Detall de Procediment

Sol·licitud de subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal per a 2023.

Codi SIA:: 211236
Codi GVA:: 3219
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(15-03-2023
28-03-2023)
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Al·legació/Aportació

 • Resolució

 • Justificació

 • Esmena

 • Desistiment

 • Recurs Reposició

 • Renúncia

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Convocar la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al foment del valencià en l'àmbit municipal per a l'any 2023, que es regulen en l'Ordre 36/2022, de 16 de juny de 2022, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport.

Observacions

Observacions

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2023, de la consellera d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen, per a 2023, les subvencions per al foment del valencià en l'àmbit municipal.

Requisits

Requisits

1. Requisits generals: a) Ser un municipi, una mancomunitat de municipis o entitat local menor de la Comunitat Valenciana o un dels municipis del Carxe: Iecla, Jumella i Favanella. Aquest requisit el comprova d'ofici l'Administració. b) L'entitat sol·licitant ha d'acreditar l'existència de consignació pressupostària suficient per a atendre el total de les obligacions econòmiques que es contrauran per a la realització de les accions per a les quals es demana la subvenció. Aquest requisit s'ha d'acreditar mitjançant un certificat de la persona que presideix la corporació municipal. 2. Requisits específics 2.1. Programes A, B i C No ser membre de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Aquest requisit el comprova d'ofici l'Administració. 2.2. Programa D Ser membre de la Xarxa Pública de Serveis Lingüístics Valencians. Aquest requisit el comprova d'ofici l'Administració. 3. Les entitats sol·licitants han de complir els requisits referits en aquesta base, com a molt tard, el dia que acabe el termini de presentació de les sol·licituds. Veure la base quarta de l'Ordre 32/2022

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les entitats que poden sol·licitar la subvenció són els municipis, les mancomunitats de municipis o les entitats locals menors de la Comunitat Valenciana o un dels municipis del Carxe: Iecla, Jumella i Favanella.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

PENDENT DE PROVES TELEMÀTIQUES El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9.553 , de 14.03.2023). Primer dia: 15.03.2023 , últim dia: 28.03.2023 Veure l'apartat huité, 6, de la resolució de convocatòria.

Formularis documentació

1. La sol·licitud s’ha d’atindre al que indiquen les bases huitena i novena de l’ordre de bases. 2. La sol·licitud i la documentació que l’acompanya s’ha de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), de conformitat amb el que estableix l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s’ha d’ajustar al model normalitzat disponible en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d’ara endavant, DGPLGM) https://ceice.gva.es/web/dgplgm/ajuntaments i, conjuntament amb la documentació necessària, s’ha de remetre a través del corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inicio) o accedint a la Guia PROP, «Tràmits i servicis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa. Tampoc es tindrà en compte qualsevol documentació que es puga aportar en qualsevol moment de la tramitació del procediment que es presente mitjançant un procediment diferent del tràmit d’aportació de documentació a l’expedient de subvencions. 3. La documentació que es presente ha d’estar signada electrònicament amb un certificat digital emés per qualsevol de les entitats certificadores admeses per la seu electrònica de la Generalitat, amb el certificat de persona jurídica del sol·licitant, amb el certificat de la persona física de la persona que presideix la corporació municipal o amb el certificat de la persona física en qui el president de la corporació haja delegat, sempre que s’aporte aquesta resolució de delegació. 4. El formulari de sol·licitud incorpora les declaracions responsables que es detallen en els apartats de d a g de la base novena de l’ordre de bases i en l’apartat b de la base díhuit de l’ordre de bases, que s’entenen signades amb la signatura de la sol·licitud per la persona que represente l’entitat. 5. La presentació d’una sol·licitud per a optar a les ajudes implica l’acceptació expressa i formal de les bases reguladores de la subvenció i de la convocatòria. Veure l'apartat huité de la resolució de convocatòria.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La sol·licitud s';ha d';atenir al que indiquen les bases huitena i novena de l';ordre de bases. 2. La sol·licitud i la documentació que l';acompanya s';ha de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), de conformitat amb el que estableix l';article 14.2 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud s';ha d';ajustar al model normalitzat disponible en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d';ara endavant, DGPLGM) https://ceice.gva.es/web/dgplgm/ajuntaments i, conjuntament amb la documentació necessària, s';ha de remetre a través del corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inicio) o accedint a la Guia PROP, «Tràmits i servicis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa. Tampoc es tindrà en compte qualsevol documentació que es puga aportar en qualsevol moment de la tramitació del procediment que es presente mitjançant un procediment diferent del tràmit d';aportació de documentació a l';expedient de subvencions. 3. La documentació que es presente ha d';estar signada electrònicament amb un certificat digital emés per qualsevol de les entitats certificadores admeses per la seu electrònica de la Generalitat, amb el certificat de persona jurídica del sol·licitant, amb el certificat de la persona física de la persona que presideix la corporació municipal o amb el certificat de la persona física en qui el president de la corporació haja delegat, sempre que s';aporte aquesta resolució de delegació. 4. El formulari de sol·licitud incorpora les declaracions responsables que es detallen en els apartats de d a g de la base novena de l';ordre de bases i en l';apartat b de la base díhuit de l';ordre de bases, que s';entenen signades amb la signatura de la sol·licitud per la persona que represente l';entitat. 5. La presentació d';una sol·licitud per a optar a les ajudes implica l';acceptació expressa i formal de les bases reguladores de la subvenció i de la convocatòria. 6. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a partir de l';endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 7. En cas que una mateixa entitat presente diverses sol·licituds per a una mateixa petició de subvenció, únicament es considera vàlida l';última presentada en termini. 8. Acabat el termini de presentació de les sol·licituds, l';òrgan instructor del procediment ha de publicar en la pàgina web de la DGPLGM esmentada, una relació de les entitats sol·licitants que hagen d';esmenar la sol·licitud o aportar els documents preceptius que s';hi especifiquen, amb indicació que, si en el termini de deu dies no ho fan, es considera que desisteixen de la sol·licitud, d';acord amb l';article 68 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 9. La introducció de dades en l';aplicació ha de fer-se d';acord amb els models que estan disponibles en la pàgina web de la Conselleria d';Educació, Cultura i Esport www.ceice.gva.es/web/dgplgm/ajuntaments. Veure l';apartat huité de la resolució de la convocatòria. La sol·licitud s';ha d';ajustar al model normalitzat disponible en la pàgina web de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme (d';ara endavant, DGPLGM) https://ceice.gva.es/web/dgplgm/ajuntaments i, conjuntament amb la documentació necessària, s';ha de remetre a través del corresponent tràmit telemàtic en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/inicio) o accedint a la Guia PROP, «Tràmits i servicis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent no serà admesa. Tampoc es tindrà en compte qualsevol documentació que es puga aportar en qualsevol moment de la tramitació del procediment que es presente mitjançant un procediment diferent del tràmit d';aportació de documentació a l';expedient de subvencions. Veure l';apartat huité de la resolució de convocatòria.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tramitació exclusivament telemàtica a través del tràmit específic.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

Els criteris de valoració i el procediment per a determinar la quantia de la subvenció es troben recollits en les bases tretze i catorze de l’ordre de bases.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Enllaços

Enllaços

Termini alegació: OBERT

Obligacions

Obligacions

Les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents: 1. Justificar les despeses de les accions subvencionades. 2. Destinar la totalitat de la subvenció rebuda a realitzar les accions, a contractar personal destinat a la promoció lingüística, a fer cursos o qualsevol altra activitat de normalització lingüística que fonamenten la concessió de la subvenció. 3. Acreditar la realització de les accions i el compliment dels requisits i les condicions que determinen la concessió de la subvenció. 4. Comunicar a la direcció general amb competències en matèria de política lingüística, altres subvencions i ingressos o recursos que financen les accions subvencionades. 5. Fer constar la col·laboració institucional en les accions de la manera que determine la resolució de convocatòria. 6. Adequar-se a la normativa lingüística oficial de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 7. Respectar en les accions que realitze l'entitat sol·licitant el que preveu el capítol VII de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 8. Les accions que realitze l'entitat sol·licitant han de respectar el que disposa l'article 39 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana, i no podran incitar a l'odi o a qualsevol mena de discriminació, segons els criteris i principis plasmats en l'Estratègia Valenciana per a la Igualtat de Tracte, la No-Discriminació i la Prevenció dels Delictes d'Odi, 2019-2024. 9. L'incompliment de les obligacions anteriors és causa de l'exigència de les responsabilitats o sancions corresponents segons la legislació. Veure la base setze de l'Ordre 32/2022.

Observacions

Observacions

De conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, aquest acte, que esgota la via administrativa, pot ser objecte d'un recurs potestatiu de reposició o directament d'un recurs contenciós administratiu, en el termini i davant dels òrgans que s'indiquen a continuació: a) El recurs de reposició s'ha d'interposar davant de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació de l'acte. b) El recurs contenciós administratiu s'ha de plantejar davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació de l'acte. Veure l'apartat vint de la resolució de convocatòria.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'import global màxim que podrà assignar-se en concepte de subvencions per a aquesta convocatòria serà d'1.960.000 euros. L'import de les ajudes anirà a càrrec de la línia S3167000, «Promoció del valencià en l'àmbit local», de l'aplicació pressupostària 09.02.06.422.50.4 del pressupost de 2023. 2. Programes subvencionables: a) Programa A. Campanyes. 300.000 € a) Programa B. Formació. 30.000 € c) Programa C. Retolació i senyalitzacions.200.000 € d) Programa D. Serveis lingüístics. 1.430.000 € Veure l'apartat sisé de la resolució de convocatòria.
1960000.0

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a resoldre serà de sis mesos des de la data de publicació de la resolució de convocatòria. 2. Una vegada transcorregut aquest termini sense que s'haja produït una resolució expressa, s'haurà de considerar desestimada la sol·licitud per silenci administratiu, de conformitat amb l'article 25 de la Llei general de subvencions. 3. En aquesta resolució constaran les entitats beneficiàries i la subvenció concedida, així com, si escau, les sol·licituds denegades i els motius de denegació. 4. La resolució de concessió i de denegació es notificarà a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en la pàgina web de la DGPLGM. 5. La resolució de concessió es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, de conformitat amb el que preveu l'article 45.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, abans esmentada. Veure l'apartat quinze de la resolució de convocatòria.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en el capítol IV del títol X de la LGHP, i el procediment es tramitarà d'acord amb el que preveuen el títol IV de la LPAC, i la normativa que el desplega en matèria de potestat sancionadora. Veure la base vint-i-tres de l'Ordre 32/2022.

Documentació

Documentació

FORMULARI DE SOL·LICITUD
Termini justificació: OBERT

Termini

Termini

El termini per a presentar la justificació finalitza el 31 d'octubre de 2023.