Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment per a implantar o modificar preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació.Comerç

  Objecte del tràmit

  La implantació o modificació de preus o tarifes dels béns i servicis que estiguen subjectes al règim d'autorització o comunicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els gestors dels servicis interessats en el procediment són els següents:
  - Subministrament d'aigua a poblacions.
  - Transport urbà col·lectiu.
  - Tarifes d'autotaxi.
  - Clíniques i hospitals.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació:

  - Sol·licitud d'implantació o de modificació de preus o tarifes de subministrament d'aigua a poblacions, de servicis amb mès de 500 abonats i que es tramite pel procediment administratiu ordinari: 1051,07 euros

  - Resta de sol·licituds sotmeses al règim d'autorització o comunicació de preus o tarifes: 72,78 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  -

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=509

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ACTUALITZACIÓ ORDINÀRIA EN MATÈRIA D'INTERVENCIÓ DE PREUS

  Presentació de la sol·licitud d'autorització per a implantar o modificar les tarifes de servicis davant de la corporació local corresponent, junt amb l'estudi econòmic elaborat a este efecte, al qual s'han adjuntar les dades i els documents següents:
  a) Dades d'identificació personal del sol·licitant.
  b) Justificant del pagament de la taxa.
  c) Memòria justificativa degudament motivada de les noves tarifes que es proposen per a autoritzar.
  d) Estructura de l'últim compte d'explotació corresponent a l'últim exercici tancat, junt amb la previsió pressupostària per partides homogènies per al primer exercici en què s'aplicaria el preu proposat.
  e) Càlcul de la tarifa que es pretén implantar, amb indicació, si és el cas, de la vigent, junt amb la nova que se sol·licita, concretant l'augment percentual que en resulte.

  Es posarà a disposició de la conselleria competent en matèria de comerç, en el cas que esta ho sol·licite, la documentació següent:
  1r. Títols administratius necessaris per a la prestació del servici per l'empresa.
  2n. Cobertura geogràfica del servici.
  3r. Memòria descriptiva de l'activitat, que conté els punts següents i aquells altres exigibles per la normativa específica que, si és el cas, regule la respectiva activitat:
  - Descripció tècnica del servici de què es tracte.
  - Detall del procés de prestació del servici, fins a la posada a disposició de l'usuari.
  4t. Document expressiu de l'immobilitzat afecte a l'explotació, amb els corresponents quadres d'amortització i les fonts de finançament.

  Els gestors dels servicis facilitaran a la conselleria competent en matèria de comerç, una vegada presentada la seua sol·licitud, la informació dels servicis sobre els quals se sol·licite una modificació tarifària a través dels mitjans informàtics posats a disposició de les persones interessades per part de l'Administració.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Sol·licitud d'aprovació de tarifes:
  L'empresa presentarà la sol·licitud davant de la corporació local corresponent, junt amb l'estudi econòmic realitzat a este efecte i s'acompanyarà de la documentació relacionada anteriorment.

  Emissió d'informe:
  L'òrgan col·legiat competent de la corporació local, en el termini de 30 dies hàbils a partir de l'endemà de la presentació de la sol·licitud, haurà d'emetre un informe motivat respecte a la tarifa proposada.

  Presentació de l'informe a la conselleria:
  L'informe municipal, junt amb la resta de la documentació, es presentarà davant de la conselleria competent en matèria de comerç, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la finalització del termini de 30 dies indicat en l'apartat anterior.

  Quan no s'emeta l'informe, s'actuarà de la manera següent:
  Transcorregut el termini per a l'emissió de l'informe per part de la corporació local sense que este s'haja emés, l'empresa gestora del servici podrà presentar directament la seua sol·licitud davant de la conselleria competent en matèria de comerç, acompanyada del justificant d'haver-la presentada al seu dia davant de la corporació local corresponent.

  La persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç resoldrà les sol·licituds presentades.

  El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds serà de tres mesos a comptar de la data de presentació d'estes en la conselleria competent en matèria de comerç, sense perjuí de la suspensió de terminis previstos en l'article 9 del Decret 68/2013,de 7 de juny,del Consell.

  Transcorregut l'esmentat termini sense que hi haja recaigut una resolució expressa, les persones interessades entendran desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu en els termes que preveu la Llei 39/2015, de de novembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar potestativament en contra un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des del'endemà de la notificació de la resolució corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=509

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14
  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a
  això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a
  l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial,
  annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant
  de registre corresponent.

  3. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de
  manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho
  podreu fer en aquest mateix pas.

  4. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En
  el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * ACTUALITZACIÓ SIMPLIFICADA EN MATÈRIA D'INTERVENCIÓ DE PREUS
  Podran utilitzar este procediment els gestors relacionats amb el subministrament d'aigua a la població, transport urbà col·lectiu i tarifes d'autotaxi.
  L'actualització simplificada de preus serà aplicable opcionalment a aquells subministradors o prestadors del servici per als quals, en l'exercici corresponent, siga suficient una modificació de preus o tarifes igual o inferior al percentatge que es desprenga de l'aplicació de les fórmules autoritzades, sense perjuí de qualsevol altra fórmula autoritzada de caràcter individualitzat.
  - Els gestors dels servicis no podran acollir-se a este sistema d'actualització simplificada de preus fins que no hagen transcorregut dotze mesos des de la data de publicació, per part de la persona gestora del servici, de l'última modificació tarifària autoritzada.
  - El període màxim d'actualització, excepte circumstàncies excepcionals acceptades per la Comissió de Preus de la Generalitat, serà de tres exercicis des de l'última modificació tarifària autoritzada.
  - Les tarifes actualitzades seran publicades per la persona gestora del servici en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial de la província corresponent.
  L'empresa gestora del servici haurà de comunicar, a la Comissió de Preus de la Generalitat i a la corresponent corporació local, els preus o les tarifes que seran aplicables per al subministrament o servici corresponent, així com el càlcul per aplicació del sistema simplificat d'actualització.

  * ACTUALITZACIÓ DE PREUS COMUNICATS
  Podran utilitzar este procediment els gestors de servicis de clíniques i hospitals d'acord amb el tràmit de comunicació següent:
  1. Presentació de la comunicació per part de l'empresa o entitat corresponent en la conselleria competent en matèria de comerç.
  2. Transcorregut un mes des de la presentació de la documentació, llevat que s'haja notificat expressament el contrari, seran aplicables els preus que s'hi indiquen.
  3. Els preus comunicats hauran de tindre una vigència mínima d'un any, excepte causes excepcionals, a partir de l'aplicació efectiva, transcorregut el qual podran modificar-se novament.

  * SUPÒSITS ESPECIALS
  1. Quan la importància o complexitat de la implantació o modificació proposada ho requerisquen, la conselleria competent en matèria de comerç podrà demorar fins a un mes més l'entrada en vigor dels preus o tarifes comunicats. La pròrroga del termini haurà de notificar-se a les persones interessades dins del mes següent al de la presentació de la comunicació.
  2. Transcorregut este segon termini, podran aplicar-se els preus comunicats inicialment.

  Sancions

  Les infraccions se sancionaran d'acord amb el que disposen la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana; la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i la resta de la normativa vigent.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 68/2013, de 7 de juny, del Consell, pel qual es regulen la Comissió de Preus de la Generalitat i els procediments per a la implantació o modificació de preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació (DOCV núm. 7043, de l'11/06/2013).

  Llista de normativa

  Decret 68/2013, de 7 de juny.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.