Declaració responsable referent a l'activitat de les empreses de turisme actiu i ecoturisme en la Comunitat Valenciana. Adaptació al Decret 4/2024, regulador del turisme actiu i l'ecoturisme en la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211680
|
Codi GVA: 16214
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Este tràmit té per objecte:

 

1.- Posar en coneixement de l'administració turística qualsevol circumstància que afecte l'activitat de les empreses que es dediquen al turisme actiu i a l'ecoturisme en la Comunitat Valenciana: INICI, CESSAMENT D'ACTIVITAT O MODIFICACIONS (canvi de denominació, titularitat, període de funcionament i/o activitat).

Per a això s'emplenarà la DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ACTIVITAT D'EMPRESES DE TURISME ACTIU I ECOTURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

 

2.- L'ADAPTACIÓ al decret regulador de l'activitat de les empreses de turisme actiu i ecoturisme de les quals ja estiguen inscrites en esta tipologia en el Registre de Turisme, en relació amb el que es disposa en matèria de distintius, carnet i enquadrament en els grups i subgrups especificats en l'annex I del decret.

Per a això s'emplenarà la DECLARACIÓ RESPONSABLE REFERENT A L'ADAPTACIÓ AL DECRET REGULADOR D'EMPRESES DE TURISME ACTIU I ECOTURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANA, podent-se donar dos casos:

 

a) Adaptació amb declaració de realització de noves activitats no declarades anteriorment, considerant-se també nova activitat aquella que es realitzara i actualment quede enquadrada en l'epígraf d'ecoturisme. En este cas s'HAURÀ DE PRESENTAR MEMÒRIA DE LES NOVES ACTIVITATS.

 

b) Adaptació sense declaració de realització de noves activitats. En eixe cas NO S'HAURÀ DE PRESENTAR NOVA MEMÒRIA.

 

Totes dues Declaracions Responsable les pot trobar en l'apartat FORMULARIS, havent-se de realitzar l'adaptació corresponent en el termini màxim de dos anys des del 12/02/2024.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

DEFINICIONS:

 

1. Empreses de turisme actiu: Són les dedicades a proporcionar al públic en general, de manera habitual i professional, mitjançant preu, activitats turístiques d'esbarjo, esportives i d'aventura que es practiquen servint-se, sense degradar-los, bàsicament dels recursos que oferix la pròpia naturalesa en el mitjà en què es desenvolupen i a les quals és inherent el factor risc o cert grau de destresa per a la seua pràctica. Per a la pràctica de les activitats disposaran d'equips i material homologats i, excepcionalment, es podran utilitzar recursos diferents als que oferix la naturalesa.

 

2. Empreses d'ecoturisme: Són aquelles que realitzen activitats turístiques dirigides al públic en general, de manera habitual i professional, mitjançant preu en espais naturals de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de conéixer, interpretar i contribuir a la conservació del territori, del patrimoni etnogràfic rural i natural, a l'educació ambiental, i a l'observació d'espècies de flora i fauna com també llocs d'interés geològic, sense generar impactes sobre el mitjà i repercutint positivament en la població local.

 

3. Activitats de turisme actiu i ecoturisme: Seran considerades activitats de turisme actiu i ecoturisme les relacionades, amb caràcter orientatiu i no exhaustiu, en l'Annex I d'este decret.

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

1. Les empreses (persones físiques o jurídiques) dedicades al turisme actiu i a l'ecoturisme, que tinguen la seua seu o domicili social o vulguen establir-se o prestar els seus servicis amb caràcter reiterat dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, hauran de presentar declaració responsable abans de l'inici de la seua activitat. Es considera caràcter reiterat la realització d'activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant més de deu dies naturals, continuats o no, dins de cada any natural.

 

2. Les empreses de turisme actiu i ecoturisme legalment establides, que tinguen la seua seu o domicili social en altres comunitats autònomes o estats membres de la Unió Europea, podran prestar lliurement els seus servicis sense necessitat de presentar declaració responsable quan, de manera no reiterada, desenvolupen activitats en el territori de la Comunitat Valenciana.

Es considera caràcter reiterat la realització d'activitats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana durant mes de deu dies naturals, continuats o no, dins de cada any natural.

 

EXCLUSIONS:

 

No es consideren empreses de turisme actiu ni d'ecoturisme:

 

1. Els clubs i federacions esportives quan organitzen la realització d'activitats en el medi natural, dirigides exclusivament als seus associats o federats i no al públic en general.

 

2. Els centres docents de titularitat pública o privada, quan organitzen activitats complementàries o activitats extraescolars dirigides exclusivament al seu alumnat.

 

3. Les empreses les activitats vinculades de les quals al turisme actiu o a l'ecoturisme es limiten a la venda, arrendament o préstec d'ús del material necessari per a la seua pràctica.

