TECE - Sol·licitud d'ajudes a la rehabilitació d'edificis: actuacions de conservació, seguretat i accessibilitat. Pla 2018-2021. Convocatòria 2021.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 212073
|
Codi GVA: 18062
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 04-06-2021

Fins 29-07-2021

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Concedir ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la rehabilitació d'edificis que duguen a terme actuacions de conservació, de millora de l'accessibilitat o de millora de la seguretat d'utilització d'edificis d'habitatges de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
04-06-2021 al 29-07-2021
Observacions

A) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

 

1. ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ

Es consideraran actuacions subvencionables per a la conservació, les obres i treballs que s'escometen per a esmenar les següents deficiències:

 

a) Les detectades per l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com necessitades d'intervenció relatives a l'estat de conservació de la fonamentació, estructura i instal·lacions.

 

b) Les detectades per l'Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV) com necessitades d'intervenció relatives a l'estat de conservació de cobertes, terrats, façanes i mitgeries o altres elements comuns, incloent processos de *desamiantado.

 

2. ACTUACIONS PER A la MILLORA DE LA SEGURETAT D'UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Es consideraran subvencionables les actuacions per a la millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat dels edificis, i en particular les següents:

 

a) La instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor.

 

b) La renovació d'ascensors existents, instal·lació de *salvaescaleras, rampes o altres dispositius d'accessibilitat, incloent els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial, fins i tot l'adaptació de les instal·lacions anteriors a la normativa sectorial corresponent.

 

c) La instal·lació d'elements d'informació o d'avís com ara senyals lluminosos o sonors que permeten l'orientació en l'ús d'escales i ascensors.

 

d) La instal·lació d'elements o dispositius electrònics de comunicació entre els habitatges i l'exterior, com ara videoporters i anàlegs.

 

e) Qualsevol intervenció que millore el compliment dels paràmetres establits en el Document Bàsic del Codi Tècnic de l'Edificació DB-*SUA, Seguretat d'utilització i accessibilitat.

 

3. QÜESTIONS GENERALS PER A TOTES LES ACTUACIONS

- Totes les actuacions subvencionables anteriors podran incloure, a l'efecte de la determinació del cost subvencionable, el cost de les obres, els honoraris dels professionals intervinents, el cost de la redacció dels projectes, informes tècnics i certificats necessaris, sempre que tots ells estiguen degudament justificats. No s'inclouran impostos, taxes o tributs.

 

- El cost total subvencionable no podrà superar els costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana. S'entendran per costos mitjans de mercat de la Comunitat Valenciana els que figuren en l'edició vigent de la Base de dades de Preus de la construcció de l'Institut Valencià de l'Edificació.

 

- Necessàriament la intervenció proposada haurà d'incloure aquelles actuacions qualificades com a urgents en l'Informe d'Avaluació de l'Edifici, excepte motius excepcionals, degudament justificats, que impedisquen executar alguna d'aquestes actuacions.

 

- En les actuacions de millora de l'accessibilitat en edificis haurà de garantir-se un itinerari accessible des de la vorera fins a l'ascensor. En cas contrari, el tècnic haurà d'acreditar i justificar l'actuació proposada com l'ajust raonable possible.

 

B) INCOMPATIBILITAT DE LES AJUDES:

No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del programa de foment de la Regeneració i Renovació Urbana i Rural, del programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021.

 

Tampoc podran obtindre ajudes, aquelles comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagueren obtingut, per a la mateixa actuació, resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors amb càrrec als programes d'ajudes del Pla Estatal d'ajudes 2013-2016.

 

Més informació en: ajudesrehabilitacio@gva.es

Normativa
 • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE núm. 61, de 10-03-2018).
 • Ordre 7/2018, de 25 de juny, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de...
 • Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat d'utilització i de...
 • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 27 de maig de 2021, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, per la qual es convoquen per a l'exercici 2021 les ajudes de rehabilitació d'edificis del Programa de foment de la conservació, de la millora de la seguretat...

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

Podran ser beneficiaris i, per tant, sol·licitants de les ajudes les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris a través del representant/administrador, o els propietaris únics d'edificis d'habitatges, així com les administracions públiques propietàries d'immobles que cal rehabilitar.

 

EXCLUSIONS:

No podran obtindre aquestes ajudes les parts beneficiàries, que ja ho siguen per a la mateixa actuació, de les ajudes del Programa de foment de la regeneració i renovació urbana i rural, del Programa del foment del parc d'habitatge en lloguer ni del Programa d'habitatges per a persones majors que es regulen en el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

 

Tampoc podran obtindre ajudes les comunitats de propietaris, o propietaris únics, que ja hagen obtingut, per a la mateixa actuació, la resolució de concessió d'ajudes en convocatòries anteriors a càrrec dels programes d'ajudes del Pla estatal d'ajudes 2013-2016.

Requisits

Els edificis que s'acullen al present programa d'ajudes compliran els següents requisits:

 

a) Estar finalitzats abans de 1996.

b) Que almenys el 70 per 100 de la seua superfície construïda sobre rasant , exclosa la planta baixa, tinga ús residencial d'habitatge.

c) Que almenys el 50 per 100 dels habitatges constituïsca el domicili habitual dels seus propietaris o arrendataris en el moment de sol·licitar les ajudes.

 

Per a l'obtenció de les ajudes relacionades en aquest programa, es requereix que:

 

a) L'edifici compte amb el corresponent Informe d'Avaluació de l'Edifici (IEEV.CV), en vigor.

 

b) Les actuacions han de comptar amb l'acord de la comunitat per a l'execució de les obres, excepte en els casos d'edificis de propietari únic.

 

Termini d'execució de les obres:

 

El termini per a executar les obres de rehabilitació no podrà excedir de vint-i-quatre mesos, comptats des de la data de publicació de la resolució de concessió de l'ajuda en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Si per causes alienes al beneficiari o promotor de l'actuació la concessió de la llicència municipal, o autorització administrativa de què es tracte, es demore i no siga concedida en el termini de sis mesos des de la seua sol·licitud, el termini anterior podrà incrementar-se en sis mesos.

En el cas que l'obra no estiga acabada en els terminis límits anteriors, es podrà procedir a la denegació de les ajudes.

Les obres podran estar iniciades abans de la sol·licitud de les ajudes, sempre que no estiguen iniciades abans de la presentació telemàtica del preceptiu IEEV.CV, ni podran estar finalitzades en el moment de la sol·licitud. S'entendrà per data de terminació d'obres la que conste en el Certificat Final d'Obra o la d'expedició de l'última factura de les obres en el cas que no siga necessari aportar projecte.

 

Les obres hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2020.

Com es tramita

Procés de tramitació

La sol·licitud s'ha de formalitzar telemàticament.

 

Els particulars, propietaris únics d'edificis, sol·licitants de les ajudes (les comunitats de propietaris perquè no són persones físiques, d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, del procediment comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques i, per tant, han de disposar dels mitjans necessaris per a fer-ho), que no disposen de mitjans tècnics per a formalitzar la sol·licitud podran acudir, durant el termini de presentació de sol·licituds, a les dependències dels serveis territorials de la Conselleria situats a l'avinguda Aguilera, número 1 (03007 Alacant); avinguda de la Mar, número 16 (12003 Castelló de la Plana), i al PROP I, al carrer Gregorio Gea, número 27 (46009 València), on seran assistits per personal tècnic per a la seua presentació. En aquestes últimes dependències, mitjançant cita prèvia que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació 012 (o 963866000, des de fora de la Comunitat) o per Internet:

 

https://externo.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be

 

La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

En el termini de dos mesos des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds d'ajudes, es publicarà en la web d'aquesta conselleria la llista de sol·licituds, en què s'indicaran les que estan completes, incompletes (amb la indicació de la documentació que falta per aportar o esmenar), i les no admeses a tràmit, i aquestes publicacions tindran el caràcter de notificació a l'efecte de computar el termini per a esmenar o completar la sol·licitud presentada.

En el cas que, per motius justificats, no es poguera publicar aquesta llista en el termini assenyalat, es comunicarà en la web esmentada la nova data de publicació d'aquesta.

 

Completada la documentació, les sol·licituds presentades que complisquen els requisits exigits s'ordenaran de més a menys puntuació, atenent els criteris de baremació, i s'elaborarà la llista de sol·licituds que resultaran adjudicatàries de les ajudes, del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i de la Generalitat, en funció de l'abast de les corresponents aportacions econòmiques, estatal i autonòmica, que establisca la convocatòria d'ajudes.

 

En cas d'igualtat de puntuació, prevaldrà la sol·licitud amb el número més baix de registre telemàtic d'entrada.

La resolució de concessió d'ajudes es publicarà en el portal de www.gva.es, així com en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista definitiva mitjançant un missatge de text SMS.

 

La publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana substituirà la notificació individual de la resolució, d'acord amb el que preveu la legislació del procediment administratiu comú.

Criteris de valoració

Per a determinar la prioritat de les sol·licituds, aquestes es valoraran d'acord amb els criteris que s'estableixen a continuació:

 

a) Actuacions de conservació.

 

- Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en l'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), conforme a l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 3 punts.

 

- Actuacions de conservació destinades a atallar símptomes o lesions en elements diferents d'estructura, façanes, mitgeres o coberta, que requerisquen una intervenció urgent (INTu), conforme a l'informe d'avaluació de l'edifici (IEEV.CV): 1 punt

 

b) Actuacions de millora de la seguretat d'utilització i de l'accessibilitat.

 

- Instal·lació d'ascensors en edificis sense ascensor: 4 punts

- Resta d'actuacions de millora de l'accessibilitat de l'edifici: 2 punts

 

c) En funció de la qualitat constructiva, segons la categoria cadastral predominant de l'edifici

 

- En habitatges amb categoria constructiva cadastral 7, 8, o 9: 7 punts

- En habitatges amb categoria constructiva cadastral 6: 5 punts

- En habitatges amb categoria constructiva cadastral 5: 3 punts

- En habitatges amb categoria constructiva cadastral 4: 2 punts

- En habitatges amb categoria constructiva cadastral 1, 2, o 3: 1 punt

 

d) En funció del nombre d'habitatges de l'edifici que han justificat que la unitat de convivència que resideix en aquestes té uns ingressos inferiors a 3 vegades l'IPREM (índex de preus de referència d'efectes múltiples), tindran els següents punts:

 

Edifici amb 6 habitatges com a mínim:

 

- Inferior al 20 % dels habitatges de l'edifici: 1 punt

- Entre el 20 % i per davall del 40 % dels habitatges de l'edifici: 3 punts.

- Entre el 40 % i per davall del 70 % dels habitatges de l'edifici: 5 punts.

- Igual o superior al 70 % dels habitatges de l'edifici: 7 punts.

 

Edifici amb menys de 6 habitatges:

 

- Un habitatge amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 1 punt

- Dos habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 2 punts.

- Tres o més habitatges amb ingressos inferiors a 3 IPREM: 4 punts.

 

e) Actuacions en edificis declarats com a bé d'interès cultural o catalogats que compten amb protecció integral en l'instrument d'ordenació urbanística corresponent: 1 punt

Òrgans de tramitació
La tramitació dels expedients correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i rehabilitació, en el seu àmbit d'actuació.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'ajuda s'iniciarà a partir del endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV i finalitzarà el dia 29 de juliol de 2021, inclusivament (DOGV núm. 9099, de 03.06.2021 i DOGV núm 9018, de 16.06.2021)

 

L'incompliment del termini de sol·licitud determinarà automàticament l'exclusió de la convocatòria.

Documentació
En la sol·licitud telemàtica de les ajudes es reflectiran les següents dades: - Dades del sol·licitant: Comunitat de propietaris, agrupació de comunitats de propietaris, entitat local o empresa pública o persones físiques o jurídiques, indicant cognoms i nom o raó social, NIF o CIF. - Dades del...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1) Accedir des de la icona "Tramitar amb certificat" 2) Omplir la sol·licitud i aportar documentació 3) Registrar i enviar Per a realitzar aquest tràmit, és un requisit indispensable disposar de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. També es pot tramitar utilitzant el sistema de...
Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la resolució de concessió d'ajudes, que posarà fi al procediment, serà de sis mesos comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució de convocatòria d'ajudes. Transcorregut aquest termini sense...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  AJUDA DEL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA 1. Ajuda general a la comunitat La quantia d'aquesta ajuda serà del 40 % del cost subvencionable de l'actuació. El pressupost s'ha de desglossar en actuacions de conservació i accessibilitat, i s'ha de consignar en el formulari...
  Saber més
  Obligacions
  Les parts beneficiàries queden obligades a: a) Facilitar qualsevol document, informació o inspecció que la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control...
  Saber més
  Observacions

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Òrgans resolució
  La persona titular de la direcció general competent en matèria d'habitatge i rehabilitació, per delegació de la consellera d'Habitatge, Rehabilitació i Vertebració del Territori, que mitjançant la present ordre li confereix, resoldrà sobre la concessió de l'ajuda sol·licitada, a proposta d'un...
  Saber més
  Sancions
  - Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de l'habitatge de la Comunitat Valenciana. - Títol II, Del reintegrament de subvencions; el títol III, Del control financer de subvencions i el títol IV, Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,...
  Saber més