• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors:
  - des de terra
  - des d'embarcació
  - submarina.

  Objecte del tràmit

  Expedició de les llicències per a la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana, que autoritzaran el titular per a poder dur a terme aquesta activitat.

  Es considera com a pesca marítima de recreació la que es realitza per afició o esport, sense cap retribució i sense ànim de lucre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades que complisquen els requisits detallats en aquest tràmit.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2019:

  Model 046-9794 - Taxa per expedició de llicències de pesca

  LEGISLACIÓ APLICABLE: art. 3.3-4 de la Llei 20/2017, de 28 desembre, de la Generalitat, de taxes.

  - Llicència de pesca marítima recreativa des de terra:
  · Validesa d'1 any: 12,03 euros
  · Validesa de 2 anys: 14,73 euros
  · Validesa de 3 anys: 17,14 euros
  · Validesa de 4 anys: 19,38 euros
  · Validesa de 5 anys: 21,47 euros

  En cas de majors de 60 anys, i per a la llicència de pesca marítima recreativa DES DE TERRA, paguen la taxa d'un any però la llicència tindrà durada indefinida.

  - Llicència per a embarcació de pesca marítima de recreació:
  · Validesa 2 anys: 41,07 euros
  · Validesa de 3 anys: 57,13 euros
  · Validesa de 4 anys: 72,54 euros
  · Validesa 5 anys: 87,31 euros

  - Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima de recreació (validesa 1 any): 291,26 euros

  - Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys): 16,65 euros

  - Expedició de duplicats: 10,23 euros

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9794

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Preferentment en les oficines comarcals de la conselleria i en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant.

  DT - VALÈNCIA
  ===========================
  En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.

  El servei que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:

  -LLICÈNCIES DE PESCA MARÍTIMA: 1 cita per cada llicència.

  DT - ALACANT
  ===========================
  EN DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT NOMÉS AMB CITA PRÈVIA(1 cita per llicència). La sol·licitud de cita prèvia pot realitzar-se telemàticament en l'enllaç següent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&idioma=es&login=c&idProcGuc=19078&idCatGuc=PR ; telefonant al 965938133 96 5938190, o personalment en:
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA NÚM. 2
  03003 - ALACANT

  CITA PRÈVIA PER A LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA EN LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=647

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Taxa normalitzada, model 046, signada pel titular i prèviament pagada.

  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques, no caldrà presentar el DNI, sempre que en la sol·licitud s'autoritze l'Administració a consultar les dades.

  - Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà una còpia del DNI o passaport de la persona que autoritza).

  - Els ciutadans estrangers que no posseïsquen permís de residència o no es troben en l'obligació de tramitar el número d'identificació d'estrangers hauran de presentar una còpia del passaport.

  - Les persones jurídiques hauran de presentar còpia de la targeta d'identificació fiscal.

  Qui sol·licite la LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA també haurà d'aportar:

  - Certificat mèdic oficial, expedit per metge especialista en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica, de reunir les condicions físiques necessàries per a practicar activitats subaquàtiques.

  Qui sol·licite la LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES D'EMBARCACIÓ també haurà d'aportar:

  - Document oficial acreditatiu de les característiques de l'embarcació i titularitat d'aquesta. En cas d'arrendament, s'haurà d'aportar còpia del contracte, i acreditar la liquidació dels impostos corresponents.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les sol·licituds d'expedició de llicències es presentaran en un imprés normalitzat. Els menors d'edat civil acreditaran una autorització expressa de la persona que en tinga atribuïda la pàtria potestat.

  2. Les llicències seran expedides pel director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què es tramiten, en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud per part de l'interessat.

  3. Tindran plens efectes a la Comunitat Valenciana, per a la modalitat o les modalitats autoritzades, segons la normativa que les establisca, les llicències de pesca marítima recreativa emeses per altres comunitats autònomes, o per altres països de la Unió Europea, sense perjudici que els titulars hagen de complir, en l'exercici de la pesca recreativa a les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, les disposicions autonòmiques que la regulen.

