Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors: - des de terra - des d'embarcació - submarina.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors:
  - des de terra
  - des d'embarcació
  - submarina.

  Objecte del tràmit

  Expedició de les llicències per a la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana, que autoritzaran el titular per a poder dur a terme aquesta activitat.

  Es considera com a pesca marítima de recreació la que es realitza per afició o esport, sense cap retribució i sense ànim de lucre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones interessades que complisquen els requisits detallats en aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Preferentment en les oficines comarcals de la conselleria i en les direccions territorials de València, Castelló i Alacant.

  DT - VALÈNCIA
  ===========================
  En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.

  El servei que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:

  -LLICÈNCIES DE PESCA MARÍTIMA: 1 cita per cada llicència.

  DT - ALACANT
  ===========================
  EN DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT NOMÉS AMB CITA PRÈVIA(1 cita per llicència). La sol·licitud de cita prèvia pot realitzar-se telemàticament en l'enllaç següent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&idioma=es&login=c&idProcGuc=19078&idCatGuc=PR ; telefonant al 965938133 96 5938190, o personalment en:
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA NÚM. 2
  03003 - ALACANT

  CITA PRÈVIA PER A LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA EN LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CMA_TRA_PESCA_MARITIMA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=647

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés normalitzat de sol·licitud.

  - Taxa normalitzada, model 046, signada pel titular i prèviament pagada.

  - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del seu representant legal. Per a persones físiques, no caldrà presentar el DNI, sempre que en la sol·licitud s'autoritze l'Administració a consultar les dades.

  - Autorització del tutor legal, quan el sol·licitant siga menor d'edat no emancipat (s'aportarà una còpia del DNI o passaport de la persona que autoritza).

  - Els ciutadans estrangers que no posseïsquen permís de residència o no es troben en l'obligació de tramitar el número d'identificació d'estrangers hauran de presentar una còpia del passaport.

  - Les persones jurídiques hauran de presentar còpia de la targeta d'identificació fiscal.

  Qui sol·licite la LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA SUBMARINA també haurà d'aportar:

  - Certificat mèdic oficial, expedit per metge especialista en Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica, de reunir les condicions físiques necessàries per a practicar activitats subaquàtiques.

  Qui sol·licite la LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA RECREATIVA DES D'EMBARCACIÓ també haurà d'aportar:

  - Document oficial acreditatiu de les característiques de l'embarcació i titularitat d'aquesta. En cas d'arrendament, s'haurà d'aportar còpia del contracte, i acreditar la liquidació dels impostos corresponents.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.