Sol·licitud per a la inscripció en el Registre d'organismes de certificació administrativa (OCA) en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Conselleria de Justícia i Interior

Codi SIA: 211720
|
Codi GVA: 16454
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Sol·licitud per a la inscripció en el Registre d'organismes de certificació administrativa (OCA) en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* CONCEPTE I FUNCIONS DELS OCA 1. Als efectes d'esta norma, s'entendrà per organisme de certificació administrativa (OCA) tota persona física o jurídica amb capacitat d'obrar que, degudament inscrita en el registre que es crea, exercisca funcions de comprovació, informe i certificació en l'àmbit...

Saber més
Normativa
 • Llei 8/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, per la qual es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA) (DOGV núm. 6912 de...
 • Decret llei 4/2012, del Consell, de 29 de juny, pel qual es regulen els organismes de certificació administrativa (OCA) (DOCV núm. 6810 de...
 • Decret 7/2014, del Consell, de 10 de gener, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2012, de la Generalitat, de 23 de novembre, per la qual es regulen...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Persones físiques o jurídiques amb capacitat d'obrar que exercisquen funcions de comprovació, d'informe i de certificació en l'àmbit de la normativa vigent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. En tot cas, estaran obligats a relacionar-se a través de...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Una vegada presentada la sol·licitud i la documentació requerida, la conselleria competent encarregada del registre procedirà a l'estudi d'aquesta. En el supòsit de documentació incompleta o inexacta, es requerirà la persona interessada perquè en el termini de deu dies hàbils procedisca a...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. Per a la inscripció correcta en el registre, cal presentar la sol·licitud davant de la conselleria competent en matèria d'espectacles. A aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar la documentació següent: a) Documents acreditatius de la representativitat del signant de la sol·licitud quan es...
Saber més
Taxa o pagament

MODEL 046: TAXA PER LA INSCRIPCIÓ/RENOVACIÓ EN EL REGISTRE D'ORGANISMES DE CERTIFICACIÓ ADMINISTRATIVA (OCA) INSCRIPCIÓ: OCA TIPUS A: 91,71 €. OCA TIPUS B: 137,57 €. OCA TIPUS C: 183,42€. RENOVACIÓ: OCA TIPUS A: 22,93 €. OCA TIPUS B: 45,86 €. OCA TIPUS C: 68,78 €.

Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més
Presencial

a) En el registre electrònic de l'administració o l'organisme a què es dirigisquen, així com en la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1. - L'Administració general de l'Estat. - Les administracions de les comunitats autònomes. - Les entitats...

Saber més

Resolució

Termini màxim
Una vegada instruït el procediment, la conselleria competent podrà: a) Estimar la sol·licitud presentada i procedir a la inscripció com a OCA de la persona física o jurídica en el Registre d'organismes de certificació administrativa. A aquest efecte, se li atorgarà un número d'inscripció en...
Saber més