Detall de Procediment

Ajudes per a la realització d'INVERSIONS en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a l'exercici 2023 (ESEMDI). Economia social.

Codi SIA: 223586
Codi GUC: 329
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(31-01-2023
31-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

La concessió de subvencions destinades a la realització d'inversions en cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció a fi de donar suport al desenvolupament de projectes de creació i modernització de les empreses d'economia social, per mitjà d'una millora de la seua competitivitat i de facilitar la seua consolidació. En concret, podrà ser objecte de subvenció la realització d'inversions en actius fixos i immobilitzat, en operacions d'adquisició de la propietat, plena i no condicionada, llevat que en l'Ordre de bases reguladores es permeta una altra cosa, de béns específicament afectes a la realització de l'objecte social de l'entitat, de conformitat amb els estatuts socials vigents en la data de presentació de la sol·licitud, sempre que aquesta inversió contribuïsca a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció. IMPORTANT: 1) Només seran subvencionables les inversions: - Quan s'acredite que contribueixen a la creació de cooperatives, societats laborals o empreses d'inserció, o a la consolidació o millora de la seua competitivitat empresarial. - I sempre que s'ajusten al que disposa l'article 16 de l'Ordre 11/2019 i també al que preveu en el seu article 9.1.h. 2) Respecte de les despeses subvencionables, cal ajustar-se al que disposen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019, així com al seu article 10 en matèria de justificació.

Observacions

Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'aquesta convocatòria d'ajudes s'atendran mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Requisits

* REQUISITS GENERALS: 1. Amb caràcter general, les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció sol·licitants d'aquestes ajudes han de reunir els requisits següents, amb referència a la data de la seua sol·licitud: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció la de l'assentament de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest assentament. Quan la sol·licitud es presente amb caràcter previ a la inscripció de la sol·licitant en el registre corresponent, podrà subscriure-la la persona que, en la respectiva escriptura o document constitutiu de la persona jurídica sol·licitant, figure com a autoritzada per a sol·licitar la inscripció registral. b) No estar incursa en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social. d) No haver sigut sancionades, mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions. e) No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible en el mercat interior. f) Disposar d'un pla d'igualtat, amb l'abast i contingut establit en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, quan li siga exigible de conformitat amb el que preveu la disposició transitòria desena segona d'aquesta, incorporada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte de dones i homes en l'ocupació. 2. Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció per a actuacions realitzades en centres de treball situats al territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en el qual figuren inscrites. * REQUISITS ESPECÍFICS: Les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció beneficiàries d'aquestes ajudes no podran dissoldre's, incórrer en causa de dissolució o transformar-se en una altra empresa diferent de cooperativa, o societat laboral, o empresa d'inserció durant els terminis de manteniment de la inversió a què es refereix l'article 16 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre (per la qual s'estableixen les bases reguladores d'aquestes ajudes), i mai abans que transcórreguen cinc anys des de la data d'adquisició dels béns o actius pels quals haja rebut ajuda a la inversió. En el cas de les beneficiàries que siguen PIME, el termini anterior serà de tres anys. * Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

1. Podran sol·licitar aquestes ajudes (sempre que complisquen els requisits que s'indiquen en l'apartat corresponent) les cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció. 2. No obstant això, aquestes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013 (DOUE L 352, de 24/12/2013).

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 18/11/2003).
 • Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
 • Reglament (CE) núm. 1083/2006, del Consell, d'11 de juliol de 2006.
 • Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L 352, de 24/12/2013).
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/15).
 • Ordre 2/2022, de 20 d'abril de 2022, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual es regulen les actuacions o tràmits d'alta, modificació i baixa de les dades personals identificatives i bancàries de les persones físiques i jurídiques que es relacionen econòmicament amb la Generalitat (DOGV núm. 9324, de 25/04/2022).
 • Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8692, de 05/12/2019).
 • Correcció d'errades de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores de determinades ajudes per al foment de les empreses cooperatives, les societats laborals i les empreses d'inserció, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).
 • Resolució de 12 de gener de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 9520, de 26/01/2023).
 • Extracte de la Resolució de 12 de gener de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 9520, de 26/01/2023).
 • Correcció d'errades de la Resolució de 12 de gener de 2023, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2023, de les ajudes, a les cooperatives, societats laborals i empreses d'inserció, regulades en els articles 15, 16, 17 i 18 de l'Ordre 11/2019, de 2 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV núm. 9544, de 01/03/2023).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 31 de GENER de 2023 FINS Al dia 31 de MARÇ de 2023, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9520, de 26/01/2023 i la seua Correcció d'errades publicada en el DOGV núm. 9544, de 01/03/2023).

