Ajudes a l'impuls a la internacionalització de pimes exportadores de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024 (INTPRM). Internacionalització

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 211788
|
Codi GVA: 16796
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

La concessió d'ajudes a fi d'impulsar la internacionalització de pimes exportadores de la Comunitat Valenciana i la promoció dels seus productes (béns i/o servicis) en l'exterior, així com contribuir a la realització d'accions promocionals que permeten incrementar i consolidar la presència d'estes en els mercats internacionals.

 

En concret:

 

A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT

 

Tenen la consideració d'accions susceptibles de suport LES QUE S'INDIQUEN A CONTINUACIÓ (en els termes previstos en el resolc quint de la Resolució de convocatòria i atenent en tot cas les particularitats assenyalades respecte a cadascuna d'elles), REALITZADES ENTRE l'1 de JUNY de 2023 I el 31 de MAIG de 2024 (tots dos dies inclosos), SEMPRE QUE queden degudament descrites i justificades en la memòria que ha de presentar-se al costat de la sol·licitud:

 

1. Participació en certàmens firals internacionals:

 

1.1. Participació, de forma agrupada o individual, en els certàmens firals internacionals celebrats EN l'ESTAT ESPANYOL i reconeguts amb este caràcter per la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

 

1.2. Participació, de forma agrupada o individual, en fires internacionals que se celebren FORA de l'estat espanyol.

 

2. Despeses d'allotjament, desplaçament i derivats de la realització de proves PCR o altres proves diagnòstiques de COVID-19 obligatòries, realitzats per persones amb relació laboral amb l'empresa i que s'incloguen en el pla de promoció internacional detallat en la memòria que es presente.

 

3. Despeses relacionades directament amb determinades accions de màrqueting per a l'execució del pla de promoció internacional detallat en la memòria, amb un import màxim de 30.000 euros.

 

4. Servicis relacionats amb el procés de registre de marca i vigilància o altres servicis de propietat industrial anara d'Espanya, a excepció de les taxes.

 

5. Servicis relacionats amb el procés de certificació, homologació i registre necessaris per a la comercialització internacional dels productes.

 

6. Adaptació de la pàgina web i del material promocional, tant en format físic com digital, al mercat internacional, amb un import màxim de 30.000 euros.

 

7. Despeses per nova contractació de personal qualificat, contractat per a executar el pla de promoció internacional de l'empresa.

 

8. Altres servicis i despeses directament relacionades amb la realització o participació en accions de promoció internacional, realitzades de manera virtual o presencial, per a captació i /o consolidació de clientela a l'estranger.

 

9. Derivat del conflicte del Mar Roig, despeses no corrents i imprevisibles, assumits per l'empresa valenciana.

 

 

B) NO es consideren SUBVENCIONABLES:

 

- Tant les despeses especificades així en detallar en el resolc quint de la Resolució de convocatòria les accions susceptibles de suport.

 

- Com els expressament indicats com NO subvencionables en l'article 17 de l'Orde 13/2016 de bases reguladores i el punt 10 d'eixe resolc quint.

 

 

* IMPORTANT: atendre l'àmplia i detallada descripció continguda en el RESOLC QUINT (ampliada amb el que es preveu en el resolc OCTAU) de la Resolució de convocatòria.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
EsmenaTermini obert
Observacions

 

A) Qualsevol ACLARIMENT, CONSULTA O INFORMACIÓ ADDICIONAL sobre el CONTINGUT d'aquestes ajudes ha de remetre's a la següent adreça de correu electrònic: dg_internacionalizacion@gva.es

 

 

A més, a l'efecte de qualsevol aclariment, s'ha elaborat una GUIA de la convocatòria disponible en l'apartat "Ajudes i subvencions" de l'àrea d'Internacionalització de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (enllaç directe en l'apartat "Informació bàsica > Enllaços" d'este tràmit).

 

 

B) Incidències exclusivament INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en el corresponent enllaç directe del subapartat "Enllaços" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit.

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Informació bàsica > Enllaços" d'este tràmit).

 

* IMPORTANT: es tracta d'un formulari exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

 

Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

1. Podran ser beneficiàries de les ajudes les petites i mitjanes empreses (pimes), amb personalitat jurídica pròpia i domicili social i fiscal a la Comunitat Valenciana, que s'especifiquen en cada apartat de la resolució de convocatòria.

 

 

2. PIMES

 

2.1. Als efectes d'aquestes ajudes s'entendran per PIMES aquelles empreses que complisquen els requisits següents:

 

a) Que donen treball a menys de 250 persones.

