Detall de Procediments

Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a entitats locals en matèria de comerç i artesania per a l'exercici 2021 (CMDAFC). Agències per al foment de la innovació comercial (AFIC). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és atendre les despeses derivades de la creació o el manteniment de les agències per al foment de la innovació comercial (AFIC) de les entitats locals de la Comunitat Valenciana, per al foment de la cooperació interadministrativa i la dinamització, promoció i informació del comerç i l'artesania en l'àmbit municipal.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  - Les beneficiàries d'aquestes ajudes han de complir els requisits següents:
  a) Estar legalment constituïdes.
  b) No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establides en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, d'acord amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corrent de les obligacions tributàries (davant de la Generalitat i l'AEAT) i de la Seguretat Social.
  d) No ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions.
  e) Les altres que, si escau, es determinen en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre 22/2018.
  - Les beneficiàries han de mantindre aquests requisits durant l'àmbit temporal de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia 11 de GENER DE 2021 FINS AL 1 DE FEBRER DE 2021, els dos inclusivament (la convocatòria de 2021 s'ha publicat en el DOGV núm. 8977, de 17/12/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resolc quart de la resolució de convocatòria i en l'apartat d'aquest tràmit denominat Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), per a la qual cosa cal accedir als apartats - ], a partir de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  2.1 - DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la documentació general següent:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que siga el/la representant de l'entitat sol·licitant que actue en el seu nom i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de subvenció, cal presentar la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta o aquestes persones (DNI, NIE o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la Conselleria, resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a dur a terme les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2.- Si la sol·licitant és una persona jurídica, s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa d'aquesta, que consisteix en una còpia de la targeta d'identificació fiscal, una còpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i l'acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o el registre corresponent.
  En el cas que aquesta documentació s'haja aportat anteriorment i no haja experimentat cap variació, només caldrà el certificat del secretari de l'entitat que acredite que no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui en tinga la representació en la data de presentació de la sol·licitud.

  b) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la qual s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com un programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en el qual es concedeix la subvenció.

  c) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que han de ser externs al sol·licitant, excepte si aquests són promoguts per les corporacions locals i, en aquest cas, es podran substituir per una memòria valorada de l'actuació que es realitzarà desglossada per partides i preus unitaris. Per a les despeses de personal serà suficient l'estimació dels costos previstos en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018 a càrrec de la sol·licitant.

  d) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta Conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En un altre cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  e) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  f) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  g) Si és el cas, certificat o còpia de l'acte/acord de l'òrgan competent en el qual s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  h) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, llista d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb la indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, la data de concessió, si és el cas, i la normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  i) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan la sol·licitant de la subvenció exercisca una activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar-ne exempta. En qualsevol cas, s'hi ha d'indicar el percentatge de treballadors/ores amb diversitat o discapacitat en relació amb la plantilla que té, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o incloure un compromís per escrit de contractar-ne un percentatge superior durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  j) Certificació de la persona titular de la tresoreria, secretaria o intervenció de l'entitat sol·licitant sobre el caràcter no compensable o no recuperable de l'IVA suportat en l'actuació per a la qual se sol·licita subvenció, si és procedent.

  k) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als quals se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb la indicació de l'import, l'organisme, la data de concessió i el règim d'ajudes en què s'empara; o, si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració s'ha de presentar segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració d'ajudes de minimis").

  l) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (continguda en l'annex a la sol·licitud de subvenció).

  m) Si es disposa d'aquests, s'ha d'aportar:
  - Documentació que acredite que disposa de pla d'igualtat, vigent i, si és el cas, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en matèria de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant del mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent, contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  n) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2 - DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes, cal presentar la següent documentació addicional prevista en l'article 23.1 de l'Ordre 22/2018:

  - Memòria de l'entitat sol·licitant en la qual es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir i amb l'expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb els quals compte per a dur a terme les actuacions plantejades, en cada cas.

  - Certificat del secretari en què indique el personal vinculat a l'AFIC o a l'espai expositiu artesà amb la indicació del nom, la data des de la qual està vinculat, el tipus de vinculació i el grup de cotització. S'ha d'aportar també el currículum del personal tècnic per al qual se sol·licita l'ajuda.

  Impresos associats

  [ANEXENTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: ENS LOCALS. COMERÇ I ARTESANIA

  [MECMDAFC] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ (Ens Locals): AGÈNCIES PER AL FOMENT DE LA INNOVACIÓ COMERCIAL (CMDAFC)

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [CERTFIN] CERTIFICAT SOBRE FINANCIACIÓ DE LES ACTUACIONS (ENTITATS LOCALS)

  [CERTJUST] CERTIFICAT JUSTIFICATIU DE DESPESES (ENTITATS LOCALS)

  [RELGASTP] RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL (FASE JUSTIFICATIU)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.