Detall de Procediment

Inscripció d'ascensors en el Registre d'Aparells Elevadors (RAE). Indústria.

Codi SIA:: 210635
Codi GVA:: 392
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Per mitjà d'este tràmit és possible sol·licitar (telemàtica o presencialment, segons siga procedent) la inscripció en el Registre d'Aparells Elevadors (RAE) i la correlativa posada en servici d'ascensors, i obtindre com a resultat el número d'inscripció en el RAE (NÚMERO de RAE) corresponent a la nova instal·lació efectuada. Ha de tindre's en compte que: - Els ascensors inclosos en l'àmbit d'aplicació de la instrucció tècnica complementària (ITC) AEM 1 "Ascensors", la VELOCITAT DELS QUALS SIGA IGUAL O INFERIOR A 0,15 m/s, hauran de complir per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat les condicions exigides pel Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, sobre comercialització i posada en servici de les màquines. - Els ascensors inclosos en l'àmbit d'aplicació de la instrucció tècnica complementària (ITC) AEM 1 "Ascensors", la VELOCITAT DELS QUALS SIGA SUPERIOR A 0,15 m/s, hauran de complir per al seu disseny, fabricació i posada en el mercat les condicions exigides pel Reial Decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'establixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. * La ITC AEM 1 "Ascensors" s'aplica a tot aparell d'elevació instal·lat permanentment en edificis o construccions que servisca nivells definits, amb un habitacle que es desplace al llarg de guies rígides i la inclinació del qual sobre l'horitzontal siga superior a 15 graus, destinat al transport: - de persones; - de persones i objectes; - només d'objectes, si l'habitacle és accessible, és a dir, si una persona pot entrar-hi sense dificultat, i si està proveït d'òrgans d'accionament situats dins de l'habitacle o a l'abast d'una persona situada dins d'este.

Observacions

Observacions

- Està prohibida la utilització de l'ascensor, en qualsevol de les seues fases prèvies a la posada en servici a disposició de l'usuari final, per a fins diferents dels previstos, com ara l'aprofitament com a aparell elevador de materials i/o persones per a la construcció. - A partir del 29.12.2009, la normativa d'aplicació a la instal·lació, condicions de seguretat i posada en servici dels ASCENSORS D'OBRES és el Reial Decret 1644/2008, sobre màquines, d'acord amb el que establix en el capítol II per a la seua comercialització i posada en servici.

Requisits

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació de les quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular de la instal·lació, o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'aparells d'elevació i manutenció (BOE núm. 296, d'11/12/1985).
 • Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'establixen les normes per a la comercialització i posada en servici de les màquines (BOE núm. 246, d'11/10/2008).
 • Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària AEM 1, "Ascensors", del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, aprovat pel Reial Decret 2291/1985, de 8 de novembre (BOE núm. 46, de 22/02/13).
 • Reial Decret 203/2016, de 20 de maig, pel qual s'establixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització d'ascensors i components de seguretat per a ascensors (BOE núm. 126, de 25/05/2016).
 • Decret 220/2014; de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7425, de 17/12/2014)
 • Ordre 14/2022, de 5 de desembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableix l'obligatorietat de comunicacions i notificacions per mitjans electrònics en determinats tràmits i procediments en les matèries d'Indústria, Energia i Minería. (DOGV nº 9492, de 19/12/2022)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, amb caràcter previ a la posada en servici de l'ascensor.

Formularis documentació

Per a una NOVA INSTAL·LACIÓ D'ASCENSORS haurà de presentar-se TELEMÀTICAMENT la següent documentació: 1. Formularis web a emplenar obligatòriament en el tràmit telemàtic. 2. Declaració CE de conformitat, segons el model (que està disponible en el tràmit telemàtic i figura també com a imprés associat en aquest mateix tràmit de la Guia *Prop) que resulte procedent en funció de la velocitat de l'ascensor: a) Per a ascensors la velocitat dels quals siga igual o inferior a 0,15 m/s: model DECONDIS b) Per a ascensors la velocitat dels quals siga superior a 0,15 m/s: - model DCECONF1 (segons RD 1314/1997) - o model DCECONF2 (segons RD 203/2016) 3. Pla de situació de l'edifici i, en el cas d'existir més d'un ascensor en l'edifici, pla d'ubicació de l'ascensor en aquest. 4. Contracte de manteniment de l'ascensor. 5. Actes dels assajos relacionades amb el control final quan es tracte d'ascensors la velocitat dels quals siga superior a 0,15 m/s (segons model ACTENINI )

Presentació

Presentació

Telemàtica
1.- Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar de un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), s';haurà d';inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Si feu clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir els formularis web inicials, annexar la documentació que ha d';aportar (omplida i firmada digitalment), i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5.- Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les FIRMES DIGITALS de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. * Y en l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d';eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s';indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove';ls abans d';annexar-los. 6.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es, 1.- Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics d';acord amb l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, així com les no obligades a això que opten per esta via, presentaran la seua sol·licitud telemàtica i la documentació annexa requerida PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2.- Per a eixa presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar de un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 3.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l';Administració de la Generalitat actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), s';haurà d';inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Si feu clic en l';enllaç directe indicat en ";Com es tramita telemàticament?"; o en l';enllaç ";TRAMITAR AMB CERTIFICAT"; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir els formularis web inicials, annexar la documentació que ha d';aportar (omplida i firmada digitalment), i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent. 5.- Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les FIRMES DIGITALS de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. * Y en l';apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS"; (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d';eixos documents, segons el cas. Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s';indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove';ls abans d';annexar-los. 6.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1 - PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació exigida, DE FORMA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2. Visita d'inspecció, en el seu cas 3. Requeriment, en el seu cas 4. Expedient sancionador en el seu cas * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també haurà de realitzar-se per aqueixa via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia *Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que establixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i els reglaments corresponents.