Detall de Procediments

Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (expedient de regulació d'ocupació - ERO/ERTO). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (expedient de regulació d'ocupació - ERO/ERTO). Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicar o sol·licitar mesures basades en el procediment d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada.


  * IMPORTANT:

  A) EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ PER CAUSA DE FORÇA MAJOR (ERTO-FM)

  En cas que vulga sol·licitar la tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat, ha de fer-ho utilitzant el tràmit específic disponible en aquesta Guia Prop, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  B) EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES I DE PRODUCCIÓ (ERTO-ETOP)

  En cas que vulga comunicar un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) ha de fer-ho utilitzant el tràmit específic disponible* en aquesta guia PROP, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  *NOTA: encara NO està disponible aquest tràmit específic per a ERTOs-ETOP; fins que ho estiga ha d'utilitzar-se el present tràmit general de EROs/ERTOs, tenint en compte el següent:

  - En cas que voler passar d'un ERTO-FM relacionada amb la COVID-19 a un ERTO-ETOP per alguna/as de les causes recollides en els articles 47 i 51 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en la redacció donada pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball) i desenvolupat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, ha d'indicar l'ERTO FM la transició de la qual sol·licita, a tenor del que es disposa en l'article 5 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.

  - Per a sol·licitar la tramitació d'un ERTO-ETOP per alguna/as de les causes recollides en els articles 47 i 51 del Text Refós de l'Estatut dels Treballadors (aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, en la redacció donada pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball) i desenvolupat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, havent d'acreditar-se la iniciació del preceptiu període de consultes en els casos en què expressament el determina el citat Reial decret 1483/2012.

  (Vegeu l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit)

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les comunicacions les han de presentar les empreses o entitats davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència d'alguna/unes de les causes que recullen els articles 47 i 51 de l'Estatut dels Treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre) i desplegat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o força major), sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, i s'ha d'acreditar la iniciació del període de consultes preceptiu en els casos en què ho determina expressament el Reial decret 1483/2012.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament pot presentar-se mijançant tramitació telemàtica per les persones jurídiques interessades.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ / SOL·LICITUD)

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la següent documentació:

  - COMUNICACIÓ o SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat disponible com a formulari web en el tràmit telemàtic mateix).


  - DOCUMENTACIÓ que cal adjuntar a aquesta comunicació o sol·licitud:

  La documentació que ha d'acompanyar cada comunicació o sol·licitud canvia segons quina és la causa al·legada, així com la mesura proposada.

  La relació que s'assenyala a continuació es fa només a efectes orientatius, de manera que l'empresa ha d'aportar tota la documentació que exigisca la normativa vigent que siga aplicable.


  A. Documentació COMUNA:

  A més de la que permeta identificar adequadament l'empresa sol·licitant, cal presentar la documentació següent:

  a) Documentació que acredite fefaentment l'inici correcte del període de consultes amb els representants legals dels treballadors quan siga preceptiu d'acord amb el que fixa el Reial decret 1483/2012.

  b) Especificació de la causa al·legada (causes econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o, si és el cas, força major) i concreció i detall de les mesures per adoptar: d'extinció, de suspensió de contractes de treball o de reducció de jornada laboral (amb percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen).

  c) Nombre i classificació professional dels treballadors afectats, desglossada per centre de treball i, si és el cas, província i comunitat autònoma. Nombre i classificació professional dels treballadors ocupats habitualment l'últim any amb el mateix desglossament (es recomana presentar aquesta relació en el formulari anomenat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  d) Criteris que s'han tingut en compte per a la designació dels treballadors afectats.

  e) Període previst per a l'execució dels acomiadaments, si és el cas.

  f) Memòria explicativa de les causes i, en el cas d'empreses que facen un acomiadament col·lectiu de més de 50 treballadors, pla de recol·locació.

  g) Simultàniament al lliurament de la comunicació als representants dels treballadors, l'empresari sol·licitarà d'aquests l'emissió de l'informe a què es refereix l'article 64.5 a i b de l'Estatut dels Treballadors, còpia dels documents de la qual s'hauran de remetre a l'autoritat laboral.

