Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació). Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicar o sol·licitar mesures basades en el procediment d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada.


  * IMPORTANT:

  Les empreses i entitats que, a partir de l'1 de juliol de 2020, sol·liciten l'autorització d'un expedient de regulació temporal d'ús de força major, com a conseqüència de veure impedit el desenvolupament de la seua activitat per l'adopció de noves restriccions o mesures de contenció relacionades amb la pandèmia de la Covid-19, en els termes contemplats en la Disposició Addicional 1a del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, es regiran pel que es disposa en l'article 47.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, resultant d'aplicació les següents especialitats:

  - Les causes al·legades no es podran entendre com a justificatives de l'extinció del contracte de treball ni de l'acomiadament.

  - La suspensió dels contractes temporals suposa la interrupció del còmput de la duració màxima d'aquests.

  - Per a les empreses que es beneficien per primera vegada de les mesures extraordinàries previstes en matèria de cotitzacions a partir de l'entrada en vigor del citat Reial decret llei 24/2020, el termini de 6 mesos del compromís de manteniment de l'ocupació regulada en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020 començarà a computar-se des del dia 27/06/2020.

  Pot obtindre's més informació sobre aquest tipus d'ERTE si s'accedeix a l'esmentat Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, l'enllaç directe del qual està disponible en l'apartat "Llista de Normativa" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les comunicacions han de presentar-les les empreses o entitats davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència d'alguna o algunes de les causes recollides en els articles 47 i 51 de l'Estatut dels treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), desplegat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o força major), sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, per a la qual cosa cal acreditar la iniciació del preceptiu període de consultes.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure la representació prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Únicament pot presentar-se mijançant tramitació telemàtica per les persones jurídiques interessades.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  * 1ª FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ/SOL·LICITUD )

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentación de la documentació següent:

  - COMUNICACIÓ o SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a formulari web en el propi tràmit telemàtic).

  - DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa comunicació o sol·licitud:

  A. Documentació COMUNA:

  A més de la que permeta identificar adequadament l'empresa sol·licitant, ha de presentar-se la següent:

  a) Documentació que acredite fefaentment l'inici correcte del període de consultes amb els representants legals dels treballadors.

  b) Especificació de la causa al·legada i concreció i detall de les mesures si són de suspensió o reducció (percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen), extinció o, si escau, per força major.

  c) Número i classificació professional dels treballadors afectats, desglossada, per centre de treball i, si escau, província i comunitat autònoma. Número i classificació professional dels treballadors empleats habitualment l'últim any amb idèntic desglossament. (Es recomana presentar aquesta relació en el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic. No obstant això, pot utilitzar-se el model del SEPE o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  d) Criteris que s'han tingut en compte per a la designació dels treballadors afectats.

  e) Període previst per a la realització dels acomiadaments, si escau.

  f) Memòria explicativa de les causes i, en el cas d'empreses que realitzen un acomiadament col·lectiu de més de 50 treballadors, pla de recol·locació.

  g) Simultàniament a l'entrega de la comunicació als representants dels treballadors, l'empresari ha de sol·licitar d'aquests l'emissió de l'informe a què es refereix l'article 64.5 a i b de l'Estatut dels treballadors, i s'ha de remetre una còpia dels documents a l'autoritat laboral.

  h) Declaració de l'existència o no de treballadors afectats de més de 50 anys.

