Detall de Procediment

Sol·licitud de calificació d'ENTITAT VALENCIANA SOCIALMENT RESPONSABLE i inscripció en el seu Registre (REVSR). Calificació, renovació, homologació i cancel·lació. Economia.

Codi SIA: 2929184
Codi GUC: 22976
Organisme: CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
Termini de sol·licitud: Termini obert
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

SOL·LICITAR a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible: 1) La QUALIFICACIÓ d'entitat valenciana socialment responsable i la consegüent INSCRIPCIÓ en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (d'ara en avant REVSR). La qualificació d'entitat valenciana socialment responsable: - S'ajustarà al que es preveu en el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, pel qual es regula la responsabilitat social en les entitats valencianes. - Donarà lloc als beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social. - I implicarà la inscripció de l'entitat en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (REVSR). El REVSR, regulat en el Capítol IV (articles 16 a 22) del citat Decret 200/2022, és un registre públic de naturalesa administrativa i gratuït, està adscrit a la Conselleria amb competència en economia sostenible i té com a finalitat donar publicitat i informació sobre el caràcter socialment responsable de les entitats en ell inscrites, sent l'accés a les seues dades públiques general i gratuït. La Direcció General amb competències en economia sostenible: - Ha de mantindre actualitzats les dades del REVSR, devent les entitats inscrites facilitar la documentació i informació necessàries per a permetre la seua gestió actualitzada. L'actualització de les dades serà efectiva l'endemà de la inscripció. - Difondrà entre les entitats i institucions que es consideren interessades, les dades públiques del REVSR. 2) La RENOVACIÓ biennal de les referides qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR (article 19 del Decret 200/2022). 3) L'HOMOLOGACIÓ de les qualificacions o declaracions d'altres Comunitats Autònomes, de l'Administració General de l'Estat o d'altres Estats o organitzacions internacionals i de les empreses que donen compliment a la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat. (Article 20 del Decret 200/2022). La resolució d'homologació donarà lloc als beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social. 4) La CANCEL·LACIÓ voluntària de les citades qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR (article 21 del Decret 200/2022). La cancel·lació donarà lloc a la pèrdua dels beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social. * IMPORTANT: la Direcció General amb competències en economia sostenible també podrà acordar la REVOCACIÓ de la qualificació i de la inscripció d'entitat valenciana socialment responsable en els termes previstos en l'article 22 del Decret 200/2022.

Observacions

1) Els DUBTES o CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT d'aquest tràmit s'han d'enviar a la següent adreça de correu electrònic: REVSR@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, pot enviar el seu dubte, problema o consulta: . Bé emplenant el FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS (vegeu enllaç directe a ell disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). . O bé enviant un correu electrònic a l'adreça generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes. En el formulari de problemes tècnics o en el correu electrònic que envie a la citada adreça han d'indicar-se, entre altres dades: raó social, NIF, usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com descripció el més detallada possible del problema informàtic que s'haja produït.

Requisits

Per a fer TRÁMITS PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant no queda acreditada la representació i, per tant, no pot realitzar-se vàlidament el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona, ni es rep res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

Interessats

1. Poden sol·licitar la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i la seua consegüent inscripció en el REVSR, LES PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES, LES EMPRESES (incloses les cooperatives i entitats d'economia social) I LES ENTITATS I ORGANITZACIONS PÚBLIQUES I PRIVADES (incloses les Administracions Públiques, universitats i la resta dels organismes i entitats pertanyents al sector públic, així com les organitzacions i corporacions de Dret públic i les associacions privades), QUE COMPTEN AMB CENTRES DE TREBALL, OFICINES O ESTABLIMENTS EN EL TERRITORI DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 2. La renovació i la cancel·lació de la seua qualificació i inscripció poden sol·licitar-les les entitats valencianes qualificades o declarades com socialment responsables. 3. Poden sol·licitar l'homologació les entitats que: - Posseïsquen una qualificació o declaració atorgada per altres Comunitats Autònomes, per l'Administració General de l'Estat o per altres Estats o organitzacions internacionals, així com aquelles que a l'empara de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, hagen reportat la informació no financera juntament amb els seus comptes anuals. - I, a més, compten amb centres de treball, oficines o establiments en el territori de la Comunitat Valenciana. 4. Per a ser qualificades, renovades o homologades com a entitats valencianes socialment responsables i inscrites en el REVSR, les persones treballadores autònomes, empreses i les organitzacions públiques i privades abans indicades, NO poden incórrer en alguna de les següents circumstàncies: a) No estar al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. b) Haver sigut condemnades, per sentència ferma, per un delicte d'administració deslleial, insolvència punible, delictes societaris, delictes de blanqueig de capitals, finançament del terrorisme, per delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social, per delictes de prevaricació, suborn, tràfic d'influències, malversació de cabals públics, fraus i exaccions il·legals o per delictes urbanístics. c) Haver sigut condemnades, per sentència ferma, a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions o ajudes públiques. d) Haver perdut la possibilitat de contractar amb l'Administració o realitzat una activitat que haja causat un mal significatiu contra el medi ambient, l'autoria del qual haja quedat establida per mitjà d'una resolució judicial o administrativa, fermes. e) No haver complit amb les obligacions mercantils relatives al depòsit dels comptes anuals i a la legalització dels llibres obligatoris. f) Haver sigut sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o d'estrangeria, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent.

Termini

Durant tot l'any, si bé, en el cas de la RENOVACIÓ la sol·licitud ha de presentar-se: - Quan es tracte de la primera renovació, just abans que es complisquen dos anys de la qualificació i inscripció com a entitat socialment responsable. - I posteriorment amb caràcter biennal.

Documentació

A) QUALIFICACIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR Per a ser qualificades com socialment responsables, les entitats valencianes han de presentar davant la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la següent documentació: 1. SOL·LICITUD en la qual s'expresse la seua voluntat de ser declarada com socialment responsable, segons model normalitzat en FORMULARI WEB* disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. * En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 3 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: - FORMULARI DADES GENERALS de l'entitat sol·licitant - AUTOAVALUACIÓ: En aquest formulari web han d'indicar-se altres dades de l'entitat sol·licitant, seleccionar del desplegable l'autoavaluació de responsabilitat social prèviament realitzada a fi que s'autocompleten les seues dades principals i subscriure les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits de l'article 8.2 del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. - CENTRES DE TREBALL, OFICINES I ESTABLIMENTS de l'entitat sol·licitant EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2. MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL, que reculla sistemàticament els seus resultats analítics, d'acord amb els criteris i valors expressats en el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. Aquesta memòria: - Ha de basar-se en algun dels models nacionals o internacionals generalment admesos, sense perjudici que la Generalitat, per mitjà de la Conselleria competent en economia sostenible, puga elaborar models o guies d'elaboració de les memòries que podran ser utilitzades per les entitats interessades. - Ha d'ajustar-se als següents principis: a) Ser transparent i veraç. b) Incloure opinions de grups d'interés. c) Ser verificable, completa, rellevant i adequada al context organitzacional de l'entitat. d) Ser precisa, neutral, comparable i clara. - De conformitat amb l'article 9.5 del Decret 200/2022, en el cas de les empreses de menys de 50 treballadors que així ho desitgen, la memòria de responsabilitat social pot ser la transformació del resultat de l'autoavaluació i han d'acompanyar-la dels documents que acrediten la correcció de la seua avaluació o una declaració responsable. 3. INFORME DE L'AUDITORIA SOCIAL EXTERNA realitzada de conformitat amb el que es disposa en l'article 23 del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. Aquesta auditoria social externa: - Verifica el compliment dels valors de responsabilitat social de les entitats valencianes socialment responsables. - Ha de ser efectuada per una persona física, entitat o organisme independent que posseïsca experiència en auditories, verificació, certificació o normalització i compliment normatiu. - I ha d'estar signada almenys per una persona que posseïsca titulació superior. * IMPORTANT: conforme a l'article 23.3 del Decret 200/2022, en els casos de les persones treballadores autònomes, així com de les entitats i empreses de menys de cinquanta treballadors en plantilla, l'informe de la memòria de responsabilitat social equivaldrà a l'informe de l'auditoria social externa. (*Nota: per tant, en eixos casos no serà necessari presentar aquest últim informe). 4. AUTOAVALUACIÓ en termes de responsabilitat social, realitzada a partir del sistema d'indicadors de l'article 14 i l'Annex II del Decret 200/2022, per a la qual pot utilitzar-se una eina d'autodiagnòstic accessible des de la pàgina web de la Conselleria competent en matèria d'economia sostenible (vegeu enllaç directe a eixa pàgina web en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit). * IMPORTANT: com ja s'ha indicat, de conformitat amb l'article 9.5 del Decret 200/2022, les empreses de menys de 50 treballadors que així ho desitgen, poden transformar el resultat de l'autoavaluació en la memòria de responsabilitat social, a la qual hauran d'acompanyar els documents que acrediten la correcció de la seua avaluació o una declaració responsable. B) RENOVACIÓ Per a la renovació biennal de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i la seua inscripció en el REVSR, les entitats valencianes han de presentar davant la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la següent documentació: 1 - SOL·LICITUD en la qual s'expresse la seua voluntat de renovar la qualificació i inscripció com a entitat valenciana socialment responsable, segons model normalitzat en FORMULARI WEB* disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. * En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 3 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: - FORMULARI DADES GENERALS de l'entitat sol·licitant - AUTOAVALUACIÓ: En aquest formulari web han d'indicar-se altres dades de l'entitat sol·licitant, seleccionar del desplegable l'autoavaluació de responsabilitat social prèviament realitzada a fi que s'autocompleten les seues dades principals i subscriure les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits de l'article 8.2 del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. - CENTRES DE TREBALL, OFICINES I ESTABLIMENTS de l'entitat sol·licitant EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2 - Nova MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL (segons l'indicat sobre aquest tema en l'anterior apartat A). 3 - Nou INFORME DE L'AUDITORIA SOCIAL EXTERNA (segons l'indicat sobre aquest tema en l'anterior apartat A). 4 - Nova AUTOAVALUACIÓ (segons l'indicat sobre aquest tema en l'anterior apartat A). * IMPORTANT: la no presentació de la memòria, o de l'informe de l'auditoria de verificació, o de l'autoavaluació, portarà amb si la cancel·lació de la inscripció. C) HOMOLOGACIÓ Per a l'homologació de la seua qualificació o declaració d'altres Comunitats Autònomes, de l'Administració General de l'Estat o per altres Estats o organitzacions internacionals i de les empreses que donen compliment a la Llei 11/2018, les entitats valencianes han de presentar davant la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la següent documentació: 1 - SOL·LICITUD d'homologació de la qualificació o declaració de l'entitat com socialment responsable, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2 - Document acreditatiu de la qualificació o declaració de l'entitat com socialment responsable, l'homologació de la qual es sol·licita. D) CANCEL·LACIÓ Per a la cancel·lació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, les entitats valencianes han de presentar davant la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible la següent documentació: - SOL·LICITUD de cancel·lació de la qualificació o declaració de l'entitat com socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC.

Forma presentació

Telemàtica
1. De conformitat amb el Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació requerida ha de realitzar-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa presentació telemàtica s'ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica que expedisquen els prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per l'ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones fisiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat Enllaço d'aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en PRESENTACIÓ AUTENTICADA (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar els formularis web, annexar la documentació omplida i signada digitalment, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu l'apartat Enllaços). 5. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que reunisca tots els documents a presentar i els emplene, signe i guarde electrònicament en el seu ordinador o dispositiu electrònic, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el Pas DOCUMENTAR del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l'partat denominat Quina documentació s'ha de presentar? apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat Impresos Associats (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables d'alguns d'eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Si continua necessitant ajuda, notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: REVSR@gva.es - Per a incidències informàtiques: FORMULARI DE PROBLEMES TÈCNICS o correu a generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

A) QUALIFICACIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR 1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i inscripció en el REVSR i de la restant documentació exigida DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. 2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. A continuació s'emetrà informe sobre la memòria social i l'autoavaluació realitzada a partir del sistema d'indicadors, que l'entitat sol·licitant haja presentat. Aquest INFORME: - S'emetrà en el termini d'un mes per la COMISSIÓ MIXTA* regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. * Nota: aquest informe serà emés pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya si es formalitza el conveni d'encàrrec de gestió previst en la disposició addicional segona del citat Decret 200/2022. - I podrà ser favorable o desfavorable en funció, respectivament, que la memòria i l'autoavaluació aconseguisquen o no una puntuació igual o superior als valors mínims assenyalats en els articles 12 i 13 del Decret 200/2022 (que poden ser completats per aplicació dels valors de l'article 15 d'aquesta norma). 4. Emés l'informe, la comissió mixta elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions. 5. RESOLUCIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR - La qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. - El termini de resolució de les sol·licituds de qualificació serà de SIS MESOS i, de no resoldre's expressament en aquest termini, s'entendran desestimades. - La qualificació com a entitat socialment responsable implicarà la inscripció d'aquesta en el Registre d'entitats valencianes socialment responsables (REVSR) i donarà lloc als beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social. B) RENOVACIÓ 1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de la renovació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, així com de la restant documentació exigida per a això, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. 2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. A continuació s'emetrà informe sobre les noves memòria social i autoavaluació que l'entitat sol·licitant haja presentat per a la renovació. Aquest INFORME: - S'emetrà en el termini d'un mes per la COMISSIÓ MIXTA* regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. * Nota: aquest informe serà emés pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya si es formalitza el conveni d'encàrrec de gestió previst en la disposició addicional segona del citat Decret 200/2022. - I podrà ser favorable o desfavorable en funció, respectivament, que la memòria i l'autoavaluació aconseguisquen o no una puntuació igual o superior als valors mínims assenyalats en els articles 12 i 13 i l'Annex I del Decret 200/2022 (que poden ser completats per aplicació dels valors de l'article 15 d'aquesta norma). 