respecte d'això que les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data d'expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  D'altra banda, l'òrgan instructor del procediment es reserva el dret de requerir la persona sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència o requerix algun aclariment.

  Addicionalment:
  - En el cas en què l'entitat no compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el Règim General de la Seguretat Social o en el règim especial que, si és el cas, corresponga, presentarà, necessàriament, declaració referida a este extrem, degudament subscrita per la seua representació legal, a la declaració de la qual adjuntarà el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
  - Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de l'esmentada exempció o, si és el cas, manifestaran la norma o normes que els concedixen l'esmentada exempció. De la mateixa manera, s'acreditarà la impossibilitat de recuperació o compensació dels impostos indirectes, en el cas que la sol·licitant pretenga que la subvenció s'estenga, totalment o parcialment als que no pot recuperar o compensar.

  h) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).
  Si se sol·liciten o es reben les dites subvencions o ajudes després de la presentació de la sol·licitud d'estes ajudes, la sol·licitant haurà de complementar la seua declaració inicial en el termini de 15 dies des que tinga coneixement dels nous fets.

  i) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració responsable que cal presentar amb la sol·licitud de subvenció").

  j) Pressupost detallat de l'activitat que es realitzarà, en el qual hauran d'incloure's els possibles ingressos, per qualsevol concepte, vinculats a la realització de l'activitat o a fer front als gastos generals de l'entitat sol·licitant. Si és el cas, s'acompanyarà amb un certificat acreditatiu, expedit pel representant legal de l'entitat, en el qual farà constar que no obtindrà cap altre ingrés per a la mateixa finalitat, excepte les subvencions que se li hagen de concedir en aplicació de les bases reguladores d'estes ajudes.

  k) Quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 18.000 euros, en els supòsits d'adquisició o arrendament de béns immobles, subministrament de béns, o en els de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el sol·licitant haurà d'adjuntar un mínim de tres ofertes de diferents proveïdors, obtingudes amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o la realització del gasto. Queden fora de perill els casos en què, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats o empreses proveïdores.
  Quan l'elecció no recaiga en l'oferta econòmicament més avantatjosa, la sol·licitud de la subvenció requerirà, així mateix, la presentació d'una memòria relativa als criteris d'eficiència i economia que l'hagen justificat.
  A estos efectes s'entendrà que un arrendament o prestació de servicis supera la quantia de 18.000 euros quan siga prestada a la beneficiària per una mateixa empresa o entitat durant més de 6 mesos en el mateix exercici i l'import mitjà subvencionable corresponent a una qualssevol de les mensualitats, siga quin siga el període de facturació, excedisca de 1.500 euros.

  l) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, s'aportarà una petició expressa d'autorització perquè es puga efectuar la subcontractació, així com la memòria amb el contingut assenyalat en l'article 9.1 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  m) Per a les subvencions destinades a finançar el funcionament de les federacions i entitats, haurà d'acompanyar-se amb una memòria de les activitats realitzades per l'entitat sol·licitant i dels servicis prestats als seus associats en l'exercici anterior, les últimes comptes anuals aprovades acompanyades amb una certificació acreditativa del dit extrem expedida pel representant legal, així com el pressupost d'ingressos i gastos, i memòria de les activitats previstes per a l'exercici en què se sol·licita la subvenció.

  B.- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Addicionalment, les entitats que sol·liciten les subvencions per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, tant les NO VINCULADES DIRECTAMENT, com les VINCULADES DIRECTAMENT AL foment de l'ocupació, hauran d'aportar també una DECLARACIÓ relativa a totes les ajudes de minimis percebudes per l'empresa en l'exercici corrent i els dos anteriors (segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").
  De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.


