Detall de Procediment

Sol·licitud de certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla.

Codi SIA: 2085811
Codi GUC: 20280
Organisme: CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitar l'emissió del certificat de l'òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions, que justifique el compliment de les condicions per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions. Segons el que s'estableix en l'article 13.1-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes, les condicions per a l'excepció són que l'ocupació, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic, porten aparellats el desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla, sempre que així se certifique prèviament per l'òrgan de la Generalitat competent en fomentar la implantació d'infraestructures i xarxes de telecomunicacions de banda ampla en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Operadors de telecomunicacions degudament habilitats, conforme al que s'estableix en els articles 6 i 7 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, que realitzen o prevegen realitzar obres o instal·lacions per al desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permeta oferir serveis de banda ampla i que impliquen l'ocupació o l'ús de béns de domini públic de la Generalitat.

Normativa del procediment

 • Decret 243/2019 de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
 • LLEI 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. (DOGV núm. 8453 de 28.12.2018).
 • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

a) Sol·licitud Sol·licitud signada digitalment pel representant del sol·licitant en el qual s'inclouran: · Dades identificatives del sol·licitant i del seu representant. · Dades identificatives de la sol·licitud d'autorització d'ocupació o ús de béns de domini públic de la Generalitat. El formulari de sol·licitud incorporarà una declaració responsable mitjançant la qual el sol·licitant manifesta, sota la seua responsabilitat, la veracitat de totes les dades incloses en la sol·licitud així com de la documentació aportada. b) Documentació a aportar Al costat de la sol·licitud s'haurà de presentar la següent documentació: b.1) Acreditació de la representació. El signant de la sol·licitud haurà d'acreditar que en el moment de la presentació de la sol·licitud té representació suficient per qualsevol mig vàlid en dret que deixe constància de la seua existència d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4 de l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b.2) Acreditació del compliment de requisits. Documentació que acredite fefaentment que l'ocupació, l'ús comú especial o l'ús privatiu dels béns de domini públic autonòmic porten aparellats el desplegament o explotació d'una xarxa pública de telecomunicacions que permet oferir serveis de banda ampla. Aquesta acreditació podrà realitzar-se mitjançant projecte o memòria tècnica, certificat, així com qualsevol altre document acreditatiu admissible en dret. Aquesta documentació, en qualsevol cas, haurà d'identificar clara i inequívocament el domini públic de la Generalitat Valenciana afectat, així com el caràcter públic de la xarxa de banda ampla a desplegar.

Presentació

Telemàtica
D'acord amb el que s'estableix en l'article 14, en el segon paràgraf de l'article 16.5 i en el cinqué paràgraf de l'article 41.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la tramitació electrònica d'aquest procediment serà obligatòria en totes les seues fases. Per a la realització del tràmit cal disposar d'un certificat electrònic: Els certificats que es podran utilitzar seran els admesos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). La sol·licitud i la documentació presentada es dirigirà a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, òrgan de la Generalitat competent en matèria de telecomunicacions, que s'encarregarà de la seua tramitació.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El sol·licitant haurà d'emplenar i signar la sol·licitud segons les instruccions indicades en l'apartat "Documentació a presentar", i presentar-la mitjançant el tràmit electrònic específic indicat. En cas que la sol·licitud o la documentació aportada no reunisca els requisits exigits en el punt anteriorment esmentat, es requerirà a l'interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils des del següent al de recepció del requeriment, esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua sol·licitud. La presentació de l'esmena o de qualsevol altra documentació relacionada amb aquest procediment es realitzarà mitjançant el tràmit electrònic específic de "Esmena i aportació de documentació a una sol·licitud de certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla". Pot accedir-se al mateix a través de l'enllaç que figura en l'apartat Enllaços. L'òrgan competent estudiarà la documentació aportada a fi de comprovar que es compleixen les condicions per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat. Durant la instrucció del procediment aquest òrgan podrà recaptar dels sol·licitants l'aportació addicional de documents o dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada. Per a l'aportació d'aquesta documentació s'utilitzarà el tràmit electrònic indicat en el punt anterior. L'òrgan competent, una vegada comprovat el compliment de les condicions per a l'excepció, emetrà el corresponent certificat que serà remés a l'adreça de correu electrònic facilitada per l'interessat en la seua sol·licitud. En el cas que no es complisquen aquestes condicions, l'òrgan competent notificarà al sol·licitant aquesta circumstància pel mateix mitjà.

òrgans de tramitació

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital
 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante

Òrgans resolució

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital
 • CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL
 • AV. DOCTOR GADEA, 10

  03001 - Alacant/Alicante