Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu (expedient de regulació d'ocupació - ERO), o de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO) (exclòs ERTO-Mecanisme RED). Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210618
|
Codi GVA: 354
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Comunicar o sol·licitar mesures basades:

 

A) En el procediment d'ACOMIADAMENT COL·LECTIU (expedient de regulació d'ocupació - ERO), previst en l'article 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET).

 

S'entén per acomiadament col·lectiu (ERO) l'extinció de contractes de treball i pot tindre com a causa motivadora l'existència de força major (FM), o bé estar fundat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP).

 

 

B) O en el procediment DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL I DE REDUCCIÓ DE JORNADA (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO), previst en l'article 47 del TRET i que NO siga degut al Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ús de l'article 47 bis del TRET.

 

L'empresa pot reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspendre temporalment els contractes de treball, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal (ETOP), o per causes derivades de força major temporal (FM).

 

 

 

* Nota: per a la sol·licitud d'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED), existeix un tràmit específic en aquesta Guia Prop, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'ERO o l'ERTO (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació de la decisió empresarial a l'autoritat laboral i la comunicació de pròrroga d'un ERTO-ETOP) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

 

 

2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.

 

 

3) En funció de qui siga l'autoritat laboral competent en cada cas conforme al Decret 77/2015, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran:

 

- Servei Territorial de Treball - ALICANTE: stta_seg@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - CASTELLÓN: sttreball_castello@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - VALENCIA: sttreball_valencia@gva.es

 

- Direcció General competent en matèria de Treball: dgtrabajocv@gva.es

 

 

4) Disposeu de MÉS INFORMACIÓ:

 

- En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la guia Prop.

 

- En l'apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (vegeu "Enllaços")

 

- En la pàgina web del Ministeri competent en matèria de Treball (vegeu "Enllaços")

 

- En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) (vegeu "Enllaços")

Normativa
 • A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
 • Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
 • Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
 • Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
 • Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
 • Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre aportacions econòmiques que han de realitzar les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten treballadors de cinquanta o més anys (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
 • Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE núm. 233, de 29/09/2021).
 • Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE núm. 313, de 30/12/2021).
 • B) NORMATIVA AUTONÒMICA
 • Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les empreses o entitats en les quals concórrega alguna/as de les causes (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé de força major) recollides en els articles 47 i 51 del TRET i desenvolupades pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament dels...

Saber més
Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació

- Nota: l'AUTORITAT LABORAL COMPETENT en cada cas es determina conforme al que es disposa el Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. (Vegeu enllaç directe a eixe Decret en l'apartat "Llista de normativa" d'aquest tràmit).

 

 

 

A) TRAMITACIÓ en cas d'ERO o d'ERTO PER FORÇA MAJOR (FM)

 

En aquest cas el procediment és el següent:

 

1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD davant l'autoritat laboral competent, simultània a la comunicació als representants legals de les persones treballadores, mitjançant el formulari web indicat (degudament emplenat i signat per l'empresa/entitat o el/la seu/a legal representant), adjuntant la documentació exigible en cada cas.

 

* Nota: després del registre telemàtic d'aquesta sol·licitud i la seua documentació, s'enviarà una notificació a la Carpeta Ciutadana de l'empresa/entitat sol·licitant (accessible també des de la del seu representant si està inscrit com a tal en els registres de l'ACCV o de l'AGE per a realitzar tràmits telemàtics davant la Generalitat Valenciana), indicant el codi i les principals dades de l'expedient administratiu obert a partir de la sol·licitud telemàtica presentada.

 

 

2. A continuació, l'autoritat laboral sol·licitarà informe preceptiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social (que haurà de pronunciar-se sobre la concurrència de la força major) i, en el seu cas, a qualsevol altre òrgan o organisme que determine la normativa aplicable.

 

 

3. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient.

 

Es realitzarà mitjançant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

 

4. RESOLUCIÓ per l'autoritat laboral competent, en el termini de cinc dies des de la presentació de la sol·licitud, constatant o no la concurrència de força major al·legada per l'empresa o entitat sol·licitant.

 

Si no s'emet resolució expressa en el termini indicat, s'entendrà autoritzat l'ERO/ERTO-FM.

 

 

5. DECISIÓ EMPRESARIAL

 

Després de la notificació de la resolució constatant la concurrència de força major, correspon a l'empresa o entitat adoptar la decisió:

 

a) Bé sobre l'extinció dels contractes (en cas d'ERO-FM), que farà efecte des de la data del fet causant de la força major.

 

L'empresa haurà de donar trasllat d'aquesta decisió als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral.

 

b) O bé sobre la reducció de les jornades de treball o suspensió dels contractes de treball (en cas d'ERTO-FM), que farà efecte des de la data del fet causant de la força major i fins a la data determinada en la resolució.

 

En el cas que es mantinga la força major a la finalització del període determinat en la resolució de l'expedient, s'haurà de sol·licitar una nova autorització.

 

 

 

 

B) TRAMITACIÓ en cas d'ERO o d'ERTO PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (ETOP)

 

En aquest cas el procediment consta de les següents 2 FASES:

 

 

* 1a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ)

 

1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ davant l'autoritat laboral competent, simultània a l'inici del període de consultes amb la representació legal de les persones treballadores, mitjançant el formulari web indicat (degudament emplenat i signat per l'empresa/entitat o el/la seu/a legal representant), adjuntant la documentació exigible en cada cas per a la 1a FASE del procediment.

 

* Nota: després del registre telemàtic d'aquesta comunicació i la seua documentació, s'enviarà una notificació a la Carpeta Ciutadana de l'empresa/entitat comunicant (accessible també des de la del seu representant si està inscrit com a tal en els registres de l'ACCV o de l'AGE per a realitzar tràmits telemàtics davant la Generalitat Valenciana), indicant el codi i les principals dades de l'expedient administratiu obert a partir de la comunicació telemàtica presentada.

 

 

2. A continuació, des de la unitat administrativa competent es comunica tot això a la Inspecció de Treball i Seguretat Social i, en el seu cas, a qualsevol altre òrgan o organisme que determine la normativa aplicable.

 

 

3. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient.

 

Es realitzarà mitjançant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

 

* 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL)

 

a) Finalitzat el període de consultes i, en concret, en el TERMINI MÀXIM DE 15 DIES a comptar des de l'última reunió celebrada del període de consultes, l'empresa o entitat ha de comunicar a l'autoritat laboral competent el resultat del mateix i la seua decisió sobre l'acomiadament col·lectiu (ERO-ETOP) o sobre la suspensió de contractes de treball o la reducció de jornada (ERTO-ETOP), en els termes previstos en l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

 

Per a realitzar eixa comunicació:

 

- Han de presentar-se els documents indicats per a la 2a fase del procediment en l'apartat corresponent d'aquest tràmit.

 

- I utilitzar per a això l'esmentat tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

En tot cas l'empresa o entitat ha de comunicar als representants de les persones treballadores i a l'autoritat laboral la decisió sobre l'acomiadament col·lectiu (ERO-ETOP) o sobre la suspensió de contractes de treball o la reducció de jornada (ERTO-ETOP).

 

 

b) Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar des de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresa o entitat haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, la qual cosa impedirà a l'empresa o entitat procedir a notificar les mesures d'acomiadament, suspensió de contractes o reducció de jornada a les persones treballadores afectades, sense perjudici, en el seu cas, de la possibilitat d'iniciar un nou procediment.

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

* 3a FASE DEL PROCEDIMENT - COMUNICACIÓ DE PRÒRROGA (OPCIONAL i sol en cas d'ERTO-ETOP)

 

A més de les 2 fases procedimentals indicades, els ERTO - ETOP poden ser objecte de PRÒRROGA i, per tant, poden comptar amb una possible 3a FASE - COMUNICACIÓ DE PRÒRROGA en els termes següents:

 

En qualsevol moment durant la vigència de la mesura de reducció de jornada o suspensió de contractes basada en causes econòmiques, organitzatives, tècniques o de producció (ERTO-ETOP), l'empresa pot comunicar a la representació de les persones treballadores amb la qual haguera desenvolupat el període de consultes una proposta de pròrroga de la mesura.

 

La necessitat de la pròrroga ha de ser tractada en un període de consultes (de duració màxima de cinc dies i ajustat a la resta de previsions de l'article 47.3 del TRET) i la decisió empresarial ha de ser COMUNICADA a l'autoritat laboral en un termini de set dies:

 

- Presentant els documents indicats per a comunicar eixa pròrroga en l'apartat corresponent d'aquest tràmit.

 

- I utilitzant per a això el referit tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

La pròrroga així comunicada farà efecte des de l'endemà a la finalització del període inicial de reducció de jornada o suspensió de la relació laboral de l'ERTO-ETOP.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Les comunicacions o sol·licituds d'ERO o d'ERTO poden presentar-se per les empreses o entitats davant l'autoritat laboral competent durant tot l'any quan s'estime l'existència d'alguna/as de les causes abans indicades i es reunisquen els altres requisits establits per la normativa aplicable.

 

En els supòsits de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) deuen, a més, acreditar la iniciació del preceptiu període de consultes, de conformitat amb el que s'estableix en el citat Reial decret 1483/2012.

Documentació
A) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SEMPRE EN QUALSEVOL TIPUS D'ERO o ERTO: - La documentació que permeta identificar adequadament a l'empresa o entitat que realitza la comunicació o sol·licitud (escriptura de constitució, estatuts, etc.). - Acreditació del poder suficient de la persona que actua en...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud o comunicació i de la documentació requerida en cada cas s'ha de realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics...
Saber més

Resolució

Observacions

En els casos en què l'expedient d'acomiadament col·lectiu, o de suspensió de contractes o reducció de jornada, finalitze mitjançant resolució administrativa (que són els supòsits d'ERO/ERTO-FM, o els de caducitat d'un ERO/ERTO-ETOP), aquesta resolució no esgota la via administrativa i contra ella...

Saber més