  h) Declaració de l'existència o no de treballadors afectats de més de 50 anys.

  i) En el cas d'empreses de més de 100 treballadors o que formen part de grups d'empreses que donen ocupació a aquest nombre de treballadors, que tinguen beneficis i que facen acomiadaments col·lectius que afecten treballadors de 50 anys o més, caldrà presentar una declaració responsable que indique el percentatge mitjà de beneficis de l'empresa o del grup d'empreses de què forme part respecte dels ingressos en els dos exercicis econòmics anteriors a l'exercici en què s'inicie el procediment d'acomiadament col·lectiu.
  A més, hauran d'indicar el nombre de treballadors que es troben en alta en l'empresa o empreses del mateix grup i incloure-hi la relació dels codis de compte de cotització de l'empresa que du a terme l'acomiadament, i, si és el cas, de la resta d'empreses que conformen el grup, amb esment del nombre de treballadors adscrits a cadascun en el moment de la comunicació d'inici del període de consultes.
  També caldrà indicar-hi el nombre de treballadors afectats per l'acomiadament col·lectiu, també s'ha d'incloure, si és el cas, la relació dels contractes de treball que s'hagen extingit en els tres anys immediatament anteriors a la data de la comunicació de l'inici del període de consultes per iniciativa de l'empresa o empreses que pertanyen al mateix grup, en virtut d'altres motius no inherents a la persona del treballador diferents dels que preveu l'article 49.1.c de l'Estatut dels Treballadors, llevat que l'extinció d'aquests contractes siga anterior al 27 d'abril de 2011.

  j) Informació sobre la composició de la representació dels treballadors, així com de la comissió negociadora, i especificació, en cas que hi haja diversos centres afectats, de si la negociació es fa globalment o diferenciada per centres. De la mateixa manera, també haurà de remetre informació sobre els centres de treball sense representació unitària, escrit de comunicació de l'article 26.4 o, si és el cas, les actes relatives a l'atribució de la representació a la comissió esmentada en aquest article.

  k) Indicació de la inclusió o no de treballadors de més de 55 anys que no tingueren la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967.  B. Documentació ESPECÍFICA MÍNIMA:

  1. Documentació referida a l'extinció, la suspensió de contractes i la reducció de jornada per causes econòmiques:

  a) Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa.

  b) Comptes anuals dels dos últims exercicis econòmics complets: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, degudament auditats en el cas d'empreses obligades a fer auditories, així com els comptes provisionals a l'inici del procediment, signats pels administradors o representants de l'empresa (en el cas d'empreses no subjectes a l'obligació d'auditoria, s'haurà d'aportar declaració de la representació de l'empresa sobre l'exempció d'auditoria).

  c) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en una previsió de pèrdues, a més de la documentació a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa haurà d'informar dels criteris utilitzats per a l'estimació. Així mateix, haurà de presentar un informe tècnic sobre el volum i el caràcter permanent o transitori d'aquesta previsió de pèrdues basat en dades obtingudes a través dels comptes anuals, de les dades del sector al qual pertany l'empresa, de l'evolució del mercat i de la posició de l'empresa en aquest, o de qualssevol altres que puguen acreditar aquesta previsió.

  d) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més de la documentació prevista en l'apartat b, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els tres trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de comunicació d'inici del procediment d'acomiadament col·lectiu, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.
  Quan l'empresa que inicia el procediment forme part d'un grup d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats, caldrà adjuntar-hi els comptes anuals i l'informe de gestió consolidats de la societat dominant del grup degudament auditats, en el cas d'empreses obligades a fer auditories, durant el període assenyalat en l'apartat 2, sempre que hi haja saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment. Si no hi ha l'obligació de formular comptes consolidats, a més de la documentació econòmica de l'empresa que inicia el procediment caldrà adjuntar-hi els de les altres empreses del grup degudament auditats en el cas d'empreses obligades a fer auditoria, sempre que aquestes tinguen el domicili social a Espanya, la mateixa activitat o pertanguen al mateix sector d'activitat i tinguen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment.

  e) En el cas que es tracte d'una mesura de suspensió o reducció, la documentació econòmica es limitarà a l'últim exercici econòmic complet i als comptes provisionals del vigent a la presentació de la comunicació per la qual s'inicia el procediment. En cas que la causa adduïda consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la comunicació d'inici del procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.


