Sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC).

Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori

Codi SIA: 211283
|
Codi GVA: 3385
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Obtindre de l'òrgan competent en matèria de residus l'autorització per a les instal·lacions d'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament dels residus la competència de les quals corresponga a les entitats locals de conformitat amb l'article 12.5 de la Llei 22/2011, de 28 de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

- La «Norma tècnica reguladora de la implantació i funcionament dels ecoparcs a la Comunitat Valenciana» (que s'inclou com a annex 1.1 al document d'ordenació normatiu i vinculant del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana) determina els tipus d'ecoparcs en atenció al nombre d'usuaris potencials. La dita norma té caràcter vinculant i resulta d'aplicació tant per a aquelles instal·lacions que es troben en funcionament, com per a aquelles que es projecten en el futur.

- L'ecoparc es concep com una instal·lació tancada i vigilada destinada a la recepció i emmagatzematge -en l'àmbit de la recollida en espera de tractament- dels residus, perillosos i no perillosos, la competència de la qual corresponga a les entitats locals.

- L'ecoparc es considera un equipament públic d'infraestructura-servei urbà pertanyent a la xarxa primària i, a aquest efecte, els instruments de planificació urbanística hauran d'establir les reserves de sòl amb destinació dotacional necessàries per a la seua implantació.

- Correspon als municipis, com a servei obligatori, la recollida, el transport i el tractament dels residus domèstics generats en les llars, els comerços i els serveis en la forma que establisquen les seues respectives ordenances, i es podrà dur a terme aquest servei de manera independent o associada.

- Les entitats locals podran gestionar els residus comercials no perillosos i els residus domèstics generats en les indústries en els termes que establisquen les seues respectives ordenances.

- L'autorització es concedirà per un termini màxim de 8 anys, passat el qual es renovarà automàticament per períodes successius, i s'incorporarà al Registre de Producció i Gestió de Residus, de conformitat amb l'article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

- La construcció, l'ampliació o la modificació de les instal·lacions de l'ecoparc queda sotmesa a llicència ambiental i d'obertura, així com a llicència d'edificació que ha d'atorgar l'ajuntament o l'entitat local. La titularitat de la instal·lació serà sempre de la corresponent entitat local, perquè es tracta de la prestació d'un servei públic de titularitat municipal.

- Quan el titular de la instal·lació autoritzada opte per la seua gestió indirecta, l'explotador haurà d'acreditar la següent documentació abans de l'inici de l'activitat:

- Davant de l'entitat local, la seua condició de gestor autoritzat per a realitzar operacions d'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, atorgada per resolució de l'òrgan ambiental competent de la comunitat autònoma on l'explotador tinga el seu domicili, d'acord amb el que preveu l'article 27.2 de la Llei 22/2011.

- Davant de l'òrgan competent en matèria de residus de la Comunitat Valenciana, el compliment del règim de garanties (fiança i assegurança de responsabilitat civil establits en l'article 20.4 de la Llei 22/2011) recollit en la resolució d'autorització de la corresponent instal·lació.

Normativa
 • Reial decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i...
 • LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l'economia circular a la Comunitat Valenciana...
 • Reial decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús (BOE núm. 2, de 03/01/06)
 • Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE núm. 38, de 13/02/08)
 • Reial decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus (BOE núm. 37, de 12/02/08), modificat pel...
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats (BOE núm. 181, de 29/7/11).
 • Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d'aprovació definitiva del Pla integral de residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV núm. 7054,...
 • Decisió 2014/955/UE, de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de...
 • Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics (BOE núm. 45, de 21/02/15).
 • Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l'interior del territori de l'Estat (BOE núm. 83, de 07/04/15).
 • Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

El titular de la instal·lació (ecoparc), ja siga l'entitat local, la diputació, el consorci, la mancomunitat o qualsevol altra de les fórmules associatives prevista en la legislació que regula les bases del règim local (vegeu l'apartat d'informació complementaria)

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud d'autorització acompanyada de la documentació requerida. - Si la sol·licitud no reunira els requisits exigibles o l'Administració considerara necessària l'ampliació de dades, es requerirà a l'interessat que ho esmene de conformitat amb el que estableix l'article 68...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés de sol·licitud d'autorització d'instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus de competència local en l'àmbit de la recollida en espera de tractament (ECOPARC), segons el model normalitzat - Acreditació per qualsevol mitjà admissible en dret de la representació que exerceix el...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2023:

 

Model 046-9756: Taxes per serveis administratius d'intervenció ambiental.

 

- Tramitació d'autorització, ampliació o modificació substancial d'instal·lacions i operacions de tractament de residus, inclòs l'emmagatzematge en l'àmbit de la recollida en espera de tractament, d'acord amb la normativa de residus, no sotmeses a autorització ambiental integrada: 311,84 euros.

 

A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):

Passos:

1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten i cliqueu en el botó Genera imprés.

2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i cliqueu en el botó Acceptar.

3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Cliqueu, de nou, en el botó Acceptar.

4. Cliqueu en el botó Imprimir per a obtindre les còpies necessàries.

5. Comproveu que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat Nombre de liquidació un codi de barres i una numeració.

Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar-ne el pagament.

 

B. Pagament

1. A través del pagament telemàtic genèric.

- Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran realitzar el pagament telemàticament.

 

2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, pagament en línia, de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:

Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les

entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

 

Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, sense estar-hi obligats, opten per aquesta via, han de presentar les...
Saber més
Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

 

b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

 

c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

 

e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament. En el cas que es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què haja sigut realitzada l'esmena.

 

I, preferentment, a:

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
D'acord amb l'article 27.10 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, el termini màxim establit per a dictar una resolució serà de deu mesos. Transcorregut el termini previst sense haver-se notificat cap resolució expressa, es considerarà desestimada la sol·licitud...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de l'òrgan competent podrà interposar-se un recurs d'alçada davant del superior jeràrquic en el termini d'un mes, d'acord amb l'article 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.