Detall de Procediments

Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia sociall, per a l'exercici 2021 (ESAFOM). Economia social.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de la economia sociall, per a l'exercici 2021 (ESAFOM). Economia social.

  Objecte del tràmit

  La concessió de subvencions destinades a la formació, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana, a través d'activitats dutes a terme per les entitats associatives o representatives de les cooperatives, societats laborals, mutualitats de previsió social i empreses d'inserció valencianes.

  En concret, EN L'EXERCICI 2020 aqueixes ajudes podran concedir-se per a:

  1. ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, NO VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les modalitats següents:

  a) Activitats de formació quan tinguen per objecte la realització d'accions formatives relatives a l'economia social o les seues diverses formes empresarials, relatives a les categories d'empreses relacionades en l'apartat 2, de l'article 1, de les bases reguladores.

  b) Activitats de foment com, realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i altres activitats l'objecte de les quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social, les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció.

  c) Activitats de difusió, entenent-se per tals aquelles l'objecte de les quals siga donar a conéixer o divulgar entre la població en general o a col·lectius específics l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció, mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.


  2.- ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT Al FOMENT DE L'OCUPACIÓ, en qualsevol de les següents modalitats:

  a) Activitats de formació, que tindran per objecte la realització d'accions formatives directament vinculades al foment de l'ocupació i destinades a iniciar, perfeccionar i qualificar en el coneixement del cooperativisme i de l'economia social a persones desocupades, o a les quals siguen treballadores o sòcies de cooperatives i societats laborals i a altres persones que puguen estar interessades en la creació o millor funcionament de les empreses d'economia social, amb especial atenció als col·lectius amb dificultats d'accés al mercat de treball.

  b) Activitats de foment, com a realització de congressos, simposis, jornades, seminaris i unes altres l'objecte dels quals siga l'estudi d'aspectes relacionats amb l'economia social que tinguen incidència en la seua capacitat de generació d'ocupació.

  c) Activitats de difusió, l'objecte de la qual siga donar a conéixer o divulgar, entre la població en general o a col·lectius específics, l'organització i funcionament de les cooperatives, les societats laborals, les mutualitats de previsió social o les empreses d'inserció mitjançant campanyes de difusió en mitjans de comunicació social, edició de publicacions i qualsevol altra activitat que contribuïsca a aquesta finalitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran acollir-se a estes subvencions les entitats següents (sempre que, a més, complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat "Requisits" d'aquest tràmit):

  a) Les unions i federacions i la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, constituïdes de conformitat amb la legislació de cooperatives de la Comunitat Valenciana i inscrites com a tals en el Registre de Cooperatives de la Comunitat Valenciana.

  b) Les entitats associatives a què es refereix la disposició addicional segona de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades.

  c) Les federacions de mutualitats de previsió social constituïdes a la Comunitat Valenciana.

  d) Les entitats associatives d'empreses d'inserció valencianes.

  e) Els centres i instituts universitaris valencians especialitzats en matèries pròpies de l'economia social, bé tinguen personalitat jurídica pròpia, bé depenguen o es troben adscrits a una universitat valenciana, cas en què la sol·licitud ha d'estar subscrita per la representació legal d'aquesta.

  f) Les entitats de naturalesa no empresarial i sense ànim de lucre que estiguen especialitzades en formació i investigació de l'economia social i l'activitat principal que facen, atesos els ingressos que tinguen en els dos últims exercicis, estiga directament vinculada a aquestes especialitats.

  Requeriments

  1.- Amb caràcter general, les beneficiàries han de reunir, per referència a la data de la sol·licitud, els requisits següents:

  a) Estar constituïdes i inscrites legalment. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament.
  b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.
  c) No haver sigut sancionades, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.
  d) Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions concedides per la Generalitat.
  e) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut que s'estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que es preveu en la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació.


