Detall de Procediment

Inscripció en el Registre del Document de Voluntats Anticipades (testament vital)

Codi SIA: 211137
Codi GUC: 2709
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

- El Document de Voluntats Anticipades és el document mitjançant el qual es manifesten les instruccions que, sobre les actuacions mèdiques, s'han de tindre en compte quan la persona que ho subscriu es trobe en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat. - En la declaració de voluntats anticipades, la persona interessada podrà fer constar la decisió respecte a la donació dels seus òrgans amb finalitat terapèutica, docent o d'investigació. En este cas, no es requerirà autorització per a l'extracció o la utilització dels òrgans donats. - En la declaració de Voluntats Anticipades, la persona interessada podrà fer constar la sol·licitud de prestació d'eutanàsia en una situació en la qual les circumstàncies que concórreguen no li permeten expressar lliurement la seua voluntat. - La persona atorgant, si ha realitzat un document de Voluntats anticipades prèviament (en una altra comunitat autònoma) ha d'informar el SAIP per a procedir al trasllat. - La persona atorgant podria realitzar la revocació: cancel·lació de les Voluntats Anticipades sol·licitades prèviament. - La persona atorgant podria realitzar la modificació del seu document de Voluntats Anticipades, en concret, podrà fer canvis: ·En les dades personals de la Sol·licitud de Voluntats Anticipades. ·En el registre de testimonis i/o representants. ·En les pròpies voluntats sol·licitades.

Observacions

Observacions

* PUNTS DE CONSULTA - S'establiran punts de consulta del registre de voluntats anticipades, almenys en cada Servei d'Atenció i Informació al Pacient (SAIPs). Consultar enllaç informació. - En els centres sanitaris privats es podrà establir punts de consulta en aquelles unitats que siguen autoritzades per la Conselleria de Sanitat a través de la Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient. - Els metges responsables de l'assistència sanitària de l'interessat accediran telemàticament al registre de documents de voluntats anticipades mitjançant identificació amb el corresponent certificat reconegut expedit per ACCV, o per qualsevol prestador de serveis de certificació amb el qual la Generalitat Valenciana haja establit l'oportú conveni de reconeixement. - En tot moment el personal sanitari que per raó del seu lloc conega el contingut del document de voluntats anticipades estarà subjecte al deure de guardar secret, conforme estableix la Llei. * REPRESENTACIÓ 1. L'atorgant pot designar, en el mateix document o en un altre, a un representant perquè siga interlocutor vàlid davant el metge responsable o l'equip sanitari i facultar-li per a interpretar les seues declaracions i instruccions quan no puga expressar la seua voluntat per si mateix, podent, així mateix, substituir la seua voluntat. 2. Podrà ser representant qualsevol persona major d'edat, que no haja sigut incapacitada legalment, amb l'excepció de les següents persones: - El notari autoritzador del document. - El funcionari o empleat públic encarregat del Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana. - Els testimonis davant els quals es formalitze el document. - El personal sanitari que ha d'aplicar les voluntats anticipades. - En l'àmbit de la sanitat privada, el personal amb relació contractual, de servei o anàloga, amb l'entitat privada d'assegurança mèdica. * EFICÀCIA DEL DOCUMENT DE VOLUNTATS ANTICIPADES - Mentre la persona atorgant conserve la seua capacitat, la seua llibertat d'actuació i la possibilitat d'expressar la seua voluntat preval sobre les instruccions contingudes en el document de voluntats anticipades davant qualsevol actuació clínica. - Quan siga necessari, el metge responsable de l'assistència de la persona podrà consultar el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana obtenint, si existeix el document de voluntats anticipades, una còpia impresa del mateix que haurà d'incorporar-se a la història clínica del pacient. - El document de voluntats anticipades produirà plens efectes per si mateix i haurà de ser respectat pels serveis sanitaris i per quantes persones tinguen alguna relació amb l'autor d'aquest. En el cas que en el compliment del document de voluntats anticipades sorgira l'objecció de consciència d'algun facultatiu, l'entitat sanitària responsable de prestar l'assistència sanitària posarà els recursos suficients per a atendre la voluntat anticipada del pacient en els supòsits admesos per l'ordenament jurídic. - No podran tindre's en compte voluntats anticipades que incorporen previsions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no corresponguen exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d'emetre-les. En aquests casos, quedarà constància raonada d'això en la història clínica del pacient. * MODIFICACIÓ I REVOCACIÓ - L'atorgant podrà substituir per un altre el document de voluntats anticipades o modificar-lo, sempre que en el moment de fer-lo tinga la capacitat legal suficient i declare la seua voluntat lliurement. La substitució o modificació es formalitzarà conformement als requisits que es van exigir per al seu primer atorgament, deixant constància; podent anul·lar, totalment o parcialment qualsevol document de voluntats anticipades anterior. - Complint els mateixos requisits, l'atorgant podrà revocar qualsevol document de voluntats anticipades anterior, deixant constància. * PROTECCIÓ DE DADES De conformitat amb el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals LOPDG DD, les dades personals dels sol·licitants recollits a causa de la present ordre seran inclosos en un fitxer automatitzat titularitat de la Conselleria de Sanitat, Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient, amb domicili al carrer Misser Mascó, 31 46010 València (Espanya) i la finalitat del qual consisteix en la recollida de dades per a l'atorgament, la modificació, substitució o revocació dels documents de voluntats anticipades dels ciutadans. * CUSTÒDIA DE DOCUMENTS El Registre Centralitzat de Documents de Voluntats Anticipades haurà de custodiar els documents inscrits fins a passats cinc anys de la defunció de l'atorgant. Transcorregut aquest termini, es procedirà a la seua destrucció.

