Sol·licitud d'autorització de Pla de Treball genèric, o específic, o específic successiu (anàleg), per a activitats amb Amiant. Treball.

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211867
|
Codi GVA: 17134
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la presentació DAVANT l'AUTORITAT LABORAL competent de la Comunitat Valenciana i sotmetre a la seua aprovació el Pla de Treball genèric, o específic, o específic successiu (anàleg), que el/la empresari/ària ha d'elaborar abans del començament de cada treball amb el risc d'exposició a l'amiant inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant (vegeu enllaç directe a aquesta norma en l'apartat "Normativa" d'aquest tràmit).

 

 

- ÀMBIT D'APLICACIÓ

 

Els Pla de Treball han de contemplar les operacions i activitats en les quals les persones treballadores estan exposades o siguen susceptibles d'estar exposades a fibres d'amiant o de materials que ho continguen. Les operacions i activitats expressament incloses en l'article 3.1 del citat RD 396/2006 són:

 

a) Treballs de demolició de construccions on existisca amiant o materials que ho continguen.

b) Treballs de desmantellament d'elements, maquinària o utillatge on existisca amiant o materials que ho continguen.

c) Treballs i operacions destinades a la retirada d'amiant, o de materials que ho continguen, d'equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.

d) Treballs de manteniment i reparació dels materials amb amiant existents en equips, unitats (com ara vaixells, vehicles, trens), instal·lacions, estructures o edificis.

e) Treballs de manteniment i reparació que impliquen risc de despreniment de fibres d'amiant per l'existència i proximitat de materials d'amiant.

f) Transport, tractament i destrucció de residus que continguen amiant.

g) Abocadors autoritzats per a residus d'amiant.

h) I totes aquelles altres activitats o operacions en les quals es manipulen materials que continguen amiant, sempre que existisca risc d'alliberament de fibres d'amiant a l'ambient de treball.

 

Quan les persones treballadores puguen estar exposades de manera esporàdica, quan la intensitat de les exposicions siga baixa i els resultats de l'avaluació prevista en l'article 5 del RD 396/2006 indiquen clarament que no se sobrepassarà el valor límit d'exposició a l'amiant en l'àrea de la zona de treball, resultaran d'aplicació les previsions de l'apartat 2 de l'article 3 d'eixa norma.

 

 

- CONTINGUT DEL PLA DE TREBALL

 

El Pla de Treball haurà de preveure almenys les mesures necessàries per a garantir la seguretat i salut de les persones treballadores que vagen a dur a terme les operacions i activitats amb amiant, que estan recollides en l'article 11.2 del RD 396/2006.

 

Els Plans de Treball genèrics es poden presentar quan es tracte d'operacions de curta duració amb presentació irregular o no programables amb antelació, especialment en els casos de manteniment i reparació. En aquests casos, l'empresari podrà substituir la presentació d'un pla per cada treball per un pla únic, de caràcter general, referit al conjunt d'aquestes activitats, en el qual es continguen les especificacions a tindre en compte en el desenvolupament d'aquestes. No obstant això, aquest pla haurà de ser actualitzat si canvien significativament les condicions d'execució.

 

Els Plans de Treball específics successius (anàlegs), podran remetre's a l'assenyalat en els plans anteriorment presentats davant la mateixa Autoritat Laboral, respecte de les dades que es mantinguen inalterats.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

 

1) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic)

 

- Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

- Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta:

 

. Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

. O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es

 

* IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

 

En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

 

 

2) Els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran ateses mitjançant les següents adreces de correu electrònic de cada Servei Territorial competent en matèria de Treball:

 

- Servei Territorial de Treball - Alacant: stta_seg@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - Castelló: sttcs_seg@gva.es

 

- Servei Territorial de Treball - València: sttreball_valencia@gva.es

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

 

Empreses inscrites en el RERA (Registre d'Empreses amb el Risc d'Amiant)*, que realitzen operacions i activitats en les quals els treballadors estiguen exposats o siguen susceptibles d'estar exposats a fibres d'amiant o de materials que ho continguen, i especialment en totes aquelles que estan referides en l'article 3 del Reial decret 396/2006, de 31 de març.

 

* Vegeu informació sobre el RERA en els apartats "Enllaços" i "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.

 

** IMPORTANT:

 

Per a realitzar TRÀMITS TELEMÀTICS davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en eixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (vegeu també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació
A) ELABORACIÓ del Pla de Treball per a activitats amb Amiant 1. El/la empresari/ària haurà d'elaborar un Pla de Treball abans del començament de cada treball amb el risc d'exposició a l'amiant inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

Durant tot l'any i SEMPRE ABANS DEL COMENÇAMENT DE CADA TREBALL amb el risc d'exposició a l'amiant inclòs en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006, de 31 de març.

 

 

Documentació
* Important: atenga també a l'indicat en l'apartat d'aquest tràmit denominat "PRESENTACIÓ > Telemàtica". 1. SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ de Pla de Treball per a activitats amb Amiant. En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els FORMULARIS WEB de què...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per aquesta via, presentaran la comunicació MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la...
Saber més

Esmena

Termini
Termini obert
Descripció

Per a realitzar una esmena o qualsevol altra aportació de documentació a l'expedient (voluntàriament, o previ requeriment de l'Autoritat Laboral), s'utilitzarà el TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquesta Guia Prop denominat ""Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en...

Saber més

Resolució

Termini màxim
1. L'Autoritat Laboral dictarà resolució en els termes establits en la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, pronunciant-se sobre si autoritza o no autoritza el Pla de Treball presentat per el/la empresari/ària interessat/ada. 2. El...
Saber més
Efecte silenci / Esgota via administrativa
Estimatori
/ Sí