 

Requisits

1. Les empreses de turisme actiu i ecoturisme, per a realitzar les activitats que li són pròpies, hauran de disposar de:

 

a) Les llicències o autoritzacions municipals, sectorials o d'una altra índole exigides per la normativa vigent o, si és el cas, haver formulat les comunicacions prèvies o declaracions responsables que resulten preceptives per a l'exercici de les activitats que es pretenen desenvolupar.

 

b) Pòlisses dels contractes d'assegurances, en els termes establits en l'article 9 del decret regulador del turisme actiu i l'ecoturisme en la Comunitat Valenciana.

 

c) Un/a responsable tècnic que supervise la preparació i execució de les activitats oferides i aprove les fitxes de cada activitat.

 

d) Un domicili o seu social.

 

2. Els locals que, si és el cas, dispose l'empresa s'identificaran amb una placa o distintiu que en tot cas contindrà el número d'inscripció en el Registre, i hauran de comptar amb els requisits que la normativa específica requerisca en funció de l'activitat.

 

3. A l'interior dels locals i en lloc visible s'exposaran els preus fixats per als servicis oferits i la indicació que l'establiment disposa de fulles de reclamacions a la disposició de la clientela.

 

4. Les mateixes obligacions d'informació regixen respecte de les pàgines de les empreses de turisme actiu i ecoturisme que operen per Internet.

 

ASSEGURANCES

1. Amb la finalitat de cobrir els possibles riscos derivats de la prestació dels servicis, les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme hauran d'assegurar la responsabilitat civil amb un capital assegurat mínim de 600.000 euros per sinistre i anualitat, i una franquícia màxima de 600 euros.

 

2. Les empreses també hauran de subscriure una assegurança d'accidents, de rescat, trasllat i assistència sanitària.

 

3. Els contractes d'assegurances hauran de mantindre la seua vigència durant tot el temps de prestació de l'activitat o activitats. Les empreses hauran de tindre a la disposició de la Conselleria competent en matèria de turisme el certificat de la companyia asseguradora o del distribuïdor d'assegurances que acredite el compliment dels requisits d'este decret i la vigència.

 

PERSONAL. RESPONSABLE TÈCNIC, PERSONES MONITORES I GUIES.

 

1. Les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme disposaran d'un número suficient de personal qualificat, persones monitores, guies i instructors, per a garantir la correcta prestació del servici contractat, assessorant i, si és el cas, acompanyant, a les persones usuàries o grups organitzats que contracten els seus servicis.

En les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme existirà un responsable tècnic encarregat de la preparació i organització de les activitats oferides, qui haurà de comptar amb la qualificació exigida per a desenvolupar l'activitat. El responsable tècnic haurà d'elaborar una fitxa tècnica per cada activitat, el contingut de la qual s'adequarà al que s'establix en l'article 14.2.h) del decret regulador del turisme actiu i l'ecoturisme en la Comunitat Valenciana.

 

2. El personal haurà d'estar degudament identificat com a treballador de l'empresa per a la qual presta els seus servicis, havent d'exhibir el distintiu de l'empresa grandària carnet, de conformitat amb el model que figura en l'Annex IV del decret regulador del turisme actiu i l'ecoturisme en la Comunitat Valenciana.

Els carnets se sol·licitaran al correu electrònic ecoactivo_turismo@gva.es emplenant l'escrit SOL·LICITUD DE CARNETS PROFESSIONALS D'EMPRESES DE TURISME ACTIU I ECOTURISME que pot trobar en l'apartat FORMULARIS.

 

3. El personal de les empreses de turisme actiu i ecoturisme comptarà amb les competències i capacitats necessàries per a la realització de les activitats. Estes competències i capacitats seran acreditades mitjançant títols oficials o mitjançant altres titulacions, acreditacions o certificats de professionalitat que resulten de les lleis estatals i de la resta de l'ordenament jurídic vigent a cada moment, i que es corresponga amb els criteris que es relacionen a continuació:

 

a) Per a les activitats que figuren en el Grup A de l'Annex I: Titulació, diploma o certificats expedits per l'administració, institució pública, federació esportiva o centre de formació oficial reconegut per l'administració, amb càrrega formativa específica superior a *100h i continguts directament relacionats amb l'activitat a realitzar. Es prendran com a referència per a este grup les unitats de competència reconegudes en el Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

 

b) Per a les activitats que figuren en el Grup B de l'Annex I: Titulacions específiques de l'activitat a realitzar dels Ensenyaments Esportius de Règim Especial, Títol de Tècnic esportiu en la modalitat i nivell específic per a l'activitat que es realitze, obtingut mitjançant la formació professional o la regulació dels ensenyaments esportius, Certificat de professionalitat específics de l'activitat a realitzar, altres titulacions incloses en la Llei 2/2022, de 22 de juliol, d'ordenació de l'exercici de les professions de l'esport i l'activitat física en la Comunitat Valenciana.