  2.- Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1.- QUANTIA de les ajudes

  a) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL NO VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ:
  - La quantia conjunta de totes les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a totes o alguna de les activitats de formació, foment i difusió de l'economia social no podrà superar la xifra de 120.000 euros, sense que l'ajuda corresponent a cada una de les actuacions subvencionables puga excedir 90.000 euros.
  - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 2/2020 (que aprova les bases reguladores per a la concessió d'estes ajudes), i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable.

  b) Ajudes per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL VINCULADES DIRECTAMENT AL FOMENT DE L'OCUPACIÓ:
  - La quantia de cada una de les ajudes que es concedisquen a una mateixa entitat per a cada activitat de formació, foment i difusió de l'economia social directament vinculada al foment de l'ocupació no podrà superar el límit de 90.000 euros per activitat, sense límit de quantia conjunta.
  - L'import de la subvenció es determinarà per mitjà de l'aplicació dels corresponents criteris recollits en l'article 4 de l'Ordre 2/2020, i es podrà arribar al 100 per 100 del cost de l'activitat subvencionable.

  2.- GASTOS SUBVENCIONABLES i IVA: vegeu el que preveu respecte d'això els articles 2, 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 i en la corresponent Resolució de convocatòria.

  3.- CONCURRÈNCIA D'AJUDES I SUBVENCIONS: vegeu allò que s'ha indicat en l'article 11 de l'Ordre 2/2020.

  4.- MINORACIÓ I RESOLUCIÓ D'AJUDES CONCEDIDES: vegeu allò que s'ha assenyalat en l'article 12 de l'Ordre 2/2020.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de GENER de 2021 FINS Al dia 30 de MARÇ de 2021, ambdós inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria 2021 que s'ha publicat en el DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  - Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atindre's al que preveu l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.
  - Si la constitució de l'entitat es troba pendent d'inscripció registral, pot subscriure la sol·licitud, en el seu nom, qualsevol de les persones a les quals, en l'escriptura de constitució corresponent, se n'haja encomanat la inscripció en el registre, sempre que, a més, en la data de presentació de la sol·licitud ja s'haja instat la inscripció registral de l'entitat. En aquest cas, la sol·licitud únicament serà vàlida si l'empresa s'hi inscriu dins del termini establit per a la vigència de l'establiment de presentació.
  - La sol·licitant ha de signar electrònicament tant la sol·licitud com la resta de documentació que cal presentar.


  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb la sol·licitud i l'annex:

  - Llevat que es determine una altra cosa en l'ordre de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant per a fer-ho els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP com en el tràmit telemàtic.
  - En el cas que els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, la sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o la dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen.
  - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL a presentar:

  a) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant.

  b) Escriptura de constitució o d'adaptació de l'entitat, a la qual cal adjuntar-ne els estatuts vigents, inscrits degudament, quan siga procedent.

  c) c.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè comprove, de forma directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física, o persones físiques, que actue en nom i representació de la persona jurídica que subscriu la sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'esta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  c.2. Escriptura de poder suficient i subsistent a favor de la dita persona física, o persones físiques, per a actuar davant de l'Administració pública en el procediment de concessió de subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es reculla en els estatuts.
  Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de subscriure's conjuntament pels qui, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol·licitant.

  d) Declaració subscrita per la representació lega lde l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole, que impose a l'entitat sol·licitant la legislació especial que li siga aplicable. S'ha de fer constar expressament que l'entitat, en cas que tinga persones treballadores per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquestes o que ha obtingut l'autorització administrativa oportuna per l'excés. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic, denominat "Annex I. Entitats associatives o representatives de l'economia social").

  e) Dades de domiciliació bancària, segons el model oficial a este efecte (que figura com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), de conformitat amb el que establix l'article 5 de l'Orde 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.

  f) Memòria i formulari de criteris de valoració corresponent (segons els models normalitzats inclosos com a impresos associats a este tràmit i al tràmit telemàtic), en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà d'arreplegar les circumstàncies que concórreguen en el projecte entre les ressenyades en en l'article 4 i en els articles 20 a 25 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció.
  La falta de presentació de la memòria, o la falta d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, i la no-acreditació de les circumstàncies al·legades en la memòria es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons corresponga. En cap cas es demanarà la presentació o l'ompliment de la memòria ni tampoc l'aportació de la documentació justificativa dels mèrits al·legats en la memòria sense acreditació.
  Únicament s'admetrà la presentació d'una memòria omplida de la documentació justificativa dels mèrits que s'hi al·leguen quan s'aporten abans que acabe el termini de presentació de les sol·licituds de la subvenció a què es referisquen.

