Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Ajudes a les organitzacions professionals agràries (OPA).

  Objecte del tràmit

  Es convoquen ajudes a les organitzacions professionals agràries per a la consolidació d'aquestes i per a contribuir a la professionalització de l'agricultura valenciana i a la vertebració del sector agrari.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les organitzacions professionals agràries amb presència en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, com a entitats representatives dels interessos generals dels agricultors, que tinguen com a mínim àmbit territorial provincial, no considerant-se com a tals, en conseqüència, els sindicats de treballadors per compte d'altri, encara que estiguen limitats al sector agrari.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9028, de 25/02/2021).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'han d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Acreditació de la representació del sol·licitant
  b) Còpia del CIF
  c) Còpia del document de constitució i/o estatuts de l'entitat
  d) Relació dels membres dels seus òrgans directius i executius en el moment de la sol·licitud.
  e) Memòria detallada de les despeses objecte de la subvenció sol·licitada

  Per a la seua aplicació en la distribució de les ajudes, a la sol·licitud s'ha d'adjuntar també la documentació següent:
  a) Certificació emesa per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l'organització per mitjà d'aquesta.
  b) Declaració en la qual conste el nombre de les seus obertes en la data d'entrada en vigor de la convocatòria, siguen propietat de l'organització o en règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat.
  c) Declaració sobre la plantilla de l'organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d'entrada en vigor d'aquesta disposició, i amb els documents acreditatius corresponents adjunts (TC1 i TC2).

  A l'efecte de la convocatòria podrà ser considerada plantilla de l'organització la d'aquelles societats participades íntegrament per l'OPA i la fi de la qual siga prestar serveis agraris als afiliats d'aquesta. En aquest cas, s'adjuntarà també una còpia de l'escriptura de constitució d'aquestes societats.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE L'OBLIGACIÓ DE PRESENTAR DECLARACIÓ-LIQUIDACIÓ D'IVA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT. AJUDES A LES ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - El procediment de la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i el nombre d'afiliats, el nombre de seus i la plantilla de l'organització són els criteris per a la distribució de les ajudes, als quals s'aplicarà la ponderació següent: 70 % de l'import màxim de la línia, per nombre d'afiliats, 20 % per nombre de seus, 10 % per plantilla de l'organització.

  - A l'efecte de la convocatòria, es considerarà seu qualsevol oficina oberta amb un determinat horari fix i continuat, en immoble en règim de propietat, en lloguer o en cessió d'ús per organisme públic.

  - Correspon a la persona titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, la resolució dels expedients, a proposta de l'òrgan col·legiat definit en les bases de la convocatòria.

  - S'estableix un termini de 6 mesos per a resoldre i notificar la resolució dictada en relació amb les sol·licituds a comptar a partir de la publicació de la convocatòria, i s'entendran desestimades les subvencions no resoltes expressament.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions de concessió, pagament, revocació i reintegrament posaran fi a la via administrativa.
  Contra aquestes, els interessats podran interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que les haja dictat, en el termini d'un mes o, directament, recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=561

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc561.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat que l'esmene de forma electrònica.
  A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació".
  Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la inscripció corresponent en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * DESTINACIÓ DE LES AJUDES
  Seran objecte de les ajudes les despeses següents de les organitzacions professionals agràries.
  1. Despeses ordinàries de funcionament.
  - Despeses de personal, incloent-hi les quantitats abonades en concepte de seguretat social.
  - Despeses ordinàries de funcionament com ara aigua, electricitat, telefonia i conservació corresponent als immobles pertanyents a l'organització, utilitzats com a oficines i centres administratius d'aquesta, incloent-hi, si escau, les despeses d'arrendament i de contribució urbana.

  2. Activitats d'informació i representació agrària.
  Es consideraran com a tals la celebració de jornades, assemblees i congressos, la realització de conferències i xarrades de caràcter agrari, l'edició de material de divulgació agrària i la seua distribució i la concurrència a exposicions i fires.

  3. Adquisició de bibliografia no inventariable i subscripció a revistes de caràcter agrari.

  4. Ompliment d'expedients d'auxilis tecnicoeconòmics.

  5. Difusió de l'assegurança agrària.

  6. Afiliació en organitzacions d'àmbit estatal i europeu per a la defensa dels interessos dels agricultors i ramaders valencians.

  7. Participació en organitzacions interprofessionals agràries

  8. Adquisició de béns mobles i immobles.
  Se subvencionaran les adquisicions de béns mobles que tinguen caràcter inventariable i immobles destinats a la seua utilització en activitats concordes amb les finalitats de les organitzacions professionals agràries, així com la devolució ajornada de capitals corresponent al pagament del préstec hipotecari. La subvenció serà de fins al 80 %.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 24/2010 de 13 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les organitzacions professionals agràries, i es convoquen aquestes ajudes per a l'any 2010 (DOCV núm. 6315, de 21/07/2010).
  - Ordre 2/2016, de 22 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifiquen les ordres de regulació de concessió d'ajudes, per a la promoció associativa i representativa dels joves agricultors, a les organitzacions professionals agràries, i a actuacions que promoguen la integració de la dona en l'àmbit rural (DOCV núm. 7730, de 29/02/2016).
  - RESOLUCIÓ de 22 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'any 2021 i es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims de les ajudes a les organitzacions professionals agràries.(DOGV núm. 9028, de 25/02/2021).
  - Extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen per a l'any 2021 les ajudes a les organitzacions professionals agràries.(DOGV núm. 9028, de 25/02/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 2/2016, de 22 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 24/2010, de 13 de juliol.

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Vegeu la Resolució de 22 de febrer de 2021.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 22 de febrer de 2021.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.