Detall de Procediment

TECG - Presentació de la informació sobre la utilització dels títols de transport durant la vigència de la reducció temporal de tarifes establides a l'empara del Decret llei 2/2023 en relació amb el Reial decret llei 20/2022.

Codi SIA: 2898096
Codi GUC: 22902
Organisme: CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT
Termini de sol·licitud: OBERT
(01-02-2023
31-07-2023)
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Enviament de la informació dels títols de transport i la seua utilització que els concessionaris de transport públic col·lectiu terrestre competència de la Generalitat han de proporcionar mensualment a la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible als efecte del compliment de les obligacions que estableix l'article 4 del Decret llei 2/2023, de 27 de gener.

Interessats

Les empreses concessionàries dels serveis públics de transport regular de viatgers per carretera d'ús general competència de la Generalitat, qualsevol que siga la seua situació administrativa.

Normativa del procediment

 • Resolució de 27 de setembre de 2022, de la Directora General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació de la informació sobre la utilització dels títols de transport durant la vigència de la reducció temporal de tarifes establides a l'empara del Decret llei 9/2022 en relació amb el Reial decret llei 11/2022. (DOGV núm. 9439, de 30.09.2022)
 • Resolució de 27 de gener de 2023, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, relativa a la reducció temporal del 50 % de les tarifes dels títols integrats de transport del sistema TAM d'Alacant i el transport metropolità de Castelló, així com dels títols de transport propis de la xarxa del TRAM d'Alacant, a l'empara del que es disposa en el Reial decret llei 20/2022 (DOGV núm. 9524, de 01-02-2023)
 • Decret llei 2/2023, de 27 de gener, del Consell pel qual s'estableixen bligaciones als operadors de transport públic col·lectiu terrestre per a la reducció temporal del 50% del preu dels abonaments de transport i títols multiviatge, exclòs el bitllet d'anada i volta, en els serveis de transport terrestre competència de la Generalitat. (DOGV núm. 9522, de 30.01.2023)
 • Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat (BOE núm. 311, de 28.12.2022)
 • Ordre Ministerial sobre les ajudes directes al transport de viatgers del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d'Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l'illa de la Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. 20.01.2023
 • Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres. (BOE núm. 182, de 31.07.1987)
 • Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres. (BOE núm. 241, de 08.10.1990)
 • Llei 6/2011, d'1 d'abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 6495, de 05.04.2011)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (BOE núm. 236, 02.10.2015)

Termini

Des de l'1 de febrer de 2023. (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9524, de 01/02/2023). Mensualment, abans del dia 10 del mes següent al qual estiga referida la informació.

Documentació

- Document de full de càlcul amb informació de la utilització títols de viatge conforme al model que es troba en l'apartat de documents associats. Als efectes, com a títol de viatge es consideraran tots els que es comercialitzaven a 27 de juny de 2022 i tots els que es van començar a comercialitzar a partir de l'1 de setembre de 2022, inclosos tots aquells als quals no se'ls apliquen les reduccions de preu establides a l'empara del Decret llei 9/2022, de 5 d'agost. La informació a presentar estarà referida a cada mes natural a partir de l'1 de gener fins que finalitze la vigència de la reducció del preu establida a l'empara del Decret llei 2/2023, de 27 de gener en relació amb el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre i haurà de ser presentada abans del dia 10 del mes següent al qual es referisca. La informació remesa haurà d'estar referida separadament a cada concessió que opere. Els documents de full de càlcul presentats hauran de respectar íntegrament el tipus de fitxer i l'estructura i format de les dades dels camps corresponents a la informació a la qual es refereix. (Veure documents associats)

Forma presentació

Telemàtica
1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir clicant a "Tramitar amb certificat" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, després de la qual cosa obtindrà el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la seua Carpeta Ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es). 3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

òrgans de tramitació

Subdirecció General de Transport

Organismes

Òrgans resolució

Organismes