• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2019 (CMDAFC). Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2019 (CMDAFC). Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes ajudes és atendre les despeses derivades de la creació o manteniment de les agències per al foment de la innovació comercial (AFIC) de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la cooperació interadministrativa i la dinamització, promoció i informació del comerç i l'artesania a escalal municipal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Les beneficiàries d'estes ajudes hauran de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiàriai establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i de l'AEAT) i de Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.
  e) Aquelles altres que, si és el cas, es determinen en el Capítol corresponent del Títol II de l'Ordre 22/2018.

  - Els beneficiaris hauran de mantindre estos requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el día 21 de GENER DE 2019 FINS AL DIA 4 DE FEBRER DE 2019, ambdós inclosos (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el propi tràmit telemàtic) i ANNEX a la mateixa (segons model normalitzat que figura com a imprés associat a este tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's al que es preveu en l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resolc quart de la Resolució de convocatòria i en l'apartat d'este tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita Resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l?òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Al tractar-se la sol·licitant d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en còpia de la targeta d'identificació fiscal, còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent.
  En el cas que esta documentació haguera sigut aportada anteriorment i no haguera patit cap variació, bastarà el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de què no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en data presentació de la sol·licitud.

  b) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la que s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs al sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals, i en este cas podran substituir-se per memòria valorada de l'actuació a realitzar desglossada per partides i preus unitaris. Per als gastos de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g) de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la sol·licitant.

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta Conselleria s'aportarà el "Model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número de la compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  f) Declaració responsable que acredite que lal sol·licitant no aquesta incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en què s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan el sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitats en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  j) Certificació de la persona titular de tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol.licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol.licita subvenció, si escau.

  k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als que se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").

  l) Declaració responsable de no haber sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex de la sol·licitud de subvenció).

  m) Si es disposa d'ells, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i si escau visat, pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una Administració Pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminación i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en l'article 23.1 de l'Ordre 22/2018:

  - Memòria de l'entitat sol·licitant en què es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb el que compte per a dur a terme les actuacions plantejades, si és el cas.

  - Certificat del secretari relacionant el personal vinculat a l'AFIC o a l'espai expositiu artesà, amb indicació del nom, la data des de la qual hi està vinculat, el tipues de vinculació i el grup de cotització. S'aportarà també el currículum del personal tècnic per al qual se sol.licita l'ajuda.

  Impresos associats

  [ANEXENTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: ENS LOCALS. COMERÇ I ARTESANIA

  [MECMDAFC] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ (Ens Locals): AGÈNCIES PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ COMERCIAL (CMDAFC)

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.