Requisits

Requisits

Ser major d'edat o menor emancipada, tindre capacitat legal suficient i estar interessada a manifestar lliurement les instruccions mencionades anteriorment.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones interessades hauran de reunir els requisits següents:

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 180/2021, del 5 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula el document de voluntats anticipades (DOGV núm. 9218, de 5/11/2021) i el seu procés d'inscripció en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9218, de 5/11/21).
  • Reial decret 124/2007, de 2 febrer, de Regulació del Registre Nacional d'Instruccions Prèvies (RNIP).
  • Llei 8/2018, de 20 d'abril, de la Generalitat de Salut de la Comunitat Valenciana, d'autonomia del pacient, de la modificació de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7434, de 31/12/2014).
  • Llei 16/2018, de 28 juny, de la Generalitat (DOGV núm. 8328, de 29/6/2018), de drets i garanties de la dignitat de la persona en el procés d'atenció al final de la vida.
  • Llei orgànica 3/2021, de 24 març, de regulació de l'eutanàsia. (BOE núm. 72, 25 març de 2021).

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis i documentació

1. Si el document de voluntats anticipades es realitza de manera presencial en el SAIP, l'atorgant haurà d'identificar-se prèvia al lliurament de la següent documentació: - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades. - Fotocòpia dels documents nacionals d'identitat, els passaports o qualsevol document oficial que acredite la identitat dels dos testimonis. - L'atorgant haurà de presentar una declaració, en la qual assegure que no està lligat per raó de matrimoni, parella de fet, per raó de parentiu fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, o per raó de relació patrimonial amb almenys un dels testimonis, tal com s'establix en la norma. - En cas que haja designat un representant, document que acredite esta representació, juntament amb la fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document oficial que acredite la identitat del representant; que en cap cas pot ser alhora testimoni. 2. Si el document de voluntats anticipades es formalitza presencial DAVANT NOTARIO les inscripcions de voluntats es realitzen des de les seues seus notarials. - Sol·licitud d'inscripció de l'atorgament del document de voluntats anticipades. - Fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol document oficial que acredite la identitat de la persona representant en cas de no ser present i identificada en moment de la firma. 3. Si el document de voluntats anticipades es formalitza de MANERA TELEMÀTICA , segons Article 11 del Decret 180/2021, del 5 de novembre seguir enllaç tràmit telemàtic. -Tots els implicats en el procés hauran de disposar de certificat de firma digital. -Haurà de seguir els passos telemàtics establits en este procediment; sent necessària la descàrrega de la sol·licitud autocumplimentable prèviament a la firma digital. - La persona atorgant és la responsable d'enviar a la firma electrònica de testimonis i representant el document emplenat. Este document per a ser vàlid ha de mantindre les firmes electròniques, per la qual cosa no pot ser escanejat ni fotocopiat. Este document haurà de ser adjuntat en el primer apartat, podent adjuntar-se altres documents en l'apartat annexos per a poder continuar amb el tràmit. - Rebrà en la seua carpeta del ciutadà una notificació de registre de la sol·licitud telemàtica. - Una vegada els SAIP hagen validat esta sol·licitud i comprovat la validesa dels documents; es procedirà al registre Centralitzat de Voluntats Anticipades en la Comunitat Valenciana i al Registre Nacional d'Instruccions Prèvies (RNIP), amb enviament a la carpeta del ciutadà de la confirmació i número de registre.

Presentació

Presentació

Presencial
Presencial: - Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT TESTIMONIS hauran de dirigir-se, en horari de dilluns a divendres (no festius) de 9 a 14.00 hores, als següents punts de registre autoritzats en el seu corresponent SAIPs. Consulta enllace d'informació. IMPORTANT: Ja no s'atén presencialment en els Serveis Centrals de la Conselleria (Misser Mascó 31-33) per a voluntats anticipades. Hauran de dirigir-se als SAIPs de qualsevol hospital públic de la Comunitat Valenciana. - Si el document de voluntats anticipades es formalitza DAVANT NOTARIO, procedirà a la seua inscripció del document en el registre de Voluntats Anticipades.
Telemàtica
Informació de tramitació Com es tramita telemàticament? A través de l'enllaç corresponent: Tramitar amb certificat electrònic: Tramitació 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats ....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/web/sede_electronica/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp - I en http://www.accv.es/ciudadanos/registro-de-representantes/ Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3- Clickando en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i signada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, en el seu cas: És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació del document de voluntats anticipades i documentació requerida. - El personal encarregat del registre comprovarà que es reunixen els requisits previstos en el Decret 180/2021, del 5 de novembre, relatius a majoria d'edat, capacitat d'obrar i autenticitat de les firmes; realitzant-se mitjançant la comprovació dels documents nacionals d'identitat, passaports o documents oficials que acrediten la identitat. En el cas que el document de voluntats anticipades s'haja formalitzat davant notari, serà este el que acredite l'autenticitat de la firma amb el seu testimoniatge. - El personal encarregat del registre en els *SAIPs, una vegada inscrit en el Registre Centralitzat de Voluntats Anticipades de la Comunitat Valenciana el document de voluntats anticipades, entregarà a l'interessat el document original i la seua Inscripció en Registre Nacional d'Instruccions Prèvies (*RNIP). - En cada punt de registre autoritzat s'arxivarà i custodiarà còpia del document registrat. - En tot moment es garantirà la confidencialitat de les dades registrades, de conformitat amb el que s'establix en la Llei 3/2018, de 5 de desembre (Llei orgànica de Protecció de dades i Garantia dels Drets Digitals *LOPDG *DD), Llei 10/2014 de 29 de desembre , de *Salut de la Comunitat Valenciana.

òrgans de tramitació

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa