Subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 211925
|
Codi GVA: 17358
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 15-03-2024

Fins 02-04-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Resolució de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del programa B.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
15-03-2024 al 02-04-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar les subvencions les empreses privades que siguen propietàries d'algun mitjà de comunicació  o publicació de les quals figuren en l'article quart i les societats mercantils que siguen propietàries d'agències de notícies.

Requisits

Podeu consultar l'article 3 de l'Orde 6/2021, de 22 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores del procediment de subvencions per al foment del valencià en l’àmbit dels mitjans de comunicació i publicacions privats i agències de notícies.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. L'ordenació i instrucció del procediment de concessió es farà d'acord amb l'article 11 de l'orde de bases.

2. Una vegada l'òrgan instructor determine aquelles empreses i sol·licituds que complixen els requisits establits en l'orde de bases i en la convocatòria, la comissió avaluadora regulada en l'article 13 de l'orde de bases procedirà a aplicar els criteris de valoració previstos en esta, i seguidament emetrà un informe en què es concretarà la puntuació i l'assignació econòmica atorgada a les sol·licituds presentades.

3. D'acord amb l'informe, la subdirecció general competent en política lingüística, com a òrgan instructor, formularà la proposta de resolució a l'òrgan de concessió.

4. Vista la proposta, la persona titular de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, per delegació del conseller d'Educació, Universitats i Ocupació, resoldrà la concessió o denegació de la subvenció.

 

 

 

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat onzé de la convocatòria.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Documentació
Poden consultar el resolc nové de la Resolució de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit dels mitjans de comunicació en les modalitats de premsa escrita no diària i mitjans de comunicació en línia del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La sol·licitud s'atindrà al que indica l'article 9 de l'ordre. 2. La sol·licitud, els documents adjunts, les esmenes i la documentació justificativa de la subvenció es presentaran obligatòriament a través de mitjans electrònics, d'acord amb els models normalitzats disponibles en la pàgina web...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents...

  Saber més
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  1. El termini màxim per a resoldre la concessió de les subvencions és de sis mesos, a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. 2. Una vegada transcorregut este termini sense que s'haja produït una resolució expressa, la sol·licitud haurà de considerar-se...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a esta convocatòria serà de 720.000 euros. L'import de les ajudes anirà a càrrec de la línia S0439, «Ajudes a l'emissió en valencià en mitjans de comunicació social», de l'aplicació pressupostària G01090202.422D00.4 del...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Obligacions
  Podeu consultar l'article 16 de l'Orde de bases.
  Observacions

  Contra la resolució de concessió, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició en el termini d'un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'establix en els...

  Saber més

  Desistiment

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs d'alçada

  Termini
  Termini obert

  El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran...

  Saber més
  Descripció

  Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Descripció

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació