Detall de Procediment

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social en l'exercici 2022

Codi SIA: 210598
Codi GUC: 319
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(29-12-2021
26-01-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Desenvolupar programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social en l'exercici 2022 la fi del qual siga millorar la seua situació psicosocial, la seua formació integral o la seua integració social i laboral.

Observacions

- Els programes objecte de subvenció consistiran en la realització d'actuacions específiques amb dones en situació o risc d'exclusió social la fi de la qual siga millorar la seua situació psicosocial, la seua formació integral o la seua integració social i laboral, i relacionades amb alguna o algunes de les següents àrees: a) Foment de l'autoestima i promoció de l'autonomia personal. b) Adquisició d'hàbits i habilitats personals, maternals i de relació. c) Adquisició d'habilitats prelaborals bàsiques per al desenvolupament de l'ocupabilitat. d) Atenció psicològica i social a nivell individual i grupal. e) Atenció específica a dones embarassades i mares amb menors de tres anys. - Les subvencions aniran destinades a finançar les despeses corrents derivades del desenvolupament d'aquestes actuacions, sense que puguen entendre's com a subvencionables les despeses relatives al funcionament ordinari de l'entitat, ni l'adquisició de material inventariable. Tampoc es consideraran subvencionables les despeses derivades de viatges d'esbarjo i/o màrqueting, menjars i similars - Les actuacions aniran dirigides especificamente a dones en situació o risc d'exclusió social podent, segons l'àrea en què incidisquen, incloure en la seua realització als seus fills i filles menors que d'elles depenguen. - Cada entitat podrà presentar una única sol·licitud per àmbit local d'actuació. - En cap cas l'import de la subvenció podrà superar el cost total del programa a desenvolupar per l'entitat beneficiària que es compromet a dur a terme la totalitat del programa, assumint el seu finançament, tot i que la quantia de les ajudes concedides per la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones i/o per altres organismes siga inferior a la sol·licitada. - La participació en aquesta convocatòria suposa la total acceptació de les bases que la regulen.

Requisits

- Ser una entitat sense ànim de lucre. -Desenvolupar programes de serveis socials especialitzats en dones en situació o risc d'exclusió social. - Estar inscrita en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció social de la Comunitat Valenciana creat per Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de serveis socials especialitzats en dones en situació o risc d'exclusió social i que en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds es troben degudament inscrites en el Registre General dels titulars d'activitats, de serveis i centres d'acció social de la Comunitat Valenciana creat per Decret 91/2002, de 30 de maig, del Consell (DOGV núm. 4264 de 05.06.2002).

Normativa del procediment

  • Ordre 6/2016, de 21 de març, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per a programes de serveis socials especialitzats en l'atenció a dones en situació o risc d'exclusió social (DOGV núm. 7751 de 01.04.2021)
  • Resolució de 22 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 les ajudes per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió (DOGV núm. 9244 de 28.12.2021) social.
  • Resolució de 25 de juliol de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es concedeixen les subvencions per al desenvolupament de programes de serveis socials especialitzats en dona en situació de risc o exclusió social. (DOGV núm. 9410 de 23.08.2022)

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV num. 9244 de 28.12.2021). Termini del 29.12.21 al 26.01.22