  g) Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de foment de l'economia social l'autorització perquè esta obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat) i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de presentar-se llavors les certificacions següents:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que la persona sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu que la persona sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - De l'Agència Tributària Valenciana, el certificat acreditatiu del fet que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  Les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data d'expedició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 23.3 del Reial decret 887/2006, abans esmentat, i la seua vigència ha d'estendre's, almenys, cinc mesos comptats des de la data de la presentació.
  L'òrgan gestor podrà requerir la sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.

  Addicionalment:
  - En el cas en què l'entitat no dispose de personal que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en el règim especial que, si escau, corresponga, la sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància, degudament subscrita per la seua representació legal (segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic), a la qual s'ha d'adjuntar el document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora.
  - En el cas que la sol·licitant incloga o pretenga incloure tot o part de l'IVA o un altre impost indirecte en l'import de la subvenció, perquè gaudeix d'alguna exempció tributària o li concorre la impossibilitat de recuperació o compensació d'aquests, ha de manifestar-ho expressament en la sol·licitud i presentar la documentació que acredite la concessió efectiva d'aquesta exempció o, quan siga procedent, manifestar la norma o normes que li la concedeixen, o adjuntar a la sol·licitud la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos.

  h) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no haver-les sol·licitat. (Esta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).
  Si se sol·liciten o es reben les dites subvencions o ajudes després de la presentació de la sol·licitud d'estes ajudes, la sol·licitant haurà de complementar la seua declaració inicial en el termini de 15 dies des que tinga coneixement dels nous fets.

  i) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i al tràmit telemàtic, denominat "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud de la subvenció").

  j) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article (segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic, denominat "Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud de la subvenció").

  k) Pressupost detallat de l'activitat que es realitzarà, en el qual hauran d'incloure's els possibles ingressos, per qualsevol concepte, vinculats a la realització de l'activitat o a fer front als gastos generals de l'entitat sol·licitant. Si és el cas, s'acompanyarà amb un certificat acreditatiu, expedit pel representant legal de l'entitat, en el qual farà constar que no obtindrà cap altre ingrés per a la mateixa finalitat, excepte les subvencions que se li hagen de concedir en aplicació de les bases reguladores d'estes ajudes.

  l) Quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 15.000 euros, en els supòsits d'adquisició o arrendament de béns immobles, subministrament de béns, o en els de prestació de servicis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant haurà d'adjuntar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre si ni amb la sol·licitant de la subvenció, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i se n'ha de justificar l'elecció expressament en una memòria quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.
  Les ofertes hauran de seleccionar-se en els termes descrits en l'article 3.4.k) de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  m) En el cas de subcontractació amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari de la subvenció, s'aportarà una petició expressa d'autorització perquè es puga efectuar la subcontractació, així com la memòria amb el contingut assenyalat en el paràgraf tercer de l'article 9.1 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  n) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, estiguen obligades a disposar d'un pla d'igualtat, de conformitat amb el que estableix la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, han d'aportar una còpia d'aquest i acreditar-ne l'aprovació d'acord amb les disposicions de la llei orgànica esmentada.


  2.1 - DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

  Addicionalment, les entitats que sol·liciten les subvencions per a ACTIVITATS DE FORMACIÓ, FOMENT I DIFUSIÓ DE L'ECONOMIA SOCIAL, tant les NO VINCULADES DIRECTAMENT, com les VINCULADES DIRECTAMENT AL foment de l'ocupació, hauran d'aportar també una DECLARACIÓ relativa a totes les ajudes de minimis percebudes per l'empresa en l'exercici corrent i els dos anteriors (segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a este tràmit i també disponible en el tràmit telemàtic, denominat "Declaració d'ajudes de minimis").
  De conformitat amb el que establix el Reglament (UE) NÚM. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis. Eixa xifra es reduirà a 100.000 euros per a les empreses que operen en el sector del transport per carretera.


  3.- L'entitat sol·licitant haurà de declarar per escrit davant del centre directiu competent en matèria d'economia social, en el termini de quinze dies computat des de la data en què li siga concedida qualsevol altra subvenció per a la mateixa activitat o finalitat o realitze noves sol·licituds d'ajudes per als dits conceptes, les variacions substancials i les noves situacions que puguen produir-se respecte d'això i, en especial, la sol·licitud o obtenció de subvencions o ajudes concurrents, públiques o privades. L'omissió d'esta preceptiva comunicació serà causa de denegació de la subvenció sol·licitada o, si és el cas, donarà lloc a la resolució de la subvenció ja concedida, amb els efectes assenyalats en l'article 12 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  Impresos associats

  [SOLESENT] ANNEX I. ENTITATS ASSOCIATIVES O REPRESENTATIVES DE LA ECONOMIA SOCIAL

  [MESTFORM] ANNEX III. MEMÒRIA

  [CRIVAL16] ANNEX IV-B. CRITERIS DE VALORACIÓ PER AJUDES REGULADES EN L'ARTICLE 16 DE L'ORDRE

  [CRIVAL17] ANNEX IV-C. CRITERIS DE VALORACIÓ PER AJUDES REGULADES EN L'ARTICLE 17 DE L'ORDRE

  [DECREFI] DECLARACIÓ RESPONSABLE (A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  [DRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'OBLIGACIÓ DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL *A presentar únicament quan l'entitat sol·licitant no tinga treballadors per compte d'altri inscrits en el sistema de la Seguretat Social

  [DECREFJ] DECLARACIÓ RESPONSABLE. A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DRECS] DECLARACIÓ DE COSTOS SALARIALS

  [JUSFINES] JUSTIFICACIÓN FINANCIERA

  [PAHOES] PART HORARI

  [DCOFSPE] DECLARACIÓ COFINANÇAMENT SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ ESTATAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, en el termini establit en la Resolució anual de convocatòria.

  2.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions:
  - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva.
  - S'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada per resolució dictada per la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  - L'ordenació e Instrucció del procediment correspondrà a la Direcció General competent en matèria d'economia social.

  3. ESMENA
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits o no s'acompanye amb esta la documentació que resulte de presentació preceptiva, es requerirà la interessada perquè en el termini, màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o adjunte els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fa, se la tindrà per desistida de la petició, una vegada s'haja dictat una resolució en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - En cap cas es requerirà a la sol·licitant perquè òmpliga algun o alguns dels apartats de la memòria que ha d'acompanyar amb la sol·licitud.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).

  4.- ÒRGAN COL·LEGIAT:
  - Una vegada efectuats l'examen i la preavaluació de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 5 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores (d'acord amb l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
  - El dit òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació i formularà una proposta de resolució, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 4 de l'esmentada Ordre 2/2020 i amb les normes per a l'aplicació d'eixos criteris de valoració del capítol III de la dita Ordre.

  5.- Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre les beneficiàries d'estes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, de conformitat amb el que establix l'article 4.3 de l'Ordre 2/2020.

  6.- RESOLUCIÓ:
  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la ja esmentada Direcció General la competència per a resoldre els expedients d'ajudes.
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de CINC MESOS a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.
  - La resolució de concessió de les ajudes:
  . Fixarà expressament la seua quantia
  . Incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari en la seua execució i justificació.
  . I farà constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha.
  - La concessió i quantia d'estes ajudes estarà condicionada, a més del compliment dels requisits que en cada cas s'establixen, a la resolució de convocatòria i a l'existència de crèdit pressupostari adequat i suficient amb este fi, de conformitat amb els pressupostos de la Generalitat per al l'exercici corresponent.
  - Les resolucions i els actes de tràmit es notificaran electrònicament en els termes establits en la normativa de procediment administratiu comú.

