Procediment per a implantar o modificar preus o tarifes subjectes al règim d'autorització i comunicació. Comerç

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210690
|
Codi GVA: 509
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La implantació o modificació de preus o tarifes dels béns i servicis que estiguen subjectes al règim d'autorització o comunicació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* ACTUALITZACIÓ SIMPLIFICADA EN MATÈRIA D'INTERVENCIÓ DE PREUS

Podran utilitzar este procediment els gestors relacionats amb el subministrament d'aigua a la població, transport urbà col·lectiu i tarifes d'autotaxi.

L'actualització simplificada de preus serà aplicable opcionalment a aquells subministradors o prestadors del servici per als quals, en l'exercici corresponent, siga suficient una modificació de preus o tarifes igual o inferior al percentatge que es desprenga de l'aplicació de les fórmules autoritzades, sense perjuí de qualsevol altra fórmula autoritzada de caràcter individualitzat.

- Els gestors dels servicis no podran acollir-se a este sistema d'actualització simplificada de preus fins que no hagen transcorregut dotze mesos des de la data de publicació, per part de la persona gestora del servici, de l'última modificació tarifària autoritzada.

- El període màxim d'actualització, excepte circumstàncies excepcionals acceptades per la Comissió de Preus de la Generalitat, serà de tres exercicis des de l'última modificació tarifària autoritzada.

- Les tarifes actualitzades seran publicades per la persona gestora del servici en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana o en el butlletí oficial de la província corresponent.

L'empresa gestora del servici haurà de comunicar, a la Comissió de Preus de la Generalitat i a la corresponent corporació local, els preus o les tarifes que seran aplicables per al subministrament o servici corresponent, així com el càlcul per aplicació del sistema simplificat d'actualització.

 

* ACTUALITZACIÓ DE PREUS COMUNICATS

Podran utilitzar este procediment els gestors de servicis de clíniques i hospitals d'acord amb el tràmit de comunicació següent:

1. Presentació de la comunicació per part de l'empresa o entitat corresponent en la conselleria competent en matèria de comerç.

2. Transcorregut un mes des de la presentació de la documentació, llevat que s'haja notificat expressament el contrari, seran aplicables els preus que s'hi indiquen.

3. Els preus comunicats hauran de tindre una vigència mínima d'un any, excepte causes excepcionals, a partir de l'aplicació efectiva, transcorregut el qual podran modificar-se novament.

 

* SUPÒSITS ESPECIALS

1. Quan la importància o complexitat de la implantació o modificació proposada ho requerisquen, la conselleria competent en matèria de comerç podrà demorar fins a un mes més l'entrada en vigor dels preus o tarifes comunicats. La pròrroga del termini haurà de notificar-se a les persones interessades dins del mes següent al de la presentació de la comunicació.

2. Transcorregut este segon termini, podran aplicar-se els preus comunicats inicialment.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els gestors dels servicis interessats en el procediment són els següents:

- Subministrament d'aigua a poblacions.

- Transport urbà col·lectiu.

- Tarifes d'autotaxi.

- Clíniques i hospitals.

Com es tramita

Procés de tramitació
Sol·licitud d'aprovació de tarifes: L'empresa presentarà la sol·licitud davant de la corporació local corresponent, junt amb l'estudi econòmic realitzat a este efecte i s'acompanyarà de la documentació relacionada anteriorment. Emissió d'informe: L'òrgan col·legiat competent de la corporació...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
ACTUALITZACIÓ ORDINÀRIA EN MATÈRIA D'INTERVENCIÓ DE PREUS Presentació de la sol·licitud d'autorització per a implantar o modificar les tarifes de servicis davant de la corporació local corresponent, junt amb l'estudi econòmic elaborat a este efecte, al qual s'han adjuntar les dades i els...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Servicis tècnics derivats d'una sol·licitud o comunicació dels interessats relativa a la implantació o modificació de preus o tarifes de servicis subjectes al règim d'autorització o comunicació:

 

- Sol·licitud d'implantació o de modificació de preus o tarifes de subministrament d'aigua a poblacions, de servicis amb més de 500 abonats i que es tramite pel procediment administratiu ordinari: 1.071,04 euros

 

- Resta de sol·licituds sotmeses al règim d'autorització o comunicació de preus o tarifes: 74,16 euros

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i notificar les sol·licituds serà de tres mesos a comptar de la data de presentació d'estes en la conselleria competent en matèria de comerç, sense perjuí de la suspensió de terminis previstos en l'article 9 d'este decret. Transcorregut l'esmentat termini sense...
Saber més
Observacions

La resolució posa fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar potestativament en contra un recurs de reposició davant de l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la notificació de la resolució corresponent, o un recurs contenciós administratiu...

Saber més
Sancions
Les infraccions se sancionaran d'acord amb el que disposen la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual es va aprovar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana; la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, i la...
Saber més