• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a les entitats intermèdies en matèria de mercats de qualitat per a l'exercici 2019 (CMMOAS). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'estes ajudes és incrementar la competitivitat, la innovació i la qualitat en els mercats municipals de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'estes ajudes les agrupacions de comerciants en mercats municipals de la Comunitat Valenciana que hagen obtingut algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió, vigent, emés per un organisme públic.

  Requeriments

  Las beneficiarias de estas ayudas deberán cumplir los siguientes requisitos:
  a) Estar legalmente constituidas.
  b) No estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y no haber sido sancionada por resolución administrativa firme, conforme a lo establecido en el título VI de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana.
  c) Estar al corriente de las obligaciones tributarias (frente a la Generalitat y a la AEAT) y de Seguridad Social.
  d) No ser deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones.
  e) Aquellas otras que, en su caso, se determinen en el Capítulo correspondiente del Título II de la Orden 22/2018.
  - Las beneficiarias deberán mantener estos requisitos durante el ámbito temporal de la ayuda

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIES

  1. Aquestes ajudes podran concedir-se per a la contractació o manteniment de personal tècnic que realitze les funcions de gerència comercial (considerant les despeses fixades en l'article 4.1.g de l'Ordre 22/2018), adquisició de consumibles, disseny, elaboració, fifussió i comunicació de material informatiu i promocional, contractació de serveis externs, elaboració i seguiment d'auditories, mantenimient de sistemes informàtics específics, o qualsevol altra acció que ajude a mantindre els estàndars necessaris per al manteniment d'aquests reconeixements.

  2. D'acord amb el resolc octau de la Resolució de convocatòria, EN L'EXERCICI 2019 es consideren objecte de suport les actuacions realitzades DES DE l'1 DE GENER DE 2019 FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 2019.

  3. Per a aquestes actuacions podrà concedir-se una única ajuda de fins al 70% amb el límit de 25.000,00 euros per sol·licitant.

  3. La subvenció es calcularà mitjançant l'aplicació del percentatge establit en el capítol corresponent del títol II de l'Ordre
  22/2018 o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva (article 12, apartats 1 i 2, de l'Ordre
  22/2018), arredonida a l'últim euro sencer.

  5. Amb caràcter general, haurà de tindre's, a més, en consideració el que disposa l'article 4 de l'Orde 22/2018 (subcontractació, IVA, gastos, etc.).


  B) JUSTIFICACIÓ DELS GASTOS I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES

  1. La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada executat el projecte en la seua totalitat o en les fases previstes, d'acord amb el pressupost presentat i en els termes i terminis fixats per a la concessió de l'ajuda, sent també admissible la realització de pagaments parcials, d'acord amb el que establix les resolucions de concessió.

  2. El TERMINI de presentació de documentació per a la liquidació de les ajudes, amb caràcter general, finalitzarà el 31 d'OCTUBRE de cada exercici, llevat que per circumstàncies concurrents es fixe un termini distint en la Resolució de convocatòria* o en la resolució de concessió.
  *NOTA: d'acord amb el resolc vuité de la Resolució de convocatòria EN L'EXERCICI 2019 la justificació d'estes ajudes es realitzarà FINS AL DIA 8 DE NOVEMBRE DE 2019.

  3. La documentació a presentar en el dit termini per a la liquidació de les ajudes serà mitjançant COMPTE JUSTIFICATIU, el contingut de la qual serà el previst en l'article 15.3 de l'Ordre 22/2018.

  D'acord amb l'article 21.2 de la dita orde, amb LA JUSTIFICACIÓ a més s'aportarà:
  - Memòria detallada de l'execució de les actuacions i de l'abast dels objectius proposats. Així mateix s'aportarà documentació que acredite, si és el cas, l'assistència dels alumnes a les activitats recolzades. A aquesta memòria s'acompanyarà documentació gràfica i altres suports documentals adequats per a acreditar el que en la mateixa s'expresse.
  - Còpia de l'estudi realitzat, si escau.
  - Si escau, certificat d'acord amb el projecte aprovat, conformitat amb les inversions realitzades i declaració tècnica de posada en ús i funcionament.

  4. Sobre la quantitat justificada i aprovada, una vegada verificat allò que s'ha presentat pel beneficiari, s'aplicarà el % de suport real concedit en tractar-se de ajudes de minimis, proposant-se el pagament de la quantitat resultant, sempre que aquesta no siga superior a la concedida.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES: veure allò que s'ha indicat en l'article 8 de l'Ordre 14/2016.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: veure el que disposa l'article 16 de l'Ordre 22/2018.