Formularis i documentació

1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 1.1. Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida, cal ajustar-se al que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació. 1.2. Serà un requisit imprescindible que la sol·licitud d'ajuda es referisca a inversions que no hagen començat a executar-se en anualitats anteriors a la de la convocatòria corresponent. A l'efecte de verificar l'observança d'aquest requisit, la sol·licitud individualitzarà els béns o objectes en què es concrete la inversió o indicarà, almenys, la naturalesa, la classe i el nombre dels béns o els elements en què la subvenció haja de concretar-se i l'import previst, com a màxim, per a la seua adquisició. La sol·licitud s'ha d'acompanyar, també, d'una breu descripció dels béns per als quals se sol·licita l'ajuda i d'una fonamentació del caràcter subvencionable que té, de conformitat amb el que disposa l'article 16 de l'Ordre 11/2019. Així mateix, s'ha d'acompanyar de la manifestació expressa que els béns tenen la condició de béns nous, no usats amb anterioritat, ni prèviament matriculats, o, quan siga procedent, que són béns usats o prèviament matriculats. L'incompliment d'aquestes formalitats donarà lloc a l'arxiu o la denegació de la sol·licitud, segons siga corresponent. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que es determine una altra cosa en l'Ordre de bases reguladores, les sol·licituds, memòries i altres declaracions que s'hagen de presentar segons un formulari establit a aquest efecte s'han de presentar utilitzant per a fer-ho els models que es poden obtindre tant en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP com en el tràmit telemàtic. - En el cas que els documents que s'han de presentar amb la sol·licitud d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà acollir-se al que estableix sobre aquest tema la legislació en matèria de procediment administratiu, sempre que s'hi faça constar la data i l'òrgan o la dependència al qual s'han de dirigir, la identificació del procediment en què estan i sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment al qual corresponguen. - A més de la documentació (general i específica) requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada. 2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la següent documentació general: a) ANNEX a la sol·licitud general de subvenció (segons model normalitzat SOLESINV, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). b) Targeta d'identificació fiscal de la sol·licitant. c) Escriptura de constitució de l'entitat, que s'ha d'acompanyar dels seus estatuts vigents. d) Documentació acreditativa de la identitat (DNI, NIE o passaport) de la persona o les persones físiques que subscriguen la sol·licitud en nom de l'empresa sol·licitant, si en el formulari web de sol·licitud de subvenció s'ha OPOSAT a que la Conselleria competent en matèria d'economia social obtinga de forma directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació de la identitat d'aquestes persones. e) Declaració subscrita per la representació legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions registrals o d'una altra índole que imposen a l'entitat sol·licitant la legislació específica aplicable a aquesta, segons es tracte d'una cooperativa, d'una societat laboral o d'una empresa d'inserció. Expressament, s'hi ha de fer constar que l'entitat, en cas que compte amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits legals de contractació d'aquests o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). f) Dades de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: - En tot cas han d'indicar-se, en l'apartat 'Dades bancàries' del formulari web de sol·licitud general de subvenció del tràmit telemàtic, les dades del compte bancari en el qual, de resultar beneficiària, la sol·licitant desitja que es realitze el pagament de l'import de l'ajuda. - I, a més, ha de realitzar-se el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "PROPER: Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (domiciliació bancària). Tràmit automatitzat." (vegeu enllaç directe a ell en l'apartat "Enllaços"), en el cas que no s'hagen presentat les dades de domiciliació bancària amb anterioritat davant la Generalitat Valenciana, o si amb posterioritat eixes dades han experimentat qualsevol variació. g) Memòria que incloga un formulari de criteris de valoració (segons el model normalitzat MINV, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit) en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que ha de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre les que recullen els articles 5 i 22 a 33 de l'Ordre 11/2019 i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. No obstant això, la falta de presentació de la memòria o d'ompliment de qualsevol dels apartats d'aquesta, així com de la documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en la memòria, es valorarà atorgant zero punts a la sol·licitud o a l'apartat corresponent, segons siga procedent, sense que l'òrgan concedent haja de requerir la presentació o l'ompliment a què es fa referència, ni puga, tampoc, valorar fets al·legats o documents aportats en una data posterior a la de finalització del termini establit per a la presentació de sol·licituds. h) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció NO s'ha AUTORITZAT la Conselleria competent en matèria d'economia social perquè obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), O s'ha OPOSAT a eixa obtenció respecte al compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, han de presentar-se llavors les següents certificacions en els termes previstos en l'article 3.2 de l'Ordre 11/2019, que