Documentació

La sol·licitud d'ajuda es formularà segons model de Sol·licitud de Subvenció General que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat i haurà d'anar acompanyada de la següent documentació: a) Annex I, programa sol·licitat per a l'exercici 2022. b)) Memòria de l'entitat sol·licitant, segons model que s'adjunta com a Annex II, detallant almenys els següents aspectes: - Grau d'implantació de l'entitat en la Comunitat Valenciana. - Grau d'especialització de l'entitat en l'atenció al col·lectiu de dones en situació o risc d'exclusió social. - Estructura i capacitat de gestió. - Descripció dels serveis o activitats que realitza. - Experiència de l'entitat en la realització de programes específics per a dones en situació o risc d'exclusió social. c) Fitxa descriptiva del programa (dades essencials) per al qual se sol·licita la subvenció, segons model que s'acompanya com a Annex III, en el qual haurà de constar: - Avaluació de les necessitats socials que ho justifiquen. - Àmbit territorial del programa i característiques de les dones a les quals va dirigit. - Forma d'accés de les beneficiàries al programa. - Nombre estimat de beneficiàries. - Objectius generals i específics. - Descripció de les actuacions a realitzar i programació temporal d'aquestes. - Metodologia que s'utilitzarà en el seu desenvolupament. - Equip professional amb què es realitzarà el programa. - Mitjans tècnics necessaris per a la seua realització. - Resultats esperats del programa i sistema i instruments a utilitzar per a avaluar la consecució dels objectius. - Grau de coordinació i complementarietat del programa amb els d'altres entitats o serveis públics. - Pressupost de despeses derivades de l'execució del programa, desglossat per conceptes i les seues fonts de finançament. d) Còpia compulsada dels Estatuts de l'entitat sol·licitant degudament aprovats i registrats. e) Document que acredite, en funció dels estatuts, a la persona que ostente la capacitat de representar a l'entitat i d'actuar en el seu nom, incloent la capacitat de realitzar les operacions bancàries necessàries per a percebre les ajudes que es reben, en el seu cas, per compte de l'entitat. f) Model de domiciliació bancària, que s'adjunta com a Annex IV, degudament emplenat en el qual la persona titular del compte haurà de coincidir amb l'entitat sol·licitant de la subvenció. g) Autorització o no oposició a l'òrgan convocant, que es farà constar en la Sol·licitud General de Subvenció i en el model que figura com a annex VII en la seu electrònica del tràmit, perquè aquest, de manera directa i per mitjans telemàtics: Comprove les dades fiscals identificatives de l'entitat sol·licitant obrants en l'Agència Estatal d'Administració Tributària i les dades d'identitat de la persona representant legal, mitjançant el Sistema de Verificació de Dades d'Identitat, segons estableix el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. No obstant això, si de les comprovacions efectuades resultara alguna discordança amb les dades facilitades en la sol·licitud, la persona que instruïsca el procediment queda facultada per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la Obtinga l'acreditació que l'entitat sol·licitant està al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la Hisenda de la Generalitat, i de les seues obligacions amb la Seguretat Social, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 18, 19 i 22 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'aquesta llei. Si l'entitat sol·licitant no autoritza o s'oposa, segons el que s'estableix en l'annex VII, haurà d'aportar: còpia compulsada o autenticada del NIF de l'entitat sol·licitant; còpia compulsada o autenticada del document nacional d'identitat, passaport o targeta d'identificació d'estranger de la persona representant legal, segons siga procedent; i els certificats que acrediten el compliment de les esmentades obligacions o, si no està obligat a presentar les declaracions o documents a què aquelles es refereixen, acreditarà el seu compliment mitjançant declaració responsable

Presentació

Telemàtica
EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es. La sol·licitud de presentació telemàtica i la documentació annexa estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es (procediments administratius), i en el següent enllaç de la Guia Prop http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=319&version=amp

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en els casos que aquestes no reuniren els requisits i documents que s'assenyalen en aquestes bases, es requerirà a l'entitat perquè, en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fera, se li tindrà per desistida de la seua petició, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. - Transcorregut el termini d'esmena, una Comissió examinarà i valorarà les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris de valoració determinats en l'ordre i elevarà proposta motivada. - La resolució correspondrà a la Directora General de l'Institut Valencià de les Dones. - La documentació a esmenar, així com la justificació haurà d'aportar-se en el següent link, seleccionant el codi de l'expedient al qual es vol aportar la documentació: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19028&version=amp