 

c) Per a les activitats que figuren en el Grup C de l'Annex I: La titulació exigida per la legislació aeronàutica, nàutica i subaquàtica per a la instrucció o acompanyament de la clientela en la pràctica d'activitats aèries, nàutiques o subaquàtiques, així com hauran de disposar també del permís, llicència o carnet que siga exigible per al desenvolupament de l'activitat.

 

4. Les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme hauran d'acreditar que el seu personal tècnic té una formació inicial en rescat i primers auxilis en la naturalesa, basada en els protocols internacionals i simulacres realistes als parcs d'aventura i/o en els entorns naturals específics on es realitzen les activitats de turisme actiu i ecoturisme, amb una càrrega lectiva mínima de 40 hores. Esta obligació es considera acreditada quan el currículum o pla d'estudis de les formacions relacionades amb l'activitat, incloguen mòduls o assignatures de primers auxilis amb les citades càrregues lectives. Així mateix s'acreditarà la formació del personal en seguretat i prevenció de riscos d'un mínim de 10 hores.

Les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme han de mantindre actualitzades les competències en rescat i primers auxilis del seu personal tècnic, mitjançant la realització, almenys cada dotze mesos, de simulacres i pràctiques en matèria de procediments de rescat i primers auxilis en la naturalesa i/o als parcs d'aventura on es realitzen les activitats de turisme actiu i ecoturisme. Les empreses de turisme actiu i d'ecoturisme hauran de portar un registre d'estos simulacres i pràctiques, fent constar la data, duració, lloc de realització, escenaris i pràctiques realitzades, i les persones que han participat activament.

 

5. En el cas del treball habitual amb persones menors, el personal tècnic haurà d'estar en possessió de certificació negativa expedida pel Registre Central de delinqüents sexuals.

 

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE TITULACIONS I FORMACIÓ:

 

* Si vosté posseïx experiència laboral o formació no certificable i desitja acreditar oficialment les seues competències professionals, pot informar-se en l'email: acredita@gva.es.

 

* Si desitja informació sobre les possibles ofertes formatives que s'ajusten a les seues necessitats, pot realitzar la consulta en l'email: orientaciofp@gva.es.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La declaració responsable haurà de presentar-la el titular o els representants degudament acreditats en el Registre de Representants de la ACCV. - Per a actuar en representació d'una altra persona física o jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la...
Saber més
Observacions

REPRESENTACIÓ. A més de la inscripció en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació (ACCV), l'article 32.3 del Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics, establix que la...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

 

- Inici de l'activitat: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.

- Modificacions: una vegada realitzades les modificacions.

- Cessament: quan es produïsca.

- Període de funcionament: els titulars de les empreses de turisme actiu i ecoturisme, posaran en coneixement de l'administració turística el seu període de funcionament i les variacions que es produïsquen en este, amb vista a que puga facilitar-se als usuaris turístic informació concreta i veraç sobre la disponibilitat dels servicis oferits.

Documentació
- Els qui pretenguen desenvolupar l'activitat de turisme actiu o ecoturisme, o ambdues conjuntament, de manera reiterada, hauran de presentar una declaració responsable per mitjans electrònics, dirigida al servici territorial de turisme de la província en la qual se situe la seu social de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
La relació amb les persones o entitats interessades es realitzarà, tant per a les persones físiques com jurídiques, mitjançant mitjans electrònics, d'acord amb el que es preveu en l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert

L'aportació de documentació es podrà realitzar en qualsevol moment del procediment anterior a la seua resolució, sempre que l'expedient no este arxivat. Si l'administració li haguera requerit documentació, esta s'aportarà en el termini que s'haja establit en el requeriment.

Descripció

Este tràmit referent a l'activitat de les empreses de turisme actiu i ecoturisme, permet l'aportació de documents a un expedient ja obert (no resolt ni arxivat), a través del següent enllaç: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18340 L'aportació es pot realitzar per iniciativa de...

Saber més
Documentació
Quan la presentació de documentació es realitze per iniciativa de l'interessat, este aportarà els documents que considere pertinents. Si es tracta d'un requeriment de l'administració, s'aportaran els documents que se sol·liciten en este.

Resolució

Efecte silenci / Esgota via administrativa
Desestimatori
/ No
Recurs que procedeix contra la resolució
Alçada
Observacions

Contra la Resolució d'este procediment procedix RECURS D'ALÇADA davant la persona titular de la DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME, dins del termini d'un mes, comptat des de l'endemà de la notificació de la Resolució, d'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 121 i 122 de la Llei del...

Saber més
Òrgans resolució
Sancions
Serà aplicable el que es disposa en la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana i en el Decret 15/2020, de 31 de gener, del Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana.