Detall de Procediment

Subvencions destinades a projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària

Codi SIA: 2094202
Codi GUC: 20082
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
(28-03-2024
15-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

  • Esmena

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

L'objecte de la present resolució és convocar les ajudes en matèria de projectes de suport a les associacions de persones consumidores en l'àmbit de la seguretat alimentària per al 2024 que es regularan pel que s'establix en l'Orde 1/2019.

Observacions

Observacions

La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se exclusivament per via telemàtica en el Registre Electrònic de la Generalitat, mitjançant accés al corresponent tràmit electrònic disponible en la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es) , o a través del següent enllaç en el portal de la Conselleria https://www.san.gva.es/es/web/ayudas-y-subvenciones

Requisits

Requisits

Estes entitats, a més de complir els requisits generals establits en els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, hauran de complir i observar els següents: a)Estar legalment constituïdes i inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, regulat en el Decret 38/1992, de 16 de març, del Govern Valencià. b)Desenvolupar activitats formatives, educatives o informatives dirigides a potenciar i millorar els coneixements en seguretat alimentària de les persones consumidores, utilitzant, principalment, les noves tecnologies de la informació. Aquelles Entitats els fins de les quals, sistema d'admissió, trajectòria o actuació siguen contraris al principi d'igualtat entre dones i homes no podran ser beneficiàries de la subvenció. Així mateix, hauran de complir les previsions contingudes en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, d'igualtat entre dones i homes, i en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en relació al pla d'igualtat quan per la legislació d'aplicació els siga exigible.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Segons l'article 27, de la citada Orde 1/2019, podran sol·licitar estes subvencions, les associacions de consumidors que tinguen per objecte la defensa de les persones consumidores i usuàries que desenvolupen la seua activitat en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

10 dies hàbils comptats a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria. (DOGV Num 9817/27.03.2024)

Formularis i documentació

a) Exemplar de dades de domiciliació bancària en el cas que estos no hagen sigut emplenats en la sol·licitud. b) Acreditació de trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social. Per a això, l'entitat sol·licitant podrà autoritzar l'òrgan instructor perquè obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social a través de certificats telemàtics, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic. De no atorgar esta autorització hauran d'aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les citades obligacions. c) Declaració responsable de no concórrer en l'entitat sol·licitant les circumstàncies arreplegades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, per a ser beneficiària de les subvencions que en esta convocatòria es regulen, i que està al corrent en el pagament de reintegrament per subvencions, llevat que esta declaració es realitze emplenant l'apartat corresponent en la citada sol·licitud. d) Declaració responsable en la qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que totes les dades arreplegades en la sol·licitud són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns i, que es compromet a mantindre el compliment de les anteriors obligacions durant el període de reconeixement de l'obligació en els termes de l'article 69.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. D'acord amb el que es disposa en l'article 69.4 de la referida llei, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació, que s'incorpore a esta declaració responsable, així com la no presentació de la documentació que siga si és el cas requerida per a acreditar el compliment del declarat, determinarà la impossibilitat de continuar amb la convocatòria. e) Memòria/resumixen del projecte en model normalitzat. El llenguatge utilitzat en la redacció del mateix haurà de ser inclusiu i no sexista.. Així mateix, el contingut dels projectes no haurà de vulnerar, en cap cas, el principi de no discriminació per raó de sexe, raça, origen ètnic, religió, conviccions, diversitat funcional, edat o orientació sexual i hauran de facilitar o almenys no impedir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda. f) Documentació que acredite que l'entitat es troba legalment inscrita en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, regulat en el Decret 38/1992, de 16 de març, del Govern Valencià. g) Documentació que acredite la representació legal que ostenta la persona que firma la sol·licitud.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

No hi ha taxes en aquest procediment.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.). Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta. 3. Si escau, procediu al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament. 4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre. 5. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar. * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

L'ordenació i instrucció del procediment de concessió correspon a la persona titular la direcció general en matèria de Salut Pública.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Les sol·licituds presentades es valoraran, conforme als criteris que es fixen en l'article 28 de les bases reguladores de l'Orde 1/2019, per la comissió d'avaluació.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Enllaços

Enllaços

Termini alegació:

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Proposta de Resolució provisional de concessió d'ajudes

Termini

Termini

Es concedix a les entitats interessades un termini de 10 dies comptats des de l'endemà de la seua publicació en la WEB de la Conselleria de Sanitat, perquè formulen les al·legacions que estimen oportunes.

Obligacions

Obligacions

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits per a cada tipus de subvenció, i en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què ha sigut concedida. Qualsevol ampliació de terminis, a sol·licitud de l'entitat beneficiària o d'ofici, requerirà el compliment de les condicions i circumstàncies previstes en la legislació de procediment administratiu comú. 2. Estes entitats, hauran de complir amb les obligacions que amb caràcter general s'establixen en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 23 de novembre, general de subvencions, les establides en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas que els siguen aplicable, i aquelles obligacions que puga fixar o determinar-se en la convocatòria que, en tot cas, haurà d'ajustar-se al que es preveu en el present orde de bases. 3. Així mateix, les entitats beneficiàries hauran de complir les previsions contingudes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i en la Llei 9/2003, de 2 d'abril, d'igualtat entre homes i dones, en relació al pla d'igualtat quan per la legislació d'aplicació els siga exigible. 4. L'incompliment d'alguna d'estes obligacions podrà donar lloc, prèvia incoació d'expedient, al desistiment sense efecte de la resolució de concessió de la subvenció o la minoració de la quantia concedida i, si és el cas, se sol·licitarà el reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes i a l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció. 5. S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Esta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de Gva Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep). 6. La difusió d'esta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web, sense perjuí que s'haja de fer constar en escrits, anuncis, publicacions, rètols i qualsevol suport. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar esta publicitat, podran complir amb esta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

Observacions

Observacions

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que l'haguera dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o ser impugnada directament davant l'orde jurisdiccional contenciós-administratiu.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

De conformitat amb el que s'establix en la Llei 9/2022, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024: 1. Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran amb càrrec al programa pressupostari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 413A00, del Capítol IV, codi línia comptable S0149. 2. El total de les subvencions atorgades per a estos projectes no podran superar la quantia màxima de 30.000 euros. 3. Procedència i quantia dels fons: Propis: 30.000 euros. La modalitat de concessió serà de concurrència competitiva.
30000.0

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 3 mesos a comptar des de la data de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
fins a: 15-11-2024

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

De conformitat amb el que s'establix en els articles 15 i següents de l'Orde 1/2019, es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de 01 de gener de 2024 i fins a 31 de desembre de 2024.

Termini

Termini

La justificació de les subvencions hauran de realitzar-se exclusivament per via electrònica, utilitzant el mateix enllaç del procediment en el seu apartat corresponent. Es realitzarà com a màxim fins al 15 de novembre del 2024 mitjançant la presentació de la documentació justificativa de la subvenció concedida conforme al que s'establix en l'article 15 de l'Orde 1/2019.

Observacions

Observacions

El pagament de l'ajuda es realitzarà en la forma prevista en l'article 14 de l'Orde 1/2019, podent donar lloc a la minoració, resolució o reintegrament previstes en l'article 17 de la citada Orde. Seran subvencionables les despeses que es consideren dins del marc de l'article 12 de l'Orde 1/2019. En tot cas, amb caràcter previ al pagament de la subvenció, el beneficiari haurà de trobar-se al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, i haurà de justificar la realització de l'activitat objecte de la present convocatòria.

Documentació

Documentació

Els documents justificatius s'acompanyaran d'una memòria final de les activitats realitzades vinculades al projecte.

Presentació

Presentació

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye la documentació que, d'acord amb l'Orde 1/2019 resulte exigible, la comissió d'avaluació requerirà a l'entitat sol·licitant mitjançant la seua publicació en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat, perquè en un termini de 10 dies, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que si així no ho fera se li tindrà per desistida la seua petició. Esta publicació assortirà els efectes de la notificació en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva.

Termini

Termini

10 dies