hauran de tindre una vigència de, almenys, cinc mesos comptats a partir de la data de la seua presentació: - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que la sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries. - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat acreditatiu que la sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu que la sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social. i) Sense perjudici del que s'ha expressat en la lletra anterior, en el cas en què l'entitat NO compte amb personal soci o treballador que haja de donar d'alta en el règim general de la Seguretat Social o en l'especial que, si és el cas, siga corresponent, l'empresa sol·licitant ha de presentar, necessàriament, una declaració referida a aquesta circumstància (segons el model normalitzat DRESS, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit), degudament subscrita per la representació legal, amb la qual s'ha de presentar un document expedit per la Seguretat Social en què conste que l'entitat no figura inscrita com a ocupadora. j) Les entitats que demanen que la quantia de la subvenció s'estenga, totalment o parcialment, als impostos indirectes que no puguen recuperar o compensar, ho han de manifestar expressament en l'apartat corresponent de l'annex a la seua sol·licitud, que han de presentar amb la documentació administrativa que acredite la impossibilitat de recuperar o compensar, totalment o parcialment, aquests impostos. Quan no s'haja formulat la manifestació expressa que s'acaba d'assenyalar, l'Administració no requerirà l'aportació de cap documentació acreditativa relativa als impostos indirectes. k) Declaració en la qual es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-les sol·licitades. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud de subvenció). l) Declaració responsable de la sol·licitant acreditativa del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, d'estar exempta d'aquesta obligació. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons model normalitzat DECREFI, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). m) Acreditació de no estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2, 3 i 3 bis de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que s'ha d'efectuar segons el que disposa l'apartat 7 de l'article esmentat (segons model normalitzat DECREFI, que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic). n) Quan l'import de la despesa subvencionable siga igual o superior a la quantia de 40.000 euros de cost per execució d'obra, o de 15.000 euros en el supòsit d'adquisició d'edificis o terrenys, subministrament de béns d'equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, la sol·licitant ha d'acompanyar un mínim de tres ofertes de diferents empreses proveïdores, sense vinculació entre si ni amb la sol·licitant de l'ajuda, emeses amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o el lliurament del bé. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud de subvenció, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. Les ofertes s'han de seleccionar entre empreses amb paràmetres equiparables i complir els requisits següents: - Requisits materials: les ofertes han d'estar suficientment detallades i han d'especificar els subministraments o serveis que han de realitzar-se i el preu que tenen, i han de ser comparables en el seu contingut. - Requisits formals: les ofertes han d'estar datades, estar dirigides a la sol·licitant i contindre les dades que permeten la correcta identificació de la persona o empresa oferent, juntament amb el logotip o el segell d'aquesta empresa. Excepcionalment, en el cas que, per les característiques especials del bé o servei, no hi haja en el mercat un nombre suficient d'entitats que el subministren o presten, se substituirà la presentació de les tres ofertes d'empreses proveïdores pels documents següents: - Un informe explicatiu, signat per la representació legal de la sol·licitant, sobre les especials característiques del bé o servei que fan impossible la localització d'un mínim de tres proveïdors d'aquest. No serà admés com a justificant de la no-presentació de tres ofertes l'informe que es base en les característiques de l'empresa proveïdora o en les característiques genèriques de l'empresa o entitat beneficiària. - Un annex a l'informe, amb la documentació que acredite la recerca d'empreses proveïdores del bé o servei. o) De conformitat amb el que s'estableix per a les subvencions de minimis en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre de 2013), la sol·licitant ha d'aportar una declaració expressa referida a les ajudes de minimis rebudes en l'exercici i en els dos precedents, o de no haver-li sigut concedida cap ajuda de minimis, així com de les ajudes de tal naturalesa que hagen sol·licitat en aquest i que, a la data de la sol·licitud, es troben pendents de resoldre. (Aquesta declaració s'ha de realitzar segons el model normalitzat denominat "DECLARACIÓ D'AJUDES DE MINIMIS", disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre, de la Comissió (DOUE L 352, de 24/12/2013), l'ajuda total de minimis concedida a una empresa determinada no podrà ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis, i aquesta xifra es redueix a 100.000 euros per a les empreses que treballen en el sector del transport per carretera. p) Declaració responsable que la sol·licitant no es troba en cap de les situacions a què es refereixen els paràgrafs d i e de l'apartat 2 de l'article 2 de l'Ordre 11/2019. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). q) Declaració responsable relativa al fet que l'entitat sol·licitant no es troba en crisi ni subjecta a cap ordre de recuperació pendent després d'una decisió de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, que s'ha de formular segons el model normalitzat. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). r) Les cooperatives de treball associat que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies treballadores, han de presentar una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la cooperativa roman en aquesta situació i, si és el cas, d'haver complit amb l'obligació que a aquestes entitats imposa l'apartat 11, lletra g de l'article 89 del text refós de la Llei de cooperatives de la Comunitat Valenciana. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). s) Les societats laborals que, en la data de la sol·licitud, compten únicament amb dues persones sòcies han de presentar una declaració responsable expressiva de la data des de la qual la societat roman en aquesta situació i, si és el cas, de no sobrepassar els límits temporals de permanència en aquesta situació establits en l'apartat 2, lletra b de l'article 1 de la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades. (Aquesta declaració està inclosa en el corresponent apartat de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit). t) Les entitats que, en la data de la sol·licitud, vengen obligada a comptar amb un Pla d'Igualtat, de conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria desena segona de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, acompanyaran una còpia del mateix i acreditaran la seua aprovació conforme a les disposicions de la referida Llei orgànica. 2.2. DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA Les sol·licituds han d'anar acompanyades, a més, de la següent documentació específica d'aquest tipus d'ajudes: a) Una memòria econòmica del projecte d'inversió i el pla de finançament del projecte d'inversió per al qual se sol·licita l'ajuda. * Nota: els dos s'han d'incloure en els corresponents apartats del model normalitzat de memòria (de la documentació general), disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit. b) Una llista detallada dels béns o elements en què s'haja de materialitzar el projecte d'inversió, amb els corresponents preus màxims que tenen. c) El pressupost de la inversió, amb els pressupostos proforma o les factures en què s'haja basat i una llista* de les factures o els pressupostos aportats a l'expedient per a cada un dels diferents conceptes subvencionables, entenent per tals els que s'esmenten en cada una de les lletres de l'apartat 4 de l'article 16 de l'Ordre 11/2019. Si és el cas, s'ha de complir amb el que s'estableix en la lletra m, de l'apartat 1, de l'article 4 d'aquesta ordre. * Nota: aquesta llista s'ha d'elaborar segons model normalitzat RELFACFI, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit. d) La documentació justificativa de la necessitat de les inversions per a la posada en funcionament o ampliació de l'activitat de la sol·licitant o perquè aquesta incorpore noves tecnologies de la informació i les comunicacions al seu procés productiu o de gestió. * Nota: la justificació de la necessitat de la inversió s'ha d'incloure en el corresponent apartat del model normalitzat de memòria MINV (de la documentació general), disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit. e) El balanç (amb l'actiu i el passiu) i el compte de pèrdues i guanys dels dos últims exercicis, llevat que l'entitat siga de més recent creació; en aquest cas, s'han de presentar els que s'han formulat des de la data de la seua inscripció en el registre corresponent. f) S'ha d'aportar, si és el cas, la documentació acreditativa de l'expedient de regulació d'ocupació en l'empresa originària o de la jubilació de la persona titular de l'empresa individual, quan l'expedient o la resolució haja de dependre d'aquestes circumstàncies, o haja de considerar-les.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual acaba d';indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s';admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT i per l';ACCV, el sistema Clave-signatura de l';Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d';expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es, 1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l';obtenció d';aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual acaba d';indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica ha de disposar-se d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes, s';admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT i per l';ACCV, el sistema Clave-signatura de l';Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració general de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (de color roig a l';inici d';aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i firmar el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d';expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu enllaç). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d';aquests documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: sfces@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. PRESENTACIÓ DE FORMA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria. 2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions: - Es tramitarà amb subjecció al règim de concurrència competitiva. - S'iniciarà d'ofici mitjançant una convocatòria pública aprovada per mitjà d'una resolució dictada per la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). - La seua ordenació i instrucció correspondrà a la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de la conselleria indicada. 3. ESMENA - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en l'Ordre 11/2019 o els establits amb caràcter general en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o en la legislació en matèria de procediment administratiu, o no es presente la documentació que haja d'acompanyar la sol·licitud d'acord amb l'Ordre 11/2019, es requerirà l'interessat perquè en el termini màxim i improrrogable de 10 dies esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que s'ha de dictar en els termes previstos en la legislació esmentada en matèria de procediment administratiu. - L'aportació de documents privats o públics notarials datats amb posterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds no podrà fer efecte per a acreditar fets que existiren en aquella data, ni per a provar la concurrència de requisits que havien de reunir-se en aquesta data. Els documents públics judicials o administratius només podran utilitzar-se als mateixos efectes quan s'acredite que no van poder obtindre's amb anterioritat per causes no imputables a la sol·licitant. - L'esmena s'ha de realitzar utilitzant el tràmit telemàtic de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit). 4. ÒRGAN COL·LEGIAT - Una vegada efectuat l'examen de les sol·licituds, aquestes se sotmetran a informe de l'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que estarà integrat pels membres que preveu l'article 6.b de l'Ordre 11/2019. - Aquest òrgan col·legiat assignarà a cada una de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb els criteris de valoració establits en l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i amb les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració del capítol III d'aquesta ordre. 5. Excepcionalment, l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'aquestes, de l'import global màxim destinat a la subvenció de les corresponents actuacions, sempre que aquest prorrateig atenga causes degudament acreditades i justificades i li l'haja proposat el referit òrgan col·legiat al qual correspon valorar les sol·licituds presentades. 6. RESOLUCIÓ - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social de la conselleria esmentada la competència per a resoldre els expedients d'aquesta mena d'ajudes de suport a la inversió establides en l'article 16 de l'Ordre 11/2019. Així mateix, se li delega la facultat d'acordar la minoració, revocació, resolució o reintegrament de les corresponents resolucions de concessió dictades en ús d'aquesta delegació, així com la d'aprovar el pla de control relatiu a les subvencions esmentades. - La resolució de concessió de les ajudes: . Ha de fixar-ne expressament la quantia. . Ha d'incorporar, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari de les ajudes. . I s'hi ha de fer constar de manera expressa la desestimació de la resta de sol·licituds, si n'hi ha. - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 11/2019. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada. - Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents convocatòries es notificaran als interessats i s'ajustaran al que disposa l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 7. JUSTIFICACIÓ/LIQUIDACIÓ - La subvenció s'entregarà una vegada justificada pel beneficiari la realització de l'actuació per a la qual es va concedir. - Per a realitzar aquesta justificació, el beneficiari ha d'aportar, a més de la documentació exigida específicament en els articles 10 (apartats 1 i 7), 16 (apartats 11, 12 i 13) i 20.2.b de l'Ordre 11/2019 i la que expressament es determine per a cada cas en la resolució de concessió de l'ajuda, el corresponent COMPTE JUSTIFICATIU, de conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 72 del seu reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que s'ha de formular segons el model establit a aquest efecte. - La presentació de la documentació justificativa es realitzarà FINS AL dia 2 DE NOVEMBRE DE 2023, inclusivament, I DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball" (vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit). - En general, per a la justificació de l'ajuda, cal atindre's, a més, a tot el que disposa l'article 10 de l'Ordre 11/2019.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el capítol III de l'Ordre 11/2019, s'estableixen les normes per a l'aplicació d'aquests criteris de valoració i la documentació acreditativa dels mèrits corresponents.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

- La direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.

Obligacions

Obligacions

Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.

Observacions

Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de notificar-se, si fora expressa, o, si no ho fora, en el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. QUANTIA La quantia de la subvenció es determinarà mitjançant l'aplicació d'un percentatge màxim sobre l'import subvencionable de la inversió realitzada, sense que puga superar cap dels límits determinats en l'article 19.2 de l'Ordre 11/2019. 2. LÍMITS Aquestes ajudes s'han d'ajustar als límits previstos en l'article 11 de l'Ordre 11/2019.

Termini màxim

Termini màxim

- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de SIS MESOS, a comptar de la finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu, de conformitat amb el previst en l'article 55 de la Llei 9/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb el que es disposa en l'article 25.5 la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, tot això sense perjudici que subsistisca l'obligació legal de resoldre sobre la petició formulada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en la persona titular de la direcció general competent en matèria de foment de l'economia social.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Vegeu el que preveu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.