4. Emés l'informe, la comissió mixta elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions. 5. RESOLUCIÓ - La renovació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. - El termini de resolució de les sol·licituds de qualificació serà de TRES MESOS i, de no resoldre's expressament en aquest termini, s'entendran desestimades. C) HOMOLOGACIÓ 1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de l'homologació de la seua qualificació o declaració d'altres Comunitats Autònomes, de l'Administració General de l'Estat o per altres Estats o organitzacions internacionals i de les empreses que donen compliment a la Llei 11/2018, així com de la restant documentació exigida per a això, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. 2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. A continuació s'emetrà INFORME sobre la sol·licitud d'homologació, que: - S'emetrà en el termini d'un mes per la COMISSIÓ MIXTA* regulada en el Capítol VI (articles 25 i 26) del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell. * Nota: aquest informe serà emés pel Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles d'Espanya si es formalitza el conveni d'encàrrec de gestió previst en la disposició addicional segona del citat Decret 200/2022. - I podrà ser favorable o desfavorable en funció, respectivament, que la memòria i l'autoavaluació aconseguisquen o no una puntuació igual o superior als valors mínims assenyalats en els articles 12 i 13 i l'Annex I del Decret 200/2022 (que poden ser completats per aplicació dels valors de l'article 15 d'aquesta norma). 4. Emés l'informe, la comissió mixta elaborarà una PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, que haurà de ser notificada a l'entitat sol·licitant perquè puga formular al·legacions. 5. RESOLUCIÓ i INSCRIPCIÓ en el REVSR - L'homologació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. - El termini de resolució de les sol·licituds d'homologació serà de SIS MESOS i, de no resoldre's expressament en aquest termini, s'entendran desestimades. - La resolució d'homologació implicarà la inscripció de l'entitat en el REVSR i donarà lloc als beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social. D) CANCEL·LACIÓ 1. PRESENTACIÓ OBLIGATÒRIA I EXCLUSIVAMENT de MANERA TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de cancel·lació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable i de la seua inscripció en el REVSR, DAVANT la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. 2. Si resulta necessari realitzar alguna esmena, podrà o deurà realitzar-se (segons siga procedent) utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'ECONOMIA SOSTENIBLE de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).". (Vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit). 3. RESOLUCIÓ - La cancel·lació de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable correspon a la Direcció General competent en matèria d'economia sostenible. - El termini de resolució de les sol·licituds de cancel·lació serà de TRES MESOS i, de no resoldre's expressament en aquest termini, s'entendran estimades. - La resolució de cancel·lació de la qualificació implicarà la cancel·lació de la inscripció de l'entitat en el REVSR i donarà lloc a la pèrdua dels beneficis previstos en la Llei 18/2018, de 13 de juliol, per al foment de la responsabilitat social.

Criteris de valoració

Per a l'obtenció de la qualificació d'entitat valenciana socialment responsable serà necessari aconseguir les puntuacions mínimes establides en els ARTICLES 12 a 15 del Decret 200/2022, de 25 de novembre, del Consell, que, a més, es recullen en un quadre que figura com a ANNEX I a eixe Decret. En concret: - Els articles 12 i 13 estableixen els requisits i puntuació mínima per a la qualificació de les entitats sol·licitants en funció del nombre de persones que tinguen en plantilla. Les puntuacions que preveuen aquests articles responen al Sistema d'Indicadors per al registre d'entitats valencianes socialment responsables que es recullen en l'ANNEX II del citat Decret. - L'article 15 disposa que, de manera complementària al que es preveu en els articles 12 i 13, les entitats sol·licitants poden aportar en la memòria i en l'autoavaluació qualsevol altre factor o mèrit que resulte susceptible de valoració en l'àmbit de la responsabilitat social empresarial, que podrà ser objecte de puntuació extraordinària addicional que podrà incrementar la puntuació màxima total fins a un màxim del 10%.

òrgans de tramitació

Organismes

Observacions

Contra la resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua notificació, davant la Secretària Autonòmica de de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Òrgans resolució

Organismes