Subvencions destinades a finançar programes orientats a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu, a la Comunitat Valenciana

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 225124
|
Codi GVA: 18863
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions per al finançament de programes en l'àmbit de la Comunitat Valenciana destinats a fomentar accions sense ànim de lucre, de persones usuàries, associacions sense ànim de lucre de familiars i Organitzacions No Governamentals sense ànim de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTemini tancat
Observacions

* ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUBVENCIÓ

 

1.- Accions dirigides a satisfer de manera sinèrgica i complementària amb la xarxa de salut mental, les necessitats de les persones amb problemes greus de salut mental que estan orientades a aconseguir una autèntica inclusió social i la participació activa d'estes persones en la comunitat.

 

2.- Accions de detecció de persones que no estan ateses en els servicis assistencials i que per la proximitat en el territori de les Associacions de persones usuàries i familiars i de les Organitzacions No Governamentals, són els agents més indicats per a poder detectar, sensibilitzar a ajudar a incorporar a estes persones al circuit assistencial i social per a la seua atenció i tractament i seguiment.

 

Estos programes, accions i intervencions han de complementar l'atenció presentada per la Conselleria de Sanitat i no substituir-la ni donar lloc a un desequilibri en l'atenció.

Sense perjuí de la duració global de l'actuació concreta, les parts de l'activitat que se subvencionen es

desenvoluparan dins de l'anualitat corresponent a la resolució d'esta convocatòria.

 

 

* DESPESES SUBVENCIONABLES

1.- Podran ser objecte de subvenció les despeses realitzades que de manera directa responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el període subvencionable establit en la corresponent convocatòria. Així, seran objecte de subvenció del programa, entre altres les següents despeses:

 

a) Despeses derivades de la contractació de professionals per al desenvolupament de les activitats de suport orientades a la inclusió social i la seua participació en la comunitat de les persones adultes amb problemes de salut mental greu. En cap cas, la subvenció podrà superar els preus de referència en el mercat d'estes activitats.

 

b) Les despeses derivades de persones que realitza una prestació de servicis siga o no continuada, realitzada per professionals degudament qualificats.

 

c) Despeses corrents. Es consideraran despeses corrents aquells que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure en inventari o ser despeses previsiblement reiteratives. Podran incloure's com a despeses corrents els següents: material d'oficina, despeses de correus, despeses de manteniment de la seu (aigua, llum, neteja, entre altres), que en cap concepte superaran el 20% de la subvenció concedida. En cap cas, s'inclouran compres de material inventariable.

 

2.- No es consideraran objecte de subvenció les següents despeses:

 

a) Despeses de material inventariable, com ara mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres.

 

b) Despeses derivades de l'organització, execució i desenvolupament de jornades, assistència a jornades, congressos, convivències, campaments, així com qualsevol altre que no estiga contemplat en l'apartat 1.a.

 

c) Els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i les despeses de procediments judicials.

 

3.- Es considerarà despesa realitzada el que ha sigut pagat efectivament amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de la documentació justificativa corresponent.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació de l'Orde 4/2017, de 6 de juny, i la seua posterior modificació en l'Orde 2/2018, de 7 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les associacions sense ànim de lucre de persones usuàries, associacions sense ànim de...

Saber més
Requisits

- Les entitats sense fi de lucre hauran de disposar d'una seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, entenent-se com a tal la presència física amb domicili social en esta, comprometent-se des d'esta a gestionar i dirigir els programes finançats per la Generalitat.

 

- No podran obtindre la condició d'entitat beneficiària de les subvencions regulades en l'Orde 4/2017, de 6 de juny, i la seua posterior modificació en l'Orde 2/2018, de 7 de maig, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, les entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i en els articles 18 i concordants del Reglament de la Llei General de Subvencions.

 

- En concret, no podran obtindre la condició de beneficiari les persones o entitats que no es troben al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, així com aquelles que no es troben al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

Com es tramita

Procés de tramitació
1.- La sol·licitud de subvenció, es dirigirà a la Direcció General d'Atenció Hospitalària, ajustant-se als models normalitzats, estant també disponible en la seua pàgina web i en la guia PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es). 2.- Si la documentació aportada fora incompleta o no reunisca els...
Saber més
Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds de subvenció es realitzarà sobre la base dels criteris establits en l'article 6 de l'Orde 2/2018 de 7 de maig de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per la qual es modifica l'Orde 4/2017 de 6 de juny: a) Qualitat del programa: Es valorarà la...
Saber més
Òrgans de tramitació
DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ HOSPITALÀRIA - València C/MISSER MASCÓ, 31-33 46010 - València Tel.: 961928192 Fax: 961928827

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 15 dies comptats a partir de l'endemà del la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV 9801/04.03.2024)

Documentació
Les entitats sol·licitants hauran d'emplenar la sol·licitud, la qual haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament es relaciona: a) Descripció del programa específic a la inclusió juntament amb la seua identificació. b) Objectius generals, objectius específics, accions. c)...
Saber més
Taxa o pagament

En aquest procediment no es paguen taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Temini tancat

  El termini per a presentar les al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar des del següent a la publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos.

  Descripció

  Presentar al·legacions al procediment d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.