• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada (antiga denominació: expedient de regulació d'ocupació).

  Objecte del tràmit

  Mesures basades en el procediment d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les comunicacions han de presentar-les les empreses davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència d'alguna o algunes de les causes recollides en els articles 47 i 51 de l'Estatut dels treballadors (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), desplegat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre (causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció o força major), sempre que es reunisquen els requisits establits per la norma, per a la qual cosa cal acreditar la iniciació del preceptiu període de consultes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Ja no es pot presentar presencialment per les persones jurídiques interessades.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. Documentació comuna: a més de la que permeta identificar adequadament l'empresa sol·licitant:
  a) Documentació que acredite fefaentment l'inici correcte del període de consultes amb els representants legals dels treballadors.
  b) Especificació de la causa al·legada i concreció i detall de les mesures si són de suspensió o reducció (percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen), extinció o, si escau, per força major.
  c) Número i classificació professional dels treballadors afectats, desglossada, per centre de treball i, si escau, província i comunitat autònoma. Número i classificació professional dels treballadors empleats habitualment l'últim any amb idèntic desglossament.
  d) Criteris que s'han tingut en compte per a la designació dels treballadors afectats.
  e) Període previst per a la realització dels acomiadaments, si escau.
  f) Memòria explicativa de les causes i, en el cas d'empreses que realitzen un acomiadament col·lectiu de més de 50 treballadors, pla de recol·locació.
  g) Simultàniament a l'entrega de la comunicació als representants dels treballadors, l'empresari ha de sol·licitar d'aquests l'emissió de l'informe a què es refereix l'article 64.5 a i b de l'Estatut dels treballadors, i s'ha de remetre una còpia dels documents a l'autoritat laboral.
  h) Declaració de l'existència o no de treballadors afectats de més de 50 anys.
  i) En el cas d'empreses de més de 100 treballadors o que formen part de grups d'empreses que empren a aquest nombre de treballadors, que tinguen beneficis i que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten a treballadors de 50 o més anys, s'ha de presentar-se una declaració responsable que indique el percentatge mitjà de beneficis de l'empresa o del grup d'empreses del qual forme part respecte dels ingressos, en els dos exercicis econòmics anteriors a aquell en què s'inicie el procediment d'acomiadament col·lectiu.
  A més, hi han d'indicar el nombre de treballadors que es troben en alta en l'empresa o empreses del mateix grup, incloent-hi la relació dels codis de compte de cotització de l'empresa que realitza l'acomiadament, i, si escau, de la resta d'empreses que conformen el grup, amb esment del nombre de treballadors adscrits a cada un d'aquests en el moment de la comunicació d'inici del període de consultes.
  També caldrà indicar-hi el nombre de treballadors afectats per l'acomiadament col·lectiu, igualment s'hi inclourà, si escau, la llista dels contractes de treball que s'hagen extingit en els tres anys immediatament anteriors a la data de la comunicació de l'inici del període de consultes per iniciativa de l'empresa o les empreses pertanyents al mateix grup, en virtut d'altres motius no inherents a la persona del treballador diferents dels previstos en l'article 49.1.c de l'Estatut dels treballadors, llevat que l'extinció d'aquests contractes fora anterior al 27 d'abril de 2011. j) Informació sobre la composició de la representació dels treballadors, així com de la comissió negociadora, amb l'especificació, en el supòsit que siguen diversos els centres afectats, de si la negociació es realitza en l'àmbit global global o diferenciada per centres. Igualment cal remetre informació sobre els centres de treball sense representació unitària, un escrit de comunicació de l'article 26.4 o, si escau, les actes relatives a l'atribució de la representació a la comissió esmentada en aquest article.
  k) Indicació de la inclusió o no de treballadors majors de 55 anys que no tinguen la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967.