  4. L'òrgan competent en pesca marítima podrà establir procediments simplificats per a l'obtenció de la llicència de pesca des de terra.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  No és procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=647

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=647.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema CLAVE de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  * MODALITATS
  La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se:
  1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa.
  2. Des d'embarcació: és la que es practica des d'una embarcació que ha d'estar inscrita en la llista corresponent del Registre de matrícula de vaixells.
  3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap mena d'element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió.


  * PESCA MARÍTIMA D'EMBARCACIÓ DES DE TERRA
  - Llicències
  Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des de terra serà necessari estar en possessió de la llicència d'activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.
  La llicència de pesca marítima de recreació des de terra tindrà una durada d'un, dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant, excepte la concedida a persones majors de seixanta anys, que serà de durada indefinida.
  Els menors d'edat que practiquen la pesca acompanyats del seu tutor legal estaran emparats per la llicència d'aquest.

  - Aparells permesos
  Per a la pràctica de la pesca marítima recreativa des de terra es poden utilitzar únicament els instruments següents:
  1. Canya de pescar, en un nombre màxim de dos per llicència, en acció de pesca. La distància màxima entre les canyes ha de ser de tres metres quan siguen del mateix titular de la llicència, i la distància mínima de 10 metres quan siguen de titulars diferents, excepte els casos en què els interessats lliurement acorden reduir-la.
  2. A mà, amb un aparell per pescador.
  Els hams utilitzats no podran ser d'una mida inferior a 12 mm de llarg i 5 mm d'ample.
  Només poden utilitzar-se línies o aparells amb un màxim de sis hams o dues poteres per pescador. A l'efecte d'aquesta disposició, els esquers artificials es consideraran com a hams.
  No es podrà allunyar l'art de pesca esportiva mitjançant mitjans auxiliars.


  * PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ DES D'EMBARCACIÓ
  - Llicències
  1. Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des d'embarcació, s'ha d'estar en possessió de la llicència d'activitat, que expedirà la conselleria competent en matèria de pesca marítima, i ha de sol·licitar el titular de l'embarcació, i empararà totes les persones que realitzen la pesca des de l'embarcació esmentada.
  2. S'entén per embarcació aquella de qualsevol tipus, amb independència del seu mitjà de propulsió, inscrita en les llistes sisena o setena del Registre de matrícula de vaixells i utilitzada per a finalitats esportives o d'oci.
  3. Les embarcacions estrangeres han de complir els requisits de registre exigits en el seu país d'origen i sol·licitar la pertinent llicència de pesca marítima de recreació.
  4. La llicència de pesca marítima de recreació des d'embarcació tindrà una durada de dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant. En el cas d'embarcacions comercials de pesca marítima de recreació, la durada serà d'un any.

  - Aparells permesos
  1. Els aparells permesos són la línia de mà, canya, curricà, volantí i potera, així com els aparells accessoris imprescindibles per a pujar les peces a bord.
  2. Per a la pràctica de la pesca marítima de recreació des d'una embarcació, només poden emprar-se dues línies o aparells amb un màxim de sis hams o dues poteres per persona. A l'efecte d'aquesta disposició, els esquers artificials es consideraran com a hams.
  3. No obstant l'establit en l'apartat anterior, la conselleria competent en pesca marítima podrà autoritzar altres aparells i regular les característiques tècniques d'aquests.

  - Prohibicions
  En l'exercici de la pesca marítima de recreació des d'embarcació, es prohibeix:
  a) La utilització o tinença a bord d'arts, aparells, eines o instruments propis de la pesca o del marisqueig professional, diferents dels que s'han indicat en l'article anterior.
  b) Interferir la pràctica de la pesca professional. A aquest efecte, les embarcacions han de mantindre una distància mínima de 0,162 milles nàutiques (equivalent a 300,024 metres) dels vaixells de pesca professional, excepte en pesca de túnids amb canya, en què la distància ha de ser d'un mínim de 0,269 milles nàutiques (equivalent a 500 metres) i de 0,080 milles nàutiques (equivalent a 148,160 metres) dels arts o aparells que aquests puguen tindre calats; així com mantindre una distància mínima de 0,107 milles nàutiques (equivalent a 200 metres) de la línia perimetral delimitadora de polígons i instal·lacions aqüícoles.
  d) L'ús de rodets de pesca de tracció elèctrica o hidràulica, o de qualsevol altre tipus que no siga l'estrictament manual. No obstant això, s'autoritza l'ús d'un màxim de dos rodets elèctrics sempre que, en la potència màxima conjunta, no se superen els 300 W.
  d) L'ús de qualsevol mitjà d'atracció o concentració artificial de les espècies que es capturen i, de manera expressa, l'ús de llums amb aquest objectiu, excepte el bromeig amb xicotets pelàgics.
  e) L'ús o la tinença de qualsevol classe de substància verinosa, narcòtica, explosiva o contaminant.


