Festivals. Subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l'àmbit musical

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 277080
|
Codi GVA: 18752
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 19-06-2024

Fins 03-07-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs d'alçada
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Resolució de la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoquen subvencions per al foment del valencià i el multilingüisme en l’àmbit musical per a l’exercici pressupostari de 2024.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
19-06-2024 al 03-07-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Recurs d'alçadaTermini obert
Recurs de reposicióTermini obert

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden optar a les ajudes les persones físiques i jurídiques privades que duguen a terme activitats de creació, de producció i de difusió d’activitats musicals que fomenten el multilingüisme i, especialment, les activitats fetes en valencià, segons les condicions que s’establixen en les bases reguladores.

 

Podeu consultar l'apartat segon de la convocatòria i l'article 2 de les bases reguladores.

 

Requisits

Per a poder obtindre la condició d'entitats beneficiàries han de consultar els requisits descrits en l'article 6 de l'Orde 22/2017, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per a este procediment.

 

Així mateix també han de consultar l'article 14 d'esta orde, on es descriuen les obligacions per a ser entitat beneficiària.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

No s'accepten les sol·licituds presencials.

 

1. La instrucció del procediment correspondrà a la subdirecció general competent en política lingüística.

 

2. Per a l'avaluació de les sol·licituds es tindran en compte els criteris de valoració ponderats que s'establixen en estes bases i se seguirà el procediment següent:

a) En la primera fase de selecció, la comissió examinarà les sol·licituds presentades i, amb les que hagen complit els requisits que es requerixen en la convocatòria, elaborarà una llista ordenada seguint els criteris i les puntuacions establides en la convocatòria corresponent.

b) Amb les sol·licituds seleccionades es procedirà a distribuir el pressupost disponible en la convocatòria de la manera següent:

1r. S'adjudicarà a cada sol·licitud una ajuda que podrà arribar al 100 % del costos subvencionables.

2n. Per a calcular la subvenció de cada entitat es procedirà de la manera següent:

Se sumaran tots els punts obtinguts per cada sol·licitud.

Es dividirà la quantitat de la dotació pressupostària entre els punts, amb la qual cosa s'obtindrà el valor del punt.

La subvenció concedida a cada sol·licitud serà la resultant de multiplicar els punts obtinguts pel valor del punt.

 

3r. D'acord amb els criteris assenyalats, i tenint en compte el pressupost i la distribució disponible per a l'atorgament de les subvencions assenyalades en la convocatòria corresponent, la comissió avaluadora elaborarà l'informe i la proposta pertinent.

 

4t. D'acord amb l'informe, l'òrgan instructor formularà la proposta de resolució a la persona titular de la direcció general competent en política lingüística. La proposta indicarà quines són les sol·licituds subvencionades i quina és la quantitat que se n'assigna a cadascuna.

 

5é. Havent vist la proposta, la persona titular de la direcció general competent en política lingüística i gestió del multilingüisme, d'acord amb la delegació de la facultat de resoldre que se li atorga en la disposició addicional segona d'esta orde, resoldrà la concessió.

 

6é. La resolució serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, tal com disposen l'article 18 de la Llei general de subvencions i l'article 9.1.e de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

 

7é. La publicació de la resolució tindrà l'efecte de notificació per a les persones interessades, d'acord amb el que disposa la llei de procediment administratiu vigent, i la informació corresponent s'inserirà en la pàgina web que s'assenyala en la convocatòria.

 

8é. Si en el termini de sis mesos a partir de la publicació de la convocatòria no hi ha una resolució expressa, les sol·licituds es podran considerar desestimades.

 

9é. Si durant el període de gestió i vigència de la subvenció es produïx una variació de les circumstàncies que s'han tingut en compte per a concedir-la, es podrà procedir a una modificació de la resolució de la subvenció.

 

Podeu consultar l'article 13 de les bases reguladores.

Criteris de valoració

Podeu consultar l'apartat 6 de la convocatòria i l'article 12 de les bases reguladores.

Òrgans de tramitació
Les sol·licituds seran estudiades i avaluades per una comissió tècnica que, com a òrgan col·legiat, d'acord amb el que disposen els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, estarà formada per: Presidència: titular de la subdirecció general...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

Documentació
Han d'adjuntar la declaració d'ajudes de minimis, l'annex de sol·licitud i els documents que s'indiquen en l'apartat F d'este annex. Podeu consultar l'article 10 de les bases reguladores.
Forma de presentació
Telemàtica
La sol·licitud ha d'anar signada per la persona física o per qui represente legalment l'entitat utilitzant exclusivament els mitjans electrònics facilitats pels servidors d'informació de la Generalitat, de conformitat amb el que preveu el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert

  Si la sol·licitud d’iniciació no reunix els requisits que assenyala l’article 66, i, si és el cas, els que assenyala l’article 67 o altres d’exigits per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir l’interessat perquè, en un termini de deu dies, repare la falta o adjunte els documents...

  Saber més
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. En cas que no ho faça, l'Administració considerarà que desistix de la seua petició. El termini per a resoldre el procediment se...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Té dret a formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'Ordenament Jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que hauran de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució. Podeu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Desistiment

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs d'alçada

  Termini
  Termini obert

  El termini per interposar el recurs d’alçada serà d’un mes si l’acte és exprés. Una vegada transcorregut este termini sense que s’hi haja interposat el recurs, la resolució expressa serà ferma amb caràcter general. Si l’acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats podran...

  Saber més
  Descripció

  Les resolucions i actes quan no posen fi a la via administrativa, podran ser recorreguts en alçada davant l'òrgan superior jeràrquic del que els va dictar. Podeu consultar l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Termini obert

  El recurs de reposició s'haurà d'interposar davant el conseller d'Educació, Universitats i Ocupació en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  Descripció

  De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra este acte, que posa...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  Tot interessat podrà desistir de la seua sol·licitud o, quan no estiga prohibit per l’ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. L’Administració acceptarà de pla el desistiment o la renúncia, i declararà conclús el...

  Saber més
  Forma de presentació