Criteris de valoració

La subvenció dels programes presentats per les entitats sol·licitants estarà condicionada a l'aplicació dels criteris de valoració que s'exposen a continuació: 1. Criteris de valoració respecte a l'entitat sol·licitant: màxim 30 punts a) Antiguitat: es valorarà que l'entitat s'haja constituït, almenys, un any abans de la data de publicació de la corresponent convocatòria fins a 10 punts. - 1 any d'antiguitat: 2 punts - 2 anys d'antiguitat: 4 punts - 3 any d'antiguitat: 6 punts - 4 any d'antiguitat: 8 punts - 5 o més anys d'antiguitat: 10 punts b) Especialització: es valorarà l'experiència de l'entitat en l'atenció al col·lectiu de dones en situació o risc d'exclusió social fins a 10 punts. - 0 anys d'experiència: 1 punt - 1 any d'experiència: 2 punts - 2 anys d'experiència: 4 punts - 3 anys d'experiència: 6 punts - 4 anys d'experiència: 8 punts - 5 o més anys d'experiència: 10 punts c) Es valorarà que l'entitat tinga contractada alguna dona procedent dels següents col·lectius: víctimes de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33 % o en risc d'exclusió social amb 5 punts. El contracte ha de tindre una durada mínima de 6 mesos i estar vigent durant el termini de presentació de sol·licituds i amb una jornada mínima de 20 hores setmanals. d) Es valorarà que l'entitat dispose d'un certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat, o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes, o qualsevol altre anàleg de caràcter oficial, o que tinga entre les seues finalitats la promoció de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb 5 punts. 2. Criteris de valoració respecte al projecte o l'activitat que es realitzarà: màxim 70 punts. a) Qualitat i coherència del programa: fins a 40 punts. Es valoraran els aspectes següents, per a la qual cosa s'assignarà a cada un d'aquests una puntuació compresa entre 0 i 10 punts: 1) Claredat i concisió en la definició dels objectius. 2) Descripció d'actuacions, metodologia i activitats i coherència amb els objectius. 3) Idoneïtat de les destinatàries del programa. 4) Idoneïtat del personal assignat a l'execució del programa. b) Avaluació de les necessitats socials que justifiquen el programa: fins a 10 punts. Es valorarà l'absència de serveis públics per a la seua cobertura o dificultat en el seu accés: 1) Absència de serveis públics en el municipi on es desenvolupe el programa: 10 punts. 2) Existència de serveis públics de difícil accés per a les usuàries: 5 punts. c) Resultats esperats del programa i sistemes i instruments d'avaluació que permeten mesurar el grau de compliment dels objectius: fins a 10 punts. Es valoraran els aspectes següents, per a la qual cosa s'assignarà a cada un d'aquests una puntuació compresa entre 0 i 5 punts: 1) Quantificació i relació amb els objectius. 2) Instruments i moments d'avaluació. - Grau de coordinació i complementarietat del programa amb els d'altres entitats o serveis públics: fins a 10 punts. Es valoraran els aspectes següents, per a la qual cosa s'assignarà a cada un d'aquests una puntuació compresa entre 0 i 5 punts: 1) Entitats amb les quals col·labora i relació que té amb aquestes. 2) Instruments de coordinació i derivació. Només podran obtindre ajuda les sol·licituds que obtinguen una puntuació mínima de 51 punts en la valoració global efectuada conformement als criteris esmentats.

òrgans de tramitació

Unitats de dona de les direccions territorials de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant, Castelló i València

Obligacions

Les entitats beneficiàries estaran obligades a: 1. Realitzar el programa que fonamenta la concessió de la subvenció fins al 31 de desembre de 2022. 2. Acreditar la realització del programa així com justificar la subvenció concedida, d'acord amb els termes i terminis establits en la convocatòria. 3. Comunicar l'obtenció d'ajudes per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o ens públic o privat, amb anterioritat a la justificació de l'aplicació donada als fons percebuts, d'acord amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 4. Fer constar en les publicacions i material de difusió del programa subvencionat la col·laboració de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la seua realització en el marc de les Polítiques d'Igualtat dutes a terme pel Consell. 5. Sotmetre's al control financer que correspon a la Intervenció General.

Observacions

La resolució de la convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potestativament en reposició, o bé s'hi podrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

Quantia i cobrament

- La dotació pressupostària de la convocatòria es distribuirà entre les entitats sol·licitants atesa la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració, sempre que reunisquen els requisits fixats en la convocatòria i que aconseguisquen la puntuació mínima establida en la convocatòria. - Llevat que la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022 permeta un règim de deslliurament de transferències corrents diferent, el pagament de les ajudes contemplades en aquesta convocatòria s'efectuarà ajustant-se al següent règim: 1. El 30% de la mateixa es lliurarà immediatament una vegada concedida. 2. La resta es lliurarà després de la justificació per l'entitat de la realització de la totalitat del programa subvencionat.

Termini màxim

El termini de resolució de l'expedient serà de sis mesos, comptats des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la resolució de convocatòria. Transcorregut el termini sense que hi haja recaigut cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió d'ajuda, en els termes previstos en l'article 25.1a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgans resolució

Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones

Esgota via administrativa