  2. Documentació referida a l'extinció, la suspensió de contractes i la reducció de jornada per causes tècniques, organitzatives o productives:

  a) La que s'indica en el punt B.1.
  b) I, a més, els informes tècnics que acrediten, si és el cas, la concurrència de les causes.


  3. Documentació referida a l'extinció, la suspensió i la reducció per causa de força major:

  a) Sol·licitud de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.
  b) Simultàniament, còpia de la comunicació als representants legals dels treballadors.  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DECISIÓ EMPRESARIAL)

  Acabat el període de consultes, l'empresa haurà de presentar la següent documentació:

  a) Comunicació del resultat del període de consultes, segons el model normalitzat de comunicació de decisió empresarial disponible com a imprés associat a aquest tràmit.

  b) Còpia íntegra de l'acord assolit, si aquest es produeix.

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ o SOL·LICITUD a l'inici del període de consultes i mitjançant el formulari web indicat, degudament emplenat i signat per l'empresa o el seu legal representant, afegint la restant documentació necessària en format PDF. S'hi ha d'adjuntar la documentació mínima necessària anteriorment esmentada.

  2. A continuació, des de la unitat administrativa competent se sol·licitaran els informes pertinents a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al SEPE i qualssevol altres necessaris.

  3. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient.

  S'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  4. COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  - Finalitzat el període de consultes i, en concret, en el termini màxim de 15 dies a comptar de l'última reunió feta del període de consultes, l'empresa comunicarà a l'autoritat laboral competent el resultat del mateix en els termes previstos en l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, utilitzant per a això:
  . El model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  . L'esmentat tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".
  En tot cas, ha de comunicar als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral la decisió sobre l'acomiadament col·lectiu, la suspensió de contractes o la reducció de jornada.
  La comunicació ha de preveure el calendari amb els dies concrets de suspensió o reducció individualitzats per cada treballador i, en el cas de reducció, el percentatge de disminució temporal computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes en els quals es produirà la reducció i l'horari de treball afectat per aquesta durant tot el període de la seua vigència.

  - Si s'haguera aconseguit acord, l'empresa traslladarà també a l'autoritat laboral còpia íntegra d'aquest.

  - Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresa haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, la qual cosa impedirà procedir a notificar les mesures d'acomiadament, suspensió o reducció de jornada als treballadors afectats, sense perjudici, si escau, de la possibilitat d'iniciar un nou procediment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  En els casos en què l'expedient es resolga mitjançant resolució administrativa que pose fi a un procediment d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes o reducció de jornada, aquesta resolució no exhaurirà la via administrativa, i serà possible interposar recurs d'alçada contra aquesta, en el termini d'un mes davant del superior jeràrquic del que la va dictar, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sense perjudici d'això, la resolució de l'autoritat laboral que no haja constatat l'existència de força major al·legada per l'empresa podrà ser impugnada pel / per la empresari/ària davant de la jurisdicció social.

  La impugnació davant de la jurisdicció social dels acords i decisions en matèria d'acomiadaments col·lectius s'ha de regir pel que es disposa en la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - El sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1) Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'ERO o l'ERTO (inclosa la seua possible esmena, així com la comunicació de la decisió empresarial a l'autoritat laboral) s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

  2) Disposeu de MÉS INFORMACIÓ:

  - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la guia Prop.
  - En l'apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (vegeu "Enllaços")
  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/
  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL I EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre aportacions econòmiques que han de realitzar les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten treballadors de cinquanta o més anys (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE núm. 233, de 29/09/2021).
  - Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE núm. 313, de 30/12/2021).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre

  Vegeu Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.