Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic per a l'exercici 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210628
|
Codi GVA: 375
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres en els àmbits i línies d'actuació següents: a) Adquisició d'equipaments per a eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic: - Equipament en edificis de pública...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

PLA DE CONTROL Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada relativa al projecte. El tipus de control serà administratiu sobre la totalitat de...

Saber més
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Entitats locals i entitats sense fi de lucre, que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de pública concurrència.

Requisits

Queden excloses les actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació que assenyala l'article 36 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, i per...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Passos - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Si la sol·licitud d'iniciació no reuneix els requisits es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene les faltes o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per...
Saber més
Criteris de valoració
1. La puntuació màxima d'un expedient serà de 100 punts, no podent-se concedir subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts. 2. La valoració de les sol·licituds d'adaptació de platges urbanes per a la creació o millora d'un Punt de Platja Accessible s'efectuarà...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Documentació
S'admetrà una única sol·licitud per entitat i modalitat d'ajuda. Tota sol·licitud ha d'estar emplenada amb la part general que consta com a Annex I, i la part específica de la mateixa segons es tracte: a) Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es presentaran exclusivament per via telemàtica mitjançant la signatura electrònica pròpia de l'entitat sol·licitant o la de la persona que la represente. Així mateix, el procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixa de les domiciliacions bancàries...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de quatre mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, els interessats podran...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 50 % de la quantia del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i per un import màxim de 30.000 €. 2. El percentatge de l'ajuda que es concedirà sobre el cost total d'actuació es determinarà conformement a la puntuació...
  Saber més
  Obligacions
  1. Les entitats beneficiàries de la subvenció queden obligades a: a) Aportar, almenys, el 50% dels costos de l'actuació per als quals se sol·licita la subvenció, amb finançament propi o concurrent d'altres institucions. b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció (obra...
  Saber més
  Observacions

  D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables...
  Saber més