Detall de Procediments

TECG - Indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties.

  Objecte del tràmit

  El sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia o perquè forma part de les campanyes de control o eradicació de malalties.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars d'explotacions ramaderes inscrites correctament en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana, els animals dels quals hagen sigut objecte de sacrifici obligatori.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el termini de tres mesos des del sacrifici dels animals durant tot l'any. (DOGV 8810, DE 13.05.2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què s'adrecen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú.
  c) A les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, als registres que s'indiquen a continuació.

  No obstant això, els sol·licitants que siguen persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament. En el cas que es faça presencialment, es requerirà a l'interessat perquè l'esmene mitjançant la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'efectue l'esmena.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=642

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds es formalitzaran en instància degudament omplida, dirigida a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica d'acord amb el model normalitzat de l'apartat "Impresos associats".

  Imprés d'alta de manteniment de tercers de la Generalitat Valenciana acompanyat del certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte en què s'han d'efectuar els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que es troben en el Sistema d'Informació Comptable de la Generalitat d'acord amb el model normalitzat de l'apartat "Impresos associats".

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INDEMNITZACIÓ DESPRÉS DE SACRIFICI OBLIGATORI

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - La instrucció del procediment de concessió de la indemnització correspon a la Secció de Producció i Sanitat Animal de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica d'on es trobe ubicada l'explotació, que efectuarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut de les quals s'haja de formular la proposta de reconeixement de dret i l'atorgament d'indemnització.

  - A la vista de la documentació aportada i de la proposta de reconeixement de dret i atorgament d'indemnització del cap de secció de la Direcció Territorial de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, la consellera d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua resoldrà la concessió i autorització d'aquestes indemnitzacions d'acord amb l'import previst en la legislació vigent. La resolució inclourà la concessió o denegació expressa de la indemnització, de la qual estaran exclosos tots els impostos.

  - El termini màxim per a resoldre el reconeixement de dret i atorgament d'indemnització no pot excedir tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació, i la falta de resolució en el termini de tres mesos tindrà efecte desestimatori.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=642

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, encara que no estan obligats a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc642.

  Per a accedir telemàticament el sol·licitant ha de tindre signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos expedits per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana. Es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; aquests està el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * CAUSES DE LA PÈRDUA DE LA INDEMNITZACIÓ
  No es té dret a indemnització en els casos següents:
  a) Quan no s'haja comunicat amb la màxima brevetat possible la sospita de l'existència de la malaltia en l'explotació o quan qualsevol altra conducta, per acció o omissió, haja contribuït a la difusió de la malaltia.
  b) Per l'incompliment de les mesures sanitàries provisionals o definitives imposades legalment per al control de la malaltia.
  c) Quan en l'explotació hi haja animals la identificació dels quals, origen i situació sanitària no estiguen acreditats amb la documentació corresponent, llevat que s'acredite una causa justa.
  Quan es comprove una manipulació que tinga com a objecte alterar la fiabilitat dels resultats de les proves diagnòstiques practicades.
  e) Quan els sacrificis no s'efectuen en els terminis i condicions.
  f) Quan es tracte d'animals de companyia, llevat que siguen objecte d'activitat econòmica de cria i reproducció en el marc d'una explotació ramadera.
  g) I en tots els casos que determine la legislació vigent.

  * COMPATIBILITAT
  Els beneficiaris de les indemnitzacions previstes no poden rebre ajudes si s'acullen a una altra normativa nacional o comunitària que tinga els mateixos objectius que aquesta convocatòria.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 31 de juliol de 1990, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, que estableix normes d'actuació en programes de sanejament ramader a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1373, de 04.09.1990).
  - Llei 6/2003, de 4 de març, de la Generalitat, de ramaderia de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4455, de 07.03.2003).
  - Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal (BOE núm. 99, de 25.04.2003).
  - Reial decret 823/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els barems d'indemnització pel sacrifici obligatori dels animals objecte dels programes nacionals de control de salmonel·la en bandades d'aus reproductores i ponedores del gènere gallus i bandades de titots reproductors (BOE 171, de 15.07.2010).
  - Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'apliquen els barems d'indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties (DOCV núm. 6495, 05.04.2011).
  - Resolució de 7 maig de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual publica la línia pressupostària i l'import màxim per a l'exercici 2020 de l'Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'apliquen els barems d'indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 7 de maig de 2020, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual publica la línia pressupostària i l'import màxim per a l'exercici 2020 de l'Ordre 10/2011, de 24 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'apliquen els barems d'indemnització per sacrifici obligatori d'animals sospitosos, malalts o amb el risc de ser afectats com a mesura provisional, com a mesura emparada en la declaració oficial d'una malaltia, o formant part de les campanyes de control o erradicació de malalties a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura

  Vegeu el Reial decret 1071/2002, de 18 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 389/2011, de 18 de març.

  Vegeu l'Ordre 10/2011, de 24 de març.

  Vegeu el Reial decret 823/2010, de 25 de juny.

  Vegeu l'extracte de la Resolució d'11 de març de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual publica la línia pressupostària i l'import màxim per a l'exercici 2019 de l'Ordre 10/2011.

  Vegeu la Resolució de 7 de maig de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 7 d'abril de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.