  i) En el cas d'empreses de més de 100 treballadors o que formen part de grups d'empreses que empren a aquest nombre de treballadors, que tinguen beneficis i que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten a treballadors de 50 o més anys, s'ha de presentar-se una declaració responsable que indique el percentatge mitjà de beneficis de l'empresa o del grup d'empreses del qual forme part respecte dels ingressos, en els dos exercicis econòmics anteriors a aquell en què s'inicie el procediment d'acomiadament col·lectiu.
  A més, hi han d'indicar el nombre de treballadors que es troben en alta en l'empresa o empreses del mateix grup, incloent-hi la relació dels codis de compte de cotització de l'empresa que realitza l'acomiadament, i, si escau, de la resta d'empreses que conformen el grup, amb esment del nombre de treballadors adscrits a cada un d'aquests en el moment de la comunicació d'inici del període de consultes.
  També caldrà indicar-hi el nombre de treballadors afectats per l'acomiadament col·lectiu, igualment s'hi inclourà, si escau, la llista dels contractes de treball que s'hagen extingit en els tres anys immediatament anteriors a la data de la comunicació de l'inici del període de consultes per iniciativa de l'empresa o les empreses pertanyents al mateix grup, en virtut d'altres motius no inherents a la persona del treballador diferents dels previstos en l'article 49.1.c de l'Estatut dels treballadors, llevat que l'extinció d'aquests contractes fora anterior al 27 d'abril de 2011.

  j) Informació sobre la composició de la representació dels treballadors, així com de la comissió negociadora, amb l'especificació, en el supòsit que siguen diversos els centres afectats, de si la negociació es realitza en l'àmbit global global o diferenciada per centres. Igualment cal remetre informació sobre els centres de treball sense representació unitària, un escrit de comunicació de l'article 26.4 o, si escau, les actes relatives a l'atribució de la representació a la comissió esmentada en aquest article.

  k) Indicació de la inclusió o no de treballadors majors de 55 anys que no tinguen la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967.


  B. Documentació ESPECÍFICA MÍNIMA:

  1 - Documentació referida a l'extinció, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques:

  a) Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa.

  b) Comptes anuals dels dos últims exercicis econòmics complets: balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, degudament auditats en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, així com els comptes provisionals a l'inici del procediment, signats pels administradors o representants de l'empresa (en el cas d'empreses no subjectes a l'obligació d'auditoria, s'ha d'aportar la declaració de la representació de l'empresa sobre l'exempció d'auditoria).

  c) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en una previsió de pèrdues, a més de la documentació a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa haurà d'informar dels criteris utilitzats per a fer-ne l'estimació. Així mateix, haurà de presentar un informe tècnic sobre el volum i el caràcter permanent o transitori d'aquesta previsió de pèrdues basat en dades obtingudes a través dels comptes anuals, de les dades del sector al qual pertany l'empresa, l'evolució del mercat i de la posició de l'empresa en aquest, o de qualssevol altres que puguen acreditar aquesta previsió.

  d) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més de la documentació prevista en l'apartat b, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els tres trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de comunicació d'inici del procediment d'acomiadament col·lectiu, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o les vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.
  Quan l'empresa que inicia el procediment forme part d'un grup d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats, han d'acompanyar-se els comptes anuals i l'informe de gestió consolidats de la societat dominant del grup degudament auditats, en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, durant el període assenyalat en l'apartat 2, sempre que hi haja saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment. Si no hi ha obligació de formular comptes consolidats, a més de la documentació econòmica de l'empresa que inicia el procediment, haurà d'acompanyar-se els de les altres empreses del grup degudament auditats en el cas d'empreses obligades a realitzar auditoria, sempre que aquestes empreses tinguen el seu domicili social a Espanya, tinguen la mateixa activitat o pertanguen al mateix sector d'activitat i tinguen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment.

  e) En el cas que es tracte d'una mesura de suspensió o reducció, la documentació econòmica es limitarà a l'últim exercici econòmic complet així com als comptes provisionals del vigent a la presentació de la comunicació per la qual s'inicia el procediment. En cas que la causa adduïda consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o les vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la comunicació d'inici del procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o les vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.


  2 - Documentació referida a l'extinció, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes tècniques, organitzatives o productives:

  a) La indicada en el punt B.1.
  b) I, a més, els informes tècnics que acrediten, si escau, la concurrència de les causes.


  3 - Documentació referida a l'extinció, suspensió i reducció per causa de força major:

  a) Sol·licitud de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.
  b) Simultàniament, còpia de la comunicació als representants legals dels treballadors.


  * 2ª FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DECISIÓ EMPRESARIAL)

  Finalitzat el període de consultes, l'empresa haurà de presentar la següent documentació:

  a) Comunicació del resultat del període de consultes, segons model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.

  b) Còpia íntegra de l'acord aconseguit, si aquest s'haguera produït.

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la COMUNICACIÓ o SOL·LICITUD a l'inici del període de consultes i mitjançant el formulari web indicat, degudament emplenat i signat per l'empresa o el seu legal representant, afegint la restant documentació necessària en format PDF. S'adjuntarà la documentació mínima necessària anteriorment citada.

  2. A continuació, des de la unitat administrativa competent es sol·licitaran els informes pertinents a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al SEPE i qualssevol altres necessaris.

  3. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient.

  S'ha de realitzar mitjançant el tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  4. COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  - Finalitzat el període de consultes i, en concret, en el termini màxim de 15 dies a comptar des de l'última reunió realitzada del període de consultes, l'empresa comunicarà a l'autoritat laboral competent el resultat del mateix en els termes previstos en l'article 20 del Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, utilitzant per a això:
  . El model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  . L'esmentat tràmit telemàtic d' "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".
  En tot cas, ha de comunicar als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral la decisió sobre l'acomiadament col·lectiu, la suspensió de contractes o la reducció de jornada.
  La comunicació ha de preveure el calendari amb els dies concrets de suspensió o reducció individualitzats per cada treballador i, en el cas de reducció, el percentatge de disminució temporal computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes en els quals es produirà la reducció i l'horari de treball afectat per aquesta durant tot el període de la seua vigència.

  - Si s'haguera aconseguit acord, l'empresa traslladarà també a l'autoritat laboral còpia íntegra d'aquest.

  - Transcorregut el termini de 15 DIES, a comptar des de la data de l'última reunió celebrada en el període de consultes, sense que l'empresa haja comunicat la seua decisió a l'autoritat laboral, es produirà la terminació del procediment per CADUCITAT, la qual cosa impedirà procedir a notificar les mesures d'acomiadament, suspensió o reducció de jornada als treballadors afectats, sense perjudici, si escau, de la possibilitat d'iniciar un nou procediment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en els articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les resolucions administratives que posen fi a un procediment d'acomiadament col·lectiu no esgoten la via administrativa; per tant, contra aquestes es pot interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant del superior jeràrquic del que la va dictar.

  La impugnació davant de la jurisdicció social dels acords i les decisions en matèria d'acomiadaments col·lectius es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), esta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENT VIRTUAL 'Carina GVA'
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A. DUBTES i CONSULTES: TELÈFON 900 35 31 35 i ASSISTENTA VIRTUAL Carina GVA

  - El TELÈFON 900 35 31 35, operatiu les 24 hores del dia.
  En cas que la resposta no poguera ser immediata, per les particularitats o especificitats de la pregunta, la persona interessada pot deixar el seu correu electrònic a l'operador i se li enviarà la resposta al més prompte possible via correu electrònic.

  - Una ASSISTENTA VIRTUAL amb el nom de 'Carina GVA', a la qual s'accedeix des de: http://www.indi.gva.es/es/covid-19 (vegeu la part inferior dreta de la pàgina).


  B. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ:
  - En l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia Prop.
  - En la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball:
  http://www.indi.gva.es/es/inicio
  - En l'àrea d'aquesta Conselleria que hi ha en la pàgina web general habilitada sobre la COVID-19 per la Generalitat Valenciana: http://www.indi.gva.es/es/covid-19
  - En la pàgina web del Ministeri de Treball i Economia Social: http://www.mitramiss.gob.es/
  - En la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert en la direcció general competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Nota informativa del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny

  Comunicació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19. Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre aportacions econòmiques que han de realitzar les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten treballadors de cinquanta o més anys (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial (BOE núm. 178, de 27/06/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.