  7.- JUSTIFICACIÓ / LIQUIDACIÓ:
  - La subvenció concedida es lliurarà una vegada aportada per la beneficiària la justificació de l'efectiva realització de l'activitat subvencionada en els termes que preveuen els articles 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.
  - Per a realitzar eixa justificació, la beneficiària haurà d'aportar, a més de la documentació exigida específicament en els citats articles 10, 16 i 17 de l'Ordre 2/2020 i la que expressament es determine per a cada cas en la resolució de concessió de l'ajuda, el corresponent COMPTE JUSTIFICATIU AMB aportació d'INFORME D'AUDITORIA de conformitat amb el que s'estableix en el referit article 10.
  - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - En general, per a la justificació de l'ajuda, cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 2/2020.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé directament recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, si és expressa, o, si no ho és, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà d'aquell en què es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3072

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clave-firma únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  - I, en general, tots aquells acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del quals està disponible en l'apartat 'Enllaços'. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.
  3. Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?", o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar digitalment el formulari web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç).
  4. Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5. Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  A) La VALORACIÓ es realitzarà de conformitat amb el que establix l'ARTICLE 4 i en les normes de detall del CAPÍTOL III (articles 21 i 22), tots de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  B) UNA VEGADA VALORADA CADA SOL·LICITUD, se sumaran totes les valoracions corresponents a un mateix tipus d'ajuda, dividint-se el pressupost disponible per a la seua concessió pel nombre total de punts assignats al conjunt de les sol·licitants. D'esta manera es trobarà el valor en euros de cada punt, que servirà de base per a la concessió de l'ajuda.
  En cap cas es concedirà subvenció per import superior al sol·licitat. L'excés de valor assignat per mitjà del sistema de puntuació es repartirà proporcionalment entre els restants sol·licitants, i es procedirà, si resulta necessari, a repartiments successius fins a esgotar el crèdit disponible.

  C) No obstant això, podrà prescindir-se de la fixació d'un orde de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen tots els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat en la corresponent convocatòria fora suficient per a atendre totes les subvencions sol·licitades una vegada finalitzat el termini de presentació. En este supòsit la resolució de concessió de les ajudes podrà adoptar-se, prèvia constància escrita del precedent, a partir de la data en què quede completat el corresponent expedient.

  Obligacions

  - Vegeu el que disposa l'article 9 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  - En el cas de la realització d'activitats de formació, foment i difusió de l'economia social VINCULADES DIRECTAMENT al foment de l'ocupació en qualsevol de les seues modalitats, donat el finançament estatal d'aquestes actuacions, les entitats beneficiàries vindran obligades, a més del compliment del que s'estableix en la resta de les bases reguladores, a publicitar convenientment als participants i al públic en general, el finançament estatal de la subvenció concedida, amb expressió delseu origen en el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), dependent del Ministeri de Treball i Economia Social, així com a fer figurar els logotips o anagrames corresponents al SEPE en les actuacions subvencionades.

  Sancions

  Vegeu l'article 9.2 de l'Ordre 2/2020 de bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica d'ajudes Conselleria competent en matèria d'economia social

  Registre de Representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Reglament (UE) Nº1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8755, de 05/03/2020).
  - Resolució de 7 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2021, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9002, de 21/01/2021).
  - Extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria, per a l'exercici 2021, de les subvencions regulades en els articles 16 i 17 de l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a la promoció, foment i difusió de l'economia social en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8987, de 31/12/2020).
  - Resolució de 3 d'agost 2021, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifiquen resolucions de 7 de desembre 2020 de convocatòria anticipada d'ajudes per a ajustar l'import i distribució del crèdit pressupostari de la línia S5266000 a l'import autoritzat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 2021 i a l'import dels fons finalistes aprovat pel Ministeri de Treball i Economia Social per a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9148, de 11/08/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu Reial decret 887/2006, de 21 de juliol

  Vegeu el Reglament (UE) Nº1407/2013

  Vegeu Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu l'Ordre 2/2020, de 27 de febrer

  Vegeu Resolució de 7 de desembre de 2020 (convocatòria 2021)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 7 de desembre de 2020 (extracte convocatòria 2021)

  Vegeu Resolució de 3 d'agost 2021 (ajust import i distribució del crèdit pressupostari)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.