Finançament per a operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 225057
|
Codi GVA: 18548
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Selecció i tramitació de les inversions que presenten les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana per al finançament parcial i la construcció d'obres de modernització de regadius, per part de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), a l'empara del PDR-CV 2014-2020.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

AUTORITZACIÓ CONSULTA DADES FISCALS

 

D'acord amb el que disposa l'article 28 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la presentació de la sol·licitud de pagament de la sol·licitud comporta l'autorització a l'òrgan gestor del procediment per a obtindre directament les dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del seu representant legal, i d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions davant de la Seguretat Social. En cas que el sol·licitant s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, ho ha d'indicar expressament en el formulari, de manera que quedarà obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per l'interessat per a poder consultar les dades d'identitat fiscal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.

 

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

 

Les següents inversions en infraestructures públiques de regadiu incloses en el PDR-CV 2014-2020:

 

- Reutilització per a reg d'aigües depurades.

- Dessalinització d'aigües depurades.

- Instal·lacions de reg localitzat.

- Automatització de xarxes.

- Fertirrigació comunitària. La inclusió d'inversions en fertirrigació comunitària es considerarà sempre que la fertirrigació col·lectiva no comprometa la pràctica de la producció ecològica dels agricultors que l'apliquen.

- Millora de xarxes primàries.

- Increment de capacitat d'embassament.

- Reg de suport a cultius tradicionals de secà.

- Millora mitjançant revestiment o entubament de llits de reg.

 

Queden excloses les inversions a l'interior de les parcel·les o les sol·licitades per entitats no constituïdes en comunitats de regants.

Normativa
 • Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8500, de 06/03/2019).
 • Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el...
 • Resolució de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de...
 • Resolució de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la convocatòria de...
 • Extracte de la Resolució de 24 de març de 2022, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es realitza la...
 • Resolució de 19 de juliol de 2022, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, d'admissió i exclusió de les sol·licituds de finançament...

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Comunitats de regants de la Comunitat Valenciana que tinguen reconeguts els seus drets de reg per la confederació hidrogràfica corresponent.

Requisits

Complir amb totes les condicions d'admissibilitat que estableix el PDR-CV 2014-2020 en desplegament dels articles 45 i 46 del Reglament (UE) núm. 1305/2013:

 

a) Declaració d'impacte ambiental favorable, si cal;

b) Coherència amb la planificació hidrològica i amb la directiva marc de l'aigua. L'Administració sol·licitarà una certificació a l'organisme de conca sobre aquests punts;

c) Existència o implantació de sistemes de mesura de l'ús de l'aigua;

d) Obres d'interés general basades en un pla d'obres aprovat per ordre de la conselleria amb competència en matèria d'infraestructures hidràuliques de regadiu;

e) Actuacions en zones regables preexistents;

f) Obres de modernització de regadius susceptibles de generar un estalvi potencial d'aigua d'almenys el 10 %, conformement als paràmetres tècnics de la instal·lació o infraestructura existent;

g) Si la inversió afecta masses d'aigua subterrània o superficial l'estat de la qual, d'acord amb el corresponent pla hidrològic de conca, ha sigut qualificat d'inferior a bo per raons quantitatives o està qualificat de desconegut, s'ha de garantir una reducció efectiva del consum d'aigua d'almenys el 50 % de l'estalvi potencial;

h) Les condicions d'estalvi d'aigua no són aplicables a les inversions per a la construcció de basses o depòsits de reg, a les inversions destinades a l'ús d'aigua depurada ni a les inversions en instal·lacions de reg que milloren l'eficiència energètica.

 

A més, per a poder ser beneficiari ha de complir els requisits que disposa l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició de beneficiari.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres. - La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en funció de la dimensió funcional i econòmica de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Les sol·licituds presentades que reunisquen totes les condicions d'admissibilitat les valorarà una comissió integrada per la persona titular de la subdirecció general amb competències en regadiu, la persona titular del servei responsable de la mesura i una persona que siga tècnica de la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9310 / 31.03.2022).

Documentació
a) Memòria Valorada o, si és el cas, projecte definitiu, amb la signatura d'un tècnic competent en la matèria, que justifique l'import de la inversió, incloent-hi una llista de les obres que es realitzaran, un pressupost detallat i una documentació gràfica complementària que servisca de base real...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més
  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

   

  I, preferentment, a:

  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  Sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria.
  Quantia i cobrament
  El cost total final de les operacions projectades serà finançat en un 70 % per aportació pública, i en un 30 % per aportació de les comunitats de regants, i s'establirà el límit màxim de l'aportació pública en 2.500.000 euros per operació. L'excés a aquesta aportació pública que poguera donar-se...
  Saber més
  Obligacions
  Una vegada entregades les obres en virtut de la Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, o la normativa que la substituïsca i durant un període de tres anys, les comunitats de regants certificaran i justificaran l'estalvi efectiu d'aigua derivat de...
  Saber més
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar potestativament un recurs de reposició davant de la persona que dirigisca l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes, comptat de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que...

  Saber més
  Sancions
  La falta de compliment de les obligacions per part de les comunitats de regants serà causa de reintegrament segons l'article 37 de la Llei general de subvencions.