 

b) Que el seu volum de negocis anual no excedisca els 50 milions d'euros o que el seu balanç general anual no excedisca 43 milions d'euros.

 

2.2. El còmput dels límits efectius assenyalats s'efectuarà tal com disposa l'annex I - "Definició de PIME" del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUEL 187, de 26 de juny de 2014). (Vegeu l'enllaç a aquesta norma en l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit de la Guia Prop).

 

 

3. De conformitat amb el que es disposa en l’article 1 del Reglament (UE) núm. 2831/2023, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DOUE L de 15 de desembre de 2023) no podran ser beneficiàries d’ajudes les empreses a les quals es referix el resolc vinté, apartat segon, de la Resolució de convocatòria.

 

 

4. En el cas D'EMPRESES VINCULADES, quan les accions susceptibles de suport siguen per a productes (béns i/o servicis) amb el mateix nom comercial, només una d’estes podrà sol·licitar les ajudes.

 

No s’acceptaran operacions amb persones o entitats vinculades a l’empresa beneficiària, i s’entendran com a tals aquelles en les quals concórrega alguna de les circumstàncies assenyalades en el punt 2 de l’article 68 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

 

D’acord amb l’article 2.2 del Reglament (UE) núm. 2831/2023, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023, les empreses vinculades es consideraran una única empresa a l’efecte de l’aplicació de la norma de minimis.

 

 

5. Les empreses beneficiàries hauran de comptar amb productes (béns i/o servicis) propis.

 

 

6. S'EXCLOUEN EXPRESSAMENT les empreses que ofereixen serveis de distribució o intermediació, excepte en el cas que formen part d'un grup empresarial i es tracte de productes propis fabricats per una de les empreses del grup i així es declare en l'imprés “DECPYMEL - model de declaració de la condició de pime” (disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat al present tràmit de la Guia Prop).

 

 

7. NO es consideraran empreses beneficiàries les corporacions, les associacions, les fundacions i els col·legis professionals.

 

 

8. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en els subapartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" de l'apartat "Informació bàsica" d'este tràmit.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ telemàtica DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA (INCLOSA LA DE JUSTIFICACIÓ) per a l'obtenció d'aquestes ajudes. 1.1. IMPORTANT: - Els formularis web de sol·licitud i de projecte d'actuació (juntament amb la documentació annexa exigida) s'han d'omplir i signar...
Saber més
Criteris de valoració
Per a atorgar les subvencions es tindran en compte els criteris següents, que seran valorats individualment per a cada cas i d'acord amb el que s'ha previst en el RESOLC ONZÉ de la Resolució de convocatòria: a) a) Solidesa del pla de promoció internacional: fins a 25 punts. b) b) Diversitat de...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

 

Podran sol·licitar-se estes ajudes DES DEL dia 06 de MAIG de 2024 FINS AL dia 21 de JUNY de 2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria publicada en el DOGV núm. 9836, de 25/04/2024).

 

 

* NOTA: LA PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA D'ESTES AJUDES ES REALITZARÀ EN EL MATEIX MOMENT DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.

 

 

Documentació
1. SOL·LICITUD, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el tràmit telemàtic. * Cada sol·licitant ha de presentar UNA ÚNICA SOL·LICITUD de subvenció. * En formulari web de sol·licitud de subvenció han d'emplenar-se, entre altres, les següents dades i declaracions: a) Dades de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  L'esmena o aportació de documentació ha de realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC de la Guia Prop denominat "Aportació de documentació d'un expedient de sol·licitud d'ajudes de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme", l'enllaç directe del qual està disponible en els...

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent és de SIS MESOS, a comptar de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds. Una vegada transcorregut el termini sense que haja recaigut una resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA DE L'AJUDA 1.1.- Aquestes ajudes podran arribar fins al 50 % del cost (IVA exclòs) de les accions susceptibles de suport sol·licitades, corresponent a les despeses que s'especifiquen com a subvencionables en la resolució de convocatòria corresponent. S'estableix en 100.000,00 euros...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  1. Obligacions generals de les beneficiàries: les previstes en l'article 3 de l'Orde 13/2016 de bases reguladores, el resolc tercer de la Resolució de convocatòria i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 2. Obligacions addicionals de les beneficiàries sobre...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i en contra d'aquesta es pot interposar, potestativament, un recurs de reposició davant de l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de notificació de la resolució, o un recurs contenciós administratiu davant de la Sala...

  Saber més
  Sancions
  Les previstes en l'article 23 de l'Orde 13/2016 de bases reguladores, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.