• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN TERMES I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC. EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (*ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU *CORRECIÓN D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/20220).

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el registre de la modificació o l'adaptació dels estatuts de les associacions.

  Objecte del tràmit

  Modificació dels estatuts d'una associació ja inscrita en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, bé siga per a adaptar-los a la nova Llei orgànica 1/2002, d'associacions, bé siga per a qualsevol altra modificació de l'anterior text estatutari.

  Hi ha un tràmit específic, denominat "comunicació d'obertura, trasllat o clausura de delegacions o establiments d'associacions a la Comunitat Valenciana", a aquests efectes, en la informació PROP.

  Inici
 • Taxes

  No subjecte a pagament de taxa.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any per a qualsevol modificació en general.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y LIBERTADES PÚBLICAS - CASTELLÓN
  C/ MAJOR, 78Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I LLIBERTATS PÚBLIQUES - ALACANT
  RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ, 41Ver plano
  03002 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-TORRE 5Ver plano
  46018 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_Z&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18496

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Imprés de sol·licitud en dos exemplars, diferent segons es tracte d'una modificació estatutària o d'una adaptació a la Llei orgànica 1/2002.

  2. Acta de la reunió de l'assemblea general de l'associació o certificat de l'acord de modificació adoptat en assemblea general extraordinària, en la qual es farà constar un extracte de les modificacions (dos exemplars o tres en el cas d'associacions de mares i pares d'alumnes).

  3. Estatuts en dos exemplars o en tres, en el cas d'associacions de mares i pares d'alumnes.

  Per a l'adaptació dels estatuts a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, caldrà indicar aquest fet en el certificat de l'assemblea general i, a més, presentar:

  4. Actualització de l'òrgan de representació (hi ha un model normalitzat).

  5. Dos exemplars de la certificació d'activitat i funcionament (hi ha un model normalitzat).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ DE MODIFICACIÓ ESTATUTÀRIA

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ D'ESTATUTS ADAPTATS A LA LLEI ORGÀNICA 1/2002, DE 22 DE MARÇ

  CERTIFICAT DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  CERTIFICAT D'ACTIVITAT I FUNCIONAMENT

  CERTIFICACIÓ DE MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

  MODEL D'ESTATUTS MODIFICATS. ASSOCIACIONS

  MODELS D'ESTATUTS D'ASSOCIACIONS JUVENILS (SECCIÓ 3a)

  ESTATUTS AMPAs

  COMUNICACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA (ASSOCIACIONS - FEDERACIONS - CONFEDERACIONS I UNIONS D'ASSOCIACIONS)

  MODEL D'ESTATUTS MODIFICATS PER AL REGISTRE D'UNA FEDERACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud, documentació requerida.

  - Revisió de la documentació.

  - Si aquesta és correcta, l'Administració resoldrà favorablement.

  - Finalment s'inscriurà la modificació dels estatuts.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant del secretari autonòmic de justícia en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la data en què tinga lloc la notificació de l'acte si aquest és exprés. Si no ho és, el termini d'interposició del recurs d'alçada serà de tres mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu.

  El recurs es pot interposar davant de l'òrgan que dicte l'acte que s'impugna o davant del competent per a resoldre'l (art. 121 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 01/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).
  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació.
  Per a això, cal tindre en compte que:
  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.
  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp
  "SOL·LICITUD"
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.
  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació (BOE núm. 73, de 26/03/2002).
  - Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008, de la Generalitat, d'associacions de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5900, de 25/11/08).
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març.

  Vegeu la Llei 14/2008, de 18 de novembre de 2008.

  Vegeu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.