  3.- L'entitat sol·licitant haurà de declarar per escrit davant del centre directiu competent en matèria d'economia social, en el termini de quinze dies computat des de la data en què li siga concedida qualsevol altra subvenció per a la mateixa activitat o finalitat o realitze noves sol·licituds d'ajudes per als dits conceptes, les variacions substancials i les noves situacions que puguen produir-se respecte d'això i, en especial, la sol·licitud o obtenció de subvencions o ajudes concurrents, públiques o privades. L'omissió d'esta preceptiva comunicació serà causa de denegació de la subvenció sol·licitada o, si és el cas, donarà lloc a la resolució de la subvenció ja concedida, amb els efectes assenyalats en l'article 12 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  Impresos associats

  [SOLESENT] ANNEX I. ENTITATS ASSOCIATIVES O REPRESENTATIVES DE LA ECONOMIA SOCIAL

  [INSTRUCC] INSTRUCCIONS

  [MESTFORM] ANNEX III. MEMÒRIA

  [CRIVAL16] ANNEX IV-B. CRITERIS DE VALORACIÓ PER AJUDES REGULADES EN L'ARTICLE 16 DE L'ORDRE

  [CRIVAL17] ANNEX IV-C. CRITERIS DE VALORACIÓ PER AJUDES REGULADES EN L'ARTICLE 17 DE L'ORDRE

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DRECS] DECLARACIÓ DE COSTOS SALARIALS

  [JUSFINES] JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

  [PAHOES] PART HORARI

  [DCOFSPE] DECLARACIÓ COFINANÇAMENT SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació e Instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General competent en matèria d'economia social.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye amb esta la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se la tindrà per desistida de la petició, una vegada s'haja dictat una resolució en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - En cap cas es requerirà a la sol·licitant perquè òmpliga algun o alguns dels apartats de la memòria que ha d'acompanyar amb la sol·licitud.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=15450&version=amp (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuats l'examen i la preavaluació de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 5 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores (d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
  - El dit òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació i formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 4 de l'esmentada Ordre 25/2016 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III de la dita Ordre.

  5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre les beneficiàries d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, de conformitat amb el que establix l'article 4.3 de l'Ordre 25/2016.

  6.- RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de l'esmentada Direcció General la competència per a resoldre els expedients d'ajudes.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de CINC MESOS a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Fixarà expressament la seua quantia
  . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari en la seua execució i justificació.
  . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - La concessió i quantia d'estes ajudes estarà condicionada, a més del compliment dels requisits que en cada cas s'establixen, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient amb este fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al l'exercici corresponent.

  7.- MITJÀ DE NOTIFICACIÓ:
  Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3072

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS
  pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats
  electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de
  prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de
  persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques:
  empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica),
  s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització
  de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT"
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar
  la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera
  que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç
  directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament
  en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format
  PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles
  de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals
  no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la
  seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o
  extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  A) La VALORACIÓ es realitzarà de conformitat amb el que establix l'ARTICLE 4 i en les normes de detall del CAPÍTOL III, ambdós de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  B) UNA VEGADA VALORADA CADA SOL·LICITUD, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus d'ajuda, dividint-se el pressupost disponible per a la seua concessió pel nombre total de punts assignats al conjunt de les sol·licitants. D'esta manera es trobarà el valor en euros de cada punt, que servirà de base per a la concessió de l'ajuda.
  En cap cas es concedirà subvenció per import superior al sol·licitat. L'excés de valor assignat per mitjà del sistema de puntuació es repartirà entre els restants sol·licitants, i es procedirà, si resulta necessari, a repartiments successius fins a esgotar el crèdit disponible.

  C) No obstant això, podrà prescindir-se de la fixació d'un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria fora suficient per a atendre totes les subvencions sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit la resolució de concessió de les ajudes podrà adoptar-se, prèvia constància escrita del precedent, a partir de la data en què quede completat el corresponent expedient.

  Obligacions

  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.2 de l'Ordre 25/2016 de bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'economia social

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 25/2016, de 21de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7923, de 23/11/2016).
  - Resolució de 27 de desembre de 2018, del director general d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016,de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,Comerç i Treball (DOGV núm. 8462, de 11/01/2019).
  - Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018, de la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, de les ajudes regulades en els articles 15, 16 i 17 de l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm.8462, de 11/01/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu Decret 279/2004, de 17 de desembre

  Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013

  Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu l'Ordre 25/2016, de 21 de novembre

  Vegeu Resolució de 27 de desembre de 2018

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de desembre de 2018

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.