  E) PLA DE CONTROL: veure el que preveu l'article 14 de l'Ordre 22/2018.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà des de el día 21 de GENER DE 2019 FINS AL DIA 4 DE FEBRER DE
  2019, ambdós inclosos. (La resolució de convocatòria per a 2019 s'ha publicat en el DOGV nº 8453, de 28/12/18).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a
  la mateixa (segons model el normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic).

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i la resta de documentació requerida, ha d'atendre's el que
  preveuen l'article 9.2 de l'Ordre 22/2018, en el resol quart de la Resolució de convocatòria i l'apartat d'aquest tràmit
  denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar-se a la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexa i resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), accedint als apartats - ], a partir de la publicació de la Resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, o en l'adreça web que s'expresse en la dita Resolució de convocatòria.

  - En cas que els documents exigits que han d'acompanyar a la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'Administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquest extrem, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l?òrgan o dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els supòsits d'impossibilitat material d'obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir al sol·licitant la seua presentació o, a falta d'això, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què es referix el document.

  - A més de la documentació (general i addicional) requerida, l'Administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre sobre la sol·licitud presentada.

  2.1. DOCUMENTACIÓ GENERAL

  - Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació general:

  a) a.1. Si en la sol·licitud de subvenció s'ha denegat a la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania
  l'autorització perquè comprove, de manera directa i per mitjans telemàtics, les dades d'identitat de la persona física que
  siga el representant de l'entitat sol·licitant que actue en nom seu i representació subscrivint l'esmentada sol·licitud de
  subvenció, haurà de presentar-se la documentació acreditativa de la identitat d'aquesta persona o persones (DNI, NIE
  o passaport).
  A més, si de la comprovació efectuada per la conselleria resulta alguna discordança amb les dades facilitades pel mateix
  interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.

  a.2. Quan es tracte d'una persona jurídica s'haurà d'aportar, a més, documentació acreditativa i identificativa de la mateixa, consistent en fotocòpia de l'escriptura de constitució/estatuts actualitzada i acreditació de la inscripció en el Registre Mercantil o registre corresponent, així com de la targeta d'identificació fiscal. En el cas que aquesta haguera sigut aportada anteriorment i no haguera patit cap variació, bastarà el certificat del secretari de l'entitat acreditatiu de què no s'ha produït cap canvi en la documentació identificativa de l'entitat i de la vigència del nomenament del president o de qui tinga la representació en data presentació de la sol·licitud.

  b) Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre l'impost d'Activitats Econòmiques, còpia del alta censal o declaració responsable sobre la no realització cap d'activitat econòmica, si és el cas.

  c) Memòria (podrà utilitzar-se el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit), en la que s'especifiquen els objectius de la proposta i com es pretén aconseguir-los, així com programa d'actuació que garantisca la seua execució en l'exercici en què es concedeix la subvenció.

  d) Pressupostos o factures proforma detallats per unitats, que hauran de ser externs a la persona sol·licitant.

  e) Dades de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzada en les relacions amb aquesta conselleria s'aportarà el "Model de Domiciliació Bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'indicarà el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquests efectes. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  f) Autorització a la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania perquè aquesta obtinga de forma directa a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en els termes que preveu els articles 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. (Aquesta autorització està inclosa en un dels apartats de l'imprés de sol·licitud de subvenció).
  La Direcció General competent en matèria de comerç, consum i artesania es reserva el dret de requerir al sol·licitant si la informació obtinguda presenta alguna incidència.
  No obstant això, el sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, havent d'aportar llavors les certificacions que a continuació s'indiquen:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que el sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat acreditatiu de què el sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social
  - Dels Serveis Territorials de la Conselleria competent en matèria d'hisenda, el certificat acreditatiu de què el sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
  En aquest sentit, les certificacions expedides per les administracions tributàries i per la Seguretat Social tindran una validesa de sis mesos des de la data de la seua expedició, d'acord amb el que establix l'article 23.3 del Reial Decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions.

  g) Declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions amb la Generalitat per reintegrament de subvencions. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  h) Declaració responsable que acredite que la sol·licitant no està incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, compleix amb els requisits exigits en la normativa reguladora, disposa de la documentació que així ho acredita i es compromet a mantindre el seu compliment fins la finalització del procediment. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  i) Declaració responsable de no haver rebut ni sol·licitat altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o, si és el cas, relació d'entitats a les quals s'hagen sol·licitat o de les quals s'hagen obtingut, amb indicació de la quantitat sol·licitada o concedida, data de concessió si és el cas i normativa en què s'empara. (Aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de la sol·licitud general de subvenció).

  j) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, quan lal sol·licitant de la subvenció exercisca activitat empresarial, en cas contrari, declaració d'estar exempta. En tot cas, s'indicarà el percentatge de persones treballadores amb diversitat o discapacitat en relació amb la seua plantilla, a dia anterior a la publicació de cada convocatòria, o s'inclourà compromís per escrit de contractar un percentatge major d'elles durant l'àmbit temporal de l'ajuda. (Aquesta declaració i la resta d'informació estan incloses en un dels apartats de l'Annex a la sol·licitud de subvenció, que figura com a imprés associat a aquest tràmit).

  k) Si és el cas, documentació expedida per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditativa de l'exempció o no subjecció a l'IVA, que haurà d'acompanyar-se d'una declaració responsable del representant de l'entitat sobre la subsistència dels requisits que, segons la normativa de l'impost, fonamenten l'exempció o no subjecció, i/o documentació acreditativa de què l'IVA suportat en els gastos necessaris per a la realització de l'actuació subvencionada no és susceptible de recuperació o compensació.

  l) Si és el cas, declaració responsable de les ajudes de minimis concedides per qualsevol projecte a l'empresa o entitat sol·licitant, inclosos els costos per als que se sol·licita suport, durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs amb indicació d'import, organisme, data de concessió i règim d'ajudes en què s'empara; o si és el cas, declaració de no haver rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit denominat "Declaració de ajudes de minimis").

  m) Declaració responsable de no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, conforme al que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana (inclosa en l'annex a la sol·licitud de subvenció)

  n) Si es disposa d'ells, s'aportarà:
  - Documentació que acredite disposar de Pla d'Igualtat, vigent i, si escau, visat pel centre directiu de l'Administració de la Generalitat amb competències en materia de dona, i d'haver presentat l'informe anual d'avaluació de resultats davant el mateix organisme.
  - Acreditació documental de disposar de certificat, distintiu o reconeixement empresarial en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre hòmens i dones, emés per una administració pública.
  - Protocol d'actuació, vigent contra la discriminació i l'assetjament moral, contra l'assetjament sexual i per raó de sexe i per a la promoció de la igualtat efectiva de dones i homes.

  o) Si és el cas, documentació acreditativa de les circumstàncies rellevants per a la valoració de l'expedient.

  2.2. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL:

  A més, en el cas d'aquestes ajudes haurà de presentar-se la següent documentació addicional prevista en els articles 20.2 i 21.1 de l'Ordre 22/2018, segons siga procedent:

  a) Certificat del secretari de l'entitat en què conste, en data publicació de la corresponent convocatòria, la identificació de les agrupacions, associacions, gremis, federacions i altres unions, vinculats a l'entitat sol·licitant, si és el cas, o nombre d'empreses vinculades amb expressió de què exerceixen activitat comercial o artesana, segons siga procedent, d'acord amb el que establix l'article 6.9 o 6.10 de l'Ordre 22/2018. A aquest certificat s'acompanyarà acreditació bancària del nombre de rebuts periòdicament girats als associats per al pagament de les quotes, o a falta d'això documentació equivalent. En cas de discrepància i als efectes de còmput d'associats es considerarà la quantitat mes baixa de les dos.

  b) Memòria de l'entitat sol·licitant en què es motiven les accions proposades en relació amb els objectius que es pretenen aconseguir, amb els seus associats directes o indirectes i amb expressió dels mitjans personals, materials i tècnics amb el que compte per a dur a terme les actuacions plantejades.

  c) Document acreditatiu de l'obtenció d'algun tipus de reconeixement de qualitat en la gestió,vigent, emés per un organisme públic.

