Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors: - des de terra - des d'embarcació - submarina

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210716
|
Codi GVA: 647
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Expedició de les llicències per a la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana, que autoritzaran el seu titular per a poder dur a terme aquesta activitat. S'entén com a pesca marítima de recreació aquella que es realitza per afició o esport, sense cap retribució...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* MODALITATS La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se: 1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa. 2. Des d'embarcació: és la que es practica des d'una embarcació que ha d'estar inscrita en la llista corresponent del Registre de matrícula de vaixells. 3....

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones interessades que complisquen els requisits detallats en el present tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Les sol·licituds d'expedició de llicències es presentaran en un imprés normalitzat. Els menors d'edat civil acreditaran l'autorització expressa de la persona que tinga atribuïda la pàtria potestat. 2. Les llicències seran expedides per la direcció territorial de la conselleria competent en...
Saber més
Observacions

Per a efectuar consultes en relació amb la tramitació del procediment, s'haurà de contactar amb la Direcció Territorial corresponent a la província de les persones interessades mitjançant les següents adreces de correu electrònic: Direcció Territorial d'Alacant: licenciasdepescamaritima@gva.es...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés normalitzat de sol·licitud. Taxa normalitzada model 046, signada per la persona titular i prèviament pagada. (Només s'haurà de presentar en cas de tramitació presencial). - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. Per a...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024: Model 046-9794 - Taxa per l'expedició de les llicències de pesca marítima (recreativa, amb rall i marisqueig). LEGISLACIÓ APLICABLE: Art. 3.3-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. - Llicència de pesca marítima recreativa des de terra. · Validesa d'1...

Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. ...

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
En l'exercici de la pesca recreativa queda prohibit per a qualsevol modalitat: 1. La venda de les captures obtingudes, o la cessió a un tercer amb una finalitat comercial. 2. La pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes. 3. La pesca en les aigües portuàries, que inclouen les...
Saber més
Observacions

No és procedent.

Sancions
Segons el que s'establix en la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978, de 13/02/2017)