Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC).

  Objecte del tràmit

  Obtindre de l'òrgan competent en matèria de residus l'autorització per a les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament dels residus la competència de les quals corresponga a les entitats locals de conformitat amb l'article 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i els articles 5 i 6 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la instal·lació (ecoparc), ja siga l'entitat local, la diputació, el consorci, la mancomunitat o qualsevol altra de les fórmules associatives prevista en la legislació que regula les bases del règim local (vegeu l'apartat d'informació complementaria)

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  306,03 €

  Taxa

  Taxes 2020:

  Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental.

  - Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada: 306,03 euros.

  A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten i cliqueu en el botó Genera imprés.
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó Acceptar.
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, en el botó Acceptar.
  4. Cliqueu en el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat Nombre de liquidació un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar-ne el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.
  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, pagament en línia, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.
  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les
  entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  Per a omplir l'imprés de la taxa:

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://www.agricultura.gva.es/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

  I, preferentment, a:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3385

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC), segons el model normalitzat
  - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el signatari de la sol·licitud: certificat de la secretaria de la corporació corresponent.
  - Projecte de la instal·lació, en suport digital (CD), amb la descripció detallada d'aquesta, de les seues característiques tècniques i de qualsevol altre tipus aplicables a aquesta o al lloc on es duran a terme les operacions d'emmagatzematge, i en particular (vegeu també en l'apartat d'informació complementària):
  - Projecte de construcció de la instal·lació, que incloga, com a mínim, una justificació de les infraestructures i els equipaments basant-se en la població usuària potencial (superfície i distribució; cotes; quantitat de contenidors i grandària/volumetria d'aquest; vials, elements comuns, aula mediambiental, solucions o variants adoptades per a futures ampliacions, esquema funcional i senyalització interior, etc.).
  - Tipus i quantitats dels residus, perillosos i no perillosos, que puguen emmagatzemar-se en la instal·lació identificats per mitjà dels codis LER segons la Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus.
  - Plans a escala de localització i distribució dels contenidors i equips.
  - Pressupost de la instal·lació.
  - Ubicació de la instal·lació identificada per mitjà de coordenades geogràfiques (UTM en sistema de referència ETRS89, fus 30).
  - Qualsevol altra exigida per les normes que regulen la gestió de residus específics que resulten aplicables a la sol·licitud (per exemple, residus d'aparells elèctrics i electrònics, de pneumàtics al final de la seua vida útil, piles, acumuladors i bateries, ...).
  - Justificant del pagament de la corresponent taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental prevista en l'article 26.2-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.
  - En el supòsit en què el titular de la instal·lació opte per la seua gestió indirecta, justificació documental de l'atorgament de l'explotació de la instal·lació (còpia del contracte, resolució de la concessió administrativa, certificat de la secretaria de la corporació,etc).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS DE COMPETÈNCIA LOCAL EN L'ÀMBIT DE L'ARREPLEGADA EN ESPERA DE TRACTAMENT (ECOPARC)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida.
  - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Una vegada comprovada la suficiència i l'adequació de la documentació presentada, i amb la visita prèvia de comprovació de la instal·lació, l'òrgan competent per a resoldre dictarà, si és el cas, la resolució per la qual es concedisca l'autorització de les instal·lacions de tractament de residus, i procedirà a la seua inscripció en el Registre General de Gestors de Residus de la Comunitat Valenciana i a la seua publicació en les llistes de gestors de la pàgina web de la conselleria a efectes informatius.
  - D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de 10 mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat cap resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de l'òrgan competent podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=3385

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=3385.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  - La «Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament dels ecoparcs a la Comunitat Valenciana» (que s'inclou com a annex 1.1 al document d'ordenació normatiu i vinculant del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana) determina els tipus d'ecoparcs en atenció al nombre d'usuaris potencials. La dita norma té caràcter vinculant i resulta d'aplicació tant per a aquelles instal·lacions que es troben en funcionament, com per a aquelles que es projecten en el futur.
  - L'ecoparc es concep com una instal·lació tancada i vigilada destinada a la recepció i emmagatzematge -en l'àmbit de la recollida en espera de tractament- dels residus, perillosos i no perillosos, la competència de la qual corresponga a les entitats locals.
  - L'ecoparc es considera un equipament públic d'infraestructura-servei urbà pertanyent a la xarxa primària i, a aquest efecte, els instruments de planificació urbanística hauran d'establir les reserves de sòl amb destinació dotacional necessàries per a la seua implantació.
  - Correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, els comerços i els serveis en la forma que establisquen les seues respectives ordenances, i es podrà dur a terme aquest servei de manera independent o associada.
  - Les entitats locals podran gestionar els residus comercials no perillosos i els residus domèstics generats en les indústries en els termes que establisquen les seues respectives ordenances.
  - L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius, i s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.
  - La construcció, l'ampliació o la modificació de les instal·lacions de l'ecoparc queda sotmesa a llicència ambiental i d'obertura, així com a llicència d'edificació que ha d'atorgar l'ajuntament o l'entitat local. La titularitat de la instal·lació serà sempre de la corresponent entitat local, perquè es tracta de la prestació d'un servei públic de titularitat municipal.
  - Quan el titular de la instal·lació autoritzada opte per la seua gestió indirecta, l'explotador haurà d'acreditar la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:
  - Davant de l'entitat local, la seua condició de gestor autoritzat per a realitzar operacions d'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, atorgada per resolució de l'òrgan ambiental competent de la comunitat autònoma on l'explotador tinga el seu domicili, d'acord amb el que preveu l'article 27.2 de la Llei 22/2011.
  - Davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, el compliment del règim de garanties (fiança i assegurança de responsabilitat civil establits en l'article 20.4 de la Llei 22/2011) recollit en la resolució d'autorització de la corresponent instal·lació.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Ecoparcs

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos (BOE núm. 182, de 30/07/88), modificat pel Reial decret 180/2015, de 13 de març.
  - Llei 10/2000, de 12 de desembre, de residus de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3898, de 15/12/00).
  - Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06)
  - Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08)
  - Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel Reial decret 943/2010, de 23 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10) i el Reial decret 710/2015, de 24 de juliol (BOE núm. 189, de 05/08/10)
  - Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/11).
  - Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV núm. 7054, de 26/06/13)
  - Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, (DOUE núm. L370, de 30/12/14).
  - Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (BOE núm. 45, de 21/02/15).
  - Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 833/1988, de 20 juliol

  Vegeu el Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de neumàtics fora d'ús. (BOE núm. 2 del 03/01/2006)

  Vegeu la Llei 10/2000, de 12 de desembre

  Vegeu el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer

  Vegeu la Llei 22/2011, de 28 de juliol

  Vegeu la Decisió 2014/955/UE, de 18 de desembre

  Vegeu el Reial decret 110/2015, de 20 de febrer

  Vegeu el Decret 81/2013, de 21 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.