TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2021.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 212073
|
Codi GVA: 18062
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis que duguen a terme actuacions de conservació, de millora de l'accessibilitat o de millora de la seguretat d'utilització d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES 1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que s'escometen per a esmenar les següents deficiències: a) Les detectades per l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com necessitades...

Saber més
Normativa
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE núm. 61, de 10-03-2018).
 • Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases...
 • Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a...
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que...

Saber més
Requisits

Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els següents requisits: a) Estar finalitzats abans de 1996. b) Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant , exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge. c) Que almenys el 50 per 100...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament. Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes (les comunitats de propietaris perquè no són persones físiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques, estan...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació: a) Actuacions de conservació. - Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en l'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen...
Saber més
Òrgans de tramitació
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir del endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2021, inclusivament (DOGV núm. 9099, de 03.06.2021 i DOGV núm 9018, de 16.06.2021) L'incompliment del termini de...

Saber més
Documentació
En la sol·licitud telemàtica de les ajudes es reflectiran les següents dades: - Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF. - Dades del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA 1. Ajuda general a la comunitat La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació. El pressupost s'ha de desglossar en actuacions de conservació i accessibilitat, i s'ha de consignar en el formulari...
  Saber més
  Obligacions
  Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, per delegació de la consellera d'Habitatge, Rehabilitació i Vertebració del Territori, que mitjançant la present ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un...
  Saber més
  Sancions
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,...
  Saber més