  B. Documentació específica mínima:
  1. Documentació referida a l'extinció, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes econòmiques.
  a) Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa.
  b) Comptes anuals dels dos últims exercicis econòmics complets:
  - balanç de situació, comptes de pèrdues i guanys i estat de canvis en el patrimoni net abreujats, degudament auditats en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, així com els comptes provisionals a l'inici del procediment, signats pels administradors o representants de l'empresa (en el cas d'empreses no subjectes a l'obligació d'auditoria, s'ha d'aportar la declaració de la representació de l'empresa sobre l'exempció d'auditoria).
  c) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en una previsió de pèrdues, a més de la documentació a què es refereix l'apartat anterior, l'empresa haurà d'informar dels criteris utilitzats per a fer-ne l'estimació. Així mateix, haurà de presentar un informe tècnic sobre el volum i el caràcter permanent o transitori d'aquesta previsió de pèrdues basat en dades obtingudes a través dels comptes anuals, de les dades del sector al qual pertany l'empresa, l'evolució del mercat i de la posició de l'empresa en aquest, o de qualssevol altres que puguen acreditar aquesta previsió.
  d) Quan la situació econòmica negativa al·legada consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos o vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més de la documentació prevista en l'apartat b, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els tres trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de comunicació d'inici del procediment d'acomiadament col·lectiu, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o les vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.
  Quan l'empresa que inicia el procediment forme part d'un grup d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats, han d'acompanyar-se els comptes anuals i l'informe de gestió consolidats de la societat dominant del grup degudament auditats, en el cas d'empreses obligades a realitzar auditories, durant el període assenyalat en l'apartat 2, sempre que hi haja saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment. Si no hi ha obligació de formular comptes consolidats, a més de la documentació econòmica de l'empresa que inicia el procediment, haurà d'acompanyar-se els de les altres empreses del grup degudament auditats en el cas d'empreses obligades a realitzar auditoria, sempre que aquestes empreses tinguen el seu domicili social a Espanya, tinguen la mateixa activitat o pertanguen al mateix sector d'activitat i tinguen saldos deutors o creditors amb l'empresa que inicia el procediment.
  e) En el cas que es tracte d'una mesura de suspensió o reducció, la documentació econòmica es limitarà a l'últim exercici econòmic complet així com als comptes provisionals del vigent a la presentació de la comunicació per la qual s'inicia el procediment. En cas que la causa adduïda consistisca en la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o les vendes, l'empresari haurà d'aportar, a més, la documentació fiscal o comptable acreditativa de la disminució persistent del nivell d'ingressos ordinaris o vendes durant, almenys, els dos trimestres consecutius immediatament anteriors a la data de la comunicació d'inici del procediment de suspensió de contractes o reducció de jornada, així com la documentació fiscal o comptable acreditativa dels ingressos ordinaris o les vendes registrats en els mateixos trimestres de l'any immediatament anterior.


  Documentació referida a l'extinció, suspensió de contractes i reducció de jornada per causes tècniques, organitzatives o productives. A més de la indicada en el punt 1:
  a) Informes tècnics que acrediten, si escau, la concurrència de les causes.


  Documentació referida a l'extinció, suspensió i reducció per causa de força major.
  a) Sol·licitud de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral, acompanyada dels mitjans de prova que estime necessaris.
  b) Simultàniament, còpia de la comunicació als representants legals dels treballadors.

  Impresos associats

  [DESPCOL] COMUNICACIÓ / SOL·LICITUD DE PROCEDIMENT D'ACOMIADAMENT COL·LECTIU, DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES I DE REDUCCIÓ DE JORNADA

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS (Formulari recomanat)

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació telemàtica (enllaç esmentat amb el número 1) de la instància a l'inici del període de consultes en el model associat, degudament omplit, al qual s'ha d'afegir la documentació necessària en format PDF. S'hi ha d'adjuntar la documentació mínima necessària anteriorment citadaesmentada.

  - Una vegada siga registrada telemàticament d'entrada la instància i la documentació annexa a aquesta en la unitat administrativa competent, se sol·licitaran els informes pertinents a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social, l'SPEE i qualssevol altres necessaris.

  - Finalitzat el període de consultes, l'empresari comunicarà a l'autoritat laboral telemàticament (en l'enllaç anteriorment esmentat amb el número 2), en el termini màxim de quinze dies a comptar des de l'última reunió realitzada del període de consultes, el resultat d'aquest. Si s'haguera arribat a un acord, traslladarà a l'autoritat laboral una còpia íntegra d'aquest. En tot cas, ha de comunicar als representants dels treballadors i a l'autoritat laboral la decisió sobre l'acomiadament col·lectiu, la suspensió de contractes o la reducció de jornada. La comunicació ha de preveure el calendari amb els dies concrets de suspensió o reducció individualitzats per cada treballador i, en el cas de reducció, el percentatge de disminució temporal computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes en els quals es produirà la reducció i l'horari de treball afectat per aquesta durant tot el període de la seua vigència.

  - Transcorregut el termini de 15 dies des de l'última reunió realitzada en el període de consultes sense que l'empresari haja comunicat la decisió d'acomiadament col·lectiu, es produirà la caducitat del procediment, la qual cosa impedirà procedir a la notificació dels acomiadaments, sense perjudici, si escau, de la possibilitat d'iniciar un nou procediment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en els articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Les resolucions administratives que posen fi a un procediment d'acomiadament col·lectiu no esgoten la via administrativa; per tant, contra aquestes es pot interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes, davant del superior jeràrquic del que la va dictar.

  La impugnació davant de la jurisdicció social dels acords i les decisions en matèria d'acomiadaments col·lectius es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  Tramitació

  1.- En l'inici de l'expedient (Comunicació/sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu, de suspensió de contractes i de reducció de jornada, comunicació d'inici del període de consultes…) a través del següent enllaç https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html ?tramite=PROCDESPCOL&version=4&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=354

  2.- Documentació final (actes i comunicació de la finalització del període de consultes amb la decisió empresarial adoptada, si escau) mitjançant el tràmit Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17262&version=amp

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre, sobre aportacions econòmiques que han de realitzar les empreses amb beneficis que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten treballadors de cinquanta o més anys (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.