Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de creació de vedat de caça (A), d'ampliació de vedat de caça (B) o de segregació d'un vedat de caça (C)

  Objecte del tràmit

  L'autorització de la creació, l'ampliació o la segregació d'un vedat de caça.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  (A) Qui tinga els drets de caça dels terrenys que s'han de delimitar.

  (B) Titular d'un espai cinegètic que es vol ampliar amb parcel·les que es troben com a zona comuna de caça o amb parcel·les pertanyents a un altre espai vedat (amb segregació prèvia).

  (C) Titulars dels drets cinegètics que es troben dins d'un vedat de caça.

  Requeriments

  - Posseir els drets de la caça en els terrenys que s'han de delimitar pel propietari del terreny o aportar altres documents en què així conste.
  - El vedat resultant de la creació o modificació haurà de complir els requisits de superfície i de forma establits en la normativa vigent.
  - Una vegada constituït el vedat, no es podrà realitzar cap aprofitament mentre no estiga aprovat el pla tècnic d'ordenació cinegètica.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046-9832: Taxa per a llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient.

  Les taxes, si és el cas, les genera el servei territorial corresponent i es remet a la persona interessada juntament amb la proposta de resolució. Les quanties són:

  Declaració de vedats i registre:
  - Per a tots els vedats de caça: 334,60 euros.
  - Ampliacions, inclosa la modificació registral: 167,30 euros.
  - Les segregacions no tenen taxa.


  El pagament de la taxa s'efectuarà en qualsevol de les entitats bancàries relacionades en l'imprés de la taxa, per mitjà de l'ingrés de la quantitat que corresponga:

  1. Mitjançant el pagament telemàtic genèric.
  - Per a les persones que compten amb DNI electrònic o certificat electrònic, sempre que hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

  2. Per mitjà de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia, de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través de què es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  3. Mitjançant oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs tenen els tenen tots habilitats.

  Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  e) En qualsevol altre lloc que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment a :

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=685

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud en model normalitzat (IA_27224)
  - Documentació acreditativa de la propietat o del dret de caça, entés com al dret a decidir-ne l'aprofitament cinegètic, per a la qual cosa n'hi haurà prou amb una declaració responsable. En el cas de contractes d'arrendament o cessió del dret de caça per a ampliacions, que es regularan per la legislació civil, hauran de ser formalitzats necessàriament per escrit a efectes administratius.
  - Llista de parcel·les afectades per la creació o modificació en un fitxer format "xls" (o format estàndard de tipus full de càlcul). El fitxer ha de contindre almenys els camps següents: propietari de la parcel·la, terme municipal, polígon, parcel·la i superfície cadastral, i si té o no té cessió de l'aprofitament cinegètic.
  - Pla o plans a escala adequada amb els continguts següents:
  - Delimitació de l'espai cinegètic que es vol crear o modificar (abans i després).
  - Delimitació de les parcel·les cadastrals que es vol incloure en el nou vedat, amb les quals es vol ampliar o segregar, amb indicació de la referència cadastral de cada una d'aquestes parcel·les.
  - Perímetre dels enclavaments que hi ha en la creació o ampliació.
  A fi de facilitar la resolució del procediment, es presentarà la cartografia exigida en suport digital (planimetries georeferenciades en format "shp" o "dxf", sistema geodèsic de referència ETRS89).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE CREACIÓ, AMPLIACIÓ DE VEDAT DE CAÇA O SEGREGACIÓ DE TERRENYS

  MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE CONTRACTE D'ARRENDAMENT O CESSIÓ DELS DRETS DE CAÇA PER A LA CREACIÓ / AMPLIACIÓ DE VEDAT DE CAÇA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  * PROCEDIMENT DE CREACIÓ O AMPLIACIÓ
  - Presentació de la sol·licitud en formulari normalitzat (IA27224) juntament amb la documentació requerida.
  - Comprovació dels requisits legals per a la creació o ampliació del vedat (superior al 85% de la superfície que es vol fitar, i resta de requisits de superfície i de forma). En el supòsit que no es reunisquen els requisits exigits, s'emetrà una resolució denegatòria.
  - En el cas tracte d'una creació o ampliació subjecta a segregació prèvia, es notificarà a les persones interessades la paralització de l'expedient mentre no es dispose d'una resolució ferma de l'expedient de segregació. Per a la tramitació de l'expedient de segregació se seguiran els passos enumerats en el procediment de segregació que s'indica més avall. Posteriorment, quan es resolga l'expedient de segregació, es reprendrà l'expedient de creació o ampliació.
  - Remissió a la persona interessada de la proposta de resolució de creació o ampliació de vedat de caça juntament amb la taxa a favor de la Generalitat Valenciana d'acord amb la normativa vigent en aquesta matèria.
  - Presentació per la persona interessada davant de la direcció territorial corresponent de la documentació justificativa d'haver pagat les taxes.
  - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça autoritzant o denegant l'expedient, i notificació a les persones interessades.

  PROCEDIMENT DE SEGREGACIÓ
  - Presentació de la sol·licitud en formulari normalitzat (IA27224) juntament amb la documentació requerida.
  - Comprovació dels requisits legals per a la segregació del vedat (possessió del dret de caça sobre la totalitat de les parcel·les a segregar).
  - Comunicació de l'inici del procediment al titular de l'espai cinegètic del qual formen part els terrenys que es vol segregar, a fi que puga presentar totes les al·legacions que considere oportunes dins del termini fixat.
  - Si n'hi ha, estudi de les al·legacions presentades.
  - Remissió a totes les persones interessades de la proposta de resolució.
  - Resolució de la direcció territorial competent per la qual s'autoritza o denega la segregació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=685

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc685.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Els nous límits autoritzats els hauran de senyalitzaran en tots els seus límits els titulars o adjudicataris.

  La pèrdua de continuïtat en els espais cinegètics per efecte de segregacions podrà comportar modificacions en els seus límits originals.

  En cas que es tracte d'un vedat compartit amb altres comunitats autònomes, s'ha atendre el que disposa l'article 25 de la Llei 13/2004, de caça de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  - Les establides en la Llei i el Reglament de caça:
  - Articles 41 al 51 de la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça.
  - Articles 48 al 51 del Reglament de caça, aprovat pel Decret 506/1971, de 25 de març.

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 50/1994, de 7 de març, del Govern Valencià, pel qual es regulen els plans d'aprofitament cinegètic en terrenys de règim cinegètic especial dins de l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 2233, de 23/03/1994).

  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4913, de 29/12/04).  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/2007).


  - Ordre 5/2012, de 7 de març, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual s'establixen les normes per a la senyalització dels espais cinegètics (DOCV núm. 6734, de 14/03/2012).


  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.(DOGV nº 8946, de 06/11/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.