  Impresos associats

  [ANEXINTE] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ ENS INTERMEDIS. COMERÇ I ARTESANIA

  [MECMMOAS] MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L'ACTUACIÓ: MERCATS DE QUALITAT (CMMOAS)

  [CERTASOC] CERTIFICAT D'ASSOCIATS (COMERÇ)

  [DECRESS] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO OBLIGACIÓ FRONT A LA SEGURETAT SOCIAL

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [RELGASTP] RELACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL (FASE JUSTIFICATIU)

  [RELGASTCJ] RELACIÓ DE DESPESES DEL COMPTE JUSTIFICATIU (ENTS INTERMEDIS)

  [DECRECO] DECLARACIÓ RESPONSABLE A PRESENTAR AMB LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ. COMERÇ, CONSUM I ARTESANIA (Art. 34.5 de la Llei 38/2003)

  [DECFINEI] DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE FINANÇAMENT DE LES ACTUACIONS (ENTES INTERMEDIOS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.- El PROCEDIMENT per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'article 12 de l'Ordre 22/2018.

  2.- ESMENA.
  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye la documentació que d'acord amb l'Ordre 22/2018 resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, es considerarà que desistix de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.
  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en la direcció següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450 (veure enllaç directe en este tràmit).

  3.- La comprovació de l'existència de dades no ajustats a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que se li tinga per desistit de la seua petició, després d'una resolució que haurà de ser dictada de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  4.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.
  Examinades les sol·licituds, aquelles que complisquen i acrediten els requisits d'esta orde seran avaluades per la Comissió Qualificadora fixada en l'article 11.4 de l'Ordre 22/2018, el règim jurídic de la qual serà l'establit per als òrgans col·legiats en la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  5.- RESOLUCIÓ.
  - Correspon a la persona titular de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania, o òrgan en qui delegue, dictar la resolució de la concessió de les subvencions convocades.
  - El termini màxim per a la resolució i notificació de les sol·licituds que es formulen per a la concessió de les ajudes convocades serà de SIS MESOS comptats des de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  - Transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de l'ajuda, en els termes que preveu la legislació vigent de procediment administratiu comú.
  - La resolució es publicarà, a més de en la web gva Oberta, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) en els termes establits en l'article 12 de les bases reguladores i amb els efectes establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Als efectes de l'avís de la publicació de les notificacions en el DOGV els interessats hauran de facilitar un correu electrònic.
  - Esta publicació:
  . Substituirà la notificació, i tindrà els seus mateixos efectes ja que es tracta d'un procediment de concurrència competitiva. La data de la publicació serà la que es considere als efectes de notificació.
  . Inclourà l'expressió de la convocatòria, del programa i crèdit pressupostari a què s'imputen les subvencions atorgades, beneficiari, quantitat concedida i finalitat de la subvenció.
  - La resolució inclourà, si és el cas, l'import de l'ajuda en equivalent de subvenció en brut, així com el seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat , d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant per a això el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que establixen els arts. 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa . En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició d'ambdós recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=739

  Tramitació

  1.- La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.
  Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació».
  Entre estos sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS DAVANT LA GENERALITAT per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible en:
  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora.
  3.- Si feu clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el/los formulari/s web, annexar la documentació omplida i firmada digitalment que ha d'aportar-se i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.
  Hi ha unes INSTRUCCIONS per a ajudar en eixa tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en este tràmit).
  4.- Respecte dels DOCUMENTS que s'han d'ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en l'ordinador, de manera que posteriorment pugau incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les firmes digitals de la/es persona/es o entitat/s que el/s subscriga/guen.
  - En este tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar.
  * Y en l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (a més de en el propi tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i reomplibles de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas.
  Si hi ha model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o demanats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents.
  5.- Teniu MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En el cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Vegeu les definicions de l'article 6 de l'Ordre 22/2018.

  Criteris de valoració

  Vegeu el que disposa l'article 10.2 de l'Ordre 22/2018.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 13 de l'Ordre 22/2018.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal a aquells subjectes que siguen responsables de les mateixes i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inscripció en el Registre de Representants davant la Generalitat

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per a el foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L352/1 de 24/12/2013).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV núm.7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm.7500, de 08/04/2015).
  - Ordre 22/2018, de 22 de novembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania ((DOGV nº 8433, de 28/11/18).
  - Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm. 8453, de 28/12/2018).
  - Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2019 de les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania (DOGV núm.8453, de 28/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu Ordre de 22 de novembre de 2018 (bases reguladores)

  Vegeu Resolució de 17 de desembre de 2018 (convocatòria)

  Vegeu Extracte de la Resolució de 17 de desembre de 2018

  Llistat de seguiment

  Resolució de 18 de juny de 2019 de concessió d'ajudes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.