  * PESCA MARÍTIMA de recreació SUBMARINA
  - Llicències
  1. La pràctica de la pesca marítima de recreació submarina podran realitzar-la les persones majors de 16 anys que estiguen en possessió de la corresponent llicència d'activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.
  2. D'acord amb la normativa estatal de seguretat per a l'exercici d'activitats subaqüàtiques, el sol·licitant de la llicència ha de justificar, mitjançant un certificat mèdic, que reuneix les condicions físiques necessàries i que no pateix cap malaltia que li impedisca la pràctica normal d'aquesta activitat. Aquest certificat l'ha d'expedir un metge que tinga el títol, l'especialitat, el diploma o el certificat relacionat amb activitats subaqüàtiques, i l'ha d'emetre un organisme oficial.
  3. La llicència de pesca marítima de recreació submarina tindrà una durada de dos anys, sempre que el certificat mèdic mantinga la validesa.

  - Aparells permesos
  Únicament està permés l'arpó manual o impulsat per mitjans mecànics, que podrà tindre una o diverses puntes.

  - Abalisament
  Cada bussejador ha de marcar la seua posició mitjançant una boia de senyalització clarament visible, de la qual no haurà d'allunyar-se d'un radi superior a 0,013 milles nàutiques o 25 metres.

  - Prohibicions
  En l'exercici d'aquesta modalitat de pesca marítima de recreació queda expressament prohibit, a més de les prohibicions establides en les lletres b, d, i e de la pesca marítima de recreació des d'embarcació:
  a) Tindre el fusell carregat fora de l'aigua.
  b) L'ús d'instruments de captura amb punta explosiva elèctrica o electrònica, així com de focus lluminosos, excepte les llanternes de mà.
  c) L'ús o la tinença d'artefactes hidrolliscadors i vehicles similars.
  d) La pràctica d'aquesta activitat en horari nocturn, des de l'ocàs fins a l'eixida del sol.
  e) La pesca submarina en les zones d'esculls artificials i en una àrea circumdant de 300 metres de radi des del perímetre de l'escull.
  f) La pràctica de la pesca submarina de recreació quan es porte a bord de l'embarcació, simultàniament, instruments de captura de pesca submarina i equips de respiració en immersió.

  Obligacions

  En l'exercici de la pesca recreativa queda prohibit per a qualsevol modalitat:
  1. La venda de les captures obtingudes, o la cessió a un tercer amb una finalitat comercial.
  2. La pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes.
  3. La pesca en les aigües portuàries, que inclouen les aigües arrecerades o interiors i les aigües exteriors o d'ancoratge i avarada, amb les excepcions que, si és el cas, puga establir l'autoritat competent en cada port.
  4. La pesca en zones fitades o reservades en funció del que estableix la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
  5. Interferir en la pràctica de la pesca professional.

  Sancions

  L'incompliment del que disposa aquest decret se sancionarà d'acord amb el que estableix la Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre defensa dels recursos pesquers.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 41/2013, de 22 de març, del Consell, pel qual s'estableixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6991, de 26/03/2013).
  - Decret 51/2015, de 24 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 63/2011, de 20 de maig, pel qual es regula la pesca amb l'art denominat rall o esparver en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, i del Decret 41/2013, de 22 de març, pel qual s'estableixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7514, de 28/04/2015).
  - Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generalitat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978, de 13/02/2017).

  Llista de normativa

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Vegeu el Decret 41/2013, de 22 de març.

  Vegeu el Decret 51/2015, de 24 d'abril.

  Vegeu la Llei 5/2017, de 10 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.