Detall de Procediment

Ajudes a les organitzacions professionals agràries (OPA)

Codi SIA: 210696
Codi GUC: 561
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(28-02-2023
27-03-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Es convoquen ajudes a les organitzacions professionals agràries per a la consolidació d'aquestes i per a contribuir a la professionalització de l'agricultura valenciana i a la vertebració del sector agrari.

Observacions

* DESTINACIÓ DE LES AJUDES Seran objecte de les ajudes les despeses següents de les organitzacions professionals agràries. 1. Despeses ordinàries de funcionament. - Despeses de personal, incloent-hi les quantitats abonades en concepte de seguretat social. - Despeses ordinàries de funcionament com ara aigua, electricitat, telefonia i conservació corresponent als immobles pertanyents a l'organització, utilitzats com a oficines i centres administratius d'aquesta, incloent-hi, si escau, les despeses d'arrendament i de contribució urbana. 2. Activitats d'informació i representació agrària. Es consideraran com a tals la celebració de jornades, assemblees i congressos, la realització de conferències i xarrades de caràcter agrari, l'edició de material de divulgació agrària i la seua distribució i la concurrència a exposicions i fires. 3. Adquisició de bibliografia no inventariable i subscripció a revistes de caràcter agrari. 4. Ompliment d'expedients d'auxilis tecnicoeconòmics. 5. Difusió de l'assegurança agrària. 6. Afiliació en organitzacions d'àmbit estatal i europeu per a la defensa dels interessos dels agricultors i ramaders valencians. 7. Participació en organitzacions interprofessionals agràries 8. Adquisició de béns mobles i immobles. Se subvencionaran les adquisicions de béns mobles que tinguen caràcter inventariable i immobles destinats a la seua utilització en activitats concordes amb les finalitats de les organitzacions professionals agràries, així com la devolució ajornada de capitals corresponent al pagament del préstec hipotecari. La subvenció serà de fins al 80 %.

Qui pot sol·licitar-ho?

Les organitzacions professionals agràries amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, com a entitats representatives dels interessos generals dels agricultors, que tinguen com a mínim àmbit territorial provincial, no considerant-se com a tals, en conseqüència, els sindicats de treballadors per compte d'altri, encara que estiguen limitats al sector agrari.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV Núm. 9542 / 27.02.2023).

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc561. En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat que l'esmene de forma electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques. En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/). Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i el nombre d'afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l'organització són els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s'aplicarà la ponderació següent: 70 % de l'import màxim de la línia, per nombre d'afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l'organització. - A l'efecte de la convocatòria, es considerarà seu qualsevol oficina oberta amb un determinat horari fix i continuat, en immoble en règim de propietat, en lloguer o en cessió d'ús per organisme públic. - Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la resolució dels expedients, a proposta de l'òrgan col·legiat definit en les bases de la convocatòria. - S'estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds a comptar a partir de la publicació de la convocatòria, i s'entendran desestimades les subvencions no resoltes expressament.
Termini alegació:
des de: 28-02-2023

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació d'al·legacions s'ha d'efectuar electrònicament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc561. Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa. Contra aquestes, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

Termini màxim

- Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la resolució dels expedients, a proposta de l'òrgan col·legiat definit en les bases. - S'estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds a comptar a partir de la publicació de la convocatòria, i s'entendran desestimades les subvencions no resoltes expressament.

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 28-02-2023
fins a: 15-11-2023

Termini

La data límit de presentació de la sol·licitud de pagament de les subvencions concedides serà el 15 de novembre de 2023.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de la documentació justificativa s'ha d'efectuar electrònicament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc561. Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit