Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals (ESEAST). Economia social (Sol·licitud, al·legacions, justificació i recurs)

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 223585
|
Codi GVA: 328
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Altres tràmits
 • Desistiment
 • Renúncia
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

La concessió de subvencions dirigides a la prestació d'assistència tècnica, en alguna de les modalitats que s'indiquen a continuació, a cooperatives i societats laborals o a entitats associatives de cooperatives i societats laborals valencianes. Aquesta assistència tècnica: 1. Ha de consistir...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
EsmenaTermini obert
Observacions

1) Els DUBTES relacionats amb el CONTINGUT d'esta convocatòria d'ajudes seran ateses mitjançant la següent adreça de correu electrònic: sfces@gva.es 2) Incidències INFORMÀTIQUES (sol errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposa d'un formulari de problemes tècnics i un altre de preguntes...

Saber més

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les cooperatives de treball associat i societats laborals. * EXCLUSIONS: estes ajudes NO seran aplicables a les empreses que tinguen activitat en els sectors exclosos per l'article 1 del Reglament (UE) núm. 2023/2831, de la Comissió, de 13 de desembre de 2023 (DOUE L, de 13/12/2023). En...

Saber més
Requisits

1. Amb caràcter general, les cooperatives i les societats laborals sol·licitants d'estes ajudes hauran de reunir els següents requisits, amb referència a la data de la seua sol·licitud: a) Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. PRESENTACIÓ DE MANERA TELEMÀTICA de la sol·licitud i de tota la documentació requerida per a l'obtenció d'estes ajudes, davant la direcció territorial de la Conselleria competent en matèria de foment de l'economia social de la província en què estiga situat el domicili social o el centre de...
Saber més
Criteris de valoració
1. Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions, es tindran en compte els CRITERIS DE VALORACIÓ i altres previsions que conté l'article 5 de l'Ordre 11/2019 i també el que disposa el seu article 6.6. 2. En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL Dia 17/05/2024 FINS AL Dia 31/05/2024, tots dos inclosos (d'acord amb la Resolució de convocatòria que s'ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV núm. 9850 del dia 16/05/2024.

Documentació
1. SOL·LICITUD general de subvenció, segons model normalitzat en FORMULARI WEB disponible en el TRÀMIT TELEMÀTIC. 2. DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud (és a dir, a annexar en el tràmit telemàtic): - Llevat que una altra cosa es determine en l'Orde de bases...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'estes ajudes NOMÉS pot realitzar-se MITJANÇANT EL TRÀMIT ELECTRÒNIC. 2. Per a això haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica qualificada i avançada basats en certificats electrònics...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Si la sol·licitud no reunix els requisits establits en la norma reguladora del procediment, l'òrgan competent li requerirà que l'esmene en el termini de 10 dies. De no fer-ho, l'Administració suposarà que ha desistit en la seua sol·licitud. El termini per a resoldre el procediment se suspendrà...

  Saber més
  Forma de presentació

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Termini obert
  Descripció

  Vosté pot formular al·legacions i aportar documents DE MANERA TELEMÀTICA accedint a la "Presentació autenticada" de la pestanya "Al·legació/Aportació" dins d'este mateix procediment.

  Forma de presentació

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de SIS MESOS, a comptar de la data de finalització del corresponent termini de presentació de sol·licituds, d'acord amb l'article 7 de l'Ordre 11/2019. - Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  1. QUANTIA - L'import de la cada una de les subvencions serà de fins al 50 % del cost de l'actuació corresponent i no podrà superar la quantia de 20.000 euros per cada una de les ajudes concedides. - En un mateix exercici, no es podrà concedir una subvenció per més de dues assistències...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Vegeu l'article 9 de l'Ordre 11/2019.
  Observacions

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se: - Potestativament recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al titular de la conselleria competent en matèria d'economia social. No obstant això, s'efectuen delegacions en els titulars de les direccions territorials d'aquesta Conselleria.
  Sancions
  Vegeu l'article 9.3 de l'Ordre 11/2019.

  Desistiment

  Descripció

  Amb este tràmit vosté pot desistir de la seua sol·licitud o, quan això no estiga prohibit per l'ordenament jurídic, renunciar als seus drets. El desistiment consistix a abandonar la sol·licitud i el procediment iniciat. Si la normativa ho permet, en un altre moment podrà vosté exercir el seu...

  Saber més
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Descripció

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra esta l'interessat podrà optar entre interposar: - Potestativament, un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú. - O bé impugnar-la directament davant la...

  Saber més
  Forma de presentació

  Renúncia

  Descripció

  En la renúncia s'abandona definitivament l'acció i per tant el dret que es pretén fer valdre a través d'aquella, per la qual cosa la pretensió no podrà tornar a ser exercitada. L'Administració acceptarà la renúncia, declarant conclús el procediment, llevat que s'hagen personat tercers que insten...

  Saber més
  Forma de presentació